• Institutionen har en delad ekonomi mellan Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, vilket innebär två olika ekonomiska modeller. (varbi.com)
 • Då måste man i den ekonomiska vetenskapen hänga med i den utvecklingen och se att effekterna av klimatförändringarna kommer att bli mycket större, värre och komma tidigare. (news55.se)
 • De nuvarande ekonomiska modellerna och beräkningarna som används för att förutse klimatförändringarnas kostnader har varit för enkla, enligt Roger Josefsson. (svd.se)
 • I sin avhandling har Mahmoud Rezagholi utvecklat ekonomiska modeller för utvärdering och optimering av tekniska mätmetoder och samplingsstrategier vid studie av fysisk arbetsbelastning. (hig.se)
 • Väldigt mycket högre än vad ekonomiska modeller tidigare har visat, anser Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske bank. (svd.se)
 • Ekonomichefen har personalansvar för avdelningens fem ekonomer och leder, samordnar samt utvecklar det ekonomiska arbetet inom Kemiska institutionen. (varbi.com)
 • Som ekonomichef har du ansvar för institutionens löpande ekonomihantering och interna rutiner för ekonomisk planering, upprättande av budget, budgetuppföljningar, prognoser och ekonomiska analyser samt återrapportering uppåt i organisationen inom Lund universitet. (varbi.com)
 • Hänsyn kommer att tas till engagemang och driv samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det ekonomiska arbetet inom Kemiska institutionen som har ett tydligt fokus på att stödja kärnverksamheten. (varbi.com)
 • Befintliga ekonomiska modeller utgår från år 2100 medan den nyligen släppta IPCC-rapporten belyste att vi har fram till år 2040 på oss för att klara 1,5-graders målet. (news55.se)
 • Forskningen har på senare år bl a utnyttjat matematiska modeller för att analysera komplicerade lagersystem där flera lager är kopplade till varandra. (lth.se)
 • Men Uppsalamatematikern David Sumpter utgår i sin senaste forskning från fiskstims rörelser för att skapa matematiska modeller för antaganden om demokratiutveckling. (uu.se)
 • Matematiska modeller har gjorts utifrån kollegors biologiexperiment med myror, gräshoppor och fiskar. (uu.se)
 • Sedan har vi använt de matematiska modeller som stämt bäst överens med utvecklingsmönstret, säger David Sumpter. (uu.se)
 • Kursen skall ge färdighet och förmåga att formulera och framförallt lösa matematiska modeller och problem baserade på ekonomiska och statistiska frågeställningar. (oru.se)
 • Inom ramen för Baltic Bridge ska vi inkorporera kunskapen från Tvärminnes fältstudier i de matematiska modeller som Östersjöcentrum och Baltic Nest Institute skapar. (helsinki.fi)
 • Ämnet behandlas tvärvetenskapligt med hjälp av begrepp, teorier och modeller. (folkuniversitetet.se)
 • förklara begrepp och redogöra för teorier och modeller som är relaterade till supply chain management. (du.se)
 • I kursen kommer flera olika teorier och modeller kopplade till exempelvis ekonomi och ideologier att tas upp. (allastudier.se)
 • Kursen handlar om hur kognitiva svårigheter, moraliska ståndpunkter, sociala sammanhang och känslomässiga reaktioner påverkar ekonomiska teorier och modeller. (kau.se)
 • Dessa uppskattningar skulle bygga på sådana analytiska mätningar som investeringar analys, finansiell rapportering och nationella ekonomiska förhållanden. (slenger.com)
 • Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat analys, Ekonometrisk teori och metodik, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet. (uu.se)
 • Speciellt vikt läggs på analys av modeller med koppling till planering av logistiktjänster. (liu.se)
 • Vid detta toppmöte med företrädare för EU, Latinamerika och Västindien beslutade man även att göra en gemensam analys av läget vad gäller den ekonomiska integrationen inom Andinska gemenskapen, och analysarbetet inleddes i januari 2005. (europa.eu)
 • Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till utveckling av statistik, styrmedelsutvärdering, metoder och modeller inom samhällsekonomisk analys. (esv.se)
 • Olika modeller bör testas parallellt. (lakemedelsvarlden.se)
 • Spridningen i resultat kan vara betydande för en del klimatvariabler, vilket delvis beror på att olika modeller beskriver klimatologiska processer på olika sätt, exempelvis återkopplingsprocesser som påverkar förhållandet mellan atmosfärisk koncentration av växthusgaser och temperatur. (smhi.se)
 • Om resultaten från olika modeller och utsläppsscenarier är mycket olika är osäkerheten större. (smhi.se)
 • Konjunkturinstitutet utvecklar och använder flertalet olika modeller in sin verksamhet. (konj.se)
 • Vi går igenom ekonomiska grundbegrepp, olika modeller och verktyg för budgetering och uppföljning av projekt. (informator.se)
 • Man har sedan dess utvecklats och skapat flera olika modeller. (vibilagare.se)
 • Metoder som prövas kommer att värderas utifrån dess effekter på arbetsförmåga (hälsa, livsstil, arbetstillfredsställelse etc.) prestationsförmåga, sjukfrånvaro samt ekonomiska effekter på företags- såväl som samhällsnivå. (ki.se)
 • Ekonometri , användning av statistiska och liknande metoder vid studier av nationalekonomiska företeelser i syfte att empiriskt analysera och utveckla ekonomiska teorier. (wikipedia.org)
 • Många ekonometriska metoder liknar vanliga statistiska modeller. (wikipedia.org)
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. (lernia.se)
 • Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. (skolverket.se)
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. (skolverket.se)
 • Med utgångspunkt i vår pågående forskning kring simuleringsbaserad estimation är projektets bidrag att vidareutveckla metoder för att estimera ETI, vidareutveckla bakomliggande ekonomiska modeller samt presentera ett antal olika tillämpningar. (umu.se)
 • Vi vill vi därför gå vidare och (i) tillämpa dessa för området nya metoder på svenska och tyska mikrodata i syfte att estimera ETI, och (ii) att på olika sätt vidareutveckla de ekonomiska modeller som ligger till grund för analysen. (umu.se)
 • Exempelvis behandlar kursen Ekono-metri statistiska metoder för analyserandet av ekonomiska data och skattandet av teoretiska ekonomiska modeller. (uu.se)
 • I arbetet f r att hejda f rlusten av biologisk m ngfald och f r att minska de ekologiska fotavtrycken spelar ekonomiska modeller och finansiella fl den, p olika s tt, en helt avg rande roll. (wwf.se)
 • I denna kurs får du lära dig om begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. (hermods.se)
 • Kursen Hållbart samhällsbyggande är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. (hermods.se)
 • I kurserna erhålls färdighet i att samla in, bearbeta och analysera data samt tolka och presentera resultat och empiriska modeller. (uu.se)
 • Alecta följer produkternas ekonomiska resultat med stor noggrannhet. (alecta.se)
 • Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. (skolverket.se)
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. (skolverket.se)
 • Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. (sverigesradio.se)
 • Ekonomiska resurser är starka styrmedel. (lakemedelsvarlden.se)
 • Om vi med ekonomiska styrmedel strävar efter att hålla kvar invandrare i samma område motverkas knappast segregationen. (smp.se)
 • Att utarbeta ekonomiska och juridiska styrmedel, är en annan viktig uppgift för myndigheten. (naturvardsverket.se)
 • Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. (sensus.se)
 • Inom kursen behandlas enkla ekonomiska modeller som påvisar effektivitetsvinster med utrikeshandel byggd på specialisering, fri rörlighet för kapital och migration. (oru.se)
 • Kursen behandlar kärnan i makroteorin, vilken inkluderar makroekonomiska modeller för kort- och medelfristig sikt, där stabiliseringspolitiken är i fokus, samt den långsiktiga tillväxtteorin. (gu.se)
 • En metod att bygga modeller av och analysera ekonomiska system. (ecf-teori.se)
 • Med ekonomiska system menar jag inte bara kapitalism eller socialism utan också en del av ekonomin som ligger inom en så kallad systemgräns. (ecf-teori.se)
 • Jag ville prova samma metod på ekonomiska system. (ecf-teori.se)
 • F r att m jligg ra ett gott liv f r alla inom ramen f r en planet beh ver de modeller som styr dagens ekonomiska system och finansiella fl den utvecklas. (wwf.se)
 • Internationellt samarbete f r att inf ra ett globalt accepterat system som m ter ekonomiska och icke-ekonomiska v rden av naturkapital och ekosystemtj nster. (wwf.se)
 • Han har skapat ett system där alla ekonomiska initiativ måste gå genom honom. (svt.se)
 • Tillbehören måste vara införskaffade inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), Storbritannien eller Schweiz. (xerox.com)
 • Den 14 juli 2005 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 29.2 i arbetsordningen utarbeta ett yttrande om Förbindelserna mellan EU och Andinska gemenskapen. (europa.eu)
 • Först av allt, vad är ekonomisk marknad modeller? (slenger.com)
 • Vilka ekonomiska modeller eller teorier har använts för att förklara och hantera ekonomisk problematik? (allastudier.se)
 • Modeller, effekter, rekommendationer. (sns.se)
 • Syftet är att bidra till den pågående diskussionen om olika ersättningsmodellers för- respektive nackdelar och i vilken riktning dagens modeller bör utvecklas. (adlibris.com)
 • Dagens nya blandare är mer ekonomiska än sina föregångare. (viivilla.se)
 • En del av de ekonomiska aktiviteterna i dagens kapitalism pågår i offentlig sektor. (blogspot.com)
 • Därefter behandlas avkastningsrelaterade modeller för värdering av privata och publika företag. (ltu.se)
 • Arbetstid internt för att framställa, publicera och uppdatera information tillsammans med aktuella 3D-modeller. (raa.se)
 • Här får du tips på nio aktuella modeller. (viivilla.se)
 • Många människor, särskilt kryptosamhället, ser den aktuella globala ekonomiska krisen som en väckarklocka för systemförändringar, särskilt kring finansiell infrastruktur. (nmutantes.com)
 • Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen. (riksdagen.se)
 • Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen. (riksdagen.se)
 • När riksdagen i dag samlas till avslutning och ska besluta om riktlinjerna för den ekonomiska politiken är det inte midsommargrönska och ljus som är bilden på den ekonomiska näthinnan, framför allt inte om vi tittar ut över Europa. (riksdagen.se)
 • Konjunkturinstitutet är den expertmyndighet vars modeller används som underlag för den ekonomiska politiken i Sverige. (svt.se)
 • Föremål för debatten var varken ekonomin eller den ekonomiska politiken. (fokus.se)
 • Alternativ behöver utvecklas för att ge effektiv och hållbar kontroll av ekonomiska viktiga skadedjur som bladlöss. (lantbruksforskning.se)
 • Varf r r ekonomiska modeller och processer viktiga f r milj n? (wwf.se)
 • I de här företagen är företagarens privata ekonomiska ställning och skötsamhet viktiga faktorer för UCs modeller. (uc.se)
 • Då den tyska ekonomiska krisen slog till i början av 1920-talet så slog sig Benz & Cie. (vibilagare.se)
 • Eller som det hade formulerats i kallelsen: »Vilka lärdomar bör den nationalekonomiska professionen dra av den ekonomiska krisen? (fokus.se)
 • Den används dock främst av nationalekonomer för att studera samband mellan olika ekonomiska variabler, exempelvis förhållandet mellan inkomst och konsumtion . (wikipedia.org)
 • Jämför exempelvis med ekonomiska frågeställningar som berör valutor, räntor och utvecklingen på börsen. (smhi.se)
 • Samtidigt gjorde de en video med rörliga illustrationer av 74 länders demokratiska och ekonomiska tillväxt sedan 1981. (uu.se)
 • De ska i fortsättningen ägna sig åt tekniker som förbättrar prestandan men som samtidigt prioriterar den ekonomiska och miljöpåverkande biten. (teknikensvarld.se)
 • Den ekonomiska modell som hittills dominerat litteraturen är, i allt väsentligt, en statisk arbetsutbudsmodell. (umu.se)
 • William Nordhaus är ekonomen som byggde in klimatfrågorna i sin ekonomiska modell. (sverigesradio.se)
 • Kursens huvudsakliga syfte är at studenterna skall lära sig att använda sina ackumulerade kunskaper i nationalekonomi och statistik/ekonometri för att förstå och genomföra ekonomiska utvärderingar av åtgärder och regleringar. (kau.se)
 • Modeller och processer för uppföljningen granskas av interna kontrollfunktioner och av externa revisorer. (alecta.se)
 • Klassen av teoretiska modeller de har är helt klart begränsad. (squarespace.com)
 • Den metod som jag kallar för Ekonomiska Kretslopp eller Economic Circular Flows (ECF, uppdaterad 2016-09-20, Ladda ner ) bygger på principer hämtade från ingenjörsvetenskapens kretsteori och reglerteori. (ecf-teori.se)
 • Dessa ekonomiska modeller ämnar ge affärsmöjligheter i ett cirkulärt kretslopp för att skapa ett mer hållbart samhälle. (handelskammaren.com)
 • länder som strävar efter att vidta åtgärder för att stimulera den ekonomiska tillväxten)) och "prissättning" (med fokus på attraktivt prissatta tillgångar globalt). (blackrock.com)
 • Hälso- och sjukvården styrs alltmer med ekonomiska incitament och den ekonomiska styrningens utveckling har blivit en av de mer debatterade hälso- och sjukvårdsfrågorna. (adlibris.com)
 • Det fanns också stöd för strängare böter för förorenare, rättvisare prissättning eller ekonomiska incitament som skattelättnader eller bidrag. (europa.eu)
 • Men allmänheten efterlyser också strängare böter för dem som förorenar, en rättvisare prispolitik och ekonomiska incitament som skattelättnader eller bidrag. (europa.eu)
 • 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att analysera och utarbeta förslag till ekonomiska incitament till kompetensutveckling. (riksdagen.se)
 • På vilka sätt påverkar den ekonomiska styrningen vården? (adlibris.com)
 • Hur den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården utformas har betydelse för vårdens effektivitet, kvalitet och organisationssätt. (sns.se)
 • Nedan visas exempel på modeller som är byggda med ECF-programmet. (ecf-teori.se)
 • Komplettera fysiska utställningar med digitala modeller på skärm (med möjlighet att visa till exempel olika byggnadsstadier, inre osynliga konstruktioner, ursprungligt utseende, med mera) och/eller som 3D-utskrifter. (raa.se)
 • I dagsl get syns v rdet av ekosystemtj nster, biologisk m ngfald och naturresurser mycket s llan i ekonomiska kalkyler p ett tillfredsst llande s tt. (wwf.se)
 • Min egen erfarenhet av mina begränsade ekonomiska studier är att de mest handlar om begränsade monetära resurser. (ecf-teori.se)
 • Hur ser tidsplanen ut, om externa ekonomiska resurser i form av projektmedel behövs? (raa.se)
 • Hur naturen i sig, naturresurser och ekosystemtj nster v rderas b de i ekonomiska termer och bredare. (wwf.se)
 • För att man ska uppfatta projektet som framgångsrikt krävs att både projektmålet och effektmålet uppfylls och kan avläsas i ekonomiska termer. (informator.se)
 • Grundutbildningen är mycket bred och omfattar många olika ekonomiska kurser. (lth.se)
 • Och det är fullt möjligt att bygga upp modeller för en sådan prissättning. (svensktidskrift.se)
 • AMG ska i stället nu fokusera på lägre förbrukning och lägre utsläpp för alla framtida modeller. (teknikensvarld.se)
 • I kapitel 4 studeras de ekonomiska effekterna av Kyotoavtalet. (lagen.nu)
 • Eftersom det saknas studier av tillräcklig kvalitet, går det inte att bedöma effekterna av organisatoriska modeller för att barn och unga som placeras i samhällelig dygnsvård (familjehems- eller institutionsvård) ska få hälso- och sjukvård och tandvård. (sbu.se)
 • Utvärderingen omfattar en systematisk översikt av studier om effekterna av organisatoriska modeller för att barn och unga i familje-hem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård. (sbu.se)
 • I den systematiska översikten har vi inte identifierat någon studie med låg eller medelhög risk för snedvridning som undersökt effekterna av organisatoriska modeller för att placerade barn och unga ska få hälso- och sjukvård och tandvård. (sbu.se)
 • Ekonometrin analyserar ekonomiska samband som används för att göra ekonomiska prognoser. (wikipedia.org)
 • Syftet med denna rapport är att utvärdera organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehems- eller institutionsvård ska få hälso- och sjukvård och tandvård. (sbu.se)