• Moralisk fiktionalism handlar om att tala som om en objektiv moral existerar samtidigt som man, på ett filosofiskt plan, inser och förfäktar att den inte gör det. (wordpress.com)
 • Men vilar inte fiktionalism på samma metaplan som föreställningen om objektiv moral? (wordpress.com)
 • Det går förstås utmärkt att tala om en objektiv moral, precis som det går bra att tala om stolar och bord och vatten och kaffe. (wordpress.com)
 • Objektiv moral är en fantasi, som vättar och älvor, det är det jag menar. (wordpress.com)
 • Men du har rätt i att vi kan prata om objektiv moral ändå. (wordpress.com)
 • Sedan kan man fråga sig om man ska ljuga om objektiv moral. (wordpress.com)
 • Hur kan du göra något av detta med objektiv moral om jag får fråga? (wordpress.com)
 • Om det inte skulle finnas någon objektiv allmängiltig moral , ingen universell moralisk laggivare som givit oss samvetet, den medfödda rättskänslan, det inre rättesnöret som hjälp vid val av handlingsalternativ, som vägledning för hur vi bör värdera våra handlingar, varför är vi då moraliska varelser? (snilleblixten.net)
 • Med "objektiv" moral menas sådan moral som gäller alla människor hela tiden, oavsett vilken åsikt, kultur eller smak någon eller alla människor har. (wordpress.com)
 • Och inom den analytiska filosofin har ateisten J L Mackie argumenterat för att objektiv moral är så "skum" (queer) i en naturalistisk värld att den gör Guds existens mer sannolik. (wordpress.com)
 • Etiken behandlar frågor som hur de bästa moraliska konsekvenserna kan åstadkommas i specifika situationer till exempel (tillämpad etik), hur man avgör vad som har moraliskt värde (normativ etik), vilken moral människor faktiskt har (deskriptiv etik), vad som är moralens grundläggande natur, exempelvis om den kan rättfärdigas på objektiva grunder (metaetik) och hur förmågan att vara moralisk utvecklas och denna förmågas natur i allmänhet (moralpsykologi). (wikipedia.org)
 • Med moralisk auktoritet menas det informella inflytande en individ, institution eller stat kan ha genom att vara känd för sin goda och föredömliga moral. (wikipedia.org)
 • På detta sätt blir Gud en tillräcklig moralisk auktoritet i vilken mänsklig moral kan förankras. (wordpress.com)
 • Det vi säger visar upp vår etik medan vårt agerande avslöjar vår moral. (slideplayer.se)
 • Att svartmåla soldater som riskerar sina liv, i syfte att vinna några spalters uppmärksamhet i medierna visar på vilken sorts moral Peter Rådberg och hans kollegor i oppositionen har. (erixon.com)
 • Benson ser också att idéerna funnits ett tag, men det visar sig att bland nationalekonomer så behandlas moral som en exogent given smak. (blogspot.com)
 • Politik och moral lerade och dessvärre även praktiserade av den europeiska politikens män. (svensktidskrift.se)
 • Du pratar inte gärna om moral, du tar ogärna ordet i din mun. (juliacaesar.blog)
 • När jag försöker skriva om moral blir jag ibland besvärad över att det viktigaste ordet i den här diskussionen, moral , sällan är väl definierad. (blogspot.com)
 • Så, jag tänker att jag skall försöka undvika ordet moral för att vara så tydlig som möjligt med vad jag menar. (blogspot.com)
 • Ordet moral från latinets mores. (slideplayer.se)
 • 3 HANDBOK I ETIK & MORAL 3 Syftet med handboken. (docplayer.se)
 • 4 4 HANDBOK I ETIK & MORAL Företagets värdegrund Personalen utgör företaget idag och bidrar till att forma morgondagens verksamhet. (docplayer.se)
 • 5 HANDBOK I ETIK & MORAL 5 Lojalitet Personalen är företagets ansikte utåt och därför är det av yttersta vikt att alla uppträder på ett korrekt och ansvarsfullt sätt mot våra kunder, vår omgivning och varandra. (docplayer.se)
 • 7 HANDBOK I ETIK & MORAL 7 Relationen till hyresgästerna Vi behandlar alla hyresgäster på ett professionellt och korrekt sätt oavsett ålder, religion, kön, status, funktionshinder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. (docplayer.se)
 • 8 8 HANDBOK I ETIK & MORAL Etik och ekonomi Företaget ska ha en ordnad ekonomi, betala skatter och avgifter och se till att bokföring och redovisning fungerar enligt god redovisningssed. (docplayer.se)
 • 2 Etik - Moral Etik är läran om moralen eller människans reflektion över sin moral. (slideplayer.se)
 • Extra ironiskt blir det när ateister - med Richard Dawkins i spetsen - riktar starka moraliska anklagelser mot Gud själv, utifrån en evolutionärt grundad moral som inte innehåller någon sanning och som ser ut som den gör på grund av ett närmast oräkneligt antal slumpmässiga mutationer. (wordpress.com)
 • Moral är det uppror du känner inom dig mot svek och omoral. (juliacaesar.blog)
 • Utan någon som man ytterst pliktar till , dvs Gud, den objektive absolute rättskiparen, varför skulle det då överhuvudtaget finnas inom oss en rättskänsla och universella moralregler att följa, eftersom det utan Gud, utan den objektive rättskiparen som definierar vad som är rätt och orätt, inte heller skulle kunna finnas vare sig moral eller omoral. (snilleblixten.net)
 • Evolutionen har ju frambringat moral såväl som omoral. (wordpress.com)
 • Men om evolutionen frambringat vår moral såväl som vår omoral blir det omöjligt att använda evolutionen själv som måttstock för moralen. (wordpress.com)
 • Moral handlar inte om det som är , utan om det som bör vara. (wordpress.com)
 • Däremot leder det till gungfly att påstå att en viss moral faktiskt är bättre på någon sorts objektivt sätt. (wordpress.com)
 • Ofta sammanblandas etik och moral - men med moral brukar man mena praktiskt handlande, alltså vad människor faktiskt gör. (slideplayer.se)
 • Exempelvis har Richard Dawkins argumenterat för att människans moral - han fokuserar särskilt på altruism, osjälviskhet - är förankrad i den naturalistiska evolutionen. (wordpress.com)
 • Nå, här vill jag lyfta fram Stevensons syn på vetenskap och moral. (wordpress.com)
 • Sam Harris hävdar i The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values att man med vetenskap kan fastslå vilken den korrekta moralen är. (wordpress.com)
 • Hon ligger i skilsmässa med maken Harge och riskerar att förlora vårdnaden om dottern Rindy tack vare anklagelser om undermålig moral. (wordpress.com)
 • Kapitel: Fanatism och amoralism, Egenintresse, moral och överkvalificerat handlande och Objektivitet och rationalitet. (wikipedia.org)
 • Vad är moral egentligen? (su.se)
 • Med moral kan också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter. (wikipedia.org)
 • Det är din moral vårt hopp vilar på, här och nu. (moral.nu)
 • It is important to emphasize 'moral' at this point. (blogspot.com)
 • För både gamla och nya marxister kvarstod dock definitionen av moral: Vad som driver revolutionen är moraliskt, vad som hindrar den är inte det. (rilnews.org)
 • Moral (av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna") är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska normerna, att följa god sed. (wikipedia.org)
 • Nosek, Brian A.: "Liberals and Conservatives rely on different sets of moral foundations", Journal of personality and social psychology, vol. 96 (2009), s. 1029-1046, länk. (wikipedia.org)
 • This may be true with moral decisions as well, given differential payoffs arising from and/or costs accruing to moral behavior in different institutional environments. (blogspot.com)
 • Vi tycks ohjälpligt ha en djup och stark föreställning om moral såsom gällande och "sann" för alla. (wordpress.com)
 • Moral de Calatrava är en kommun i Spanien . (wikipedia.org)
 • Jämför alla våra hotellrum, inklusive våra största hotellkedjor i Moral de la Reina, Spanien, med hjälp av recensioner från verkliga gäster på Hotels.com samt hotellrecensioner från TripAdvisor för att hitta det perfekta rummet när du bokar logi. (hotels.com)
 • We conclude that these seven cooperative behaviors are plausible candidates for universal moral rules, and that morality-as-cooperation could provide the unified theory of morality that anthropology has hitherto lacked. (nonicoclolasos.com)
 • SAIK Bandys ungdomskonsulent besöker varje termin klasser i årskurs 4-9 med syftet att prata om etik och moral. (saik.com)
 • Då avslöjas politikers egna moral och hederlighet. (erixon.com)
 • Och att god moral är något högst subjektivt är väl ganska tydligt när man tittar bakåt i historien eller i olika kulturer. (blogspot.com)
 • Nu har jag inte kommit ner till Harris i min bokhög, men som jag har förstått hans argument utifrån föredrag jag sett menar han att det man kan mäta är hur väl en viss moral leder till ett visst mål. (wordpress.com)
 • Absolut historicism", vilket innebär att moral, värderingar, sanning, normer och den mänskliga naturen själv är produkter av olika historiska epoker. (rilnews.org)
 • Jag har skrivit lite om frågan om moral tidigare, och har tänkt att skriva en hel del till. (blogspot.se)
 • Jag kan inte tänka mig ett område där moral hör mer hemma än i politiken. (juliacaesar.blog)
 • https://web.archive.org/web/20160918223814/http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=moral. (wikipedia.org)