• problematisera kring och reflektera över styrkor och svagheter med olika teorier och modeller. (ki.se)
 • Diskussionerna går ut på att reflektera kring styrkor och svagheter och svårigheter med olika modeller och teorier. (ki.se)
 • en skriftlig individuell inlämningsuppgift där studenten visar förmåga till reflekterade kring och applicering av hälsopsykologiska teorier och modeller. (ki.se)
 • Syftet med kursen är att ge en överblick över psykologiska teorier och modeller som förklarar uppkomst och behandling av psykisk ohälsa. (gu.se)
 • Dessa teorier och metoder är vetenskapligt förankrade och har visat sig ha god effekt på ett flertal olika psykologiska problemområden. (utbildning.se)
 • Den psykiska utvecklingens olika skeden, delområden samt de modeller och teorier som finns om dem har ett starkt samband med varandra. (edu.fi)
 • Med de mer avancerade eleverna kan man diskutera vetenskapsfilosofiska teman såsom politiska och ideologiska faktorers samt de rådande vetenskapsidealens inverkan på psykologiska teorier och modeller. (edu.fi)
 • ha allmän kännedom om centrala teorier och modeller gällande konsumentbeteende. (miun.se)
 • Så kanske ska vi nöja oss med att självledarskap buntar ihop några vettiga psykologiska teorier till en praktisk verktygslåda. (psykologifabriken.se)
 • Den utvecklar dina teoretiska kunskaper om psykologiska grunderna för övervakning och din kritisk utvärdering av tillsyn modeller och teorier. (academiccourses.se)
 • Under detta moment fokuserade vi på teorier och modeller för individuella differenser i psykologiska variabler. (ki.se)
 • Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. (unikum.net)
 • Den akademiska psykologin baseras på olika teorier och modeller inom olika psykologiska ämnesområden som utvecklingspsykologi, socialpsykologi, emotionspsykologi etc. (orestadskliniken.com)
 • I varje del i våra utbildningar får deltagarna teorier, metoder, modeller, tekniker och verktyg. (coachmastery.se)
 • Professor Carlos Perris beskriver i sin sårbarhetsmodell, en multifaktoriell modell innehållande biologiska, sociala, psykologiska, kulturella och samhälleliga faktorer, hur dessa faktorer påverkar individens sätt att se på omvärlden och sig själv. (noaksark.org)
 • Man t nker sig att det finns en upps ttning riskfaktorer av olika karakt r (genetiska, biologiska, psykologiska, sociokulturella) vilka i olika kombinationer med varandra skapar f ruts ttningar f r och utl ser anorexia nervosa. (psykologiguiden.se)
 • Galenskapens gåta : psykologiska, sociala och biologiska modeller f. (ning.com)
 • Några av de ämnen som dessa avancerade kurser kan täcka inkluderar hormoner och beteende, biokemiska modeller av beteende och biologiska grunderna för kognition. (threebackyards.com)
 • Kopplingen mellan olika psykologiska och medicinska aspekter i kronisk smärta är kärnan i forskningen för denna postdoktoranställning. (arbetsgivarverket.se)
 • Diverse psykologiska aspekter har bollats fram och tillbaka. (backedal.se)
 • Psykologiska aspekter på att undervisa i ett så tufft ämne som statistik. (gu.se)
 • Istället är det psykologiska faktorer som är avgörande för resultaten. (utforskasinnet.se)
 • Detta ökade intresse har fått psykologer och professionella idrottsutövare att ställa följande fråga: Vilka psykologiska faktorer har störst betydelse för idrottsprestationer? (utforskasinnet.se)
 • Det är uppenbart att psykologiska faktorer inverkar på idrottsutövares prestationer. (utforskasinnet.se)
 • Vilka psykologiska faktorer förbättrar idrottsprestationer? (utforskasinnet.se)
 • Psykologiska faktorer inkluderar en allvarlig intrapersonell konflikt som uppträder på undermedvetna nivåer. (seamonkeyworship.com)
 • Sökande efter kraftfulla modeller kan leda till stor framgång om man är medveten om vikten av "banala" faktorer och tar med dem i modellerna. (blogspot.se)
 • Personer som utövar en fysisk sport, oavsett om de är professionella eller amatörer, kan ha nytta av att utveckla vissa psykologiska verktyg. (utforskasinnet.se)
 • Shyness orsakas också av en störning i neuromidiatorernas metabolism i hjärnan och fungerar som ett symptom på vissa psykologiska patologier. (seamonkeyworship.com)
 • Som i det mänskliga livet har vissa psykologiska frågor sin bestämda plats i utvecklingen av arbetsgruppen. (uglakademin.se)
 • Kursen ger dig ökade kunskaper om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser. (gu.se)
 • Den här kursens mål är att öka kunskapen om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser. (gu.se)
 • Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. (wikipedia.org)
 • Beräkningsmässig kognitiv psykologi handlar om att använda matematiska modeller för att förstå psykologiska fenomen. (lu.se)
 • Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar. (unikum.net)
 • Ta del av framgångsrika metoder och evidensbaserade modeller för elevhälsans psykosociala och psykologiska insatser. (reacta.se)
 • En konsultation innebär att vi utgår från det du berättar där jag som psykolog sedan gör en bedömning av svårigheterna och om de är sådana att psykologiska eller andra insatser kan vara till hjälp. (psykologmalmo.se)
 • Inom ramen för projektet vill vi även ge boendepersonal inspirationsmaterial och verktyg för fortsatt arbete, öka allmänhetens förståelse för flyktingskapets ofrivillighet samt skapa modeller som andra kulturformer kan använda sig av i arbete med målgruppen. (mynewsdesk.com)
 • Vårt arbete vilar på kristen grund, och vi använder oss av olika terapeutiska och psykologiska metoder och modeller. (manniskapavag.se)
 • Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress, depression och meningsförlust, ofta förekommer. (mimersbrunn.se)
 • NLP är en kunskapsteori baserad på en värdegrund NLP består av modeller och processer som underlättar tillämpningen av kunskaperna och värdegrunden NLP tillhandahåller tekniker som hjälper vid tillämpningen av kunskaperna och värdegrunden. (bam.se)
 • Utbildningen ger dig grundlig kunskap i Coachande Handledning och dess metoder såsom 7-eyed model, Trans-aktionsanalys och Psykologiska Processer. (coachmastery.se)
 • Kursen vänder sig till dig som har högskoleutbildning och vill fördjupa dina kunskaper om psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser. (gu.se)
 • Jag är utbildad med inriktningen familjeterapi på psykologiska institutionen på Lunds Universitet. (marcuswestergren.se)
 • Vi kan inkludera metoder och modeller från Coachande Handledning och dess systemiska perspektiv för de verksamheter där dessa kunskaper passar in t ex för er som arbetar med 3:e person såsom chefer över chefer, HR, verksamhetsutvecklare, rådgivare etc. (coachmastery.se)
 • Det finns ett flertal olika system och psykologiska modeller, och vi har valt att arbeta med DISC och Enneagrammet. (thinkanddo.se)
 • Däremot finns det modeller och verktyg som kan hjälpa vem som helst att öka sin framgångskvot i förhandlingar genom att identifiera och utveckla sina personliga styrkor och svagheter. (saj.se)
 • Moment 5-7 ges under termin 2 och omfattar psykiatrisk diagnostik och psykologiska modeller av patologi, kognitiv beteendeterapeutisk metod 2 samt kognitiv beteendeterapi under handledning 2. (ki.se)
 • Datamängden som vi använder i vår noggranna forsknings- och utvecklingsprocess omfattar tusentals laboratorieanalyser av psykologiska bassignaler, som t.ex. (firstbeat.com)
 • För den som vill arbeta med självledarskap har vi samlat hundratals psykologiska träningstips på habitud.se för just beteendestrategier, belöningsstrategier och tankestrategier. (psykologifabriken.se)
 • Viktiga specifika kompetenser inkluderar programmering i R (eller motsvarande språk och/eller statistikprogram) och tidigare erfarenheter av att arbeta med psykologiska data och beteendedata med avancerade statistiska modeller. (arbetsgivarverket.se)
 • Dessa inkluderar modeller och orienteringar inom psykologin som KBT och positiv psykologi. (psykologcoach.se)
 • NLP tillhör den positiva psykologin med modeller av mästerskap inom området kommunikation, utbildning, näringsliv, hälsa med flera områden gör NLP till ett av dagens mest intressanta kunskapsområden. (bam.se)
 • I kursen ingår teoretiska moment såsom grundläggande psykologi, psykiatrisk diagnostik och psykologiska modeller av patologi, samtalsmetodik, forskning och klinisk utvärdering, samt juridik och etik. (ki.se)
 • Kunskapsområdet "Psykologi" är som ett vetenskapligt kompetensområde förhållandevis ungt, men då behovet av kunskap och tillgång till psykologiska metoder och instrument växte sig allt starkare under 1900-talet och mellan de två världskrigen, tog forskningen fart. (psykologforbundet.se)
 • Tillämpad psykologi innebär olika områden där man kan forska och använda psykologiska modeller som förklaring. (unikum.net)
 • Bortsett från grundläggande psykologi kurser, kommer du normalt behöver ta kurser i bio-psykologi, evolutionspsykologi, och psykologiska forskningsstudier. (threebackyards.com)
 • Andra modeller som Maslows humanistiska psykologi och hans hierarki av behov samt den systemiska modellen uppstod också runt denna tid. (utforskasinnet.se)
 • I kursen behandlas konsumentbeteende både på makro och mikronivå (dvs både det psykologiska och sociologiska perspektivet). (miun.se)
 • samt teoretiska modeller kring hälsorelaterat beteende. (ki.se)
 • Beteende analys som utgångspunkt för vanliga psykologiska problem. (utbildning.se)
 • Redogöra för och tillämpa inlärningspsykologiska, kognitiva och beteendemedicinska modeller för att påverka beteenden som främjar oral hälsa hos patienter. (ki.se)
 • Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. (unikum.net)
 • Vidare kommer patientens psykologiska, sociala och existentiella behov att behandlas. (ki.se)
 • Här bekantar vi oss med ett par modeller för hur den mänskliga hjärnan medvetet och omedvetet förhåller sig till behov, önskningar och till andra människor. (jobbasmidigt.se)
 • Att skapa modeller för division såväl som för multiplikation. (gu.se)
 • Än så länge verkar det saknas en del konkreta resultat i vetenskapliga studier som visar att begreppet självledarskap tillför andra modeller något. (psykologifabriken.se)
 • I huvudsak så är IMGD en livscykelmodell med inslag från andra modeller inom grupputvecklingsområdet. (uglakademin.se)
 • I livscykelmodellen finns också en avslutning av utvecklingen och ett separerande från arbetsgruppen vilket andra modeller om grupper och grupputveckling inte alltid uppmärksammar. (uglakademin.se)
 • Kognitiv teori, Genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder. (utbildning.se)
 • Inlärningsbaserade beteendeteorier gav också upphov till kognitiva modeller utvecklade av Beck, Ellis, Mahoney och Meichembaum. (utforskasinnet.se)
 • Förklara hur olika psykologiska modeller kan främja den egna professionella och personliga utvecklingen. (ki.se)
 • ekonometriska metoder och redskap som ARMA/ARIMA- och ARCH/GARCH-modeller, - VAR-modeller, enhetsrötter och kointegration, - Analys av tidsseriedata med hjälp av spektrala metoder och waveletmetoder. (kau.se)
 • Vi är ett datadrivet företag som har som mål att producera kunskap baserad på forskning som bygger på verkliga psykologiska data. (firstbeat.com)
 • Hans teori bär på inflytande från den psykologiska inriktningen behaviorismen. (tidningenmums.se)
 • Efter flera experiment med digitala stöd för beteendeförändring skapade vi Habitud, det psykologiska gymmet. (psykologifabriken.se)
 • Alla psykologiska träningstips på Habitud är därför formulerade på ett sätt att du aktivt gör något. (psykologifabriken.se)
 • Han startade även vårt psykologiska gym habitud . (psykologifabriken.se)
 • Likaså kan psykologiska modeller tillämpas förut att utveckla behandlingsmetoder, skada likaså förut att blottlägga att den homosexuella orienteringen mirakel vissa. (niderlandy.eu)
 • Förekomsten av pseudovetenskapliga läror och modeller är inget nytt men utgör ett växande problem. (lnu.se)
 • Det finns flera kategorier av skenhetens manifestation: yttre (när en person är rädd för att manifestera sig i samhället, fäster övervärderbart värde för den allmänna opinionen, underordnar sina egna tankar och handlingar mot dem som är omkring honom och fruktar sin fördömelse) och inre (när en person är generad för sig själv) skam, minskad självkänsla, brist på tillräcklig självuppfattning och färdigheter för att hantera psykologiska problem). (seamonkeyworship.com)
 • Den innebär att man inte enbart kan ha en modell för hur man ska göra utan flera olika modeller måste knytas samman. (habilitering.se)
 • Optimera personliga webben över SEO modeller kommer definitivt att få din verksamhet att returnera mycket mycket än den enskilde förväntar sig. (blogzet.com)
 • En orientering utifrån DSM och ICD 10 samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller. (utbildning.se)
 • Här finns anvisningar för undersökning och bedömning med psykologiska test samt beskrivning av olika metoder för att avbilda hjärnans struktur och funktion. (adlibris.com)
 • Modeller för psykologiska data, som riskuppfattning, är ofta svaga eller t o m mycket svaga. (blogspot.se)
 • Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. (unikum.net)
 • Vi som leg kognitiva psykoterapeuter häpnas över att modeller som beskrivs inom forskningen och har gjorts under flera år inte innefattar självklara psykologiska och psykoterapeutiska interventioner. (noaksark.org)
 • Denna typ av modeller intygar att det finns flera vägar in i missbruk och att det finns flera vägar ut. (mdft.se)
 • Allt större intresse och vikt lades att finna relevanta psykologiska metoder. (psykologforbundet.se)
 • Tar man med denna faktor i sina modeller hamnar förklaringens styrka på ca 60-70 %, vilket är långt utöver vad man har i vanliga beteendevetenskapliga analyser: 2-3 gånger mera. (blogspot.se)
 • Som ledare har vi ett ansvar för att vi inte använda tester och modeller som inte är vetenskapligt förankrade. (lnu.se)
 • Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. (unikum.net)
 • Del I inleds med en teoretisk beskrivning av Hjärnans funktionella organisation och modeller för de viktigaste funktionsområdena, som uppmärksamhet, emotioner, språk, minne, spatial förmåga och exekutiva funktioner. (adlibris.com)
 • Leif Carlstedt beskriver i en FOA rapport, C 55024-H7, Mars 1979 "Urval av flygförare med psykologiska metoder", hur man i flygets barndom med primitiva metoder försatte försökspersoner i verklighetsnära situationer och begrundade deras reaktionsförmåga. (psykologforbundet.se)