• Med Milj barometern kan ni kommunicera ert milj arbete s v l internt som externt. (ecoprofile.se)
 • Bakgrunden till att vi tagit fram Milj barometern r att effektiv milj kommunikation r en f ruts ttning f r ett framg ngsrikt milj arbete. (ecoprofile.se)
 • Eco Tech AB Eco Tech har ver 20 rs erfarenhet av arbete med inf rande av milj och kvalitets- system enligt ISO 14001, EMAS och ISO 9001. (infoo.se)
 • Milj m lsr det i dess arbete. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Rapporten speglar en bredd av viktiga milj aspekter i landstingens och regionernas verksamhet och milj arbete i j mf rbar form ren 2009-2016. (skl.se)
 • Ecocom - ekologi och kommunikation Vi erbjuder konsulttj nster inom natur, milj och information. (infoo.se)
 • Vill man vara v ldigt milj v nlig och ekonomisk kan man k ra p metangas. (alternativ.nu)
 • Tillsammans med WWF vill vi inspirera s m nga som m jligt att b rja f r ndra sina vanor i mer milj v nlig riktning. (wwf.se)
 • 2009-10-21 11:28 I takt med att allt fler svenskar engagerar sig i var man k per sin el och g r aktiva elval stiger antalet som v ljer milj v nlig el. (elskling.se)
 • I en magisteruppsats fr n Stockholms universitet visar det sig att intresset f r milj v nlig el r st rre hos aktiva elkonsumenter n hos passiva. (elskling.se)
 • Studien som gjorts av F retagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet visar att sju procent av studiens 600 medverkande haft milj v nlig el som fr msta kriterium vid sitt val av elavtal. (elskling.se)
 • Majoriteten av de tillfr gade har dessutom angett att de skulle kunna t nka sig att betala ett h gre pris f r milj v nlig el. (elskling.se)
 • En riktig milj v nlig reklampenna helt utan plast. (tuppreklam.se)
 • P motsvarande s tt var milj skyddsutgifterna inom f retag ungef r 2 085 miljoner euro r 2014 och 2 312 miljoner euro r 2015. (stat.fi)
 • Efter verklagande fr n mark garen upph vde milj domstolen f rel ggandet och domen fastst lldes av Milj verdomstolen (M D), som uttalade att fr gan om ett vattenf retag r vergivet f r avg ras med h nsyn till omst ndigheterna i det enskilda fallet (jfr NJA 1984 s. 790). (notisum.se)
 • Milj barometern f renklar det milj strategiska arbetet och underl ttar arbetet med milj - och h llbarhetsredovisning i kommuner och f retag. (ecoprofile.se)
 • DrivKraft Informationsf retag inom energi- och milj omr det. (infoo.se)
 • PJ Provtagning & Milj konsult Ett f retag inom provtagnings- och milj branschen. (infoo.se)
 • Atrax Energi AB Konsultf retag med inriktning p strategisk r dgivning inom energi- och milj omr det. (infoo.se)
 • Dvs arbetar du p ett milj certifierat f retag kar ditt medvetande och engagemang ven p det privata planet. (svenskcertifiering.se)
 • Systemet ger insyn i milj arbetet och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet kring milj m len. (ecoprofile.se)
 • Syftet med verktyget r att f renkla det milj strategiska arbetet och ka insynen och delaktigheten i milj m lsarbetet. (ecoprofile.se)
 • Detta innefattar bland annat att rligen ta fram en lista ver tg rder som myndigheten avser att genomf ra och som bidrar till att ka takten i arbetet med att n milj kvalitetsm len och generationsm let. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Uppgifterna framg r av Statistikcentralens nya statistik Milj skyddsutgifter f r ren 2014 och 2015. (stat.fi)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Milj skatter [e-publikation]. (stat.fi)
 • Nya uppgifter i denna statistik publiceras p sidan f r Milj skyddsutgifter . (stat.fi)
 • En ny form av statistik ver milj v rdsutgifter publiceras r 2017. (tilastokeskus.fi)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns milj v rdsutgifter [e-publikation]. (tilastokeskus.fi)
 • I j mf relse med studiens resultat visar elsklings egen statistik fr n f rmedling av uppemot 75 000 nya elavtal att 25 procent av elabonnenterna v ljer milj el. (elskling.se)
 • I v r unika statistik kring hur svenskarna v ljer elavtal ser vi att intresset f r milj el stiger och vi r glada ver att dra ett str till stacken genom att v r tj nst stimulerar val av milj el, s ger Omid Ashrafi, marknadschef p elskling. (elskling.se)
 • milj balken ----- Efter att l nsstyrelsen beslutat att inr tta ett biotopskyddsomr de fick inga skogsbruks tg rder vidtas d r. (notisum.se)
 • 6 milj balken. (notisum.se)
 • 4 milj balken utg r ers ttning f r skada som fastighets gare lider f rst n r den s.k. kvalifikationsgr nsen verskrids, dvs. (notisum.se)
 • 6 f rsta stycket f rsta meningen milj balken . (notisum.se)
 • En s dan tillsynsroll motverkar i m nga fall syftet med milj balken och de nationella milj m len. (notisum.se)
 • Vad som r en Sevesoverksamhet r definierat i 2 Sevesolagen, och hanteras farliga mnen i m ngder som motsvarar den h gre kravniv n f religger tillst ndsplikt enligt milj balken . (notisum.se)
 • l f rsta stycket 6 milj balken , ing i ans kan i ans kningsm l om det f religger skyldighet att uppr tta en s dan rapport enligt Sevesolagen. (notisum.se)
 • Flera utredningar har kommit fram till att vi myndigheter beh ver st rka v r samverkan n r det g ller v gledning inom milj balken. (idrelay.com)
 • Klagandena har ocks yrkat att Mark- och milj verdomstolen ska beg ra ett f rhandsavg rande hos EU-domstolen, enligt artikel 267.3, Funktionsf rdraget, f r att se hur direktivet EG 852/2004 (avfallshanteringen) och maskindirektivet 765/2008 (fr mst avseende eldgrillsk pet) i bed mningen av rendet harmonierar och r till mpliga med de allm nna h nsynsreglerna och avfallsinnehavarens ansvar enligt milj balken. (notisum.se)
 • Vi bist r v ra kunder med hj lp i renden som r r milj balken, milj utbildning, framtagande av milj ledningssystem etc. (infoo.se)
 • Statistiken baserar sig p EU:s f rordning om milj r kenskaper och t cker den offentliga sektorn, hush ll, utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenf rs rjning samt avfallshantering. (stat.fi)
 • Torbj rn Lundh (examinator, matematiska vetenskaper ), Martin Nilsson-Jacobi ( fysisk resursteori p institutionen f r energi och milj ), Philip Gerlee (lektionsledare, matematiska vetenskaper och Cancercentrum p Sahlgrenska akademien). (chalmers.se)
 • Koncernen Karlskoga Energi & Milj best r av moderbolaget Karlskoga Energi & Milj AB med de fem hel gda dotterbolagen Karlskoga Eln t AB, Karlskoga Kraftv rmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsn t AB och Karlskoga Vattenkraft AB. (vakanser.se)
 • Karlskoga Energi & Milj har h ga ambitioner och en vision om att bli regionens mest attraktiva arbetsgivare. (vakanser.se)
 • Koncernen Karlskoga Energi & Milj best r av moderbolaget Karlskoga Energi & Milj AB samt dotterbolagen Karlskoga Eln t, Karlskoga Kraftv rmeverk, VA-bolaget, Karlskoga Stadsn t, Biogasbolaget, Renh llningsbolaget samt Karlskoga Vattenkraft. (vakanser.se)
 • Det offentlige investerer massivt og med succes i forskning i produktion af milj venlige f devarer og energi. (teknologisk.dk)
 • Med biologiske ressourcer menes midler til blandt andet mere milj venlig produktion af f devarer og foder, energi og teknologi. (teknologisk.dk)
 • Denna LED-lampa har flera f rdelar, den r f rst och fr mst mycket milj v nligare n alla andra lampor eftersom den r mer energi-sn l. (blueride.se)
 • Projektet arbetar med att ka tillsynsmyndigheternas kunskap och f rst else f r hur milj kvalitetsnormerna f r vatten kan kopplas till tillsynen av milj farliga verksamheter. (idrelay.com)
 • Milj farliga lacker eller l sningsmedel har tagits bort. (wwf.se)
 • Statistiken ver milj baserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de milj skatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. (stat.fi)
 • Statistiken omfattar milj baserade skatter och avgifter samt vissa milj baserade anv ndningsavgifter. (stat.fi)
 • Statistiken ver milj baserade skatter och avgifter baserar sig p en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. (stat.fi)
 • Medverkar g r Susanna Baltscheffsky, milj reporter p Svenska Dagbladet och Magnus Nilsson fr n Svenska naturskyddsf reningen . (kornet.nu)
 • REPA) via svenska milj avgifter f r vi hj lp i v rt producentansvar. (tuppreklam.se)
 • Det r troligt att organisationen ven i framtiden kommer att kunna p verka det svenska transportsystemet i en milj m ssigt positiv riktning. (klimatsmart.se)
 • Treh ringsb cken har rensats kontinuerligt dels av arrendatorer, dels i Milj v rdsf reningen Treh rningens (f reningen) regi. (notisum.se)
 • Milj helgen i Mora arrangeras av F reningen The Path i samarbete med Naturskyddsf reningen i Dalarna, V ster s Stift, Mora Folkh gskola, Sensus Studief rbind V rldsnaturfonden (WWF),Omst llning Sverige. (dinkurs.se)
 • Gr na Bilister har i h g grad visat sig kunna… Gr na bilister - F reningen f r alla bilister som bryr sig om milj n. (klimatsmart.se)
 • P C och A-P P (klagandena) har yrkat att Mark- och milj verdomstolen ska undanr ja mark- och milj domstolens dom och terf rvisa rendet f r att se till att lukt och emissioner fr n Grillspecialisten till omgivningen och bost der varaktigt upph r samt att verksamheten lever upp till f rsiktighetsprincipen och tar ansvar som avfallsinnehavare. (notisum.se)
 • Lastbryggan AB r naturligtvis anslutna och tar v rt milj ansvar. (lastbryggan.se)
 • Med en milj certifiering visar er organisation att ni tar ett tydligt milj ansvar i samh llet. (svenskcertifiering.se)
 • The Greatest Candle in the World - tervunnet ljus Spice Wood r ett milj v nligt doftljus med en h rlig essens av kryddiga toner men med en s t touch. (svensktkosttillskott.se)
 • Detta doftljus r milj v nligt och tillverkat av tervunnen giftfri vegetabilisk olja och bidrar inte till n got kolutsl pp. (svensktkosttillskott.se)
 • De som k pt den h r boken har ofta ocks k pt V rlden v ggkarta Norstedts 1:40 milj i tub : S... (rullad). (bokus.com)
 • Det r tydligt att de personer som g r aktiva elval ocks verkar mer m na om milj n. (elskling.se)
 • Genom att anv nda certifierad rotting p ett smart och resurssn lt s tt hoppas vi ocks g ra en milj insats och bidra till att bevara skogarna i Sydostasien, s ger Ther se Broberg, Clara Lindsten och Per Brolund som alla utbildats p industridesignlinjen p Lunds universitet. (wwf.se)
 • Ett tredje sk l r att forskningen ocks beh ver prioritera nya milj gifter, s ger Filip Bjurlid. (barnsidan.se)
 • N sta nummer av nyhetsbrev Milj & Klimat i Kronobergs l n planerar vi i oktober 2018. (idrelay.com)
 • N r vi startade v r verksamhet 1986 var vi ett av de f rsta konsultf retagen inom milj och kvalitet. (infoo.se)
 • Affe i S dert lje HB Vi erbjuder r dgivning och utbildning d r kvalitet, milj , h lsa och s kerhet integreras till en helhet. (infoo.se)
 • Q+E System AB Erbjuder r dgivning och utbildning med en helhetssyn p kvalitet, milj , h lsa och s kerhet. (infoo.se)
 • Kvalitet och Milj r n got som vi alltid har v rderat h gt. (felestad.se)
 • Ett exempel r de ISO-certifieringar Felestad New Wave Profile har sedan 2013 g llande kvalitet - ISO 9001 och milj - ISO 14001. (felestad.se)
 • Vi har gjort en f rstudie om hur en webbaserad tillsynsutbildning f r alla handl ggare som arbetar med milj balkstillsyn p l nsstyrelser och kommuner skulle kunna se ut. (idrelay.com)
 • Milj konsulter som arbetar med milj fr gor, milj utbildningar, energifr gor, h llbar utveckling och s vidare. (infoo.se)
 • Under 2017-2019 har Milj samverkan Sverige f tt extra resurser fr n Naturv rdsverket f r att driva en satsning inom naturv rdsomr det. (idrelay.com)
 • L nsstyrelsen har tagit fram f rslag till nya tg rder i tg rdsprogram f r milj m len 2019-2025. (idrelay.com)
 • R ddningsverket yrkade att tillst ndet skulle upph vas och m let terf rvisas till milj domstol f r samordnad ny pr vning. (notisum.se)
 • Mark- och milj verdomstolen har upph vt mark- och milj domstolens dom och terf rvisat m let till mark- och milj domstolen f r fortsatt handl ggning. (notisum.se)
 • Institutet f r milj medicin, IMM r p uppdrag av Naturv rdsverket datav rd f r data som insamlats inom s v l nationell som regional milj vervakning. (ki.se)
 • Naturv rdsverket finansierar den nationella milj vervakningen i Sverige, och ger de data som samlas in. (ki.se)
 • Finansi r och huvudman f r milj vervakningen r Naturv rdsverket. (ki.se)
 • Milj verdomstolen har inh mtat yttranden fr n Naturv rdsverket och Jordbruksverket. (notisum.se)
 • I projektet har handl ggare fr n l nsstyrelser, kommuner, regionala milj samverkansorganisationer och Naturv rdsverket medverkat. (idrelay.com)
 • Naturv rdsverkets uppdrag r att se till att milj politiska beslut genomf rs. (lastbryggan.se)
 • Att f en renare och mer milj anpassad produktion i fabrikerna r viktigt. (wwf.se)
 • Hush llens milj skyddsutgifter var 810 miljoner euro r 2014 och 845 miljoner euro r 2015. (stat.fi)
 • Statistiken ver milj skyddsutgifter beskriver de utgifter som milj skyddet medf r f r industrin, ser-vicen ringarna och hush llen samt f r staten och kommunerna. (stat.fi)
 • Industrins milj skyddsutgifter uppgick till totalt 885 miljoner euro varav st rsta delen utgjordes av verksamhetsutgifter f r milj skydd. (stat.fi)
 • Testa dig sj lv i WWFs och SEIs klimatkalkylator genom att svara p fr gor om ditt hush lls boende, resande, matvanor och shopping f r du snabbt koll p din milj p verkan och vad du kan g ra f r att minska den. (wwf.se)
 • Att ta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och v lja milj m rkt el i hemmet r enkla saker du kan g ra f r att minska utsl ppen. (wwf.se)
 • Det inneb r att t vlande, bes kare, funktion rer och h star deltar i ett evenemang som aktivt och systematiskt arbetar f r att minska sin milj p verkan. (hippson.se)
 • Konkret inneb r det att ett stort antal tg rder f r att minska negativ milj p verkan och f r att ka socialt ansvarstagande initieras. (hippson.se)
 • F r att f ett h llbart bruk av skogarna och minska milj belastningen i produktionen arbetar WWF i 100 byar i Laos, Kambodja och Vietnam med bland annat FSC-certifiering (Forest Stewardship Council). (wwf.se)
 • Regeringen har betonat viken av en h g ambitionsniv n r det g ller milj kvalitetsm len (jfr. (notisum.se)
 • Enligt Milj verdomstolen var det inte visat eller sannolikt att n gra int ktsf rluster skulle uppkomma. (notisum.se)
 • Ambitionerna r h ga n r det g ller h llbarhetsfr gorna och nu r det klart att evenemanget blir milj diplomerat enligt Svensk milj bas nationella standard. (hippson.se)
 • Milj domstolens dom i denna del b r d rf r fastst llas. (notisum.se)
 • 2. S-O.J. yrkande om ers ttning f r r tteg ngskostnader i Milj verdomstolen avsl s. (notisum.se)
 • Milj verdomstolen avsl r verklagandet. (notisum.se)
 • F r evenemangsstaden G teborg r det viktigt med h llbara evenemang och Longines FEI EM i Ridsport 2017 ska genomsyras av stadens h ga ambitioner n r det g ller h llbarhet milj m ssigt, socialt och ekonomiskt. (hippson.se)
 • De arbetar st ndigt med att s ka den milj m ssigt och ekonomiskt b sta behandlingen av den uttj nta elektronik som de samlar in. (lastbryggan.se)
 • Hela 25 procent av de som aktivt byter elavtal via internettj nsten www.elskling.se g r ett aktivt milj val, att j mf ra med 7 procent i allm nhet. (elskling.se)
 • Det r ett bekymmer, s ger Filip Bjurlid, som i sin avhandling i kemi vid rebro universitetet visar p h ga halter av detta milj gift i br stmj lk. (barnsidan.se)
 • De sammanlagda milj skyddsutgifterna inom den offentliga sektorn var ungef r 953 miljoner euro r 2014. (stat.fi)
 • Statistiken ver milj aff rsverksamhet beskriver den aff rsverksamhet med anknytning till milj n som bedrivs i Finland. (stat.fi)
 • I statistiken ver milj baserade skatter efter n ringsgren presenteras skatter enligt den n ringsgrensindelning som anv nds inom nationalr kenskaperna. (stat.fi)
 • Milj effekterna av sj fartens utsl pp av kv ve- och svaveloxider r d remot s rskilt tydliga i de regioner i v rlden d r sj farten r intensiv. (havet.nu)
 • Parterna har i Milj verdomstolen beropat samma omst ndigheter och utredning som i milj domstolen med f ljande till gg. (notisum.se)
 • 21 milj fransmän handlar på nätet (54.5% är män och 45.5%, kvinnor). (svemarknad.se)