• Metan är den största beståndsdelen i naturgas och biogas. (wikipedia.org)
 • Biogas har dock kritiserats för att den släpper ut metan. (mynewsdesk.com)
 • Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid och bildas då organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. (mynewsdesk.com)
 • Biogas som producerats genom rötning i en traditionell biogasreaktor innehåller cirka 60 % metan och 40 % koldioxid. (maaseutu.fi)
 • Biogas består av 45-85 procent metan (CH 4 ) och 15-45 procent koldioxid (CO 2 ), beroende på produktionsförutsättningarna. (avfallsverige.se)
 • Uppgraderad biogas liksom naturgas består mestadels av metan. (avfallsverige.se)
 • Den biogas som bildas består av en blandning av gaser, främst metan (CH4) och koldioxid (CO2), varav metan är den energirika delen. (avfallsverige.se)
 • Biogas började också utvinnas ur avfallsdeponier, bland annat för att minska utsläppen av metan, som i sig är en stark växthusgas. (avfallsverige.se)
 • I den arktiska miljön, där flera källor producerar metan med snarlik isotopsignatur, fungerar metoden sämre. (kemivarldenbiotech.se)
 • Kor har också en massa mikroorganismer i sin våm (den första av kons fyra magar) som producerar metan. (blogspot.com)
 • Kor, grisar och andra idisslare har metanogena bakterier i magen som producerar metan i sina burps och farts. (technocracy.news)
 • Kan utfordringstrategier medverka till att kor producerar mindre metan? (mynewsdesk.com)
 • När sådant här organiskt material i syrefattiga miljöer bryts ner bildas metan, en växthusgas som är 21 gånger kraftigare en koldioxid. (mynewsdesk.com)
 • Innehållet av metan varierar beroende på vilket material som bryts ner i processen (rötas). (avfallsverige.se)
 • Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid, men den bryts gradvis ner över några decennier. (chalmers.se)
 • Ja, metan bryts ner ganska fort i luften när det träffas av solljuset. (etanol.nu)
 • De lättaste kolvätena (till exempel metan och etan , vilka har en, respektive två kolatomer) är gasformiga och ingår i naturgas , vilken bland annat används som bränsle i stor skala. (wikipedia.org)
 • Naturgas består också av metan men hämtas upp ur berggrunden och är därmed fossil. (avfallsverige.se)
 • Metan från den fossila industrin, särskilt kolbrytning men också naturgas-spill etc är en annan stor källa, och den är ganska ofullständigt kvantifierad. (wordpress.com)
 • Metan (naturgas, skiffergas ) öppnar större möjligheter . (blogspot.com)
 • När så är fallet släpper lervulkanerna i närheten av lavavulkanen ut obrännbara gaser, medan de som befinner sig längre bort släpper ut metan. (wikipedia.org)
 • En enkel förklaring är att koldioxidavtryck består av den totala mängden växthusgaser inklusive gaser som metan och kväveoxid samt koldioxid. (brabegagnat.nu)
 • Gaser som koldioxid och metan, men framför allt vattenånga, som står för 95% av växthuseffekten, hindrar värmestrålning i vissa våglängder från jordytan att reflekteras ut i rymden. (klimathotet.com)
 • Kina avger också mer metan än någon annan nation, och kolbrytningsindustrin står för cirka 33 procent av den totala industriverksamheten. (energinyheter.se)
 • "Dagens risproduktion medför en metanproduktion på ungefär 100 miljoner ton per år, motsvarande koldioxidutsläpp från 250 miljoner bilar.År 2015 kunde vi presentera ett ris som avger 90 procent lägre metan och ger tio procent högre skörd", säger Chuanxin Sun i ett pressmeddelande. (kemivarldenbiotech.se)
 • Ett antal föreningar från tång visade sig minska mängden metan som de avger, men bakterierna muterar och anpassar sig till tångföreningarna och de förlorar sin effektivitet. (technocracy.news)
 • Metan har en större effekt i ett kort perspektiv (livstiden är 8,4 år i atmosfären), medan koldioxid har en mindre effekt men i ett längre perspektiv (över 100 år). (tusenord.com)
 • Kort saknas i metan och Bulten saknas i början av avsnittet! (hearthstonepodden.se)
 • Kor är idisslare och släpper i sin fodersmältning ut metan, som är en kraftig växthusgas. (wwf.se)
 • Kor r idisslare och sl pper i sin fodersm ltning ut metan, som r en kraftig v xthusgas. (wwf.se)
 • Är det rätt att lägga samma minskningskrav på ett flöde i cirkulationen som metan från idisslare? (wordpress.com)
 • Kor får bära ett tungt ok när det gäller metangas-utsläppen, men faktum är att alla idisslare släpper ut metan, som får, getter, hjortar, älgar etc. (sundhult.com)
 • Under de senaste 200 åren har halten av metan i atmosfären fördubblats, från 0,8 till 1,85 miljondelar av volymen. (wikipedia.org)
 • De senaste tio åren har koncentrationen av metan i luften ökat kraftigt. (extrakt.se)
 • Ökningen av metan i atmosfären har mer än fördubblats under de senaste 100 åren men har avtagit sedan 1980-talet, vilket anses bero på förändrade utsläpp. (linde-stories.com)
 • Vi pratar mycket om metan och om några decks som spelades i senaste Dreamhack-turneringen. (hearthstonepodden.se)
 • Vi diskuterar hur dom senaste nerfsen har påverkat metan. (hearthstonepodden.se)
 • Mängden koldioxid, metan och lustgas är högre än under de senaste 800 000 åren. (pressen.se)
 • Metan är även den växthusgas som (efter koldioxid) står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen. (wikipedia.org)
 • Om den globala uppvärmningen leder till att dessa värms upp tillräckligt, skulle detta metan hastigt kunna frisläppas till atmosfären. (wikipedia.org)
 • I dag står metan för nästan en tredjedel av den globala användningen av fossila bränslen. (linde-stories.com)
 • Om nu detta är riktigt har det nog ännu värre konsekvenser: den globala uppvärmningen frigör mer metan från tundror och sjöbottnar. (wordpress.com)
 • Metan, CH4, är en av de viktiga långlivade växthusgaserna som i hög grad påverkar den globala uppvärmningen. (liu.se)
 • Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den av människor orsakade globala uppvärmningen. (kemivarldenbiotech.se)
 • Klimatforskare är oroliga för att när de globala lufttemperaturerna stiger kommer det att få metanis att förångas, vilket ökar frisättningen av värmefångande metan i luften som i sin tur får mer metanis att förångas och släpper ut ännu mer metan i en återkopplingsslinga som resulterar in utan kontroll växthusuppvärmning. (technocracy.news)
 • Metan från ris bidrar med cirka 1.5 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser. (technocracy.news)
 • Trots att målet för Kinas 12: e femårsplan var att avlägsna eller konvertera 5,6 miljoner metan från kolgruvor fram till år 2015, fann teamet att metanutsläppen istället ökade med cirka 1,1 miljoner ton (1,1 tera gram) per år mellan åren 2010 och 2015. (energinyheter.se)
 • Gasen består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. (tekniskaverken.se)
 • Cirka 30% av atmosfärisk metan kommer från den källan. (technocracy.news)
 • Bara i Sverige läcker tipparna ca 0,3 miljoner ton metan varje år. (mynewsdesk.com)
 • Det antas ge ett minskat läckage av kolföreningar till den omgivande rotmiljön och mindre metan. (kemivarldenbiotech.se)
 • Slutsatsen är att utsläpp av metan och lustgas varierar kraftigt men kan utgöra en betydande del av ett avloppsreningsverks totala utsläpp av växthusgaser. (mynewsdesk.com)
 • Det krävs nu att metan ska fångas eller omvandlas till koldioxid. (energinyheter.se)
 • Ett riktvärde är att motsvarande 6,5% av kons energiintag (från maten den äter) omvandlas till metan. (blogspot.com)
 • Förbränning av en molekyl metan i närvaro av syre frisläpper en molekyl koldioxid och två vattenmolekyler: C H 4 + 2 O 2 → C O 2 + 2 H 2 O {\displaystyle {\rm {CH_{4}+2\ O_{2}\rightarrow CO_{2}+2\ H_{2}O}}} Gasen upptäcktes och isolerades för första gången av Alessandro Volta någon gång mellan 1776 och 1778. (wikipedia.org)
 • Koncentrationen av metan i atmosfären har mer än fördubblats sedan starten av den industriella revolutionen och ungefär en femtedel av den uppvärmning som planeten har upplevt kan tillskrivas gasen. (technocracy.news)
 • Det leder till att de riskerar att sl ppa ut mer metan under sin livstid n djur som f r ett mer proteinrikt foder och som d rmed v xer snabbare. (wwf.se)
 • Båda består främst av metan och koldioxid avges vid förbränning. (mynewsdesk.com)
 • Ris planteras i stillastående vatten där mikroorganismer tar upp kolföreningar som avges från risets rötter och omvandlar dessa till metan. (kemivarldenbiotech.se)
 • Båda släpper ut mycket metan på grund av bakterierna de har i tarmen, säger doktor Stefano Bonaglia, försteförfattare till studien och forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. (su.se)
 • Precis som hos människor kan kor också bilda metan i tarmarna som släpps ut när vi fiser, men detta är endast en liten del av kons metanutsläpp. (blogspot.com)
 • Död från metan exponering förekommer endast i mycket svåra fall. (axpple.com)
 • Metan kallas även sumpgas, som bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel på bottnen i kärr och träsk. (tusenord.com)
 • Havsbottnar har visat sig vara viktiga bidragsgivare för de två kraftigt verkande växthusgaserna metan och kväveoxid. (su.se)
 • Metan bildas bland annat i syrefattiga miljöer som torvmossar, risfält och avfallsdeponier. (linde-stories.com)
 • På de flesta platser i haven äts läckande metan upp av mikroorganismer som lever i sedimenten eller närliggande vatten. (supermiljobloggen.se)
 • Mikroorganismer i permafrost kan bromsa metanutsläppen 2020-04-28 I ny studie inkluderas bakteriers konsumtion av metan i en biogeokemisk modell. (su.se)
 • Efter att ha stagnerat i början av 00-talet oroas forskarna nu av koncentrationen av metan i luften. (extrakt.se)
 • När syrehalten sjunker under 6 procent som ett resultat av ökad metan närvaro i luften, människor är i riskzonen för andnings kollaps och därmed död. (axpple.com)
 • Metan är en så kallad växthusgas och ökade utsläpp från främst olje- och gasutvinning anses vara en bidragande orsak till en förstärkt växthuseffekt. (wikipedia.org)
 • I atmosfären fungerar metan som växthusgas, så kallad fångstvärme uppstår och bidrar till klimatförändringar. (energinyheter.se)
 • Generellt sett innebär kontakt med metan inte orsaka allvarliga hudskador om du trycker komprimerad metangas eller kyld metangas. (axpple.com)
 • Metan (CH 4 ) är en färglös och luktfri gas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. (linde-stories.com)
 • Metan ackumuleras därför inte nämnvärt i atmosfären. (klimathotet.com)
 • Runt Tubu Metan är det ganska tätbefolkat, med 149 invånare per kvadratkilometer. (wikipedia.org)
 • I slutet av avsnittet pratar vi om metan och vad vi tycker om expansionen hittills. (hearthstonepodden.se)
 • Denna rapport syntetiserar kunskapsläget för utsläpp av växthusgaserna lustgas (N2O) och metan (CH4) från avloppssystem. (mynewsdesk.com)
 • Metan läcker regelbundet ut vid gas- och oljekällor och anses i hög grad bidra till att förstärka den så kallade växthuseffekten. (barometern.se)
 • Den arktiska permafrosten och metan-isklatraten under haven innehåller enorma mängder metan. (technocracy.news)
 • Metan används bland annat som bränsle och inom den kemiska industrin. (linde-stories.com)
 • Toppen på Tubu Metan är 1 234 meter över havet. (wikipedia.org)
 • Den högsta punkten i närheten är Tubu Tekneno, 2 068 meter över havet, 10,5 km nordväst om Tubu Metan. (wikipedia.org)
 • När isarna blir mindre antar man att solen kan värma havet mer, så att mer metan frigörs. (klimathotet.com)
 • Den byggs av billiga och lätt tillgängliga delar och ger data om halter av metan, koldioxid, temperatur och luftfuktighet. (liu.se)
 • Metan har, som alla växthusgaser, en logaritmisk växthuseffekt, som alltså decelererar med ökande halter. (klimathotet.com)
 • Anledningen till att kornas metan är skadligt för klimatet är att det är en mycket starkare växthusgas än vad koldioxid är. (blogspot.com)
 • Symtom på hudskador till följd av metan inkluderar blåsor och kallbrand i svåra fall och allmän klåda i milda sådana. (axpple.com)
 • Forsøg ved Sveriges Landbrugs Universitet (SLU) viser, at havre i stedet for byg i koens foder, mindsker produktionen af metan i koens mave. (mejeriteknisktforum.org)
 • Utsläppen beror på hur mycket metan djuret hinner släppa ut under sin livstid, hur mycket och vilket foder det äter och hur gödseln hanteras. (wwf.se)
 • Men metan anrikas inte och metan från bete och foder ökar inte kolmängden. (wordpress.com)
 • Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. (wikipedia.org)