• Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. (skolverket.se)
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. (skolverket.se)
 • Strategierna bygger på etablerade statistiska metoder, däribland olika regressions-modeller, matchnings-metoder och viktning utifrån förekomst av egenskaper hos patienterna. (sbu.se)
 • Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. (hig.se)
 • Man gör matematiska modeller för extremvärden och utvecklar statistiska metoder för dem. (lth.se)
 • Forskning om grundläggande modeller och metoder inom reglerteknik och maskininlärning, särskilt i skärningspunkten mellan reglerteknik och maskininlärning. (varbi.com)
 • Syftet med detta projekt är att utveckla nya modeller, metoder och teori/analys för datadrivna tillvägagångssätt för att lära sig en regulator. (varbi.com)
 • förmåga att använda matematiska och statistiska verktyg och modeller för att strukturera och analysera komplexa ekologiska problem, samt kännedom om aktuell programvara för detta. (liu.se)
 • Genom övningar och inlämningsuppgifter lär du dig att formulera, tillämpa och bedöma olika modeller för riskanalys i verkliga situationer. (uu.se)
 • Jag tänker diskutera skillnader mellan olika modeller och mellan modeller och verkligheten. (klimatupplysningen.se)
 • De vanligaste modellerna är linjära modeller där man försöker … Multipel regression och Partiella korrelationer Kom ihåg bakomliggande variabelproblemet: Temperatur Jackförsäljning Oljeförbrukning Bakomliggande variabelproblemet kan, som tidigare nämnts, delvis angripas med hjälp av partiella korrelationer. (web.app)
 • Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. (hig.se)
 • Teorier och modeller med praktiska tillämpningar. (gih.se)
 • Studierna inkluderar storskaliga epidemiologiska och statistiska analyser för att undersöka riskfaktorer för infektion och beräkna risken för akuta komplikationer och långtidskomplikationer. (varbi.com)
 • Tekniska nyckelord för positionen inkluderar: datadriven reglering, grunder för inlärning av dynamiska modeller, systemidentifiering, datadriven optimering för dynamiska system, förstärkningsinlärning för fysiska system, säker förstärkningsinlärning, statistisk inlärning för dynamiska system och regulatorer. (varbi.com)
 • Därför är det grymt såväl som olämpligt att förespråka bortslösandet av miljarder på grundval av resultat från sådana omogna modeller. (nyhetsbanken.se)
 • Dags att jämföra modeller med någon temperaturserie som ska representera verkligheten. (klimatupplysningen.se)
 • Socioekonomiska och samsjuklighetsdata fås från Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och många flera källor, samt information om sjukdomsutfall. (varbi.com)