• Statens medicinsk-etiska råds rapport som publicerades i november 2017 är en viktig faktakälla i denna diskussion, avslutar han. (mynewsdesk.com)
 • Kjell Asplund , ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. (vr.se)
 • Hösten 2008 uppmanade dock Statens medicinsk-etiska råd, SMER, regeringen att utreda möjligheten att införa läkarassisterat självmord även i Sverige. (fof.se)
 • Statens medicinsk-etiska råd. (docplayer.se)
 • Download "2015-10-22 Statens medicinsk-etiska råd. (docplayer.se)
 • Smer 2015:1 Förord Statens medicinsk-etiska råd (SMER) är ett rådgivande organ till regering och riksdag som har till uppgift att belysa medicinsketiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. (docplayer.se)
 • Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. (kunskapsguiden.se)
 • Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom är en systematisk utvärdering från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. (kunskapsguiden.se)
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. (kunskapsguiden.se)
 • terar Statens Medicinsk-Etiska Råd: Personal inom vården ställs i allt hö-gre utsträckning inför etiska dilemman. (forstatt.xyz)
 • Inom några politikområden görs redan sådana i Sverige, till exempel för hälso- och sjukvården och socialt arbete vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och för skolan vid Skolforskningsinstitutet. (saco.se)
 • Christian har varit medlem av medlem av Statens medicinsk etiska råd (2000-2006), Gentekniknämnden (2014-2018), samt Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik (2013-2018). (gu.se)
 • Han har utarbetat beställda rapporter och bidragit med expertis till svenska myndigheter och offentliga organ, som Jordbruksverket, Socialstyrelsen och Statens beredning for medicinsk och social utvärdering(SBU), Sveriges regering och riksdag, samt olika kommuner och landsting. (gu.se)
 • Cellerna i det mänskliga embryot - ett embryo är ett utvecklingsstadium uppemot åtta veckor efter befruktningen, se Statens Medicinsk-Etiska Råd för närmare information - är enastående flexibla små varelser. (detgodasamhallet.com)
 • Arrangeras på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering. (mynewsdesk.com)
 • Denna kurs behandlar centrala etiska frågor som uppstår i samband med medicinsk behandling och vård. (su.se)
 • Med den medicinska utvecklingens ökande takt följer också en rad medicinsk-etiska frågor som samhället måste ta ställning till. (blogspot.com)
 • Medicinsk-etiska problem handlar ofta om förpliktelser formade av olika professionella roller och sammanhang. (uu.se)
 • Enligt Jessica Nihlén Fahlquist, lektor i medicinsk etik, aktualiserar fallet flera etiska problem med självkörande bilar. (uu.se)
 • Till sist inbjöds jag också att bli affilierad professor i medicinsk etik vid KI och jag kunde ta plats i KI:s etiska råd. (tidningencurie.se)
 • Här kan du se en film om etiska Filmen togs fram 2009 i samband med forskningsprogrammet Etik i vården, Etik inom forskningen rör frågor om forskningens. (forstatt.xyz)
 • Här hittar du Svensk sjuksköterskeförenings utgivna publikationer inom det etiska i vården och etiska om vårdens viktigaste fråga Kurs i etik och bemötande för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård. (forstatt.xyz)
 • etiska dilemman Etik och moral hänga med i utvecklingen speciellt inom dataområdet. (forstatt.xyz)
 • Region Jönköpings läns arbete med etik i vården och eller frågor som har arbetet och fånga upp etiska problem och frågeställningar inom. (forstatt.xyz)
 • Nu kan du läsa årets fjärde nyhetsbrev från CRB och BBMRI.se om etik och juridik kring biobanker: Biobank perspectives: current issues in biobank ethics and law Nyhetsbrevet innehåller tre notiser: Moa Kindström Dahlin beskriver arbetet med etiska och juridiska frågor i den europeiska biobank-plattformen BBMRI-ERIC. (uu.se)
 • Ulrik Kihlbom är filosof och arbetar som lektor i medicinsk etik vid CRB. (uu.se)
 • Christian Munthe är professor i praktisk filosofi sedan 2004 och utför forskning och expertuppdrag om etik-, värde- och policyfrågor i gränssnittet hälsa, vetenskap & teknik, miljö och samhälle. (gu.se)
 • Förändringen innebär att avancerad vård och medicinsk teknik ska ske på ett säkert sätt även i hem-miljö. (esh.se)
 • Knut Ruyter leder sekretariatet för den norska nationella forskningsetiska kommittén inom medicin (NEM) och är professor i etik vid Teologiska fakulteten, Universitetet i Oslo. (adlibris.com)
 • Här är jag bihandledare för tandhygienist Anida Fägerstad som är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, medicinsk vetenskap inriktning hälso- och vårdvetenskap, Örebro Universitet. (gu.se)
 • Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, diskuterar de juridiska och moraliska gränser som ska skydda patienter och ge dem god och säker vård. (urplay.se)
 • Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik och en av arrangörerna till konferensen. (landskrona.se)
 • Uppsalas expertgrupp, som är en del av BBMRI-ERIC:s ELSI-service består av Mats G. Hansson , professor i medicinsk etik, Heidi C. Howard , genetiker och bioetiker, samt jag själv som representerar offentlig rätt. (uu.se)
 • Svein Aage Christoffersen är professor i etik och religionsfilosofi vid Teologiska fakulteten, Universitetet i Oslo. (adlibris.com)
 • 1 juli 2008 blev jag befordrad till professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, vilket omfattar systematisk teologi, etik och religionsfilosofi. (gu.se)
 • Den 14-16 juni samlas forskare från hela världen i Uppsala för att belysa medicinsk etik ur alla möjliga synvinklar. (mynewsdesk.com)
 • Därför är ansvaret delat mellan den medicinska professionen och samhället, representerat av dödhjälpsorganisationerna, förklarar Georg Bosshard, läkare och forskare i medicinsk etik vid Universität Zürich. (fof.se)
 • Jag kommer att tänka på hur medicinsk etik alltmer utövas i dialog med patienter, vårdpersonal och forskare, för att närmare förstå omständigheterna. (uu.se)
 • Christian är medlem av redaktionskommittén för den internationella forskningstidskriften Bioethics , och var med att grunda Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) och Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe), där han nu är aktiv som forskare och sitter i respektive styrgrupp. (gu.se)
 • Om jag vore medicinsk forskare skulle jag ivrigt kasta mig över dem och hänsynslöst forska mig fram till gränserna för vad det mänskliga intellektet förmår upptäcka. (detgodasamhallet.com)
 • Detta faktum leder naturligt till djupgripande diskussioner och riktade utbildningsmoment om de medicinska verksamheternas etik och professionalitet. (gu.se)
 • I nuläget måste i princip all medicinsk forskning som rör människor genomgå etikprövning, även om forskningen enbart handlar om att ta ut uppgifter ur medicinska register och journaler. (detgodasamhallet.com)
 • Eugenisk indikation var när individens genetiska arv ansågs skada samhället, social indikation när samhället vidtog skyddsåtgärder mot medborgare vars förmåga till föräldraskap ifrågasattes, och medicinsk indikation var när myndigheterna tog på sig uppdraget att skydda kvinnor från möjliga medicinska komplikationer av ett havandeskap. (danielhammarberg.se)
 • The Price of Precaution and the Ethics of Risk (2011), där han utvecklar en innovativ teori om etik avseende reglering av miljö- och teknikrisker och tillämpar på olika praktiska områden. (gu.se)
 • I min forskning har jag med, utgångspunkt i feministisk, politisk och kulturvetenskaplig teori, undersökt normer kring kropp, kön och begär, särskilt som de ter sig inom medicinsk expertkunskap och lagstiftning. (gu.se)
 • I Sverige sker årligen omkring åttio helkroppsdonationer för att främja medicinsk undervisning och forskning. (gu.se)
 • Vårdpersonal ska inte behöva slitas mellan att arbeta professionellt enligt etik, vetenskap och beprövad erfarenhet och ett regelverk som förhindrar dem att göra det för vissa patienter. (vardforbundet.se)
 • Verksam som föreläsare inom områdena etik, konsten att vara snäll, ledarskap, medicinsk etik samt visdom. (tidningencurie.se)
 • Han har också utgivit publikationer om etik- och värdefrågor rörande delaktighet och s.k. personcentrering inom vården, rättspsykiatri och relaterade rättssystem, reproduktions- och familjeetik, samt folkhälsoetik. (gu.se)
 • Han har redigerat specialsektioner av vetenskapliga tidskrifter om etik och sociala medier samt filosofiska aspekter på hatbrott. (gu.se)
 • För närvarande är han forskningsledare i projekten Person- och familjecentrering i etiopisk cancer vård: bättre kommunikation, etik, beslutsfattande och hälsa (VR), Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri (FORTE), PLATINEA: Plattform för hållbar tillgång till antibiotika (VINNOVA), Miljöns betydelse för selektion och evolution av antibiotikaresistens (VR), samt Centrum för antibiotikaresistensforskning (UGOT Challenges Initiative). (gu.se)
 • Tidigare har min undervisning varit inriktad på personlighetspsykologi, vetenskaplig metod, psykometriska test samt etik. (gu.se)
 • Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning samt val av utförare. (vardforbundet.se)
 • Andra teman som dyker upp i forskningsprogrammet är till exempel klimaträttvisa som handlar om att effekten av klimatförändringarna i hög grad drabbar dem som inte har orsakat dem, och om medicinsk etik och bioetik som bland annat handlar om hur tekniska framsteg kan påverka våra kroppar och vilka konsekvenser det får. (iffs.se)
 • I samspelet mellan människor uppstår behov av etik och moral. (gu.se)
 • Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet. (kui.se)
 • Göran Hermerén, seniorprofessor i medicinsk etik på Lunds universitet, skriver om "Den moderna döden" i tidningen Dagens Samhälle. (fritanke.se)
 • Författarna diskuterar vad professionsetik är och visar på sammanhangen mellan etik och omdömesförmåga. (adlibris.com)
 • SBU har också utvärderat behandlingsformens kostnadseffektivitet, aspekter av etik, överförbarhet och implementering baserat på den vetenskapliga litteraturen. (kunskapsguiden.se)
 • Det brukar stå en air av höga principer kring diskussioner om medicinsk etik. (smakprov.se)
 • Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. (mynewsdesk.com)
 • Vetenskapen och ansvaret för det möjliga är det fjärde seminariet i en serie av fyra seminarier om etik inom forskning. (vr.se)
 • Det systematiska arbetet med etik- och bemötandefrågor fortgår och antalet etikombud i verksamheterna ökar. (nllplus.se)
 • Det saknas även mer omfattande empiriska studier kring samspelet mellan etik och lönsamhet i näringslivet. (esh.se)
 • Det säger Anna Lindblad, doktorand i medicinsk etik vid Karolinska Institutet och huvudförfattare till studien. (fof.se)
 • Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Vetenskapsrådets expertgrupp för etik och Sveriges unga akademi. (vr.se)
 • Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. (vr.se)
 • BBMRI-ERIC erbjuder en användbar forsknings-infrastruktur för att processa, dela och förvara biologiska prover från människor och därmed associerad medicinsk data. (uu.se)