• Här forskar vi på statistiska modeller och tillhörande metoder inom flera olika områden. (su.se)
 • Statistiska metoder används allt mer i samhället för många olika syften. (kau.se)
 • Genom utvecklingen inom datorteknik och den lagring av information som görs idag, så har statistiska metoder blivit allt mer användbara i samhället. (kau.se)
 • Även en introducerande kurs inom multivariata metoder ges, där studenten lär sig att hantera mer komplexa statistiska modeller med flera responsvariabler. (kau.se)
 • Systematiker använder avancerade statistiska metoder, vars framgång beror på grundläggande stokastiska modeller för gen- och artträd. (chalmers.se)
 • Bearbetning av empirisk data ingår, dels av kvalitativa data med relevanta kvalitativa metoder, dels av kvantitativa data med relevanta icke-parametriska och parametriska statistiska metoder. (kau.se)
 • ekonometriska metoder och redskap som ARMA/ARIMA- och ARCH/GARCH-modeller, - VAR-modeller, enhetsrötter och kointegration, - Analys av tidsseriedata med hjälp av spektrala metoder och waveletmetoder. (kau.se)
 • Inom den statistiska teorin studeras bl a principer och metoder för att med hjälp av empiriska fakta och data bygga och pröva modellerna. (mynetworkglobal.com)
 • Till ämnet hör också uppgiften att i samverkan med tillämpningsområdena utveckla metoder för experimentell verifiering av uppställda modeller. (mynetworkglobal.com)
 • Studierna består av uppskattningar av spridningstakten utifrån de utbrott som observerats i befolkningen i Kina och baseras på statistiska och matematiska metoder. (doktorn.com)
 • Björn Johansson, Matematiska modeller inom sakförsäkring samt material tillgängligt från kurshemsida. (su.se)
 • Sannolikhetsteorins huvuduppgift är att utveckla matematiska modeller för beskrivning och analys av slumpmässiga förlopp, och att studera de matematiska egenskaperna hos sådana modeller. (mynetworkglobal.com)
 • Teorin för dynamiska system är till stor hjälp för att förstå tillämpbarhet eller begränsningar hos matematiska modeller. (mynetworkglobal.com)
 • Kurslitteratur: "Lineära statistiska modeller" av Rolf Sundberg (säljes av institutionen i anslutning till kursstart). (su.se)
 • Kursen behandlar ett antal olika modeller för analys av mikrodata. (allastudier.se)
 • Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. (su.se)
 • Kursen behandlar modeller för kategoridata, tvåvägs och flervägs kontingenstabeller, homogenitet och oberoende, generaliserade linjära modeller för diskreta data, logistisk regression, log-linjära modeller för diskreta data och modelldiagnostik. (su.se)
 • Matematisk statistik 29 maj 2007 Lösig till tetame för kurse Log-lijära statistiska modeller 29 maj 2007 Uppgift 1 a Modelle uta ågra samspelstermer iebär fullstädigt oberoede mella rad, kolum lager, vilket medför att cellsaolikhetera ka skrivas p ijk p i p j p k Eftersom p i beteckar saolikhete att hama i rad i blir ML-skattige ˆp i i / där. (docplayer.se)
 • Har ni funderat på vad olika statistiska begrepp betyder eller hur statistik kan utgöra en del av ett beslutsunderlag i er verksamhet? (sygain.se)
 • Modeller, speciellt sannolikhetsmodeller. (su.se)
 • På högre nivå fördjupar man sig i både statistisk teori och olika inriktningar som statistiska modeller inom ekonometri och försöksplanering för experiment. (kau.se)
 • I studien har volontärer testat fyra olika modeller av vaccinet och utvecklat antikroppar därefter. (nyteknik.se)
 • Andningsskydd och munskydd finns i olika modeller och m. (doktorn.com)
 • Trafikverkets två huvudsakliga modellsystem, Sampers för persontransporter och Samgods för godstransporter, får anses utgöra grunden i den nationella modellfamiljen, även om andra modeller också används. (trafikverket.se)
 • Och parallellt med att resurserna ökat markant under senare år har andra modeller vuxit fram: omställningsorganisationer, kommunernas arbetsmarknadsåtgärder, sociala medier och bemanningsföretag - för att nämna några. (svensktnaringsliv.se)
 • I våra grundkurser behandlas såväl praktiska som teoretiska statistiska frågeställningar och problem. (kau.se)
 • Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. (vetenskaphalsa.se)
 • Kombination av fysikaliska och statistiska modeller och god processkunskap. (slideplayer.se)
 • Vi lär ut grunder inom sannolikhetslära och inferensteori, samt utvecklar studentens förståelse för statistiska modeller. (kau.se)
 • Något om regressionsmodeller med dummyvariabler samt modeller med tidsförskjutningar. (su.se)
 • Mikroekonometri behandlar analys av ekonomisk-statistiska modeller baserat på mikrodata (data på individnivå). (allastudier.se)
 • Bland annat behandlas modeller för paneldata, modeller för analys av binära variabler, regressionsanalys med censurerade och trunkerade variabler och analys av räknevariabler. (allastudier.se)
 • I denna modul läggs grunden för den statistiska förståelsen. (sygain.se)
 • I talteorin kan många problem formuleras som statistiska problem i vissa underliggande dynamiska system. (mynetworkglobal.com)
 • Vi har utgått från vad Iphone-modellerna kostade vid lanseringen i Sverige och använt Statistiska centralbyråns prisomräknare för att ta höjd för inflationen. (nyteknik.se)
 • I den första delen kommer vi att undersöka dynamiska antaganden som medför vissa statistiska egenskaper. (mynetworkglobal.com)
 • Dessa analysproblem kräver speciella statistiska modeller eftersom data inte. (allastudier.se)
 • Dessa analysproblem kräver speciella statistiska modeller eftersom data inte uppfyller förutsättningarna för tillämpning av traditionella modeller, till exempel linjära regressionsmodeller. (allastudier.se)
 • Vid val av mätpunkter har vi använt statistiska urvalsmetoder för att hålla ett kostnadseffektivt system. (trafikverket.se)
 • Mikroekonometri behandlar analys av ekonomisk-statistiska modeller baserat på mikrodata (data på individnivå). (oru.se)
 • Kursen behandlar ett antal olika modeller för analys av mikrodata. (oru.se)
 • Bland annat behandlas modeller för paneldata, modeller för analys av binära variabler, regressionsanalys med censurerade och trunkerade variabler och analys av räknevariabler. (oru.se)
 • Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat analys, Ekonometrisk teori och metodik, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet. (uu.se)
 • Aktierna väljs ut genom analys av aktiernas värderingar med hjälp av statistiska modeller och genom makroekonomisk analys. (morningstar.se)
 • generaliserar teorin kring linjära modeller (varians- och regressionsanalys) och klassisk multivariat analys (MANOVA). (slu.se)
 • Professor Simon Tavaré utses till hedersdoktor för sin framgångsrika forskning om matematiska och statistiska modeller och analysmetoder inom populationsgenetik och cancerepidemiologi. (chalmers.se)
 • I samarbete med bland annat datavetare, biologer, läkare och språkvetare, både i industri och akademi, har den tekniska matematikern en central l roll för utvecklingen och analysen av framtidens matematiska och statistiska modeller för maskininlärning och artificiell intelligens. (chalmers.se)
 • Ekonomin är ett mycket komplext system och för att förstå det använder nationalekonomer matematiska och statistiska modeller för att förenkla och fokusera på det som vi tror är centralt för en viss fråga. (su.se)
 • De två huvudsakliga typerna av modeller är empiriska respektive dynamiska. (smhi.se)
 • Med hjälp av fysikaliska, empiriska och statistiska modeller hjälper vi kunder att optimera olika processer för att öka deras konkurrenskraft och minska användningen av resurser som energi, kemikalier och vatten. (ivl.se)
 • Under senare år har Magma till exempel låtit göra statistiska utredningar om flyttningsrörelser. (hbl.fi)
 • Att till exempel använda statistiska modeller för att skapa en tydligare bild av personer i kundregistret. (bisnode.se)
 • Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. (su.se)
 • Maskininlärning är en del av artificiell intelligens och ger oss möjlighet att lösa uppgifter genom statistiska modeller snarare än logiska modeller. (dfs.se)
 • Genom statistiska modeller, algoritmer och maskininlärning kan vi med en kombination av surfbeteende och enkäter mejsla fram målgruppsdata på besökarna, berättar Fredrik Salegård som är chef för den svenska delen av Nugg.ad. (handelskammer.se)
 • förmåga att rapportera statistiska resultat i text och muntligen. (sh.se)
 • I det statistiska paradigmet ingår modellspecificering mha slumpmodeller, validering av dessa modeller och stor vikt läggs vid tolkningar av resultat. (slu.se)
 • Detta beror bl a på att mer varians kan förklaras i statistiska modeller som använder variabler som har registrerats på individnivå. (lakartidningen.se)
 • Mycket av yrket handlar om teorier och matematiska modeller som tillsammans med införskaffad information ger möjlighet att presentera förslag på åtgärder. (siki.se)
 • Modellen gör bättre prognoser än människan, säger Patric Andersson, docent i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm, som forskar om beslutsfattande och har jämfört människor med statistiska modeller. (fokus.se)
 • Målet är att deltagarna efter denna kurs ska kunna använda enklare former av de avancerad statistiska modellerna inom mixade modeller, tidsserieanalys och multivariata modeller. (utbildning.se)
 • Bilinjära modeller tillhör den krökta exponentialfamiljen medan linjära modeller (univariata och multivariata) tillhör exponentialfamiljen. (slu.se)
 • Matematiker använder sig av matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. (saco.se)
 • Inom forskningen föreslår statistikern lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställer, bearbetar och analyserar resultaten av undersökningar eller experiment. (saco.se)
 • Detta gör jag genom att utveckla nya genetiska modeller och statistiska analysmetoder att kartlägga hur olika varianter av gener påverkar deras bidrag till olika egenskaper. (uu.se)
 • Kurslitteratur: "Lineära statistiska modeller" av Rolf Sundberg (säljes av institutionen i anslutning till kursstart). (su.se)
 • Matematiker gör prognoser, statistiska analyser och löser problem. (saco.se)
 • Resultatet av sådana hindcasts från många olika modeller från olika institut jorden runt indikerar användbara prognoser upp till ungefär 6 månader. (smhi.se)
 • Men de statistiska modeller som Rosling tagit fram kan inte bara användas till prognoser. (vk.se)
 • Beroende på var man drar gränsen, med hänsyn till statistisk stringens, gjordes de tidigaste statistiska undersökningarna under 1600- eller 1700-talet. (wikipedia.org)
 • På högre nivå fördjupar man sig i både statistisk teori och olika inriktningar som statistiska modeller inom ekonometri och försöksplanering för experiment. (kau.se)
 • Denna kurs kommer under första dagen att behandla två avancerade statistiska områden, nämligen mixade modeller och tidsserier. (utbildning.se)
 • Enkla matematiska modeller. (lth.se)
 • förmåga att tillämpa univariata linjära och ickelinjära statistiska modeller. (sh.se)
 • Men när forskarna sedan bygger upp teoretiska modeller som ska beskriva hur naturen fungerar, så brukar de inte gardera sig lika omsorgsfullt. (mynewsdesk.com)
 • De mest avancerade dynamiska modellerna för att beskriva och förutsäga ENSO liknar, och bygger på, de modeller som används för att producera operationella numeriska väderprognoser. (smhi.se)
 • För utvecklandet av den statistiska teorin spelar sannolikhetsteorin en central roll. (wikipedia.org)
 • Den kan sedan med hjälp av statistiska modeller leta efter samband som annars är svåra att se för en vanlig forskare. (iva.se)
 • kunna formulera och beskriva statistiska modeller som är lämpliga för att modellera specifika signalegenskaper. (lth.se)
 • Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. (vetenskaphalsa.se)
 • Under årens lopp har det utvecklats många sådana modeller. (smhi.se)
 • Det är viktigt att ta hänsyn till produktefterfrågan i ekonomiska modeller om arbetsmarknaden, det visar en ny rapport från IFAU. (ifau.se)
 • Ett allmänt intresse för omvärlden brukar alltid vara en fördel för yrkesutövare inom nationalekonomi då det handlar om att införskaffa sig information som sedan sätts in i anpassade teoretiska modeller. (siki.se)
 • Fokus ligger på statistiska modeller som kan hantera gleshet och osäkerhet i datat. (uu.se)
 • Felaktigheter i tidigare modeller gällande väljarnas utbildningsnivå och liknande hade man kompenserat för sas det. (fokus.se)
 • Med datorns hjälp får du med statistiska programpaket analysera typiska situationer. (slu.se)
 • I våra grundkurser behandlas såväl praktiska som teoretiska statistiska frågeställningar och problem. (kau.se)
 • 5 Log-lijära statistiska modeller, 29 maj Aställd Ej aställd Σ Ma Kvia Aställd Ej aställd Σ Ma Kvia Dessa tabeller har saolikheter p 2 3!2!2!3! (docplayer.se)
 • De bästa besluten fattar datorer med statistiska underlag. (fokus.se)
 • Till de som använder statistiken från Statistiska centralbyrån som underlag hör finansdepartementet, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. (sverigesradio.se)
 • förmåga att urskilja och kritiskt reflektera över statistiska slutsatser som går utöver den population och den frågeställning analysen är utformade för att testa. (sh.se)
 • Hårkorset" visar de experimentella resultaten, inklusive statistiska felmarginaler. (mynewsdesk.com)
 • Denna är den teoretiska grunden för statistiken och statistiska mått. (wikipedia.org)
 • Dock går det att med hjälp av statistiska modeller till viss mån korrigera för felkällor i mätningen. (wikipedia.org)