• Javisst, i min första studie identifierade vi ett flertal gener associerade med överlevnad för högriskpatienter med neuroblastom, säger Wenjiang Deng , doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik . (ki.se)
 • 2001 inrättade Mats Medical Management Centre (MMC) på Karolinska Institutet och är idag ordförande på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid MMC. (healthpolicy.se)
 • I kursen ingår följande ämnesområden: Medicinsk vetenskap 17,5 hp och Omvårdnadsvetenskap 12,5 hp, vilka studeras integrerat. (liu.se)
 • Gabriela Enggren är Fil.Dr i medicinsk vetenskap med särskilt fokus på mjölksyrebakterier i kroppens mikrobiom. (mah.se)
 • Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en god grund till en framtida yrkesverksamhet i en kunskapstät och dynamisk miljö inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning. (nessnetwork.eu)
 • Alla högskolepoäng från termin 1-3 samt godkänt på momentet "Medicinsk diagnostik" i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet "Kliniskt körkort" i kursen Integrerad deltentamen. (ki.se)
 • Medicinsk övervakning och medicinsk diagnostik är ett intressant område där sensorerna kan anbringas på kroppen, inplanteras under huden eller sväljas Övervakning av fysiska objekt som husfunktioner men också av ytor som åkerarealer eller där det finns risk för miljöförorening är andra användningsområden. (wikipedia.org)
 • I Sverige hanteras också det som kallas bioinformatik med speciella metoder för att analysera data om gener och proteiner samt metabola interaktioner mellan olika molekyler oftast av särskilda grupper och institutioner som hittills inte varit med i SFMI men inom det internationella ämnet inkluderas sådana arbeten ibland i termen biomedicinsk informatik. (sfmi.se)
 • Masterprogrammet i Biomedical Engineering kombinerar teknik, biologi och medicin för att skapa nya metoder, produkter och processer för såväl hälso- och sjukvård som medicinsk-teknisk industri. (liu.se)
 • Nya datoriserade metoder för analys och bearbetning av den genomiska revolutionens datamängder har utvecklats och är i ständig utveckling. (pharmbio.org)
 • Farmaceutisk bioinformatik är ett brett vetenskapliga område som samlar datorbaserade metoder, informatik och beräkningsmetoder som gränsar till läkemedel, deras utveckling, verkan och mekanismer och som kan användas för att utröna de biologiska processerna och utnyttja dem för medicinsk behandling. (pharmbio.org)
 • Ha kunskap om och tillämpa grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa och kvalitativa data för att besvara medicinska frågeställningar (S3). (ki.se)
 • Tillämpa grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data för att besvara medicinska frågeställningar (M2). (ki.se)
 • Wenjiang Deng har arbetat med att utveckla nya statistiska metoder och algoritmer för omicsdata-analys, med hjälp av både simulerade och verkliga cancerdata för att testa metoderna. (ki.se)
 • Medicinska system, medicinsk informatik samt läkemedelsrelaterad IT. (inherit.se)
 • En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp. (vgregion.se)
 • Kursen är en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom medicinsk vetenskaplig metodologi och förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom vården. (ki.se)
 • I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. (varbi.com)
 • Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. (stockholmkroppsbalans.se)
 • Informatik inkluderar ämnen som statistik, som används för analys av data, samt filialer i datavetenskap rör säkerhet och livslängd av lagrad data, och det har gjort medicinsk praktik och forskning mycket lättare. (debok.net)
 • Dessa data skickas via radiovågor till en mottagaren som sedan kan sända informationen vidare via telekommunikationsnät eller datakommunikationsnät till en dator för vidare bearbetning och analys. (wikipedia.org)
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens. (vgregion.se)
 • Jag arbetar sedan 2012 som statistiker på Enheten för Medicinsk Statistik där jag undervisar i medicinsk statistik, samt ger konsultation till forskare och studenter inom bland annat val av statistisk metod, analys, databearbetning, presentation av data och studie design. (ki.se)
 • När jag först hörde talas om omics-data blev jag förvånad över dess enorma volym och den stora potentialen för medicinsk forskning. (ki.se)
 • Vi vill bryta uppdelningen mellan data och video och försöker istället etablera en metod där urvalet av videosekvenser har föregåtts av en systematik i kombination med tillgängliga data, säger Jonas Ivarsson, professor i informatik. (it-halsa.se)
 • Därmed får medicinsk personal en bättre förklaring till varför vissa data stack ut vid ett särskilt tillfälle, säger han. (it-halsa.se)
 • Ett krav var också att studierna skulle innehålla en analys av insamlade data samt att åtgärden som studerades var utförd inom en sjukvårdsorganisation eller ett hälso- och sjukvårdssystem. (sbu.se)
 • omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik. (sfmi.se)
 • IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. (sfmi.se)
 • De som har ST inom primärvård i Södra Älvsborg kommer att få möjlighet att låna: Forskningsmetodikens grunder och M12 Medicinsk statistik. (vgregion.se)
 • Genom en traditionell analys av statistik kan en sjukhusfysiker genom att studera siffror i en tabell se att något hänt, exempelvis om stråldosnivån ökat eller minskat. (it-halsa.se)
 • Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. (ortivus.com)
 • Folkhälsa informatik är en gren av bioinformatik som gäller teknik för att folkhälsoproblem. (debok.net)
 • Programmet behandlar konstruktion, analys och optimering av kommunikationssystem, med tonvikt på trådlös kommunikation. (liu.se)
 • Utvärderingsmetodik inklusive användbarhetsfrågor och ekonomisk analys av kostnad/nytta. (sfmi.se)
 • Genomik är ett område i snabb utveckling och med stor potential för både medicinsk behandling och ekonomisk tillväxt. (tillvaxtanalys.se)
 • Folkhälsa informatik är också ett verktyg som används av privata organisationer. (debok.net)
 • I folkhälsan informatik, folk använda datorer som ett verktyg för att bistå med den praxis för folkhälsan. (debok.net)
 • Numera är det ganska enkelt att ta fram sekvensdata, men vi behöver fortfarande effektiva och exakta verktyg för analys, så jag bestämde mig för arbeta med utveckling av algoritmer under min doktorandtid. (ki.se)
 • Bioinformatik, också känd som biomedicinsk informatik eller informatik hälsa, är en blandning av datavetenskap och biomedicinska områden. (debok.net)
 • Det finns flera varianter på termen som vi anser antingen vara synonyma som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik eller delmängder av den breda paraplytermen medicinsk informatik som t.ex. (sfmi.se)
 • Arbetet med att revidera 2010 års enkät har samordnats av Mona Backhans (Fil Dr, epidemiolog, enheten för kartläggning och analys, CES) samt Anton Lager (Med Dr, epidemiolog, enhetschef, CES). (folkhalsoguiden.se)
 • Utbildningen innehåller specialiseringar i till exempel medicinsk informatik, bildanalys och visualisering samt biomedicinska signaler och system. (liu.se)
 • Vid grupparbetet kommer 2-3 studenterna att gemensamt göra en fördjupad etisk analys av ett problemkomplex, som därefter redovisas skriftligt och muntligt. (ki.se)
 • Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. (ki.se)
 • När alla kanaler vävs samman ställer det nya krav på organisering av information, från sociala konversationer till skapandet av kunskap men även för transaktioner och analys. (intranatverk.se)
 • Ett sätt att skilja dessa begrepp är att använda medicinsk informatik som beteckning på kunskapsområdet medan de med IT implementerade tjänsterna kan kallas e-hälsa . (sfmi.se)
 • Många (14 av 36) av de inkluderade artiklarna är enkla fallrapporter vars analys och resultat måste betraktas som preliminära och möjliga att ifrågasätta. (sbu.se)
 • Vid ett av kursens seminarier tränas studenterna i evidensbaserad medicin och vid två andra seminarier tränas studenterna muntligen i analys av vetenskapliga artiklar. (ki.se)
 • Vid kursens seminarier tränas studenterna i att formulera vetenskapliga frågor och analys av vetenskapliga artiklar. (ki.se)
 • I ett exempel på hur folkhälsan informatik kan användas, kan ett folkhälsoperspektiv byrå låt sexuellt överförbara infektioner (STI) priser i ett samhälle. (debok.net)
 • Och inte bara för er, utan för hela informatik-Sverige. (liu.se)
 • Initialt genomförs en utmanande analys av mänskliga kemosignaler för att definiera den kemiska grunden till känslorna lycka och rädsla, eftersom de är representativa känslor som påverkar ett närmande och distanserande beteende, d.v.s. de grundläggande byggstenarna i social interaktion mellan individer av samma art. (varbi.com)
 • Medicinsk informatik som term myntades av europeiska forskare på 1960-talet och har fått det största genomslaget också för internationell forskning inom området. (sfmi.se)