• SUS erbjuder prim rv rd, l nssjukv rd och h gspecialiserad v rd, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i n ra samarbete med universitet och h gskolor. (vakanser.se)
 • beteckning f r de metoder f r sjukdomsbehandling vilka existerar vid sidan av den naturvetenskapligt baserade skolmedicinen (den medicinska verksamhet som l rs ut vid universitet och h gskolor). (friskareliv.se)
 • Karolinska Institutet r idag ett av Europas st rsta medicinska universitet. (saaf.info)
 • Karolinska Institutet st r f r 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och h gskolor i Sverige. (saaf.info)
 • Internationellt och nationellt samverkar Karolinska Institutet med s v l h lso- och sjukv rd som n ringsliv, universitet och h gskolor. (saaf.info)
 • Laser anv nds idag inom m nga olika omr den - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid h gskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med m tning. (teknologiskinstitut.se)
 • Personliga reflektioner om hur det r att leda universitet och h gskolor. (taljedal.se)
 • Informationslista f r forskare, l rare, doktorander och studenteri filosofi, vetenskapsteori, id - och l rdomshistoria m.m. vidSveriges universitet och h gskolor.Det finns ven en FILOSOFEN-D lista, som anv nds f r diskussioner. (liu.se)
 • Diskussionslista f r forskare, l rare, doktorander och studenter i filosofi, vetenskapsteori, id - och l rdomshistoria m.m. vid Sveriges universitet och h gskolor. (liu.se)
 • H r finns information f r dig som funderar p att l sa vid Link pings universitet/h gskola eller f r dig som redan l ser h r. (infoo.se)
 • Datorf reningen vid LU & LTH F reningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska H gskola r mera k nd som DF. (infoo.se)
 • Den h r portalen r inriktad till studenter ver hela Sverige, men fr mst till de n rmare 12000 studenter och n stan 2000 anst llda p Lule Tekniska Universitet. (infoo.se)
 • Medicinska f reningen K rf rening vid Ume universitet. (infoo.se)
 • David Stiernholm arbetar som strukt r och f rel sare f r organisationer, f retag, universitet och h gskolor. (kompetensgruppen.se)
 • Utanf r Sverige, s rskilt i l nder med varmt klimat, h nder regelbundet mindre eller st rre olyckor n r f rr d av gammal ammunition eller explosiv mnen g r i luften, ofta med betydande f rlust av m nniskoliv. (rikareliv.info)
 • H r bedrivs specialiserad v rd inom samtliga medicinska subspecialiteter. (vakanser.se)
 • Den h gspecialiserade sjukv rden bedrivs idag i en sjukhusregion d r Uppsala akademiska r den centrala enheten. (svp-gavleborg.se)
 • 2 e D r det bedrivs h lso- och sjukv rd skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som beh vs f r att god v rd skall kunna ges. (notisum.se)
 • Till h lso- och sjukv rden h r ven sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. (notisum.se)
 • 2 M let f r h lso- och sjukv rden r en god h lsa och en v rd p lika villkor f r hela befolkningen. (notisum.se)
 • 2 a H lso- och sjukv rden ska bedrivas s att den uppfyller kraven p en god v rd. (notisum.se)
 • Varje patient som v nder sig till h lso- och sjukv rden ska, om det inte r uppenbart obeh vligt, snarast ges en medicinsk bed mning av sitt h lsotillst nd. (notisum.se)
 • 2 c H lso- och sjukv rden ska arbeta f r att f rebygga oh lsa. (notisum.se)
 • 2 f H lso- och sjukv rden ska p socialn mndens initiativ, i fr gor som r r barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samh llsorgan, organisationer och andra som ber rs. (notisum.se)
 • 2 h Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse f r m nniskov rde och integritet b rjar till mpas i h lso- och sjukv rden, ska v rdgivaren se till att metoden har bed mts fr n individ- och samh llsetiska aspekter. (notisum.se)
 • Denna sorts bok kallas editerad bok och har en (ibland flera) editor(er) som h ller samman bokens r da tr d. (infovoice.se)
 • Det g ller att vi s tter h gsta fart. (psyksam.se)
 • Det r ocks Sveriges st rsta centrum f r medicinsk utbildning och forskning med 30 procent av den medicinska utbildningen och 40 procent av all medicinsk akademisk forskning i landet. (saaf.info)
 • Tillsammans med de borgerliga oppositionspartierna kunde Sjukv rdspartiet genomdriva en upphandling av st rre delen av verksamheten vid Bolln s sjukhus med h lsocentral, akutmottagning, medicinsk akut sjukv rd och planerad kirurgi. (svp-gavleborg.se)
 • Du f r ocks kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen ber knas med h nsyn till aktuella gr nsv rden. (teknologiskinstitut.se)
 • L nets skattebetalare drabbas ocks genom h ga transportkostnader f r ambulanshelikopter och ett allm nt resurssl seri d r ett akutsjukhus till v sentliga delar r avst ngt fr n m jlighet att erbjuda kvalificerad akut kirurgisk v rd. (svp-gavleborg.se)
 • Regionens h lso- och sjukv rdsverksamheter r ocks kroniskt underfinansierade med st ndiga underskott i f rh llande till fastst llda budgetar. (svp-gavleborg.se)
 • Tordyveln flyger i skymningen h r till Maria Gripes mest l sta och lskade b cker v rlden ver.N r Jonas, Annika och David vattnar blommor p Selanderska g rden hittar de gamla brev, skickade till en Emelie som levde p 1700-talet. (adlibris.com)
 • Den som har det st rsta behovet av h lso- och sjukv rd skall ges f retr de till v rden. (notisum.se)
 • F rskrivning av kemiskt framst llda medicinska preparat har l nge dominerat den aktiva v rdinsatsen vid olika former av oh lsa. (svp-gavleborg.se)
 • Region G vleborgs prim rv rd arbetar inom ramen f r en h lsovalsmodell med egna val och alternativt drivna h lsocentraler. (svp-gavleborg.se)
 • Med h nsyn till det stora folkliga intresset f r KAM och vad som sker p omr det runtom i v rlden inte minst inom forskningen,speciellt i USA, b r ven svenska l kare orientera sig om KAM. (friskareliv.se)
 • Region Sk nes h gsta beslutande organ r regionfullm ktige, som v ljs direkt av inv narna i Sk ne. (vakanser.se)
 • Region Sk ne ansvarar f r h lso- och sjukv rd, kollektivtrafik och en h llbar utveckling i hela Sk ne. (vakanser.se)
 • Ni har ju era fonder' 'Vi har ju v ra fonder' h llbar kulturpolitik p svenska i Finland? (xn--sprkfrsvaret-vcb4v.se)
 • En del h ndelser tycks varken vara styrda av viljan eller av f rnuftet, de f refaller helt ov ntade, verraskande, of rutsedda. (adlibris.com)
 • Bolln s sjukhus skall vara akutsjukhus f r s dra H lsingland och erbjuda fullv rdig akutsjukv rd f r fr mst inv nare i Bolln s, Ovan ker och S derhamn samt specialistsjukv rd f r hela l net d r detta r medicinskt och ekonomiskt motiverat. (svp-gavleborg.se)
 • G strike-H lsinge Nation Nation i Uppsala som riktar sig till studenter med anknytning till G strikland och H lsingland. (infoo.se)
 • Sandvikens sjukhus skall vara n rsjukhus med h lsocentraler, rehabilitering och ldrev rd i samverkan med Sandvikens kommun. (svp-gavleborg.se)
 • H lsocentraler. (svp-gavleborg.se)
 • V rdval till h lsocentraler i hela l net r v l etablerad. (svp-gavleborg.se)
 • Mer n 30 % av l nets h lsocentraler r nu i alternativ regi. (svp-gavleborg.se)
 • Regionens h lsocentraler saknar ledning med ansvar f r verksamhetens f rmodade ledande roll i v rdvalsmodellen. (svp-gavleborg.se)
 • I huvudsak klarar h lsocentralerna sitt uppdrag men kritik kan och b r riktas mot ledningen av den landstings gda prim rv rdsdivisionen, som misslyckats i uppdraget att utveckla den egna verksamheten och bedriva denna inom de ekonomiska ramar som getts. (svp-gavleborg.se)
 • Karolinska Institutets universitetsbibliotek, KIB, r Sveriges st rsta medicinska bibliotek och nationellt ansvarsbibliotek f r medicin, odontologi, omv rdnad och h lso- och sjukv rd. (saaf.info)
 • G vle sjukhus skall erbjuda fullv rdig akutsjukv rd f r inv narna i G striklands kommuner samt erbjuda specialistsjukv rd f r hela l net d r detta r f rm nligt utifr n medicinska och ekonomiska kriterier. (svp-gavleborg.se)
 • N gra av L kartidningens l sare kommer kanske att n got f rv nat h ja gonbrynen n r de l ser artiklar om alternativ eller komplement r medicin i L kartidningen. (friskareliv.se)
 • Inom det medicinska omr det erbjuder Karolinska Institutet nitton olika utbildningsprogram samt en m ngd olika vidareutbildningar och frist ende kurser. (saaf.info)
 • Laserstr lning kan dessutom orsaka ant ndning/brand vid h ga effekter. (teknologiskinstitut.se)
 • Om de inte hanteras p ett riktigt s tt har de h g potential att orsaka allvarliga d dsolyckor. (rikareliv.info)
 • Vi har patienten i fokus och prioriterar stor tillg nglighet h gt. (vakanser.se)
 • fr mja goda kontakter mellan patienten och h lso- och sjukv rdspersonalen, 5. (notisum.se)
 • Nationen h r till de ldre i Uppsala. (infoo.se)
 • SKL f rhandlar med Socialdepartementet f r att hitta bra s tt att st dja utvecklingen av insatser till medborgarna f r att fr mja psykisk h lsa och motverka oh lsa. (psyksam.se)
 • I v rt l n drabbas m nga i on dan av negativa medicinska konsekvenser och allm nna ol genheter f r patienter och anh riga. (svp-gavleborg.se)