• Vid behandling av ledgångsreumatism ingår metotrexat ofta i en kombinationsbehandling tillsammans med sulfasalazin, hydroxiklorokin och prednisolon. (reumaliitto.fi)
 • DMARD som metotrexat, leflunomid, sulfasalazin och natriumaurotiomalat (parenteralt givet guld) används i monoterapi eller i kombinationsbehandling. (lakartidningen.se)
 • Flertalet av de syntetiska preparaten, såsom metotrexat, sulfasalazin och hydroxiklorokin, är billiga och har använts sedan lång tid tillbaka. (lu.se)
 • Med hälsosam kost, skrev läkaren ut sulfasalazin eller metotrexat och bed mig ta rätt dos varje dag. (schoolmealsmatter.org)
 • Idag används den vid reumatoid artrit, psoriasis och Crohns sjukdom som sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) men kan även användas som cancerbehandling När Metotrexat ges mot reumatiska och inflammatoriska sjukdomar är syftet att fördröja tillväxten av celler som leder till inflammationen. (wikipedia.org)
 • Rekommendationen gäller även män även om det är osannolikt att metotrexat skulle orsaka problem hos män som behandlas för reumatiska sjukdomar. (reumaliitto.fi)
 • Metotrexat används vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid ledgångsreumatism, och vid svårare psoriasis. (vardpassagen.se)
 • Metotrexat används dels vid cancerbehandling och dels mot inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism, psoriasisartrit och Crohns sjukdom. (lakemedelsvarlden.se)
 • Problemet med oavsiktliga och farliga överdoseringar av metotrexat gäller den patientgrupp som tar läkemedlet mot inflammatoriska sjukdomar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Läkemedlet metotrexat används för att behandla både inflammatoriska sjukdomar och cancer. (fragaapotekaren.se)
 • Man kan fortsätta med metotrexat så länge denna medicinering behövs och har god effekt på dina sjukdomar (Crohn och reumatism). (alltomibd.se)
 • Tidigare var rekommendationen att antiinflammatoriska läkemedel inte bör tas samtidigt med metotrexat. (reumaliitto.fi)
 • Fungerar det att ta Viagra samtidigt med Metotrexat? (fragaapotekaren.se)
 • Kan jag ta Cialis och Metotrexat samtidigt? (fragaapotekaren.se)
 • Det ska normalt gå bra att ta Cialis samtidigt som du tar metotrexat. (fragaapotekaren.se)
 • Neotigason ska inte användas samtidigt som tetracykliner och metotrexat. (regionostergotland.se)
 • Metotrexat används också ofta tillsammans med biologiska läkemedel och januskinashämmare. (reumaliitto.fi)
 • Två patientgrupper studerades, dels de som hade fått metotrexat i monoterapi insatt vid diagnos, dels de som hade fått TNF-hämmare som det första biologiska läkemedlet. (janusinfo.se)
 • Förutsättningen för sjukförsäkringsersättning för biologiska läkemedel, apremilast eller dimetylfumarat är ett B-intyg av hudläkare eller från en hudklinik där det intygas att sjukdomen är tillräckligt svår och att behandling med metotrexat inte har lyckats eller att det finns förhinder för det. (terveyskirjasto.fi)
 • Idag heter hennes biologiska spruta Enbrel, denna tar hon utöver Metotrexat). (alltforforaldrar.se)
 • Vid svår sjukdom med otillräcklig effekt av metotrexat lägger man till så kallade biologiska läkemedel. (abbvie.se)
 • Rökning, som är en känd riskfaktor för reumatoid artrit (RA), har i en studie vid Karolinska Institutet även visat sig påverka behandlingssvaret på metotrexat och TNF-hämmare vid RA. (janusinfo.se)
 • Metotrexat är egentligen ett cellgift, men har också visat sig effektivt vid ledgångsreumatism, RA (reumatoid artrit). (fragaapotekaren.se)
 • Infliximab används tillsammans med metotrexat som sjukdomsmodifierande läkemedel vid reumatoid artrit (RA). (wikipedia.org)
 • Fostamatinib dinatrium utvecklas som en ny generation av orala läkemedel mot reumatoid artrit hos vuxna som inte svarat tillräckligt på behandling med traditionella antireumatiska läkemedel (DMARD), exempelvis metotrexat, och där en tilläggsbehandling med ett biologiskt TNF-läkemedel skulle ha övervägts. (mynewsdesk.com)
 • Baricitinib är en proteinkinashämmare (januskinashämmare) som används i monoterapi eller kombination med metotrexat vid måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA). (janusinfo.se)
 • Tre av tio patienter med reumatoid artrit blir bra på metotrexat och det kostar nästan ingenting. (sitevision.se)
 • Subventioneras vid indikationen måttlig till svår plackpsoriasis endast hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. (tlv.se)
 • Standardmedicinen vid inflammatoriska ledsjukdomar är metotrexat, som är mycket billigare. (vetenskaphalsa.se)
 • Xeljanz (tofacitinib), där befintlig indikation utökas med: i kombination med metotrexat, behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD). (lakemedelsverket.se)
 • Metotrexat är det DMARD som dominerar inom RA-behandlingen. (encyklomedica.se)
 • Som framgår av ovanstående lista är de patologier som behandlas med metotrexat mycket allvarliga. (amb-healthcare.com)
 • Många barn behandlas också med metotrexat. (abbvie.se)
 • Metotrexat är en folsyraantagonist som hör till gruppen cytostatika. (wikipedia.org)
 • Metotrexat hör till läkemedelsgruppen cytostatika. (reumaliitto.fi)
 • Även om det är frågan om cytostatika, förorsakar metotrexat inte infertilitet eller risk att insjukna i cancersjukdomar. (reumaliitto.fi)
 • Beakta särskilt cytostatika, immunmodulerande läkemedel (metotrexat), amiodarone m fl. (janusinfo.se)
 • Den antireumatiska effekten hos metotrexat tycks inte ha något med hämningen av folsyra att göra. (encyklomedica.se)
 • Det är däremot vanligt att läkaren ordinerar folsyra för att motverka och lindra biverkningar som kan uppkomma av metotrexat. (vardpassagen.se)
 • Mottagande av metotrexat är endast föreskrivet av en läkare, eftersom det har ett antal biverkningar. (amb-healthcare.com)
 • För att förhindra de giftiga biverkningar av Metotrexat ges Kalciumfolinattabletter (Leukovorin) 24h, 36, 48h och 60h efter att man fått det första gången. (ludmilla.se)
 • När det gällde läkemedlet Metotrexat [som tas av cancerpatienter och reumatiker] saknades information om att torrhosta kan vara ett tecken på biverkningar som påverkar andningen. (fof.se)
 • God beprövad metotrexat vid behandling av psoriasis. (amb-healthcare.com)
 • Cytostatikapreparatet metotrexat har använts länge för behandling av svår psoriasis. (lakemedelsvarlden.se)
 • Metotrexat är ett välkänt och välanvänt läkemedel mot såväl psoriasis, psoriasisartrit som ledgångsreumatism. (psoriasisforbundet.se)
 • En nyligen publicerad svensk retrospektiv registerstudie visar ytterligare förbättring av överlevnad genom tillägg av högdos metotrexat och cytarabin(56). (cancercentrum.se)
 • Högdos metotrexat/cytarabin bidrar sannolikt både till ett lägre antal CNS-recidiv och till ett lägre antal recidiv totalt. (cancercentrum.se)
 • Det finns inga tydliga tecken på att metotrexat skulle orsaka störningar under graviditeten eller på fostrets utveckling. (reumaliitto.fi)
 • Metotrexat kan orsaka missfall och allvarliga medfödda missbildningar. (kronansapotek.se)
 • När det kombineras med alkohol kan metotrexat orsaka en disulfiram-liknande reaktion. (amb-healthcare.com)
 • När det gäller reumatiska besvär och psoriasisartrit har de nya dyrare läkemedlen visat god effekt, även för de patienter som inte alls blivit hjälpta av den gamla sortens medicin, metotrexat. (dinamediciner.se)
 • Bland patienter som behandlats med metotrexat var det 40 procent av nuvarande rökare som inte svarade på behandlingen jämfört med 28 procent av de patienter som aldrig rökt och 29 procent av dem som tidigare rökt. (janusinfo.se)
 • Resultat från en 26-veckors, randomiserad, öppen multicenterstudie i fas IIIB visade att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med REMICADE® (infliximab) uppnådde större förbättring av sjukdomen än de patienter som fick metotrexat (MTX). (mynewsdesk.com)
 • Nya åtgärder ska förhindra att patienter av misstag tar livsfarliga överdoser av läkemedlet metotrexat. (lakemedelsvarlden.se)
 • Dessa patienter ska till skillnad från cancerpatienterna bara ta metotrexat en gång i veckan. (lakemedelsvarlden.se)
 • Ett vanligt problem är att patienter har missuppfattat information och tagit metotrexat dagligen i stället för en gång i veckan. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det kan vara aktuellt att ge högdos metotrexat och ARA-C till patienter 75-80 år utan samsjuklighet och med normal njurfunktion vid högt CNS-IPI (5+, se 7.2.1). (cancercentrum.se)
 • Patienter som inte bedöms kunna tolerera metotrexat i ovanstående dosering, rekommenderas behandling enligt aaIPI=2. (cancercentrum.se)
 • För patienter med tidig RA med hög sjukdomsaktivitet och dåliga prognostiska tecken rekommenderas exempelvis en kombination av TNF-alfahämmare och metotrexat. (sjukhuslakaren.se)
 • År 2016 publicerades en studie av allvarliga doseringsmisstag med metotrexat under tio år i Australien. (lakemedelsvarlden.se)
 • Metotrexat har en mycket central plats i behandlingen av RA, antingen ensamt eller i kombination med bDMARD-preparat. (bpno.se)
 • Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen, en effekt som i de flesta fall går tillbaka efter avslutad behandling. (kronansapotek.se)
 • Det visar sig också att effekten av de så kallade TNF-hämmande medicinerna, inklusive metotrexat, är sämre än hos personer som inte röker. (reumatikerforbundet.org)
 • Användning av läkemedlet metotrexat fungerar lika bra som kirurgi i vissa fall. (wikipedia.org)
 • Kombineras huvudsakligen med metotrexat, men det är osäkert huruvida en kombinationsbehandling ger större nytta än enbart tofacitinibbehandling. (reumaliitto.fi)
 • En årsbehandling med metotrexat kostar ungefär 5 000 kronor per patient jämfört med cirka 130 000 kronor för TNF-hämmare. (vetenskaphalsa.se)
 • En jämförelse av två nordiska fas II studer (CRY 04 och CHIC), visar att progressionsfri överlevnad förbättras genom att högdos metotrexat ges tidigt under behandlingen (enligt CHIC)(57). (cancercentrum.se)
 • Foster kan ta allvarlig skada och därför ska inte gravida ta metotrexat. (wikipedia.org)
 • För detta tar jag Methotrexate (10 tabl/vecka) + Folacin (1 tabl/dag), den senare för att lindra biverkningarna av Metotrexat . (fragaapotekaren.se)
 • Metotrexat ( Ebetrex®, Trexan®, Metoject®) dämpar ledinflammationen och bromsar sjukdomsförloppet. (reumaliitto.fi)
 • Läkemedel som innehåller metotrexat, acitretin eller apremilast. (1177.se)
 • Ytterligare en åtgärd är att tabletter med metotrexat för att underlätta rätt dosering bara ska säljas i blisterförpackningar och inte i brukar eller rör. (lakemedelsvarlden.se)
 • Riskerna vid användning av metotrexat under graviditet är kända (se bedömning metotrexat), för baricitinib saknas erfarenhet under graviditet. (janusinfo.se)
 • Erfarenhet finns även av intratekal trippelbehandling (metotrexat, cytrarabin och precortalon aquosum) såsom vid barn-ALL. (cancercentrum.se)
 • Metotrexat kan föras över till barn via bröstmjölk. (wikipedia.org)
 • Kortisol och cellgiftet Metotrexat är vanlig behandling. (wikipedia.org)
 • Du måste undvika att bli gravid när du använder metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling. (kronansapotek.se)