• Metylfenidat Actavis används inte för behandling av ADHD hos barn som är yngre än 6 år eller för påbörjande av behandling hos vuxna. (apoteket.se)
 • En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. (attention.se)
 • Läkemedlet metylfenidat är ett centralstimulerande medel som man använder för att behandla ADHD (från engelskans attention deficit hyperactivity disorder ). (stegforhalsa.se)
 • Något som dock är tänkvärt är att amfetamin, kokain och metylfenidat hör till gruppen centralstimulerande droger och delar därför samma symtombild: ökat blodtryck på grund av att blodet tjocknar, därför är det så vanligt med huvudvärk och "head rush'es"= när man nästan blir svimfärdig och ser "stjärnor" av att t.ex. (ifokus.se)
 • Metylfenidat är inte beroendeframkallande. (ifokus.se)
 • Metylfenidat Actavis används för att behandla ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet). (apoteket.se)
 • Metylfenidat är ett receptbelagt läkemedel som huvudsakligen används för att behandla personer med ADHD. (stegforhalsa.se)
 • Läkare föreskriver läkemedlet metylfenidat till patienter med narkolepsi. (stegforhalsa.se)
 • Fram till nyligen fanns mycket liten kunskap om hur metylfenidat påverkar barn före och efter födseln. (attention.se)
 • Metylfenidat och amfetamin påverkar samma signalsubstanser i hjärnan och har en likartad verkan, men det finns stora skillnader i preparatens styrka, verkansmekanism och kemiska struktur. (wikipedia.org)
 • Metylfenidat har större likheter med kokain än amfetamin, men är inte att betrakta som ett kokainliknande ämne eftersom det mellan metylfenidat och kokain finns betydande skillnader. (wikipedia.org)
 • Metylfenidat och amfetamin påverkar samma signalsubstanser i hjärnan och har en likartad verkan, men det finns skillnader mellan doserna som missbrukare tar, respektive den kemiska strukturen. (wikipedia.org)
 • På en adress hinsides Smålandsgränsen hittade poliserna ytterligare en mängd kokain och amfetamin samt närmare 150 tabletter med metylfenidat. (hoglandsnytt.se)
 • Samma sak händer när barn med adhd medicineras med låga doser amfetamin och metylfenidat. (fof.se)
 • Centralstimulantia som grupp innefattar kokain som är en tropanalkaloid och metylfenidat samt fenetylaminer med kemiska släktingar däribland amfetamin, metamfetamin, MDMA (metyl-dimetyl-metamfetamin), meskalin, khat (β-keto amfetamin), MDPV, mefedron och ett stort antal (hundratals) kemiska varianter av dessa substanser där amfetamin oftast utgör grundmolekylen. (viss.nu)
 • Bland de centralstimulerande läkemedlen räknas i första hand amfetamin, dexamfetamin, metamfetamin och metylfenidat. (internetmedicin.se)
 • Vissa av de läkemedel som används för behandling av ADHD i Sverige idag innehåller ämnet Metylfenidat, ett centralstimulerande ämne som har liknande effekter som amfetamin. (drugsmart.com)
 • De läkemedel som brukar användas i Sverige vid behandling av uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet är centralstimulerande medel som amfetamin och det amfetaminliknande ämnet metylfenidat (Concerta eller Ritalin) På det hela taget har dessa medel likartade verkningar och biverkningar. (haraldblomberg.com)
 • Vill man jämföra med narkotika har metylfenidat mer likheter med kokain än med amfetamin. (ifokus.se)
 • Jag delar heller intesamma åsikt om att metylfenidat skulle ha en effekt mera lik kokain än amfetamin, tvärtom. (ifokus.se)
 • Metylfenidat känns precis som riktigt svagt amfetamin. (ifokus.se)
 • Något som dock är tänkvärt är att amfetamin, kokain och metylfenidat hör till gruppen centralstimulerande droger och delar därför samma symtombild: ökat blodtryck på grund av att blodet tjocknar, därför är det så vanligt med huvudvärk och "head rush'es"= när man nästan blir svimfärdig och ser "stjärnor" av att t.ex. (ifokus.se)
 • För två av tre var metylfenidat den vanligaste drogen. (drugnews.nu)
 • Det handlar om läkemedel som innehåller det centralstimulerande ämnet metylfenidat som ingår i de vanligaste ADHD-medicinerna Ritalin och Concerta. (sverigesradio.se)
 • I takt med att allt fler personer får adhd-läkemedel förskrivet från sjukvården har polisens beslag av det vanligaste medlet, metylfenidat, ökat. (vardfokus.se)
 • Studier med det vanligaste läkemedlet, metylfenidat, har inte visat någon ökad risk för missbildningar [1-6], förutom möjligen en liten ökad risk för hjärtfel [7]. (janusinfo.se)
 • Medel med metylfenidat är nog den vanligaste medicinen vid ADHD ADD. (adhd-add.se)
 • Ritalin är ytterligare ett medel med Metylfenidat liksom Equasym, Medikinet och Methylphenidate, det som skiljer är egentligen bara hastigheten med vilken Metylfenidat frisätts. (adhd-add.se)
 • Elvanse används ofta om medicin med substansen Metylfenidat (Ritalin) inte fungerar. (modafinilpiller.com)
 • Metylfenidat fungerar genom att öka mängden dopamin i hjärnan. (kurera.se)
 • Läkare som väljer att använda metylfenidat under längre perioder (mer än 12 månader) till barn och ungdomar med ADHD ska regelbundet omvärdera den långsiktiga nyttan av läkemedlet för varje enskild patient med perioder utan behandling för att bedöma hur patienten fungerar utan läkemedel. (tevacare.se)
 • Metylfenidat är en centralstimulerande substans som medför risk för missbruk och beroendeutveckling. (socialstyrelsen.se)
 • Socialstyrelsen uppmanar därför sjukvården att vara uppmärksam på tecken på eventuellt missbruk av metylfenidat. (drugnews.nu)
 • Metylfenidat används för att behandla personer med ADHD och ADD. (wikipedia.org)
 • Är till för personer med ADD eller ADHD och består av Metylfenidat som frisätts genom ett osmotiskt system, ett så kallat OROS system. (adhd-npf.com)
 • Metylfenidat är ett receptbelagt läkemedel som huvudsakligen används för att behandla personer med ADHD. (stegforhalsa.se)
 • cirka 15 000 personer, som fick metylfenidat det året även andra narkotiska preparat, (såsom ångestdämpande läkemedel, bensodiazepiner och smärtstillande opioider). (drugnews.nu)
 • Socialstyrelsen betonar samtidigt att rätt använt är metylfenidat ett effektivt och säkert läkemedel för personer med adhd, tillsammans med psykologiskt och pedagogiskt stöd och kognitiv hjälp. (drugnews.nu)
 • Den centralstimulerande läkemedelssubstansen metylfenidat kan ge effektiv lindring åt personer som lider av hjärntrötthet. (akademiliv.se)
 • Nu startar Magnus Huss-mottagningen vid Karolinska Institutet ett forskningsprojekt för att undersöka effekten av Metylfenidat på ADHD-symtom hos personer med ADHD och samtidigt amfetaminberoende. (beroendecentrum.se)
 • Om allt ting vill sig väl kommer dessutom en fortsättning på denna publiksuccé med bilder på den aktiva substansen metylfenidat, alltså en del 5 med som visar innehållet i Concerta och Ritalin. (adhd-npf.com)
 • Här kommer återigen serien om metylfenidat och dess kristaller, eller den kristalliniskt rena molekylpornografin av den verksamma beståndsdelen i Concerta, Ritalin, Equasym och andra beredningar med Metylfenidat. (adhd-npf.com)
 • Metylfenidat är den aktiva substansen i exempelvis Ritalin och Concerta, två mediciner som förskrivs till tusentals svenska barn och ungdomar för behandling av adhd. (bt.se)
 • Ciba gick 1996 samman med Sandoz och bildade företaget Novartis som i dag marknadsför medicinen metylfenidat under namnet Ritalin. (wikipedia.org)
 • En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. (attention.se)
 • Patienterna fick sedan antingen metylfenidat eller verkningslös placebo i 16 veckor, samtidigt som deras hjärnor undersöktes med en magnetkamera i början och i slutet av undersökningsperioden. (bt.se)
 • Sprutbytena i Malmö och Stockholm har mött besökare som injicerar metylfenidat. (drugnews.nu)
 • Senaste åren har polisens beslag ökat från ett hundratal tabletter per år runt millennieskiftet till drygt 7 000 tabletter/kapslar av det centralstimulerande metylfenidat senaste åren. (drugnews.nu)
 • Metylfenidat beskrivs ibland som ett amfetaminliknande ämne, en beskrivning som inte är helt tillfredsställande. (wikipedia.org)
 • Metylfenidat är ett amfetaminliknande läkemedel med en stimulerande effekt på centrala nervsystemet. (lakartidningen.se)
 • Patienterna randomiserades till metylfenidat eller placebo och följdes under tolv veckor. (socialstyrelsen.se)
 • Man fann ingen positiv eller negativ effekt av metylfenidat på kokainkonsumtionen, mätt som längsta konsekutiva nyktra perioden eller andel negativa urinprov, med undantag för att placebo-gruppen spenderade 55,4 procent mer pengar på kokain än interventionsgruppen. (socialstyrelsen.se)
 • Metylfenidat i jämförelse med placebo gav blandade resultat. (socialstyrelsen.se)
 • Enligt forskning gör metylfenidat det lättare att koncentrera sig, och det är en av anledningarna till att det används för behandling av ADHD och ADD. (wikipedia.org)
 • Metylfenidat är beroendeframkallande om det missbrukas, men inte i de doser som förskrivs av läkare för behandling av ADHD och ADD. (wikipedia.org)
 • Nyttan med metylfenidat överväger riskerna vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar förutsatt att det används på rätt sätt, konstaterar den europeiska läkemedelskommittén CHMP efter en utredning. (janusinfo.se)
 • Metylfenidat är godkänt för behandling av ADHD [1]. (lakartidningen.se)
 • I den första studien på 112 cancerpatienter ledde både behandling med -metylfenidat (5 20 mg/dag) och placebobehandling till signifikant förbättring av symtomen efter 7 dagar. (lakartidningen.se)
 • Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. (docplayer.se)
 • De som använder metylfenidat injicerar vanligtvis oftare än opioidmissbrukare. (drugnews.nu)
 • Metylfenidat är beroendeframkallande och läkare ombeds att iakttaga största försiktighet vid förskrivning av substansen. (wikipedia.org)
 • Metylfenidat är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. (malix.se)
 • ADHD är en funktionsnedsättning som ofta behandlas med Metylfenidat (t.ex. (beroendecentrum.se)
 • Socialstyrelsen vill med rapporten uppmana sjukvården att vara uppmärksam på signaler om att metylfenidat missbrukas. (vardfokus.se)
 • Metylfenidat Actavis används för att behandla ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet). (apoteket.se)
 • När det gäller neonatala symptom har en svensk studie påvisat en måttligt ökad risk för vård på neonatalavdelning för ADHD-läkemedel som grupp (metylfenidat utgjorde 90% av exponeringarna) [1]. (janusinfo.se)
 • I september 2001 publicerade den aktade Journal of the American Medical Association en artikel av en grupp vetenskapsmän som varnade den medicinska yrkeskåren om att amfetaminpreparatet metylfenidat, eller Ritalina som allmänt föreskrivs av psykiatriker, är beroende framkallande och orsakar skador på hjärnan - något som går stick i stäv mot vad Christopher Gillberg och hans kollegor försöker påstå. (freedommag.org)
 • Risken är uträknad utifrån data för PNEC-värdet från Concertas miljöinformation hämtat 2011-05-27 och redovisat PEC-värde från Fass miljöinformation för Concerta hämtat 2018-09-04 då man i Fass miljöinformation för Concerta hämtad 2018-09-04 anger att risk för miljöpåverkan av metylfenidat inte kan uteslutas då ekotoxikologiska data saknas. (janusinfo.se)