• Det finns ett antal olika sjukdomar som kan drabba tunntarmen. (wikipedia.org)
 • Det finns ett antal mikroorganismer som kan ge svullna halsmandlar. (netdoktor.se)
 • Det finns ett antal bruk ute i Europa som tar tillvara det organiska materialet i avloppsvattnet för utvinning av biogas. (liu.se)
 • Det finns ett antal processer som kan vara intressanta alternativ eller komplement till biogasproduktionen i framtiden. (wasterefinery.se)
 • I foldern Klimatklok på jobbet finns ett antal klimatkloka tips på hur alla kan bidra till att minska energianvändningen på sin arbetsplats. (arboga.se)
 • Om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. (upplandsvasby.se)
 • Genom att fortsätta att studera förekomsten och aktiviteten hos bakterier och andra mikroorganismer på det här sättet, kan man förhoppningsvis lära sig mer om miljön i Östersjön, säger Anders Andersson. (sverigesradio.se)
 • Tjänligt med anmärkning - livsmedlet har hanterats på ett felaktigt sätt så att bakterier eller andra mikroorganismer har fått möjlighet att föröka sig. (vannas.se)
 • Samtliga fabrikat var fria från bakterier och andra mikroorganismer, utom Coops. (testfakta.se)
 • Vi forskar på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. (slu.se)
 • Observera att ett beredningssteg kan vara en säkerhetsbarriär mot en typ av mikroorganism, till exempel bakterier, men inte alls fungera som barriär för andra mikroorganismer som virus eller parasitära protozoer. (livsmedelsverket.se)
 • [ 3 ] Som badtorv används sorter som har ett ringa antal skadliga mikroorganismer. (wikipedia.org)
 • Från början hade han flera tiotusentals olika bakteriekulturer under odling, och han valde ut ett femtiotal som föreföll mest lovande, med en förhoppning om att de skulle kunna innehålla ämnen som kunde slå ut skadliga mikroorganismer (Figur 2). (nobelprize.org)
 • Det bygger på principen om dominansen av goda mikroorganismer på en yta, vilket innebär att skadliga mikroorganismer inte får en chans att växa. (greenfoot.se)
 • I gruppen pågår diverse projekt kring hur neutrofiler interagerar med olika mikroorganismer, till exempel orala bakterier, och hur deras aktivitet på olika sätt påverkar reglering av immunförsvarets olika komponenter och processer. (gu.se)
 • Vi delar vår planet inte bara med andra större djur, utan också med en uppsjö olika mikroorganismer och en del av dessa är skadliga eller till och med dödliga för oss människor. (nobelprize.org)
 • Infektioner orsakas av olika mikroorganismer som är väldigt vanliga i vår miljö. (getinge.com)
 • undersökning av djurs föda vad gäller effekter mot patogena mikroorganismer. (lakemedelsvarlden.se)
 • Blivande föräldrar och föräldrar till barn under 1 års ålder som bor permanent på en fastighet i kommunen och som får sitt vatten från enskild brunn erbjuds gratis analys av dricksvattnet som omfattar mikrobiologisk analys (E-coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22°C) och kemisk analys av fluorid. (gotene.se)
 • Eftersom upptäckten av mikroorganismer var främst kopplad till sjukdomar, har mänskligheten haft tanken om att alla är farliga, förutom sökandet efter resurser till kampen (antibiotika), fick vi ägna vår uppmärksamhet mot hygien och miljö vi lever i. (mynewsdesk.com)
 • Endast ett fåtal antal mikroorganismer orsakar sjukdomar. (greenfoot.se)
 • Här lagras maginnehållet normalt i upp till 3 dygn och bearbetas under den tiden av ett stort antal mikroorganismer. (krafft.nu)
 • HETEROTROFA BAKTERIER 7 dygn=antal långsamväxande mikroorganismer. (aquapal-vattenfilter.se)
 • MIKROORGANISMER 3 dygn Bakterier, jäst- och mögelsvampar som lever på nedbrytning av organiskt material. (aquapal-vattenfilter.se)
 • Vattenverkens reningsprocess ska så långt som möjligt minska antalet mikroorganismer. (svensktvatten.se)
 • De används för att minska antalet mikroorganismer både på ytor, hud och vatten. (kemi.se)
 • Hexocil innehåller en desinficerande komponent med effekt mot ett stort antal bakterier och svampar. (granngarden.se)
 • Huvuddelen av våra läkemedel har sitt ursprung i naturen: i växter, svampar och mikroorganismer. (fof.se)
 • De flesta patogena svampar måste förekomma i stort antal för att kunna orsaka en infektion, och ofta krävs det att personens immunförsvar är nedsatt. (getinge.com)
 • Vi trivs bra i både gummistövlar och labbrockar och undersöker hur mikroorganismer som svampar och bakterier interagerar med omgivningen. (slu.se)
 • Eftersom det inte finns tillräckligt med resurser , minskar den underordnade population av organismer i antal och kan till och med elimineras.Som ett resutat av denna process kan sjukdomsrisken minskas. (mynewsdesk.com)
 • Detta innebär att populationen av vissa mikroorganismer växer och andra minskar i antal. (hippolyt.dk)
 • Efter en lång tid börjar slammet sedan att bryta ner sig självt, större mikroorganismer äter på mindre och slammet minskar i volym. (liu.se)
 • Otjänligt - livsmedlet innehåller ett så stort antal bakterier att människor kan bli sjuka om de äter av det. (vannas.se)
 • Förutom det cellulära och humorala försvaret finns lokalt verkande immunfaktorer, pH-förhållanden, vätskeflöden, speciella cellpopulationer med flimmerhår etc. för att klara homeostasen mot potentiellt farliga mikroorganismer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Opti-Free Express är speciellt effektiv på att ta bort farliga mikroorganismer som kan leda till infektioner. (linser.net)
 • För att kunna utveckla industriellt användbara och effektiva mikroorganismer, behövs också en djup förståelse för samspelet mellan de levande cellerna och deras tillväxtmiljö i storskaliga processer. (chalmers.se)
 • Wipe & Clean är ett unikt rengöringsmedel - 100% naturligt då det är baserat på EM-teknik (Effektiva Mikroorganismer). (greenfoot.se)
 • Den stora utmaningen i vårt tid när det gäller hygien är ökningen av resistenta mikroorganismer, i stället för att tro att vi helt kan förstöra dem. (mynewsdesk.com)
 • Produkterna läcker kemikalier som kan vara skadliga för både dig och naturen och de kan dessutom öka problemet med resistenta mikroorganismer. (arboga.se)
 • En minskad salivmängden och försämrad munhygien gynnar tillväxten av bakterier och kolonisation av sjukdomsframkallande mikroorganismer, vilket triggar inflammationsförsvaret. (gu.se)
 • Närvaron av fekala indikatororganismer som E. coli eller enterokocker ger en indikation på fekal förorening och därmed risk för att sjukdomsframkallande mikroorganismer förekommer. (livsmedelsverket.se)
 • Dock finns det sjukdomsframkallande mikroorganismer som är betydligt tåligare i miljön och svårare att avskilja eller inaktivera än vad de fekala indikatorerna är. (livsmedelsverket.se)
 • I ett välfungerande samhälle måste det ständigt produceras och levereras dricksvatten som är säkert bland annat med tanke på mikroorganismer. (svensktvatten.se)
 • För att garantera att dricksvatten är säkert för människor fastställs det ett antal minimikvalitetskrav för vatten i direktivet. (riksdagen.se)
 • Årligen genomförs ett stort antal analyser på dricksvattnet i Hagfors kommun, på vattenverken, i ledningsnätet och hos användare för att säkerställa att det dricksvatten som når användarna håller en hög kvalitet. (hagfors.se)
 • Bedömning av produktens konserverande effekt, sker med avseende på reduktion av inokulerade viabla mikroorganismer av känd mängd. (alsglobal.se)
 • Detta ger möjligheter att utnyttja kolhydratrika råvaror för uthållig produktion av ett stort antal olika kemiska produkter. (chalmers.se)
 • Håll dig till ett litet antal kemiska produkter, exempelvis för rengöring, och undvik att överdosera. (arboga.se)
 • Bakomliggande infektioner kan orsakas av ett stort antal olika mikro-organismer, och infektionen kan ha sin ursprungliga lokalisation i olika delar av kroppen. (lakartidningen.se)
 • Candidiasis är ett antal svampinfektioner som orsakas av en jästtyp som heter Candida. (getinge.com)
 • Louis Pasteur demonstrerade år 1859 att jäsning orsakas av mikroorganismer som tillväxer ( jäst är dock inte en bakterie utan en eukaryot ). (wikipedia.org)
 • Dessutom växte regenererande mikroorganismer (såsom Lactobacilli) i antal.Det innebär att en bättre och hälsosammare miljö skapades på alla platser. (greenfoot.se)
 • Den moderna sepsisforskningen har dessutom visat att mikroorganismer inte ens behöver vara närvarande för att utlösa s.k. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vissa patogener kan ge upphov till sjukdom i ett stort antal individer och därmed inverka på populationsstorleken hos denna art. (sva.se)
 • Ett stort antal mikroorganismer kan ge upphov till faryngotonsillit. (apotekvarer-sverige.life)
 • Inflammationsprocessen är central för vår hälsa då den försvarar oss mot mikroorganismer, men ifall processen regleras bristfälligt kan den i sig orsaka många olika sjukdomstillstånd (tex parodontit) och skada våra egna vävnader. (gu.se)
 • Det finns en flora av infektiösa mikroorganismer som kan infektera många vilda djurarter, och som kan orsaka sjukdom av varierande allvarlighetsgrad. (sva.se)
 • Mikroorganismer som växer på fasader kan orsaka omfattande missfärgning. (byggtjanst.se)
 • Exempelvis har man funnit flera tusen tidigare okända mikroorganismer i en enda kubikcentimeter bottenslam. (fof.se)
 • Ett enda gram av grovtarmsinnehållet rymmer ca 1000 miljoner mikroorganismer. (krafft.nu)
 • Vår forskning går till stor del ut på att utveckla "cellfabriker", det vill säga att designa mikroorganismer som har en förbättrad förmåga att producera önskade produkter. (chalmers.se)
 • Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden av ytterligare angränsande föroreningar från vatten eller jord. (synlab.se)
 • Din kundvagn har uppdaterats med det antal vi kan leverera. (granngarden.se)
 • I cellen finns tusentals gener, och ett visst antal utav dessa har i uppgift att skicka signaler till cellen när den ska börja dela på sig. (mimersbrunn.se)
 • Förhindrar tillväxt utav mikroorganismer (alger) i spabadsvattnet. (poolfolket.se)
 • I våra studier använder vi oss både av enzymer och mikroorganismer (cellfabriker) som katalysatorer för industriella biotekniska processer, och vi arbetar både med själva processerna och med utveckling av effektivare biologiska katalysatorer. (chalmers.se)
 • I ett evolutionshistoriskt perspektiv av relationen värd - mikroorganism skulle begreppet 'patogenicitet' förenklat betyda att patogener är sådana mikroorganismer, vars förhållande med värden inte har utvecklat sig till en helt harmonisk relation. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vår ökade kunskap om immunförsvarets betydelse för en välbalanserad jämvikt med mikroorganismer gör det tveksamt att dela upp den mikrobiella världen i patogener och apatogener. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I vägledningen till dricksvattenföreskrifterna anges rekommenderat minsta antal barriärer. (svensktvatten.se)
 • Det håller värmen bra och har en blank och slitstark yta som motverkar uppkomst av mikroorganismer. (k-rauta.se)
 • EKODES är effektiv mot multiresistenta mikroorganismer och eliminerar 99,999 % av alla virus, bakterier och svamp. (hygienshoppen.se)
 • I komposten finns miljontals mikroorganismer, maskar och smådjur som bryter ned det organiska avfallet. (gotene.se)
 • Totalantal Aeroba mikroorganismer ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. (norsjo.se)
 • Den unika kombinationen av kvartära ammoniumföreningar, komplexbildare och ett pH reglerande system gör produkten mycket effektiv mot ett stort antal mikroorganismer i alla vattenförhållanden. (hygienshoppen.se)
 • Produkten inokuleras med bestämda typer och bestämt antal mikroorganismer. (alsglobal.se)
 • Kring detta tema har hon för övrigt skrivit ett antal artiklar som publicerats i facktidskrifter och på nätet. (grongava.se)
 • Polygiene® antimikrobisk teknik använder sig av naturligt silversalt i låga doser för att förhindra tillväxt av mikroorganismer för en fräsch känsla hela dagen. (peakperformance.com)
 • Kolmonoxid, som är giftig, fungerar som mat till de mikroorganismer som producerar just väte och metan, förklarar Konstantinos Chandolias. (energinyheter.se)
 • Detta är det totala antal bakterier som behöver tillgång till syre för att växa. (vannas.se)
 • De ska då också installera en rysk experimentstation som ska studera hur rymdmiljön påverkar mikroorganismer. (esa.int)
 • I komposten lever ett stort antal små mikroorganismer som bryter ner trädgårdsavfallet och matresterna och omvandlar det till näringsrik jord. (lund.se)
 • Efter mikroskopi finns det en lägre gräns för detektion av mikroorganismer: 10 till 4 - 10 till 5 grader. (healthitkenya.com)
 • Användning av rengöringsmedel och desinfektionsmedel verkade fungera i början och man kunde ganska enkel göra en yta fri från smuts och mikroorganismer. (mynewsdesk.com)