• Det spelar ingen som helst roll vilka konsekvenserna blir av ens handlingar utan det allra viktigaste är att alltid följa sin moraliska plikt. (itinspiration.nu)
 • De argumenterar för att det finns regler om vad man bör göra under moralisk osäkerhet. (su.se)
 • Vad den säger är att du har en plikt att följa regler, lagar, avtal etc, oavsett hur motbjudande det kan vara i vissa lägen. (undertallen.se)
 • Att "ge till de fattiga" var emellertid endast en moralisk plikt för givaren, inte en rätt för mottagaren. (ne.se)
 • Medan pliktetiken står för raka motsatsen, då en pliktetiker menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt. (itinspiration.nu)
 • Vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller pliktetik är att konsekvenserna av en handling spelar ingen roll om moralisk är rätt eller inte. (itinspiration.nu)
 • Jag följde min plikt och då spelar det ingen roll om mina konsekvenser av mitt handlande. (itinspiration.nu)
 • Om min plikt är att hjälpa svaga och utsatta och jag utför en handling med motivet att utföra den plikten exempelvis att donera pengar, så har jag handlat moralisk rätt men om jag struntar i min plikt så är jag omoralisk, konsekvenser spelar ingen roll. (itinspiration.nu)
 • I sitt brev från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skrev Martin Luther King: "Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. (blogspot.com)
 • På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. (blogspot.com)
 • Det har uppstått en diskussion om huruvida man har moralisk skyldighet att följa alla demokratiskt beslutade lagar, även de som man tycker är olämpliga eller rent av farliga. (wordpress.com)
 • Inom konsekvensetiken menar man att konsekvenserna av en handling är avgörande för handlingen om den är moralisk rätt eller inte. (itinspiration.nu)
 • En pliktetiker har varje person plikter, med plikter menar man att man har handlingar man bör eller inte utföra, man kan exempelvis ha en plikt att man måste hjälpa de svaga och samtidigt ha en annan plikt att inte stjäla. (itinspiration.nu)
 • Om vi inte kan göra en gentjänst så står vi evigt i moralisk skuld till den person som hjälpt oss. (undertallen.se)
 • Vi har alla en moralisk skyldighet att agera i enlighet med vårt förnuft. (aftonbladet.se)
 • Det är ju inte enbart statstjänstemän som har en moralisk plikt att agera inom de normer som uppstått i samhället genom mänskligt interagerande. (timbro.se)
 • Ur moralisk synpunkt är det ens plikt att agera för att rädda patientens liv eller att förhindra att hon överlever med effekterna av ett för sent ingripande, vilket vilar på principen att göra gott och inte göra skada, såväl som på solidaritetsprincipen. (respektlivet.nu)
 • Vi har en naturlig rätt att vara fria och Europa har en moralisk, rättslig och politisk skyldighet att hålla Israel till svars, stödja palestinska ickevåldsinitiativ för att avsluta den israeliska ockupationen samt erkänna staten Palestina i enlighet med gränserna från 1967 med östra Jerusalem som huvud-stad. (dagen.se)
 • Det handlar om en moralisk plikt, om man vill kalla det så, och göra det till en rättslig skyldighet. (epochtimes.se)
 • 3. Svenska makthavare har en självskriven moralisk skyldighet att i första hand tillvarata det svenska folkets intressen. (detgodasamhallet.com)
 • 4. Svenska makthavare har en självskriven moralisk skyldighet, såväl gentemot tidigare som mot efterkommande generationer svenskar, att upprätthålla existensen av en historiskt grundad svensk identitet. (detgodasamhallet.com)
 • Skyldighet och plikt kan enbart existera i relation till någon eller något som har auktoritet över en eller som man har en relation till. (helapingsten.com)
 • Det är en moralisk skyldighet för oss att se vårt land bli en säker plats. (afrope.se)
 • Politisk legitimitet genererar i sin tur en moralisk plikt att följa lagarna och i förlängningen även de beslut som t.ex. (wikipedia.org)
 • Men jag menar att de har en politisk och moralisk plikt att organisera sig. (proletaren.se)
 • Ebba lägger fram det som nåt slags moralisk plikt att följa sitt eget samvete , men jag tycker personligen att konceptet med samvetsfrihet är farligt för vårt samhälle. (klumpesnusk.se)
 • dikten föddes utifrån ett slags moralisk plikt att reagera. (bulletinen.org)
 • Detta ska i sin tur ses som ett slags mål, dock bör man inte vara moralisk då det kan ledda till att man begår onda handlingar istället, med onda handlingar menar han på konsekvenser som kan uppstå om man agerar som utilitarist. (itinspiration.nu)
 • General moralisk teologi behandlar de allmänna frågorna om vad som, ur synvinkel moralisk byrå och moraliskt handlande, innebär det att leva som en kristen. (mb-soft.com)
 • Jag känner det som min plikt att belysa det juridiskt oavvisliga och moraliskt oförsvarbara faktum att en apartheidregimen fortfarande existerar på 2000-talet, snarare än att undertrycka bevis. (jinge.se)
 • Medan pliktetiken står för raka motsatsen, då en pliktetiker menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt. (itinspiration.nu)
 • Vi vet inte hur vi ska väga djurs intressen mot människors, hur viktig vår plikt är att hjälpa nödställda främlingar, eller hur vi förstå de moraliska aspekterna av att skapa nya människor. (su.se)
 • En värderealist anser att moraliska fakta existerar och att vi har en plikt att följa dem. (helapingsten.com)
 • Ett sätt som värderealism ofta motiveras ateistiskt är att hävda att moralisk platonism är sann, vilket innebär att moraliska fakta existerar i en idévärld utan synbar anledning. (helapingsten.com)
 • Vi behöver inte hävda att vi har all kunskap om moraliska fakta för att vara värderealister, tvärtom räcker det med att vi hävdar en enda moralisk proposition som sann, exempelvis: kvinnor har samma värde som män. (helapingsten.com)
 • Det spelar ingen som helst roll vilka konsekvenserna blir av ens handlingar utan det allra viktigaste är att alltid följa sin moraliska plikt. (itinspiration.nu)
 • Kristna har en plikt att stå emot förtryck. (dagen.se)
 • Sina frågor adress metoder för moralisk urskiljning, och definitionerna av gott och ont, rätt och fel, synd och dygd, och målet eller i slutet av det kristna livet. (mb-soft.com)
 • Den traditionella upptagenhet med särskilda synder och den roll som moralisk vägledning i biktstolen ha varit inordnas i ett bredare utredning om den totala och positiv innebörd i det kristna livet. (mb-soft.com)
 • Vad jag faktiskt tycker - exempelvis att det är en moralisk plikt att gömma flyktingar eller att fri invandring är ett ideal som bör tillämpas åtminstone vad gäller arbetskraft - spelar uppenbarligen längre ingen roll i argumentationen mot mig. (blogspot.com)
 • Jag har en juridisk plikt att följa lagen, annars kommer polisen och rättsväsendet, som har auktoritet över mig, att straffa mig. (helapingsten.com)
 • Ekonomer och filosofer har ingående studerat beslutsfattande under osäkerhet vad gäller fakta, men beslutsfattande under fundamental moralisk osäkerhet har försummats. (su.se)
 • Katolska systrar har ett ansvar att vara en moralisk kraft i samhället. (dagen.se)
 • Särskild moralisk teologi behandlar särskilda frågor i livet som rättvisa, sexualitet, tala sanning, och att livet är heligt. (mb-soft.com)
 • Psykologisk forskning och teori om tankar, k nslor, motiv och handlingar som har moralisk (etisk) val r. (psykologiguiden.se)
 • Frågan är om vi har en moralisk plikt att vara för fortsatt massinvandring eller om vi kan av önskan att bevara vår kultur (och då menar jag även gängse västerländsk sådan), säga att vi har fått nog. (blogspot.com)
 • 7. Sverige har ingen moralisk plikt att ge upp sin kultur och sin identitet. (detgodasamhallet.com)
 • Det innebär nu inte att vi skulle ha en moralisk rätt att ignorera lidande och död utanför landets gränser. (morgonbladet.nu)
 • Vissa - även om de är få - tycks på allvar ser det som en privatmoralisk plikt att ägna uppmärksamhet åt annonser. (copyriot.se)
 • han är moralisk skyldig för vad som händer om folk tar hans falska idéer på allvar. (carlsvanberg.org)
 • I ett moralisk dilemma ska man handla så att ens handlande skulle kunna bli en "allmän lag" (en norm). (prezi.com)
 • Inom konsekvensetiken menar man att konsekvenserna av en handling är avgörande för handlingen om den är moralisk rätt eller inte. (itinspiration.nu)
 • Medan de första fem århundraden av kyrkan som viktig vägledning (framför allt verk av Augustinus) i utvecklingen av katolska moralisk teologi, ännu mer inflytelserik var ökningen i vikt under det sjätte århundradet av sakrament försoning. (mb-soft.com)
 • Kasuistik i stilen i dessa handböcker, riktat främst mot förberedelse av präster på sin roll som bekännare, förblev den dominerande strategin för moralisk teologi i katolska kretsar i det 20th århundradet. (mb-soft.com)
 • Förnyelse och reformation av katolska moralisk teologi som har blivit så synlig Vatikankonciliet är frukten av det arbete som utförs av ideella teologer som John Michael Sailor (1750 - 1832), Johannes Döparen Hirscher (1788 - 1865), Joseph Mausbach (1861 -- 1931), Th. (mb-soft.com)
 • Traditionellt moralisk teologi bygger på uppdrag av skäl naturliga lagen, kanonisk rätt, och den tradition och auktoritet i den romersk-katolska kyrkan och dess läroämbete. (mb-soft.com)
 • Vi har en plikt att följa katolska kyrkans sociallära. (dagen.se)
 • Min handling är då moralisk god om vi nu antar att inte några negativa konsekvenser uppkommer. (itinspiration.nu)
 • Det är en prestigefylld nationell tradition, snudd på en moralisk plikt, för thailändska män att leva åtminstone en kortare tid som munk. (ving.se)