• Forskare inom detta område studerar utveckling och differentiering av nerv- och gliaceller, samt cellulära/molekylära mekanismer vid olika neuropatologiska processer. (ki.se)
 • Vi är intresserade av fysiologiska och molekylära mekanismer som orsakar oönskade kemikalieinteraktioner i fisk. (gu.se)
 • Nummenmaas forskarteam undersöker hjärnans molekylära mekanismer och funktionella nervnät som påverkar människans känslor och sociala umgänge. (aka.fi)
 • Med metoden kommer man att kunna mäta temperaturen upp till 45 °C genom att utnyttja temperaturberoendet av synsinnescellernas molekylära mekanismer. (aka.fi)
 • Hennes forskargrupp fokuserar på att förstå viktiga molekylära mekanismer i cancer, med målet att kunna föreslå bättre cancerbehandlingar och förebyggande metoder. (kth.se)
 • Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. (varbi.com)
 • Många membranlösliga läkemedel såsom lokala bedövningsmedel eller steroider verkar genom bindning via membranet, vilket gör studien av dessa molekylära mekanismer som membranprotein förmedlar oerhört viktig. (varbi.com)
 • Undersökning av dessa relationer kommer att underlätta arbetet för applikationer inom biomedicin, såsom att designa molekylära mekanismer för modulering av dessa fysiologiskt och farmakologiskt essentiella biomolekyler. (varbi.com)
 • Momentets ämnesmässiga kärna bygger på människans utveckling från könsceller till embryo och ger en introduktion till cellens viktigaste funktioner och strukturer, till embryologi samt till utvecklingsbiologins molekylära mekanismer. (ki.se)
 • En tanke man ofta möter i skapelsetroende kretsar är att den levande cellens komplexa molekylära mekanismer visar att de måste vara konstruerade av en intelligens, och omöjligen kan ha evolverats. (wordpress.com)
 • Man jämför dem med maskiner konstruerade av människor och menar att cellens molekylära mekanismer inte bara ser ut som konstruerade maskiner, de är konstruerade maskiner. (wordpress.com)
 • Hennes huvudsakliga fokus ligger på nya molekylära mekanismer för kärlsjukdomar som är särskilt relaterade till glattmuskelceller, liksom på biomarkörer och terapeutiska metoder vid åderförkalkning. (ki.se)
 • Identifiering av den faktor i serum från patienter med typ 1 diabetes som ökar aktiviteten hos B-cellens spänningsaktiverade L-typ Ca2+-kanal samt underliggande molekylära mekanismer. (forskautandjurforsok.se)
 • Tjänsten innefattar studier för (1) att upptäcka nya cancerläkemedel som kan förstärka effekten av strålbehandling (2) att studera mekanismer av återfall i olika in vivo modeller för hjärntumörer (3) att studera nya målstyrda cancerbehandlingar i kombination med avancerad bildstyrd strålbehandling in vivo. (varbi.com)
 • Paus är särskilt intresserad av att förstå de molekylära mekanismer som styr hårsäckarnas funktion vid utvecklingen av sjukdomar som till exempel alopecia. (follicum.se)
 • I hårsäckarna delas och förökas cellerna snabbt och det är en utmärkt modell för att förstå molekylära mekanismer för både hur cancer uppstår och hur vanliga sår på huden läker. (follicum.se)
 • För att kunna utveckla framgångsrika terapier inom detta område i framtiden är det (åtminstone) tre medicinska/biologiska områden som man måste förstå de grundläggande molekylära mekanismer för: 1) reglering av stamceller, 2) regleringen av utvecklingen/organiseringen av vävnad/organ, 3) de processer som styr sjukdomsutveckling. (umu.se)
 • Embryologi var fram till 1900-talet en nästan helt beskrivande (deskriptiv) vetenskap med tyngdpunkt på embryonal morfologi, men moderna molekylärbiologiska metoder har hjälpt att kartlägga de molekylära och cellulära mekanismerna under utveklingen. (wikipedia.org)
 • Vi ger en orientering om molekylära metoder inom ekologi. (gu.se)
 • Den här kursen är ger en överblick över ekologiska och evolutionära processer hos naturliga populationer och de molekylära metoder som används för att studera dessa processer. (umu.se)
 • 1. Kritiskt utvärdera användandet av molekylära metoder för att undersöka teoretiska och praktiska frågeställningar inom ekologi, evolution, och bevarandebiologi. (umu.se)
 • Ett tema i min forskning i beräkningsvetenskap och systembiologi är utvecklandet av noggranna och effektiva metoder för att simulera biokemiska reaktionsnätverk med stokastiska modeller. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Utveckla protokoll/metoder för att differentiera iPSC till specifika neuronala subtyper och 3D modeller av CNS (organoider), samt att karakterisera dessa. (uu.se)
 • Valdes av följeslagare mestinon utan recept molekylära diagnostiska metoder som. (lesko.net.pl)
 • Du som söker bör ha kapacitet att förbättra etablerade modeller, protokoll och/eller utveckla nya metoder. (varbi.com)
 • För att identifiera potentiella målstrukturer för nya terapier studerar vi cellfunktioner i transgena modeller av vaskulär demens med en uppsjö av in vivo , in vitro och ex vivo metoder. (mynetworkglobal.com)
 • Kemisk bindning och molekylära strukturer: Egenskaper hos bundna atomer, modeller för kemisk bindning och hybridisering, Born-Oppenheimerapproximationen och molekylorbitalteori etc. (liu.se)
 • Då används matematiska modeller för analys av samband mellan struktur och aktivitet, d.v.s. man kopplar biologiska aktiviteter och effekter (positiva eller negativa sådana) till olika molekylära strukturer. (forskautandjurforsok.se)
 • Rosalind Franklin (1920-1958) var en brittisk forskare som gjorde viktiga upptäckter inom området röntgenkristallografi och hon utvidgade tveklöst vår förståelse för olika ämnens molekylära strukturer. (vof.se)
 • Verksamheten inom avdelningen innefattar teoretiska och experimentella aspekter på molekylära strukturer och fundamentala processer i många olika sammanhang - från egenskaper hos enstaka molekyler och rent vatten till astrobiologi, heterogen katalys och energiomvandling. (su.se)
 • Ett unikt bakteriell modellsystem för experimentell evolution har utvecklats för att ta fram data om mål för mutationer, mutationshastighet och överlevnadsförmåga samt matematiska modeller av genotyp till fenotyp kartan. (arbetsgivarverket.se)
 • Joakim Jaldén är professor i signalbehandling vid KTH och jobbar bland annat med att granska matematiska modeller för hur det nya coronaviruset sprider sig. (kth.se)
 • 3. Visa förståelse för grundläggande matematiska modeller av evolutionära processer och utföra enkla datorsimuleringar. (umu.se)
 • Vår grupp är en del i ett projekt, finansierat av Wallenberg, för att utveckla teoretiska modeller på molekylorbitalnivå för att studera växelverkan mellan molekylära system och röntgenstrålning. (uu.se)
 • Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom molekylära simuleringar av enzymatiska processer katalyserade av övergångsmetaller, experimentella och praktiska erfarenheter för studier av enzym med hjälp av synkrotrongenererat ljus, och erfarenhet i användandet av multikonfigurationella elektronstruktursmodeller för att studera molekylär processer. (uu.se)
 • Molekylär Biovetenskap med inriktning mot miljötoxikologi innefattar utnyttjande av molekylära verktyg och experimentella modeller för att studera och förstå hur miljörelevanta kemikalier påverkar enskilda organismer och biologiska system. (uu.se)
 • Utöver detta, sker även en utveckling av modeller för att studera nanomaterial i intakta organismer och i den yttre miljön. (swenanosafe.se)
 • Studera evolution och specifika anpassningar till parasitism i Ascetosporea, ett allt ökande hot i marina miljöer som hittills inte har undersökts med moderna molekylära verktyg.Ascetosporea är en samling av dåligt karakteriserade mikrobiella eukaryota parasiter på marina ryggradslösa djur. (mynetworkglobal.com)
 • Vi har utvecklat en unik metod för att studera human muskel, och var först med att identifiera vilka molekylära steg som är nedreglerade i insulinsignaleringskedjan i muskel från personer med typ 2-diabetes mellitus. (varbi.com)
 • Med kvantitativa modeller kan vi generera hypoteser för hur molekylära nätverk fungerar och hur de skulle reagera på olika typer av extern påverkan, och vi kan studera teoretiska egenskaper hos olika cellulära kontrollsystem. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Huden som organ erbjuder också stora möjligheter till att utveckla experimentella modeller för att studera basala biologiska processer och nya behandlingsprinciper. (hudfonden.se)
 • Som modeller används cellkulturer, olika djurmodeller samt vävnadsprover från patienter. (ki.se)
 • Molekylära modeller antyder att ökad kortisolfrisättning, förändringar i glutamaterg och monoaminerg transmission, gliacellsförändringar, samt ökad kalciumsignalering och påverkade intracellulära second messenger-system spelar en roll vid bipolär sjukdom. (internetmedicin.se)
 • Studenter kommer att få en förståelse om hur de vamligaste molekylära metoderna fungerar, samt dessa metoders styrkor och begränsningar i sina kopplingar till ekologi. (umu.se)
 • Vi arbetar med bioinformatiska studier inom stamcellsdifferentiering, utveckling av stamcellsbaserade in vitro-modeller för sjukdomsmodellering och toxicitetstestning, upptäckt och utvärdering av cancerbiomarkörer, nätverksmodellering och identifiering av funktionella sjukdomsmoduler samt epigenetiska studier för att förstå genetisk felreglering. (his.se)
 • Vi undersöker dynamiken för grundläggande atomära och molekylära processer samt växelverkan mellan intensiva laserpulser och molekyler med olika spektroskopiska tekniker, såsom femtosekunds tids- och energiupplöst fotoelektron-fotojon-koincidensspektroskopi och generering av högre ordningar av övertoner i molekyler. (su.se)
 • Arbetet baseras på in vitro system som inkluderar cellinjer samt in vivo modeller som inkluderar både standardiserade fiskmodeller som zebrafisk och svenska fiskarter provtagna i fält. (ki.se)
 • Den samlade naturvetenskapliga forskningen möjliggör idag utvecklandet av nya läkemedel, nya byggnadsmaterial och modeller som förutspår klimatförändringar, samt ger oss den kittlande insikten om att vi jordvarelser kanske inte är ensamma i universum. (docplayer.se)
 • Strukturen hos molekylära moln, rymdstoft och protostjärnors utveckling kan istället observeras vid nära-infrarött ljus samt vid radiovåglängder. (wikipedia.org)
 • Vidare skall modeller för såväl monogena samt polygena sjukdomar genomgås. (gu.se)
 • På teorisidan jobbar vi främst med modeller som bygger på supersymmetri och supersträngar samt möjliga förklaringar av den mörka energins natur. (su.se)
 • Nu har man ett första resultat som kan ge förklaring till detta samt ge den första molekylära förklaringen till varför fler män än kvinnor dör av covid-19. (doktorn.com)
 • Därför måste ansökningsbrevet innehålla en halv sida text där sökanden kommenterar förhållandet mellan teoretiska modeller å ena sidan och experimentella observationer å andra sidan. (mynetworkglobal.com)
 • Dokumenterad erfarenhet av experimentella modeller för att analysera Yersinia infektion och patogenes. (mynetworkglobal.com)
 • Genom teoretiska modeller, experiment och fältstudier får du verktygen för att arbeta med naturliga populationer och ekosystem. (gu.se)
 • Det finns enligt nuvarande teoretiska modeller främst två sätt för stjärnor att bli till. (wikipedia.org)
 • Detta innefattar att skapa avancerade teoretiska dynamiska modeller över cellulära system för att kunna utföra simuleringar kring utfall av olika former av störningar, genetiska eller i. (allastudier.se)
 • Målet med detta doktorandprojekt är att med hjälp av bioinformatik och molekylära simuleringar av dessa proteinfamiljer för att undersöka deras förhållande och koppling mellan sekvens, struktur, dynamik och funktion. (varbi.com)
 • Forskningen kan därför komma att vara tillämpningsorienterad mot storskaliga och dynamiska (molekylära) simuleringar inom ett av våra profilområden som beskrivits ovan, eller mer metodorienterad, med fokus på utveckling av nya kraftfält och approximativa kvantkemiska modeller. (mynetworkglobal.com)
 • Under senare år har den genetiska och molekylära bakgrunden till flera sällsynta hudsjukdomar kartlagts, men när det gäller vanliga hudsjukdomar kämpar vi med att få grepp om bakomliggande biologiska och patologiska processer. (hudfonden.se)
 • Syftet med studien var att identifiera de molekylära processer som främst förknippas med åldern och inte med miljö eller livsstil. (muscles.se)
 • CSS forskning omfattar studier av cell- och molekylära processer inom hud- och hårbiologi vid både hälsa och sjukdomstillstånd inklusive världsledande forskning som fokuserar på epigenetiska processers roll inom området. (biostock.se)
 • kunna använda enkla modeller (exempelvis partikel i låda, molekylära orbitaler) för att beskriva den elektroniska strukturen hos molekylära och fasta nanosystem. (lth.se)
 • Tekniken har betytt mycket för att skräddarsy allt från bakterier till större organismer, så att de exempelvis kan fungera som modeller inom läkemedelsforskning. (aftonbladet-cdn.se)
 • Inom forskningen görs allt mer avancerade virtuella modeller av mänskliga organ och biologiska system, för att använda både i undervisning och forskning. (forskautandjurforsok.se)
 • Gedigen kunskap om molekylära interaktioner och molekyldynamik Minst 5 års erfarenhet utav statistisk modellering av mikrobiologiska system. (varbi.com)
 • Stokastiska modeller har i beräkningssystembiologin visat sig vara mer användbara än traditionellt använda differentialekvationer när man vill beskriva cellulära system med väldigt låga antal av nyckelproteiner så som transkriptionsfaktorer. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Hon använder integrativa systemanalyser, kombinerar bioinformatiska och kliniska dataundersökningar med in vivo modeller av kärlsjukdom, medan in vitro-systemer baserade på primära celler och vävnadsexplantater används för funktionella och mekaniska undersökningar. (ki.se)
 • Dokumenterade erfarenheter av arbete med in vivo-modeller (innehav av FELASA-C certifikat eller motsvarande), läkemedelsscreening och cellbaserade assays. (varbi.com)
 • NCF-komplettering ger cytoskydd från hypoxiainducerad hypertrofi och skada i både in vitro- och in vivo- modeller samtidigt som mitokondriell homeostas bibehålls bättre än NC och PQQ enbart. (mediatekstore.com)
 • Upptäcka och statistiskt utvärdera molekylära biomarkörer för diagnos, prognos och klassificering av olika sjukdomar. (his.se)
 • Tekniken har revolutionerat de molekylära livsvetenskaperna, bidrar till nya cancerterapier och kan göra verklighet av drömmen om att bota ärftliga sjukdomar", skriver Vetenskapsakademien. (aftonbladet-cdn.se)
 • Den prokaryota cellens molekylära biologi, 3. (gu.se)
 • Den eukaryota cellens molekylära biologi, 4. (gu.se)
 • Detta kommer att inkludera att definiera den molekylära mekanismen för Cpx-signalberoende repression av klassiskt virulensfaktoruttryck, och i vilken utsträckning denna kontroll utsätter bakterien för antibakteriella aktiviteter hos eukaryota immunceller. (mynetworkglobal.com)
 • Men den exakta molekylära mekanismen i den metastaser och invasionen av HCC är fortfarande oklara. (svenskepiller.com)
 • Syftet är att utveckla nya modeller baserade på fysiologiska data som beskriver synergistiska blandningseffekter mellan olika klasser av substanser inklusive steroidhormoner, läkemedel och aromatiska kolväten. (gu.se)
 • En modell som beskriver sådana molekylära växelverkningar kan utformas med hjälp av biofysisk teori, vilket tenderar att resultera i ytterst tung beräkningsbörda även för enkla tillämpningar. (doria.fi)
 • Där arbetar han med att utveckla modeller som beskriver hur coronaviruset sprider sig i samhället. (kth.se)
 • Hittills saknas Ascetosporea bland de modeller som beskriver evolution av parasitism eftersom jämförande genomiska data saknas för gruppen. (mynetworkglobal.com)
 • Syftet med nukleinsyror är att lagra och överföra genetiskt material (den genetiska koden i en organism) i sin molekylära form. (socionicasys.info)
 • Till sin hjälp har Joakim Jaldén matematik och olika datorbaserade verktyg, och han besitter en djup kompetens om styrkor och svagheter med den här typen av komplexa modeller. (kth.se)
 • Franklin och Wilkins kom dessvärre inte överens särskilt bra och de arbetade därför vidare med olika modeller av DNA-molekylen. (vof.se)
 • Motsvarande modeller används också som hjälp vid bedömningen av risker med olika kemikalier. (forskautandjurforsok.se)
 • Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens (molekylära livsvetenskaper, statistik, matematik eller datavetenskaper). (varbi.com)
 • SciLifeLab ( www.scilifelab.se ) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. (uu.se)
 • Projektet finansieras av ett bidrag från SciLifeLab ( www.scilifelab.se ), ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. (mynetworkglobal.com)
 • Det övergripande målet är att upptäcka ny och spännande information om den molekylära strukturen och dynamiken i dessa komplicerade material och hur de påverkas av hydrering. (mynetworkglobal.com)
 • Molekylära maskiner" arbetar ganska slumpartat, medan vanliga maskiner arbetar deterministiskt, dvs de gör pålitligt precis det de skall. (wordpress.com)
 • Han ser ingen skillnad på cellens molekylära maskiner och människans teknologi. (wordpress.com)
 • Nobelpriset i kemi 2016 gick till forskare som utvecklat molekylära maskiner och motorer, det vill säga motorer som består av molekyler som omvandlar energi från ljus eller bränsle till rörelse. (elinor.se)
 • Tillsammans lyckades de få gensaxen från bakteriens immunförsvar att fungera i ett provrör, och de förenklade saxens molekylära komponenter så att den blev lättare att använda. (aftonbladet-cdn.se)
 • Den molekylära strukturen hos DNA och RNA och den metabolism som försörjer deras reproduktion betraktas som för komplex för att ha uppstått spontant ur en kemisk ursoppa. (wikipedia.org)
 • De nya verktyg som utvecklas inom de molekylära biovetenskaperna har ökande betydelse också för miljötoxikologiska studier. (uu.se)
 • Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet - ansvarar för av molekylära analyser. (sandbyborg.se)
 • hypertensionsmodeller, blodtrycksmätningar, cellinjektioner, olika behandlingsformer som oral behandling, ip-injektioner, injektioner i svansvener, intrakardiella injektioner, intratibiala injektioner hos möss) och förmågan att självständigt utföra omfattande cellulära och molekylära analyser av olika murina och mänskliga vävnader krävs. (mynetworkglobal.com)
 • Backtrav, tillsammans med ris och poppel, garmin connect vanliga modeller för växter. (socionicasys.info)
 • Autokatalytiska mängder definierades ursprungligen med molekylära enheter i åtanke men används metaforiskt även inom lingvistik, sociologi och ekonomi. (wikipedia.org)
 • Gliom modeller för enheter eller stroke. (lesko.net.pl)
 • Det innebär att man bör vara försiktig när man väljer djur som modeller för mänskliga mentala och neurologiska störningar, säger Jan Mulder , gruppledare för HPA-projektets hjärnprofileringsgrupp och forskare vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet. (ki.se)
 • Sturves forskningsområde är inriktat på biokemiska/molekylära effekter av antropogena kemikalier, kemikalieblandningar eller partiklar i vattenlevande organismer, främst fisk. (ki.se)
 • Framför allt kommer mycket tid att ägnas åt att skapa och testa modeller som kan ge information kring molekylära förändringar eller beteendeförändringar under tidsstudier. (allastudier.se)
 • Analys av kontakter mellan proteiner och läkemedelsforskning representerar typiska tillämpningsområden för dylika modeller. (doria.fi)
 • Nästa steg är att göra kontrollerade modeller av exosomerna, vars membran innehåller både lipider och proteiner, för att exakt förstå vilken beståndsdel som påverkar diabetesproteinet amylin. (svenskgeriatrik.se)
 • Tidiga modeller såg biologiska membran som inerta, men över åren har insikt inom hur lipidkomposition och interaktioner kan påverka och finjustera funktionen hos membranprotein. (varbi.com)
 • Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. (biostock.se)
 • 3. Begreppet patogenes och dess molekylära och cellulära underlag. (gu.se)
 • Vi har etablerat iPSC-baserade modeller för neuronal differentiering och funktion vid bl.a. (uu.se)
 • I allmänhet är målet att förutse patientutfallet, men vi strävar efter att utveckla modeller för specifika prediktorer av patientutfall, såsom biomarkörer för tumör heterogenitet och riskmodeller. (mynetworkglobal.com)
 • Teamet framställer modeller av de känslobaserade försvarsmekanismer i hjärnan och kroppen som både människor och djur använder för att skydda sig mot externa hot och utmaningar. (aka.fi)