• Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. (unikum.net)
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (unikum.net)
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. (unikum.net)
 • Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. (unikum.net)
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. (unikum.net)
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. (unikum.net)
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. (unikum.net)
 • Modellen beskriver hur kol, kväve och fosfor omvandlas mellan olika former i näringsväven, inklusive kemiska processer i sedimenten och vattenmassan. (mynewsdesk.com)
 • Kemiska föreningar och hur atomer bildar molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. (skolverket.se)
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. (skolverket.se)
 • Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. (skolverket.se)
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner. (skolverket.se)
 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner. (skolverket.se)
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner. (skolverket.se)
 • Ekvationerna beskriver t ex elektriska nätverk, mekaniska system och kemiska reaktioner. (uu.se)
 • Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. (wikipedia.org)
 • Kärnkemi (där atomkärnan är i fokus och man studerar radioaktiv påverkan på kemiska reaktioner, olika isotopers kemiska egenskaper, såväl som omvandling av grundämnen genom fusion, fission eller naturligt sönderfall). (wikipedia.org)
 • Varför uppvisar vissa enzymer reaktioner som är snabbare än vad kända kemiska principer anger borde vara möjligt Levinthals paradox anger att antalet möjliga veckningsformer en polypeptid-kedja kan inta är så stort, att det skulle ta ett protein längre tid att gå igenom samtliga veckningar för att hitta den vars energi är lägst än vad universum är gammalt. (wikipedia.org)
 • Hon har doktorerat i kemisk fysik där hon skapat modeller för att beräkna tvärsnitt för kemiska reaktioner och har därefter arbetat med hälsoekonomisk modellering. (karolinska.se)
 • Inledningsvis tar kursen upp Lewis-syra-baskemi som utvecklas till Lewis-donor-acceptor-konceptet där modeller som "hård-mjuk" används för att beskriva kemiska reaktioner och jämvikt. (su.se)
 • Nobelpriset i Kemi går till forskare som utvecklat datorsimuleringar av kemiska reaktioner, vilket bidrar till färre djurförsök bl.a. inom läkemedelsindustrin. (forskautandjurforsok.se)
 • Kemipristagarna, Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel får dela på priset för upptäckter som ligger till grund för datorsimuleringar av kemiska reaktioner. (forskautandjurforsok.se)
 • Forska Utan Djurförsök har gett anslag till ett flertal projekt för att utveckla modeller för datorsimulering av kemiska reaktioner i celler som utsätts för läkemedel och kemikalier. (forskautandjurforsok.se)
 • Bara i ett sådant enkelt ämne såsom naturgas ingår 50 kemiska ämnen och 300 reaktioner. (lth.se)
 • I sin avhandling presenterar Anders Rebbling dels verktyg i form av index och modeller för att förutse oönskade reaktioner och problem vid förbränning av biomassa, dels metoder för att motverka dessa. (energinyheter.se)
 • Adventsljusens fladdrande låga formas av de kemiska reaktioner som ger ett samspel mellan varm och kall luft. (nyteknik.se)
 • De observerar kemiska reaktioner som sker och dokumenterar sina iakttagelser. (ntaskolutveckling.se)
 • Årets Nobelpris i kemi handlar om hur vissa s.k. kirala molekyler kan användas för att påskynda och styra viktiga kemiska reaktioner. (nobelprize.org)
 • Undervisningen i kursen kemi inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. (skolverket.se)
 • Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. (skolverket.se)
 • Kemi utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. (skolverket.se)
 • Fysikalisk kemi (utforskandet av kemiska processer med användning av fysikaliska modeller och sammanhang). (wikipedia.org)
 • Analytisk kemi (analys av prover för att få förståelse för deras kemiska sammansättning och kemiska struktur). (wikipedia.org)
 • Exempel på sådana är neurokemi (utforskandet av nervsystemets kemi), miljökemi (studiet av kemiska processer i naturen) och materialkemi (studiet av olika material). (wikipedia.org)
 • Kemi är läran om interaktionerna mellan kemiska substanser, vilka består av atomer eller endast subatomära partiklar: protoner, elektroner och neutroner. (wikipedia.org)
 • Traditionell kemi behandlar undersökandet av interaktioner mellan kemiska substanser i ett kemiskt laboratorium med hjälp av olika typer av olika glasverktyg. (wikipedia.org)
 • Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. (allastudier.se)
 • Organisk kemi är tillägnad kemiska föreningar som innehåller kol . (wikipedia.org)
 • Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar. (skolverket.se)
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, arbetslivet, naturen och i människokroppen. (skolverket.se)
 • Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. (skolverket.se)
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. (skolverket.se)
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. (pearltrees.com)
 • Grundläggande förståelse för organiska och oorganiska kemiska föreningars struktur och reaktivitet samt kunskap om det kemiska formelspråket och viktiga kemiska begrepp på såväl svenska som engelska. (lth.se)
 • Det är begrepp som forskare ofta använder för att beskriva grupper av djurfria metoder och står för cellmodeller, försök på levande individer, datormodeller och kemiska tester. (forskautandjurforsok.se)
 • Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. (allastudier.se)
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och för-klara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället. (paegnaben.se)
 • Inledning till kemin, grundläggande kemiska begrepp och stökiometri. (miun.se)
 • Syftet med serien är att med fysikens, kemins och biologins begrepp, modeller och teorier beskriva och förklara fenomen i naturen, samhället och människokroppen. (urplay.se)
 • Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. (iris.se)
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. (unikum.net)
 • Med hjälp av dessa metoder har han lyckats lösa några av biologins största gåtor, såsom att hitta nyckeln till varför enzymer är så kraftfulla katalysatorer och att beskriva de initiala kemiska processerna för vår synförmåga. (uu.se)
 • Flera modeller som försöker beskriva livets ursprung utgår från principen bakom de autokatalytiska mängderna och beskriver hur livet föregicks av en utveckling av molekylära autokatalytiska mängder. (wikipedia.org)
 • Då användes sannolikhetsfunktioner för att beskriva förhållandet mellan de kemiska koncentrationerna i luften, exponeringens varaktighet och procenttalet av individer som kunde drabbas av livshotande skador. (foi.se)
 • Då utvecklades undersökningsmetoderna, liksom de modeller som användes för att beskriva berggrundens egenskaper. (skb.se)
 • Bedömningen ska gälla den sammantagna risken från alla ämnen och även samverkande effekter med andra kemiska riskkällor och andra arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen. (av.se)
 • Stålet är så kallad 304-stål och har därmed en väldigt stark motståndskraft mot korrosion och andra kemiska angrepp. (helgbutiken.se)
 • Polyuretanbaserade gjutmassor har en del fördelar och nackdelar jämfört med andra kemiska system. (gleitmo.se)
 • Inom ramen för Baltic Bridge ska vi inkorporera kunskapen från Tvärminnes fältstudier i de matematiska modeller som Östersjöcentrum och Baltic Nest Institute skapar. (helsinki.fi)
 • Elever uppmanas att använda olika typer av matematiska modeller: ODE, stokastiska processer, PDE för att maximalt utnyttja kursens material. (chalmers.se)
 • 2002. Boken innehåller flera exempel med matematiska modeller i cellbiologi. (chalmers.se)
 • Enkla matematiska modeller. (lth.se)
 • Då används matematiska modeller för analys av samband mellan struktur och aktivitet, d.v.s. man kopplar biologiska aktiviteter och effekter (positiva eller negativa sådana) till olika molekylära strukturer. (forskautandjurforsok.se)
 • Matematiska modeller ska användas för att analysera hur mikrober och skadliga ämnen överförs i vattendrag, hur deras förekomst i dricksvatten inverkar på hälsan samt vilka ekonomiska konsekvenser olika riskhanteringsalternativ har. (aka.fi)
 • Hur kom icke levande kemiska föreningar att generera självreproducerande, komplexa livsformer? (wikipedia.org)
 • Styrkor och begr nsningar hos enkla vs komplexa modeller. (chalmers.se)
 • Ett annat koncept är komplexa system, vilket utöver fysiska, kemiska och biologiska system omfattar finansiella och samhälleliga system. (gu.se)
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. (unikum.net)
 • Till detta kommer nya kemiska tillsatser och beläggningar som ska minska de inre påfrestningarna samt öka energilagringskapaciteten. (nyteknik.se)
 • Kurserna behandlar teorier och modeller kring fysikaliska processer och kemiska kretslopp i relation till organismerna och deras interaktioner samt trofiska interaktioner. (lu.se)
 • Vidare lär du dig kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap i plankton, evertebrater, makrofyter och fisk. (lu.se)
 • Forskningsobjekt vid enheten var dynamiska modeller inom fysik och biologi samt i praktiska tillämpningar. (aka.fi)
 • Modellverktygen vi använder är flexibla och ger oss möjlighet att modellera meteorologi med hög upplösning, kemiska processer i atmosfären och i rökgasplymer samt torr- och våtdeposition. (ivl.se)
 • iii) Förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan där ökad kunskap kemiska föroreningar i ytvatten samt beredningsprocessernas effektivitet att avskilja dessa kartläggs. (svensktvatten.se)
 • Vi har ett brett sortiment av plastdunkar i PE, väl lämpade för livsmedel samt medicinska och kemiska produkter. (nordicnet.se)
 • Som exemplar på biologiska livsmedelsfaror har man granskat bakterien listeria, norovirus samt parasiterna trikin och toxoplasma, och på kemiska livsmedelsfaror bly, mykotoxinen aflatoxin och dioxiner. (slc.fi)
 • Forskarna i projektet ska undersöka källor till mikrobiologiska och kemiska ämnen som är skadliga för vatten samt hur dessa ämnen beter sig och hamnar i vattendrag. (aka.fi)
 • Detta gav oss möjlighet att studera hur berget runt tunneln påverkas av de olika metoderna samt hur grundvattnets flödesmönster och kemiska sammansättning kunde påverkas. (skb.se)
 • Heinonen ska undersöka de fenomen som ligger bakom separeringen av syror samt härleda exakta modeller för dessa fenomen. (aka.fi)
 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering. (skolverket.se)
 • Biokemin har flera olika inriktningar som blivit ikoniska för disciplinen, såsom Neurokemi som är läran om hjärnans kemiska uppbyggnad och funktion. (wikipedia.org)
 • Stokastiska modeller i biologi och fysik. (chalmers.se)
 • 1999. Boken ger flera exempel med ODE och stokastiska modeller i medicin och biologi. (chalmers.se)
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar. (ti.com)
 • Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning. (skolverket.se)
 • Det kan till exempel handla om att bedöma risken för att olika kemiska ämnen kan orsaka fosterskador och sjukdomar som exempelvis cancer. (saco.se)
 • Modellerna används också vid riskbedömningar av kemiska ämnen till exempel i samband med registrering i EU:s kemikalielagstiftning Reach. (ivl.se)
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. (unikum.net)
 • Biokemi (utforskandet av kemiska substanser hos organismer). (wikipedia.org)
 • Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. (wikipedia.org)
 • Denna vetenskapliga disciplin står nära molekylärbiologi och genetik, men är annorlunda i den mening att biokemister studerar de kemiska processer som sker i levande organismer, medan molekylärbiologer och genetiker studerar huvudsakligen hur olika system inuti cellen interagerar med flödet av genetisk information. (wikipedia.org)
 • En gren av toxikologin, som kallas ekotoxikologi, undersöker hur kemiska ämnen påverkar ekosystem och olika organismer i miljön. (saco.se)
 • Kemiska produkter som förhindrar påväxt av vattenlevande organismer på båtar och fartyg. (kemi.se)
 • Kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på godkännande gäller, så kallade specialreglerade produkter. (kemi.se)
 • Biokemi studerar de molekyler och kemiska processer som ingår i levande organismer. (wikipedia.org)
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. (unikum.net)
 • Anpassad för paketering av kemiska- och elektriska produkter. (witre.se)
 • program för astronomisk bildbehandling, modeller för kemiska och fysikaliska processer i kosmiska gasmoln och simuleringar av hur strukturer bildades i det unga universum och av hur galaxer utvecklas. (chalmers.se)
 • Alternativmedicin å sin sida har ofta betydligt äldre rötter och är en samling modeller som inte tittar enbart på fysiska strukturer eller kemiska substanser i kroppen. (holistic.se)
 • Stärre delen av arbetet är fokuserat på att tillämpa de senaste Big Data ramverken fär att på så sätt skapa effektiva verktyg fär virtuell screening, vilket är en metod som används fär att säka igenom stora mängder kemiska strukturer fär läkemedelsutvecklings. (kth.se)
 • En kemisk reaktion är en omvandling av kemiska substanser till en eller flera andra substanser. (wikipedia.org)
 • Vi studerar upptag, omsättning och akuta effekter av kemisk exponering, främst via försök med friska frivilliga försökspersoner i exponeringskammare och datorsimuleringar med fysiologiskt baserade toxikokinetiska modeller. (ki.se)
 • Att ge grundläggande förståelse för och kunskap om kemiska processer och förlopp. (lth.se)
 • QSAR-modeller (Quantitative structure - activity relationship) använder kunskap baserad på den kemiska strukturen hos ämnen för att förutsäga hur toxiska (giftiga) dessa ämnen kan förväntas vara. (ivl.se)
 • Vi kommer leverera kunskap och metoder inom (i) beslutstödsmetoder, (ii) metoder om sensorer för tidig varning, (iii) kemiska föroreningars förekomst och avskiljningseffektivitet i olika beredningsprocesser (iv) nya biomarkörer för barriärverkan. (svensktvatten.se)
 • involverar mätningar av kemiska eller elektriska storheter studeras vid laborationer. (lth.se)
 • 49:1.2 (560.1) Det materiella livets biologiska enhet är protoplasmacellen, en kombination av kemiska, elektriska och andra basenergier. (urantia.org)
 • På senare tid har hon intresserat sig för dynamiska modeller för hur molekyler i biologiska celler rör sig och reagerar med varandra. (uu.se)
 • Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar begreppen energi och entropi i relation till spontaniteten hos kemiska processer. (wikipedia.org)
 • Jag applicerar metoden fär att klassificera samlingar med molekyler med hjälp av färtränade modeller fär att selektera de aktiva molekylerna. (kth.se)
 • I princip är uppkomsten av molekyler med livets egenskaper - förökning, ärftlighet och variation - i vad som ibland kallas 'ursoppan' inte konstigare än att vissa kemiska förändringar inträffar i ditt frukostägg under dess fem minuters bad i kokhett vatten. (evolutionsteori.se)
 • Hur atomer av olika grundämnen reagerar med varandra, eller med individuella elementarpartiklar , och bildar kemiska föreningar beståendes av molekyler eller jonföreningar . (wikipedia.org)
 • Övergångarna som studeras inom kemin kommer som resultat av interaktioner mellan antingen olika kemiska substanser eller mellan materia och energi. (wikipedia.org)
 • Kemiska substanser klassificeras efter deras struktur, skepnad, såväl som deras kemiska sammansättning. (wikipedia.org)
 • Dessa modeller har revolutionerat metoderna för att hitta substanser som kan fungera som läkemedel, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök. (forskautandjurforsok.se)
 • Vi har mycket omsorgsfullt valt ut ett sortiment av luftrenare vilka har verkan emot såväl en rad kemiska emissioner såsom mikrobiella substanser, damm etc. (lfs-web.se)
 • De erhållna modellerna kommer vidare att utmanas med substanser som erhålls från industriella samarbetspartners för att utvärdera deras generella applicerbarhet utanför den kemiska rymden av peptider, t ex för deras möjlighet att förutsäga absorption av oligonukleotider och mindre proteiner. (uu.se)
 • Strukturen på de objekt vi i vardagen använder och egenskaperna hos den materia vi ständigt interagerar med påverkas som en följd av kemiska substansers egenskaper. (wikipedia.org)
 • I andra modeller genmodifieras de odlade cellerna för att få önskade egenskaper. (forskautandjurforsok.se)
 • I temat gör eleverna en rad fysikaliska och kemiska tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. (ntaskolutveckling.se)
 • Inom forskningen görs allt mer avancerade virtuella modeller av mänskliga organ och biologiska system, för att använda både i undervisning och forskning. (forskautandjurforsok.se)
 • Projekten har följande områden och inriktningar (i) Beslutsstöd för framtida utmaningar där modeller för att analysera och jämföra alternativa åtgärdsförslag för utmaningar kring klimatförändringseffekter, ökat eller minskat vattenbehov, åldrande system m.m. (ii) Hållbar drift av distributionsnät för säker vattenkvalitet där ny sensorteknik för online-övervakning utvärderas tillsammans med metoder för bedömning av hälsorisker. (svensktvatten.se)
 • Molekyl Taklampa har en häftig form som är inspirerad av kemiska formler och modern design. (folkhemmet.com)
 • https://folkhemmet.com/mobler/belysning-0/molekyl-taklampa-11-massing-opal/ AN65909-25 Molekyl Taklampa 11 Mässing/Opal https://folkhemmet.com/images/normal/65909-25_molekyl_7041661265578.jpg 4499 SEK OutOfStock /mobler/belysning-0 /mobler/belysning-0/taklampor Molekyl Taklampa har en häftig form som är inspirerad av kemiska formler och modern design. (folkhemmet.com)
 • Nedan visas modeller eller formler för tre olika ämnen (svavelsyra, ättiksyra och väteklorid). (naturvetenskap.org)
 • Christoph Humborg är biogeokemist och studerar de kemiska grundämnenans kretslopp i naturen. (helsinki.fi)
 • Med hjälp av kemiska analyser på berghällar och block som slitits loss av isen har forskarna beräknat hur länge berget varit utsatt för erosion och hur mycket bergmaterial som eroderats bort. (sgu.se)
 • Med hjälp av modeller har forskarna sedan kunnat uppskatta hur framtida klimat och inlandsisar kommer att påverka berggrunden i Uppland. (sgu.se)
 • Spridningsmodellerna används alltså för att analysera konsekvenserna vid storskaliga utsläpp från industrier, men även för brandrök och kemiska stridsmedel (exempelvis klorgas som använts i Syrien). (foi.se)
 • Vi utvecklar också egna QSAR-modeller för olika toxiska påverkans kategorier som exempelvis akvatisk toxicitet och hormonstörande effekter. (ivl.se)
 • Men kemiska färgämnen kan göra celler oanvändbara för ytterligare experiment. (jove.com)
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. (skolverket.se)
 • Enhetens teoretiska forskning kring turbulens har lett till samarbete med den kemiska industrin och pappersindustrin. (aka.fi)
 • Projektet har undersökt näringsrelaterade, biologiska och kemiska faktorer. (slc.fi)
 • Vetenskapliga modeller , kompendium under utarbetande f r denna kurs av Philip Gerlee och Torbj rn Lundh, distribueras torsdag 24 mars. (chalmers.se)
 • 9 Avsnitt 1.2 Den vetenskapliga metoden Vetenskapliga modeller Lag Summerar vad som händer vid upprepade observationer Hypotes En möjlig förklaring till en observation. (docplayer.se)
 • På pappret är det svenska regelverket starkt för att skydda mot negativa hälsoeffekter på grund av exponering för kemiska hälsorisker men i praktiken syns dock effekterna av kraven på exponeringsbedömningar i mycket begränsad omfattning särskilt i små och medelstora företag. (du.se)
 • Men vi saknar fortfarande bra modeller för Östersjöns kustområde. (helsinki.fi)
 • Arbetet är inriktat på nya metoder och modeller för att bedöma risker och åtgärda problem med föroreningar. (umu.se)
 • Om en kroppsdel eller funktion är dålig kan den korrigeras eller ersättas med hjälp av operation eller kemiska läkemedel, som ungefär motsvarar kroppsdelen eller ämnet i fråga. (holistic.se)
 • I detta projekt utvecklas nya in silico, in vito och in vivo modeller för att studera interaktioner mellan biologiska läkemedel och hjälpämnen som används i syfte att öka absorptionen. (uu.se)
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang. (skolverket.se)
 • Via modeller kan vi sedan uppskatta hur mycket som hamnar i naturen. (hkr.se)
 • NYHET Marksaneringscentrum Norr (MCN) vid kemiska institutionen, Umeå universitet, får två miljoner kronor under 2006 av EU:s strukturfonder Mål 1. (umu.se)
 • När den nya bränsleblandningens totala kemiska sammansättning designas utifrån noggranna analyser och med ett specifikt syfte kan processen kallas för bränsledesign. (energinyheter.se)
 • FOI har olika modeller som beskriver hur skadliga gaserna är för människor, hur gasmoln breder ut sig och vilka områden som kan drabbas utifrån bland annat väderleksförhållande. (foi.se)