• Sverige r fantastiskt - h r finns det gott om folk som vill hj lpa de svaga i samh llet. (marschen.se)
 • Sverige r fantastiskt h r tror allm nheten j mt att Sverige r landet d r m nniskor med funktionsneds ttning har det b st p jorden, i alla avseenden. (marschen.se)
 • Sverige r ju b st p allt, det vet man ju. (marschen.se)
 • Sverige r fantastisk - h r beh rskar man konsten att anv nda skattemedel f r att g ra oss beroende. (marschen.se)
 • Sverige r fantastiskt h r f rtr star man oss, om och om, med h nvisningar till en b ttre framtid som alltid t lika l ngt borta. (marschen.se)
 • F r att f full tillg ng till v r databas m ste du vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. (birthday.se)
 • a) Regeringsformen 1:1 deklarerar att "All offentlig makt i Sverige utg r fr n folket. (lege.net)
 • Folket h lls ovetande och den minoritet som nd vet, den har inte att g ra med vad Sverige g r. (lege.net)
 • Kan detta betyda n got annat n att Sverige r en illegitim stat? (lege.net)
 • Sverige r det sjunde landet i v rlden vad g ller m ngden exporterade vapen. (piratpartiet.se)
 • Vi ser ven att Sverige har ett stort ansvar i f r demokratin och de medborgerliga r ttigheterna och friheterna som en av v rldens st rsta vapenexport rer. (piratpartiet.se)
 • Vi vill att Sverige p sikt helt upph r med sin vapenproduktion och vapenexport f r att f rs kra att de vapen som anv nds i krig, mot olikt nkande eller f r att kr nka m nskliga r ttigheter inte har tillverkats av svenska f retag. (piratpartiet.se)
 • Vapenexporten i Sverige och EU ska p sikt upph ra f r att s kerst lla att Sverige och EU-l nder inte bidrar till att demokratiska v rden eller m nskliga r ttigheter kr nks. (piratpartiet.se)
 • Vidare rekommenderar jag att du l ser ' Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport ' som gavs ut 2010 d r man tar upp m nga exempel p l nder som Sverige exporterar vapen till som f r v pnade konflikter och/eller beg r grova brott mot m nskliga r ttigheter. (piratpartiet.se)
 • Allts , inte bara allvarliga fr gor om r ttss kerheten och skyddet f r grundl ggande m nskliga r ttigheter p KTH, utan i hela Sverige[ 3 ]! (lege.net)
 • Fr ga: Om grundlag inte r lag, kan d staten vara detsamma som nationen Sverige, grundad p grundlag? (lege.net)
 • I f rh llande till nationen Sverige r staten uppenbarligen en brottsorganisation, en statsmaffia, som har tagit kontrollen ver sj lva sanktionssystemet, samtidigt som den har satt sig ver grundlag och EU-r ttens grundlagsstadgade diktat. (lege.net)
 • Men kunde lika v l handlat om Sverige som r ttsstat. (org.se)
 • Svenska journalister och olika aktionsgrupper r ivriga att kritisera kampen mot terrorismen i s v l England som USA, som man inte vet s mycket om, men gl mmer samtidigt bort att Sverige inte r n gon r ttsstat att skryta med. (org.se)
 • Hittills har Sverige varit f rskonade fr n h ndelser likt den 11 september i fjol, d r mer n 3.000 oskyldiga m nniskor d dades i New York. (org.se)
 • Vad artikelf rfattarna tydligen inte k nner till r att Sverige som r ttsstat r i betydligt s mre skick n s v l Englands eller USA:s utan att n gon i det h r landet uppmanar svenskarna till civil olydnad. (org.se)
 • Den svenska regeringen har under mer n 50 r valt att st utanf r Europakonventionen som ratificerades i Sverige redan den 11 januari 1952, men som fortfarande inte f ljs. (org.se)
 • G ng p g ng blir Sverige d md av Europadomstolen f r att inte f lja grundl ggande r ttsregler, utan att n gon reagerar. (org.se)
 • Justitiedepartementets och den svenska regeringens syn p r ttsskyddsprincipen, och vilka r ttigheter den enskilde individen har mot staten, speglas i tv nyligen avkunnade domar mot Sverige i Europadomstolen ( 34619/97 och 36085/97 ) som drivits av advokaten Jan Th rnhammar . (org.se)
 • B gge domarna underk nner en del av den svenska lagstiftningen som g llt i Sverige sedan 1970, och som medf rt att s v l f retagare som privatpersoner felaktigt blivit d mda av skattemyndigheten och f tt betala skattetill gg under dryga 30 r, innan de olika rendena hunnit avg ras i domstol. (org.se)
 • Dessutom har Sverige g ng p g ng f tt kritik fr n EU-kommisionen f r att de svenska lagarna inte verensst mmer med EU:s finansiella regelverk. (org.se)
 • Eftersom Sverige inte r n got r ttsstat att skryta med i dessa sammanhang, borde s ledes kritiken riktas mot det egna landets till mpning av grundl ggande lagstiftning, i st llet f r att kritisera andras staters s tt att sk ta kampen mot terrorismen. (org.se)
 • 9. Socialliberalerna anser att ven alla barn har lika r ttigheter och friheter och att det d rf r ska lagstiftas att barnkonventionen ska g lla i Sverige. (socialliberalerna.eu)
 • Under sommaren l mnade Grimmark och Steen in ett klagom l mot Sverige till Europadomstolen f r de m nskliga r ttigheterna. (varldenidag.se)
 • Men detta r tyv rr hysterin i Sverige. (fotosidan.se)
 • Best mmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska f rbindelser av den 18 april 1961, till vilken f rdraget h nvisar, skall inte till mpas p svenska medborgare eller p personer som r bosatta i Sverige. (notisum.se)
 • 2 e S dan immunitet och s dana privilegier som f ljer av konventionen den 9 september 1998 om inr ttandet av Organisationen f r gemensamt f rsvarsmaterielsamarbete (Occar) ska till mpas p den verksamhet som f ljer av verenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen f r gemensamt f rsvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrationsprogrammet Essor. (notisum.se)
 • Best mmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till konventionen ska inte till mpas p verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som r bosatta i Sverige. (notisum.se)
 • S dan immunitet och s dana privilegier som avses i artiklarna 13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte till mpas p svenska medborgare eller personer som r bosatta i Sverige. (notisum.se)
 • 4 F rutom immunitet och privilegier som f ljer av lagen ( 1994:1500 ) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen tnjuter de internationella organ och personer med anknytning till s dana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som best mts i stadga eller avtal som r i kraft i f rh llande till Sverige. (notisum.se)
 • Priset p Whisky och vin r l gt, att ta ute r ocks billigt, ungef r halva priset mot Sverige, priser p mat och prylar i aff rerna r bara en aning billigare n i Sverige. (reseledaren.nu)
 • Det r n got yrvaket som nationalism har kommit tillbaka i den offentliga diskussionen i Sverige. (stateblind.eu)
 • Talen trycktes och tillh r den kategori litteratur som studenter i Sverige nnu f r femtio r sedan h rde talas om, men inte l ste. (stateblind.eu)
 • M drars Manifest r ett internationellt konstprojekt av konstgruppen Ful (Sverige), musikern och konstn ren Paulina Lasa (Mexico) och det feministiska transborder-bandet Quiquiriqu Coyotas (Mexico/USA). (konsthallc.se)
 • Den turnerande f rest llningen och utst llningen r en uppf ljning p det uppm rksammade verket Europa Europa (Ful i samarbete med The Knife) med premi r valsommaren 2014 och turn i Sverige, Europa och Nordamerika 2014-16. (konsthallc.se)
 • Sverige anv nder sig av metoder inspirerade av 30-talets rasbiologi f r att p st att ton ringar r utvisningsbara och i USA kriminaliseras m nniskor s att dom ska kunna utnyttjas f r slavarbete i f ngelser. (konsthallc.se)
 • H r ser vi ett annat h ll a v Sverige som syns m rkkl dda m rka (Negro terrorister) klistrar manipulerade affischer medan Dan PARK vilar inne. (fido7.net)
 • Men ven om det r en felaktig bild som i det l nga loppet syftar till att ge vita m nniskor d ligt samvete och exempelvis tvinga dagens svenskar till eftergifter mot afrikaner som just invandrat till Sverige s var det ingen som t nkte mer p studenternas spex. (fido7.net)
 • Jag, Michael Fuchs anl nde med min familj till Sverige 1976 fr n Iran d r dem flytt fr n regimen efter revulotionen. (vaken.se)
 • H r i Sverige firas julen ven av icke-kristna. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Desidera till Sverige m. sonen Oscar, 11 r. (gramma.xyz)
 • Carl Oscar Strindberg eftertr der sin bror Johan som redare o kassadirekt r f r j rn ngfartyget Samuel Owens, byggt 1840, det f rsta i sitt slag i Sverige. (gramma.xyz)
 • Unikt f r rapporten r att den bygger p en studie av kvinnors egna erfarenheter av ledarskap i Sverige idag. (rikareliv.info)
 • T ex finns det en liten folder " Fakta om kyrkan i Sverige ", 8 sidor, som r utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sj lva. (lege.net)
 • Min erfarenhet r att v garna i Sverige blir allt b ttre och V gverket g r m nga goda insatser f r att ka trafiks kerheten. (bloggsite.se)
 • Vi f r acceptera att v ldigt m nga tycker att det Sverige vi har r ganska bra ungef r s uttrycker sig den moderate partiledaren Reinfeldt. (nejtillemu.com)
 • De vet att det finns en mycket misstrogen opinion i Sverige mot de politiska eliterna, mot EU som medel f r kade klyftor mellan makthavare och gr sr tter och mot att Sverige bakv gen f ses in i s dant vanliga m nniskor vill ha en egen sikt om, inte bli skrivna p n san i. (nejtillemu.com)
 • Det r ocks idag l ttare att tj na till sitt uppeh lle utanf r de yrken som skolan utbildar f r, och ven i viss m n utan att ha g tt f rdigt n gon utbildning. (piratpartiet.se)
 • Till det viktigaste h r att vi tillsammans f rhindrar att ungdomar ker till krigsh rdar och beg r brott, men ocks att vi med olika former av st d tar hand om dem som kommer tillbaka. (rikareliv.info)
 • Det finns s klart ocks en debatt i Europaparlamentet om tg rder som kan tas p EU-niv f r att f rhindra terrord d. (rikareliv.info)
 • Men det r ocks viktigt att p peka att vi socialdemokrater, i samband med nya regelverk f r brottsbek mpning, alltid k mpar f r att det blir en bra avv gning mellan intresset av att bek mpa brott och intresset av att skydda den personliga integriteten. (rikareliv.info)
 • Det r ocks oroande att det h nvisas till h gskolans v rdegrund f r att inskr nka yttrandefriheten. (lege.net)
 • Den hj ltemodige r inte beundransv rd om han inte ocks har ett vekt hj rta. (svante-nycander.se)
 • Hon tycker ocks att det r bra att avbrytandet av kvinnans behandling genomf rs s skonsamt som m jligt. (funktionshinder.se)
 • Du skulle ocks kunna fr ga mig n r jag slog min fru sist. (radioislam.org)
 • r inte bara motbjudande utan ocks direkt skadligt f r solidaritetsarbetet. (radioislam.org)
 • I medborgarcentret f r byborna ocks undervisning om sina medborgerliga r ttigheter och kan d r exempelvis registrera sig till val och ans ka om pension. (lions.se)
 • Byborna f r ocks utbildning f r att f rb ttra sitt jordbruk. (lions.se)
 • En lista ver b cker med v rmlandsanknytning utkomna 2016 sammanst lld av Bengt kerblom, som ocks svarar f r flertalet recensioner. (varmlandslitteratur.se)
 • Eftersom landet ocks m ste anpassa sig efter internationella redovisningsregler f r banker och statliga storf retag kan det d inte heller skjuta f rlusterna framf r sig l ngre. (org.se)
 • Jag vill ocks g rna understryka att denna studie r ofullst ndig och provisorisk ocks i f rh llande till de hypoteser den inneh ller. (marxists.org)
 • Betydelse f r det som ber ttas om det f rg ngna men ocks om f rest llningar om framtiden (h r och i ett eventuellt kommande liv). (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • F r att ge en bakgrund och s tta in Strindbergs liv och verksamhet i ett sammanhang har ocks en spalt med h ndelser i tiden tillfogats. (gramma.xyz)
 • Det r n gra av f rslagen i ett l ckt utkast till den nya skogsstrategin fr n EU-kommissionen som ocks f rkastar det svenska skogsbruket. (rikareliv.info)
 • Som ett led i f rsoningsprocessen p g r ocks ett arbete med vergripande taganden, som utg ngspunkt f r Svenska kyrkans arbete med f rsoningsprocessen de kommande 10 ren. (rikareliv.info)
 • Liksom det i den moderna staten f ruts ttes, att varje medborgare r omd mesgill i alla fr gor som han har att r sta om, liksom man i ekonomin antar, att varje konsument r en grundlig k nnare av alla de varor han beh ver ink pa f r sitt livsuppeh lle - p samma s tt skall det nu ocks g till i vetenskapen. (marxists.org)
 • nd kr nks m nskliga r ttigheter v rlden om varje dag av totalit ra regimer, krigf rande grupper och l nder, milit rjuntor och organiserade brottsliga n tverk. (piratpartiet.se)
 • Kr nkningar av m nskliga r ttigheter b rjar h r, och vi kan g ra n gonting t det. (piratpartiet.se)
 • M let b r bli och f rbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i h nderna p en person eller en regim som kr nker demokratiska v rden eller m nskliga r ttigheter. (piratpartiet.se)
 • Det har under en l ngre tid st tt klart att EU saknar tydliga verktyg d en medlemsstat inskr nker m nskliga r ttigheter. (rikareliv.info)
 • D rf r driver jag aktivt p f r att EU ska utveckla en mekanism som granskar hur medlemsstaterna respekterar m nskliga r ttigheter. (rikareliv.info)
 • Det som framkommer p inspelningen reser allvarliga fr gor om r ttss kerheten och skyddet f r grundl ggande m nskliga r ttigheter p KTH, menar Olsson. (lege.net)
 • S , f r att applicera " R tt svar p tentan ", " i verkligheten ", hur har fullmakten, enligt vilken v ra enskilda m nskliga r ttigheter avtalats bort, utf rdats? (lege.net)
 • Jorden kommer alltid att finnas kvar och kunna teruppliva sig sj lv ven om det tar ett par miljoner r, men m nniskan riskerar att f rsvinna om vi inte v rnar om milj n och de m nskliga r ttigheterna och friheten. (socialliberalerna.eu)
 • Swedwatch, Business and Human Rights Resource Center och f retagsf reningen Amfori var v rd f r ett webinar om f retagens roll f r att bed ma och hantera risker f r m nskliga r ttigheter och milj f rsvarare. (rikareliv.info)
 • Dessa m ste motverkas, f r att vi som m nniskor ska kunna n v r fulla potential, b de socialt och ekonomiskt. (piratpartiet.se)
 • Alla m nniskor har r tt att agera till sitt f rsvar. (lege.net)
 • Socialliberalerna kommer att bygga delar av sitt program p att stadkomma demokrati och socialliberalism som kar individens frihet och framsteg i samh llet och konkreta exempel som har bevisats fungera i praktiken, samtidigt som vi m ste ta ett socialt ansvar f r v ra medm nniskor och f r v r omgivning. (socialliberalerna.eu)
 • Med premi r valsommaren 2018 r M drars Manifest del tv av Fuls arbete om migrationspolitik, rasistiska nationsgr nser och dess f r dande konsekvenser i form av familjesplittringar, trafficking, tv ngsdeportationer och kriminalisering av m nniskor som vill ha ett v rdigt liv. (konsthallc.se)
 • Sionistiska dominerande stalkare har flera ligor att f rf lja, registrera, trakassera, manpluera eller fysiskt skada m nniskor sm besv rliga f r deras maktintresse. (fido7.net)
 • De sk l som m nniskor anger f r sitt agerande r de legitimerande sk len, s som de sj lva f rst r sitt handlande s att de kan handla med gott samvete. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • N r m nniskor befinner sig i maximal otrygghet och kaos (som i vissa delar av Mellan stern nu) har de f r sin verlevnad behov av n gon form av socialt n tverk. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • M nniskor s ger: "D rf r r jag otrogen. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Min hela aff rsid med det f retag Leif Erlingssons holistiska detektivbyr * jag f r snart sju (7) r sedan registrerade var just att hj lpa m nniskor med verg ngen mellan den enligt BBC dokument ren med det namnet "hypernormaliserade" men helt falska "verkligheten" och den verklighet som h ller p att skapas. (lege.com)
 • Det h ller dock nu p att sl tillbaka, genom att m nniskor r allt mindre r dda f r att bli kallade allt m jligt klet, vilket har varit s ttet att mobba in m nniskor till lydnad till de verkliga brottslingarna. (lege.com)
 • Sen kan man hoppas att m nniskor orkar ta till sig Guillous kringelikrokiga bevisf ring - s sv r att begripa r den inte och v ldigt logisk - men lite sn rigt r det. (lege.net)
 • F r m nniskor att spela mer och mer. (bloggsite.se)
 • F r det kr vs det att de m nniskor som ing r ska k nna sig som ett folk. (nejtillemu.com)
 • Skulle det visa sig att de misst nkta inte visste vad de gjorde eller inte ins g vilka konsekvenser deras handlingar skulle f , s beh ver detta f rh llande tydligg ras f r det svenska folket. (lege.net)
 • Dennis T llborg redog r i " Den svenska s kerhetspolisen och dess arbetsmetoder " (1991), s. 64-65, f r hur den svenska grundlagen inte kan l ggas till grund f r r ttsliga anspr k fr n individer , utan hur den n rmast fungerar som en politisk panflett. (lege.net)
 • skulle be fogden driva in n got s dant krav skulle det s kert bestridas, och sedan skulle fogden endast g ra n got om n gon svensk domstol d mde p detta s tt, och som vi sett r de svenska domstolarna kontrollerade av statsmaffian. (lege.net)
 • I sin dom sl r Europadomstolen i Strasbourg fast att skattetill gget r ett straff och inte bara en administrativ avgift som den svenska staten f rs kt h vda. (org.se)
 • Tolerans r ett ord att t nka p n r vi diskuterar svenska nynzister. (svante-nycander.se)
 • Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som b da utk mpar ett juridiskt slag om r tten till samvetsfrihet inom v rden, har nominerats av Svenska evangeliska alliansen till Martin Luther King-priset. (varldenidag.se)
 • Det r n gra av de fr gor som drivs av svenska. (varldenidag.se)
 • Svenska Missionsr det r stade vid sitt rsm te ned en motion som f tt st d av UMU, OM, ELMBV, Folk&Spr k och Katolska kyrkan om att stryka r dets. (varldenidag.se)
 • Sj lv k pte jag den nordamerikanska DVD-utg van av Viz Films genom SF-bokhandeln f r typ tjugo r sedan till ett pris av 419 svenska kronor. (popkorn.nu)
 • Vilken roll spelar trossamfund i det svenska samh llsbygget r de medspelare eller motst ndare? (rikareliv.info)
 • Kalhyggen som r den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket m ste undvikas. (rikareliv.info)
 • Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framf ra en officiell urs kt till det samiska folket, f r historiska vergrepp. (rikareliv.info)
 • Att vi i dag har kvar v r svenska krona b r vi inte minst tacka Bj rn f r. (nejtillemu.com)
 • Att sedan folkomr stning om EMU skulle f ljas upp med en folkomr stning om EU:s konstitution, sedermera kallat Lissabonf rdraget, var ett sj lvklart krav f r oss EMU-motst ndare men tyv rr inte f r det svenska politiska etablissemanget. (nejtillemu.com)
 • Vi m ste en g ng f r alla visa att tanken p en fungerande utvecklad europeisk union inte bara r en politikerid utan n got svenska folket nskar sig. (nejtillemu.com)
 • I dag finner vi i tidningen intervjuer och artiklar inf r tio rsjubileet av det svenska medlemskapet i EU. (nejtillemu.com)
 • Vilka r de svensktillverkade vapen och system som regimer anv nder mot egna befolkningar? (piratpartiet.se)
 • Tunisien n mns bara som ett av de icke demokratiska l nder vi exporterar vapen till vilket absolut inte r samma sak. (piratpartiet.se)
 • Vi anv nder cookies f r att ge dig b sta m jliga upplevelse p sajten. (adlibris.com)
 • EU st ller stora krav p l nder som vill g med, men har sv rare att reagera n r ett land v l r medlem. (rikareliv.info)
 • S rskilt viktigt r att omg ende driva fram tydliga f rb ttringar i de medlemsl nder d r bristerna r st rst. (rikareliv.info)
 • Det r l rorikt att Mandela i sina memoarer ingenstans anv nder hatiska uttryck om de rasister som h ll honom f ngen i 27 r, ingenstans liknar dem vid l gre varelser som borde r kas ut. (svante-nycander.se)
 • Vi anv nder cookies f r att f rb ttra din upplevelse av bokus.com. (bokus.com)
 • Den metod som jag anv nder r att s l ngt m jligt finna k llor som r varandra oberoende och att j mf ra fakta fr n hemsidor med olika v rldsbild - hellst varandra motst ende. (radioislam.org)
 • Men anv nder man bara sund f rnuft s g r det bra, dvs. (reseledaren.nu)
 • F r att sen gr va lite mer - och ta reda p att informationen om en f rest ende attack begravdes av CIA - att skyskrapor aldrig tidigare eller senare ramlat ihop av br nder. (lege.net)
 • Vi r de b sta experterna p v ra liv och det r v ra liv det g ller! (marschen.se)
 • Men det r en annan fr ga, som handlar om olika situationer och g ller definitivt inte i fallet med kvinnan, p pekar Westerholm. (funktionshinder.se)
 • R tt att i enlighet med konventionens artikel 35 f rsta stycket anv nda diplomatiska eller konsul ra kurirer och diplomatisk eller konsul r post g ller ej f r f rs ndelser till eller fr n konsulat som f rest s av ol nad konsul, s vida ej regeringen i f rh llande till viss stat medgivit det. (notisum.se)
 • Lika romantisk som Fichte kan f refalla vara n r det g ller det tyska och dess karakt r, lika rationalistiskt f rhoppningsfull var han inf r utbildningens m jligheter. (stateblind.eu)
 • Den med uppr rd l ggning skulle kunna reagera p att studenterna spelade p en l ng v sterl ndsk myt som framst ller vita i gemen som slavhandlare utifr n den felaktiga f rest llningen att det fr mst r vita som gnat sig t slavhandel. (fido7.net)
 • Kina skrev p WTO-avtalet h sten 2001 och avtalet g ller fr n den l januari i r. (org.se)
 • Den fr ga som man d rf r st ller sig r hur detta rimmar med WTO:s handelsregler. (org.se)
 • Ett folk som k nner sig hotat av polska r rmokare st ller knappast upp f r polackerna om det blir allvar av. tminstone inte ett folk lett av en president som f redrar Ryssland f re USA. (nejtillemu.com)
 • Varf r m ste jag fylla i mitt personnummer? (birthday.se)
 • Varf r skulle vi tro att de kontrollerar att vi inte avsiktligt f rgiftas fr n skyn? (lege.net)
 • Varf r inte anv nda plastblommor vid ett s nt h r tillf lle ist llet? (funktionshinder.se)
 • 5/5 Varf r detta tjat om tillg nglighet? (funktionshinder.se)
 • Symposiet syftar till en dekonstruktion av fr gan om varf r och hur vi kan praktisera dekolonoalitet genom curatoriskt arbete. (konsthallc.se)
 • Varf r, det kan man ju undra men s r det. (popkorn.nu)
 • Varf r g r inte trafikd den linj rt ned t? (bloggsite.se)
 • vervakningssamh llet, 1984, censur och kunskapsbegr nsning r ord med negativ klang. (piratpartiet.se)
 • Juridiskt g r det att skapa det f rh llandet att de som v grar agera r ttss kert ist llet s som enskilda kommer under enskilda handelsvillkor. (lege.net)
 • I vanliga fall brukar jag ju inte kommentera kring hur utg vorna r d jag helst fokuserar p inneh llet som i bara p filmerna men just h r k nde jag f r att g ra ett undantag. (popkorn.nu)
 • Eller ja, det r cker egentligen med att bli anklagad f r att misstankarna skall sprida sig som ringar p vattnet i samh llet, p samma s tt som det r cker att en kvinna anm ler f r att misstankar om henne skall sprida sig. (feminetik.se)
 • Det var nu en g ng ett s dant pple som man m ste ta upp helt och h llet n r man v l bitit i det. (marxists.org)
 • V rt land beh ver sj lvst ndiga folkvalda som v gar f rsvara sina ideal och r ttssamh llet. (nejtillemu.com)
 • Det r alldeles f r m nga som inte lyckas skapa en meningsfull och berikande tillvaro eller f r en allt f r stor grupp lyckas inte samh llet skapa de mest grundl ggande f ruts ttningarna f r just detta. (bloggsite.se)
 • Risken kar f r att i st llet motvilja mot kontakter ver gr nser h r som i Storbritannien vid en partikris blir ett alibi f r avsaknaden av traditionella genomt nkta h gerattityder. (nejtillemu.com)
 • Allts att dessa personer r oansvariga, och att det d rf r r oansvarigt att ge dem makt. (lege.net)
 • Det r allts statsmaffian som r boven. (lege.net)
 • Totalkostnaden f r det tv riga programmet r 280 000 kr som allts Lions i hus st r f r. (lions.se)
 • Det h r presenteras allts som "The Tsui Hark Animation" likt The Nightmare Before Christmas presenteras som "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" antar jag. (popkorn.nu)
 • Jag kan allts inte s ga hur trogen denna animerade version r n gon av sina f rlagor, m det vara spelfilmerna eller ursprungsber ttelsen. (popkorn.nu)
 • I det h r fallet var det allts en ren falskanm lan. (feminetik.se)
 • Fake news r allts ett gammalt fenomen, som pl tsligt uppt ckts - med Ryssland i huvudrollen som bad boy. (kommentar.se)
 • Det r allts "kriget om verkligheterna" som r det verkliga kriget, och d r tar man nu till alla medel. (lege.com)
 • Det r s ledes f rem lets egen beskaffenhet som tvingat min kritik till en utf rlighet, som st r i en skriande disproportion till detta f rem ls, allts de d hringska skrifternas, vetenskapliga halt. (marxists.org)
 • Guillou p st r allts h r att det var Usama som genomf rde attackerna. (lege.net)
 • ven om det som f ljer allts rent objektivt sett r sant, s r det inte subjektivt sant f r det flertal mormoner som inte r medvetna om dessa f rh llanden. (lege.net)
 • N r jag kom hit, fr n USA, rullade de f rsta rullstolsanpassade bussarna i Los Angeles. (marschen.se)
 • Allt detta st r att f rst p tidskriftens f rsta sida, tminstone i den senaste upplaga jag har f tt tag i: november 1890. (tripod.com)
 • F rsta fr gan som kommer upp i mitt huvud r om det ens r lagligt med dessa regler? (fotosidan.se)
 • Samma r som f rsta v rldskriget br t ut i Europa 1914 utgav Bonniers en svensk vers ttning av ett redan d mer n hundra r gammalt verk. (stateblind.eu)
 • Med exakt en vecka kvar nu till Halloween plockar jag fram ytterligare en sp khistoria och en som man vid f rsta anblicken l tt kan tro r en anim men d mistar man sig minsann! (popkorn.nu)
 • St rsta skillnaden r att en del namn ndras mellan dubben och subben. (popkorn.nu)
 • N r den p st dda v ldt kten anm ldes fanns nyheten med braskande rubriker p f rsta sidan i ortspressen. (feminetik.se)
 • Jo, jag vet att det r n got av det v rsta brott en kan bli oskyldigt f lld f r. (feminetik.se)
 • De har fortfarande huvuddelen av sin utl ning mot de st rsta statliga f retagen, vilka dominerar Kinas ekonomi och g r med j ttelika f rluster. (org.se)
 • Hur illa det kan g om man litar f r mycket p dem man g r aff rer med i Kina fick den Hongkong-baserade aff rsmannen Sin Wang erfara, n r Kina s lde ut majoriteten av aktierna i ett av de st rsta kinesiska Internet-f retagen 163.net till honom. (org.se)
 • Detta r hans f rsta bok och f rhoppningsvis inte den sista. (org.se)
 • Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa h vdar att feminismen r litteraturens v rsta fiende , skriver Jelke Boesten, genusforskare vid King s College London. (kommentar.se)
 • Det enligt Naturskyddsf reningens nya rapport Sveriges biv nligaste kommun 2021 d r de b da kommunerna delar p f rsta platsen. (rikareliv.info)
 • I dag hj lper regeringen och EU Saudiarabien med vapen och annan hj lp, Saudiarabien som r den st rsta finansi ren av historiens mest bestialiska terrorgrupp, Islamiska staten. (lege.com)
 • Hans f rsta riksdagsperiod sammanf ll med v rt lands kanske allra sv raste fastighets- och finanskris, en kris som f rv rrades katastrofalt av att Sveriges ledande politiker envist h ll fast vid kronans bindning till ecun. (nejtillemu.com)
 • Th , men k rde 2006 till Brylle utanf r Odense i Danmark och h mtade 25 kg kaffeb nor. (piratpartiet.se)
 • Vi kr ver sedan l nge att EU tar nya initiativ f r att f till st nd en f r ndring, d ribland en tydlig handlingsplan f r att motverka det utanf rskap som r vardag f r m nga hbtq-personer. (rikareliv.info)
 • Vi m ste arbeta f r ett samh lle d r ingen l mnas utanf r. (rikareliv.info)
 • Cape Point, Goda-Hopps-udden, Pingviner vid Boulders Beach i Simon's Town, s lar p Duiker Island utanf r Hout Bay, botaniska tr dg rden Kirsten-Bosch, Cape Of Good Hope - naturreservatet och Chapmans Peak. (reseledaren.nu)
 • En natt spr ngs en serbisk lastbil som f rvandas till ett eldhav utanf r aff ren Netto i H ssleholm. (legimus.se)
 • Trots den motg ng det innebar att Lissabonf rdraget trumfades igenom utan att folket fick tillf lle att yttra sig slutade Bj rn aldrig att strida i och utanf r riksdagen f r v r suver nitet, v r sj lvst ndighet och v rt r ttssamh lle. (nejtillemu.com)
 • r det d rf r, s f av oss har barn, ett bra arbete och en vettig fritid? (marschen.se)
 • Vi f r inte verl ta detta arbete till icke-funktionshindrade funktion rer de har inte br ttom. (marschen.se)
 • Medelklassm nniskan r pirrig p grund av anstr ngande arbete, st ndig r dsla f r att falla ner till s mre och l gre klasser, samt stressande kamp efter mera kunskap och st rre kompetens. (tripod.com)
 • Mitt arbete framtr der vid sk rningspunkten d r poesi, popul rkultur och den afrikanska diasporans dynamiska historia m ts. (konsthallc.se)
 • Jag har vidare jobbat p Arlanda, Beckers f rgfabrik, fritids mm men har haft sv rt att klara l ngre perioder av arbete p grund av min sviktande h lsa. (vaken.se)
 • Den pekar p hur min egen livsresa f rberett mig f r detta arbete. (lege.com)
 • Eller t att den monstru sa konstitutionen, 263 A 4-sidor med en blandning av plattityder, potentiellt farligt nonsens som Var och en har r tt att arbeta och ut va ett fritt valt eller accepterat arbete och o ndliga m ngder av detaljregleringar hamnat i papperskorgen. (nejtillemu.com)
 • Men staten Sveriges hela legitimitet vilar ju p att makten utg r fr n folket. (lege.net)
 • Piratpartiet r ett parti som k mpar f r att m nniskans r ttigheter mot staten ska respekteras. (piratpartiet.se)
 • Det r som jag g rna vill upprepa skitviktigt att skilja p staten och nationen, s ej nationen dras ned med statsmaffian. (lege.net)
 • Staten r inte ens konstitutionellt detsamma som nationen. (lege.net)
 • Staten b r satsa mesta m jliga resurser som kr vs f r uppr tth llande av fred och f rebyggande av v ld och samtidigt satsa minsta m jliga resurser p att det genomf rs med v ld. (socialliberalerna.eu)
 • Staten r t nkt att tillgodose v l fungerande f ruts ttningar f r alla former och inneh ll av det sociala livet och reglera de legala t vlingsreglerna, utan inkr ktande p sj lvst ndigheten och friheten, f r spelet av det sociala livet. (socialliberalerna.eu)
 • anden var grunden f r staten. (stateblind.eu)
 • Hur det nu skall g f r Kina terst r att se eftersom alla aktiviteter i landet fortfarande g r ut p att tj na staten - till och med kyrkorna r reserverade inf r hyllandet av penningen. (org.se)
 • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna behandlar för första gången i EU:s historia i en och samma text de medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som de europeiska medborgarna och samtliga personer som lever inom EU har. (europa.eu)
 • Som sagt, m nniskov rdet r grunden i allt mitt politiska engagemang, d rf r ser jag som min allra viktigaste arbetsuppgift den h r mandatperioden att forts tta trycka p f r att EU ska f en gemensam horisontell diskrimineringslagstiftning. (rikareliv.info)
 • I f ngelserna m ter unga politiska extremister bankr nare och v ldsm n, d r bildas den livsfarliga legering som Laila Freivalds med r tta betecknar som terrorism. (svante-nycander.se)
 • Den r l ttl st och ger en versk dlig bild ver dagens politiska och ekonomiska f rh llanden i Kina. (org.se)
 • Det r verfl digt att s ga att konfrontationen h r och d r med Locke, med (i viss m n p ett mer nydanande s tt) Smith, omn mningarna av Kant liksom ven den (en smula extrema) tes som formuleras ang ende f rh llandet mellan Rousseau och marxismens "politiska" teori b r uppfattas som enkla versikter. (marxists.org)
 • De materiella sk len, de sociala, politiska, ekonomiska, geopolitiska och psykologiska faktorer som ligger bakom, s rskilt v ldet, r ofta annorlunda mot hur de agerande sj lva ser p sitt handlande. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Tittar vi p den politiska diskussionen under 2000-talet r det inte l tt att f rst hur vi ska placera de religi sa akt rerna. (rikareliv.info)
 • P hittet var att Usama bin Ladin och hans terrorister inte hade n gra begripliga politiska motiv f r sin attack. (lege.net)
 • Men p det rent politiska planet ser tidningen en europeisk federalism som den framtid som ger st rst frihet och m jligheter f r Europas medborgare. (nejtillemu.com)
 • I snart elva r har jag arbetat med grundl ggande fri- och r ttigheter i Europaparlamentet. (rikareliv.info)
 • Problemet r politiskt: den konservativa ungerska regeringen v grar att respektera grundl ggande demokratiska spelregler. (rikareliv.info)
 • Texterna behandlar b de mer allm nna fr gor om till exempel konventionens fyra grundl ggande principer och s rskilda fr gor utifr n f rfattarnas mnesexpertis s som hur migrationsr tten, socialr tten, straff- och processr tten, utbildningsr tten, den medicinska r tten och den konstitutionella r tten p verkas av inkorporeringen av konventionen. (bokus.com)
 • Och det r mina amerikanska v nner som inte tror mig, n r jag ber ttar att jag inte kan ta bussen in till stan i Stockholm. (marschen.se)
 • r ttsliga utmaningar och m jligheter r ett resultat av samarbete mellan forskare med koppling till Barnr ttscentrum, Juridiska fakulteten vid Stockholm universitet. (bokus.com)
 • F rra ret grep poliser DN-fotografen Lars Epstein n r han fotograferade p kulturfestivalen i Stockholm. (fotosidan.se)
 • Pappan heter Dan Jonsson och kte in fr n Tullinge till centrala Stockholm med sin fru f r att se dottern upptr da i Cirkus Normals f rest llning Leaving for good p Norrbro. (fotosidan.se)
 • Sedemera ngb tskommission r, †3.2 1883 i Stockholm. (gramma.xyz)
 • St r Stockholm p tur? (rikareliv.info)
 • Den st ndigt p g ende strukturomvandlingen g r att ven relativt nybyggda, centralt bel gna kontor i Stockholm rivs eller byggs om. (rikareliv.info)
 • Det inneb r att man s ver kvinnan f r att hon inte ska k nna kv vningsk nsla, s ger Barbro Westerholm. (funktionshinder.se)
 • M nga fr gor r nnu obesvarade vad avser lagens n rmare inneb rd i praktiken och m nga svar kommer s sm ningom att ges genom till exempel kad omfattning av r ttspraxis liksom en kad grad av svensk nationell reglering i fr gor som r r barns r ttigheter. (bokus.com)
 • Hand in Hands projekt inneb r hj lp till sj lvhj lp. (lions.se)
 • Som alltid inneb r det inte n gon garanti f r att det nd inte har smugit sig in fel - b de spr kliga och faktam ssiga. (gramma.xyz)
 • Framf rallt att man kan l gga in banners i menyerna, vilket inneb r att man kan lista sig p Bloggtoppen och Topbloggarea mfl. (bloggsite.se)
 • Vi bodde inhyrda hos en man som r fast bosatt i Kapstaden, det var mycket bra och billigt, sen hade vi ven tre n tter p hotellet Artur's Seat, som var mycket dyrt (600 SEK per person och natt, -98). (reseledaren.nu)
 • Sin vana trogen satte han sig och klippte ihop ett bildmontage d r Jallow Momodous huvud placerades p en kropp tillh rande Kunta Kinte fr n filmen R tter och Hallands Nation i bakgrunden. (fido7.net)
 • Fatima Wallander r kriminalpolis i G teborg, med r tter i Somalia. (legimus.se)
 • Det har handlat om fyra odlingst lt d r ett av t lten var avsett f r moderplantor att ta sticklingar av samt en sticklingsmaskin som med sprinklersystem stimulerade nytagna sticklingar att utveckla r tter. (vaken.se)
 • Kristendom, judendom och islam har gemensamma r tter. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Det f ruts tter n gon form av n ra nog total lojalitet med den egna gruppen, det som r det fr msta budet i tribalismens normsystem. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Den sj lvcensur forskarna uts tter sig f r r ett hinder f r en snar och n dv ndig anpassning Deep Adaption till en hetare jord. (kommentar.se)
 • Storvinsten lockar och pockar, s tter fantasier i r relse, triggar impulsmekanismer. (bloggsite.se)
 • Det var f rst n r vi b rjade med jordbruk som det kr vdes en l ngre arbetsdag och mera slit. (piratpartiet.se)
 • Hon kan inte f rst l ngre att demokratin g r alla dessa olika varelser likv rda (och d rmed f r alla samma r ttigheter) men samtidigt kr ver att alla respekterar var och en av medlemmarna som en unik och oers ttlig individ. (tripod.com)
 • L ngre strafftider f r en lyftad h gerarm? (svante-nycander.se)
 • Det r s jag resonerar tminstone och d rmed r det de kantonesiska r stsk disarna som jag har listade efter sk disar l ngre upp p denna sida. (popkorn.nu)
 • Ovan kan m jligen l ta aningen verdrivet, men det beh vs endast ett lite l ngre tidsperspektiv i betraktelsen f r att det ska vara ett helt rimligt resonemang. (lege.com)
 • Det r galenskap att d ma ton ringar till f ngelse enbart p grund av de ropat sieg heil eller gjort Hitlerh lsning, vilket r r ttspraxis sedan Vit makt-konserten i Brottby 1998. (svante-nycander.se)
 • En variant av detta r n r religionen beropas f r opposition mot makt, f r revolt mot korruption och f rtryck. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • P normala s ttet tror alla normala medborgare att man skadade n got eller produkten liksom Piratpartiets patientskydade filmer s illa ber rd av konstaktuionerna inf r EU marknadskonventioner. (fido7.net)
 • Han l mnar efter sig ett stort tomrum, inte minst bland sina v nner och bundsf rvanter i Medborgare mot EMU och Medborgare f r Folkomr stning. (nejtillemu.com)
 • Vi m ste kr va en antidiskrimineringslagstiftning d r brist p tillg nglighet r ett brott, d r var och en av oss kan polisanm la brottslingar. (marschen.se)
 • Bj rn Hammarskj ld, som citeras ovan: "Sanktioner saknas vid brott mot lag som inte r uppr knad i brottsbalken. (lege.net)
 • Fr ga: Om det ej r ett brott att bryta administrativ lag och grundlag f r myndigheter, domstolar och dess tj nstem n, kan dessa vara lag? (lege.net)
 • Att p st saker utan konkreta bel gg och d refter s ga punkt, r ett uttryck f r det slags antiintelektualism d r klarg rande faktadebatt ej efterstr vas. (radioislam.org)
 • Hon har varit ordf rande i samer det, vilket gav henne m jlighet att resa till och bes ka m nga avl gsna samebyar och samh llen i Ryssland d r hon tog fr gan om gruvf retagens ockupation av land. (konsthallc.se)
 • I vissa fall m ste utbildningen b rja med att vederb rande f r l ra sig att l sa och skriva. (lions.se)
 • I dag f r kinesiska skolbarn l ra sig att det var ordf rande Mao som grundade Kina, Deng Xiaoping gjorde Kina rikt. (org.se)
 • De bygger p linj ra modeller, medan aktuella r n talar f r att avg rande f r ndringar sker exponentiellt som med ränta på ränta. (kommentar.se)
 • F r mig har alltid m nniskov rdet varit grunden. (rikareliv.info)
 • Det r fundamentet f r det engagemang jag k nner och grunden f r den politik jag i dag driver som europaparlamentariker. (rikareliv.info)
 • Trots att de i grunden har k mpat f r en erk nd m nsklig r ttighet har de nekats fortsatt anst llning och dessutom utsatts f r ett massivt mediedrev, s ger Rudenstrand. (varldenidag.se)
 • Den kristna uppfattningen om syndafallet, om arvsynden, upph vs, och dessutom kullkastas grunden f r den sekulariserade kristendomen och naturlagsl ran. (marxists.org)
 • Jag tror knappast att n gon demonstrant blivit skjuten med granatgev r i Tunisien. (piratpartiet.se)
 • Inte tror jag att n gon plats i v rt avl nga land dokumenterats s noggrant, f r varenda person i den lilla byn har intervjuats och f tt sin person, sitt hus och sin tillvaro beskriven i ord och bild. (varmlandslitteratur.se)
 • tror inte heller att dessa anklagelser r s rskillt vanliga, det vanligaste r faktiskt att ingen anm llan g rs trotts att en v ldt kt gt rum. (feminetik.se)
 • Det rasar inom fem r, tror f rfattaren till en nyutkommen bok. (org.se)
 • Med kunskaper, erfarenheter och h ngivenhet ska jag arbeta f r ett b ttre samh lle. (piratpartiet.se)
 • I ett socialt differentierat och m ngkulturellt samh lle, st r Socialliberalerna alltid f r en tolerant och civiliserad dialog. (socialliberalerna.eu)
 • Den som f ljer partipiskor har inte d r att g ra. (lege.net)
 • Hon g r allt hon kan f r att bli gravid - ber om mirakel, tr ffar l kare och f ljer med p en pilgrimsf rd. (legimus.se)
 • Resultatet har blivit att det som f ljer r os kert och splittrat gentemot de tv kraven och befinner sig halvv gs mellan en partiell bibliografisk versikt, som det skulle ha kunnat vara och delvis inte r, och en kort ess som g r direkt p sitt m l. (marxists.org)
 • Blir fl ckarna alltf r m nga, s l per ju stj rnglansen risk att helt f rsvinna. (varmlandslitteratur.se)
 • 2018.08.25 r de slutsatser som kan dras ur forskningen om klimatf r ndringar och deras f ljder alltf r nedsl ende f r att komma till allm n k nnedom? (kommentar.se)
 • Vi ins g alltf r sent att vi m ste v rna om v rt lands suver nitet. (nejtillemu.com)
 • Ni f r fr ga efter doktor Hjalmar Hjorth, som r samtidigt gare, redakt r, distribut r och f rs ljare. (tripod.com)
 • det r inte anst llda av Dan PARK so samtidigt affischera gator i tusentals st der. (fido7.net)
 • En sn storm isolerar gruppen och samtidigt som de m ste k mpa f r sina liv f rs ker Anna ta reda p vem som m rdat mannen. (legimus.se)
 • Engelsk tal och text samtidigt, ja, f r jag ville j mf ra vers ttningen. (popkorn.nu)
 • D rj mte visade det sig att den nyomv nde i en del av den socialistiska pressen v lkomnades med en v rme, som visserligen n rmast g llde herr D hrings goda vilja men som samtidigt hos denna del av partipressen l t framskymta den goda viljan att f r den d hringska goda viljans skull ta den d hringska doktrinen obesedd med p k pet. (marxists.org)
 • D f r du tillg ng till alla tr ffar i s kresultatet och du kan ven skapa p minnelser n r dina v nner fyller r. (birthday.se)
 • Jessica flyr till den plats d r hon k nner sig tryggast. (legimus.se)
 • Nu f r tiden, d fven qvinnor studera och r ka, har, s att s ga, moderlifvet f rvandlats till hj rna, och barn f das, sl kte efter sl kte, allt mera nerv sa till v rlden. (tripod.com)
 • Att man under s dana omst ndigheter tillf lligt fryser tillg ngar f r misst nkta terrorister, under tiden f runders kning p g r ser jag d rf r inte som n got fel. (org.se)
 • Den exakta tiden r 01:22:46. (popkorn.nu)
 • Vi som har haft m jlighet att g ra vapenfri tj nst i samband med den allm nna v rnplikten kan i dag k nna tacksamhet till de m nga "samvets mma" m n som f ngslades n r de protesterade och v grade b ra vapen. (varldenidag.se)
 • Vi forskare b r, h vdar han, redovisa hur pass mycket allvarligare klimatl get r n vad som allm nt och bekv mt antas, s att korrekta hotbilder kan etableras och f rberedelser vidtas inf r accelererande f r ndringar av livsbetingelserna och social kollaps runtom p jorden. (kommentar.se)
 • ena sidan har den givit mig tillf lle att p de mycket skilda omr den, som h r ber rs, positivt utveckla min uppfattning i de fr gor, som f r gonblicket r av ett mer allm nt vetenskapligt eller praktiskt intresse. (marxists.org)
 • Ett flertal faktauppgifter i detta f redrag r inte allm nt bekanta f r de flesta mormoner, eller s r uppgifterna av dem k nda som missf rst nd och osanningar. (lege.net)
 • Ett Fri r f r kyrkliga tj nare skulle s ledes vara ett gudi behagligt beteende och rent allm nt borde tankar om arbetstidsf rkortning vara n got som tilltalade den h gre makten. (bloggsite.se)
 • Dessutom antar jag att Maj har definitionen av rasism klar f r sig. (radioislam.org)
 • Dessa tv antaganden r alls icke sj lvklara och i den h ndelse jag har fel, b r maj sj lv l sa det jag skrivit i sin helhet i mina kommentarer till Henry Ashers tidigare inl gg och dessutom ta del av definitionen av rasism i NEC, som kan vara en godtagbar gemensam utg ngspunkt. (radioislam.org)
 • Dessutom r sp kj gare dem i hasorna! (popkorn.nu)
 • Men det visar p att framg ngarna i kampen f r lika r ttigheter f r hbtq-personer i Europa provocerar vissa grupper i EU:s medlemsstater. (rikareliv.info)
 • Vi m ste tillsammans bek mpa den kande fr mlingsfientligheten som hotar de medborgerliga fri- och r ttigheterna. (rikareliv.info)
 • Det enda som beh vs, r ett kontantbidrag fr n stat eller kommun s att vi har r d med att ta vanlig taxi, n r buss, tunnelbana eller pendel inte r cker till. (marschen.se)
 • Nu r cker det med ett stort objektiv. (fotosidan.se)
 • Och d r cker det inte med sl ktk nsla. (nejtillemu.com)
 • Och d tillh r jag t o m den skara snubbar och snubbinnor som g rna l ste text-TV de ren d det fortfarande var en grej. (popkorn.nu)
 • Tillh righeten avg r vem som r v n och vem som r fiende. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vanligast r familjen eller klanen som s kerhetsn t - ofta med religi s tillh righet som en av mark rerna. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Michael beskriver ing ende i f rh r hur odling g r till vilket varken klagare eller n mdem n kan ha tagit h nsyn till d det h vdas att varje sk rd har upp g tt till 1 kg. (vaken.se)
 • Politikens f retr de hos Rousseau r efter kristendomen och dess krav p det andligas f retr de, signalen till en djupg ende f r ndring av hela livsuppfattningen. (marxists.org)
 • B G : Som jude i s dana h r sammanhang brukar jag vara den ende. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Sjukv rden m ste f rvissa sig om att det r patientens uttryckliga vilja, menar Westerholm. (funktionshinder.se)
 • Dessa samh llen hade sin egen karakt r, var hierarkiska och kulturellt blandade och kunde vid behov f r ndras ganska genomgripande. (alhambra.se)
 • De arbetar d r liksom deras Mammeles egen bordel, helt utan kontroll och inte en enda journalist v gar att g in i f stet i Hallonbergan attt kr va ppna arkivet. (fido7.net)
 • Soptunnepoesi" lyder rubriken, n r den provocerade - och provocerande - Martins anm lan trycks i Nya Avisen, hans egen arbetsplats. (varmlandslitteratur.se)
 • av Leif Erlingsson, datakonsult, egen f retagare i databranschen och i 15 r engagerad Sista Dagars Helig, som f r drygt ett r sedan f rlorade k nslan av verklighetskontakt i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och d rf r l mnade den tillsammans med sin familj. (lege.net)
 • Carl Tham trodde att jag lovordat den f r nazister toleranta debattmilj n och framh ll att den f r nazism toleranta milj n ute i Europa hade bidragit till Hitlers framg ngar. (svante-nycander.se)
 • Byborna f r undervisning i milj v rd och hj lp att organisera sophantering. (lions.se)
 • Sex milj - organisationer och mer n 11 000 privatpersoner kr ver nu att hela den fj lln ra gammelskogen Karatj-R vv ive i Jokkmokks kommun f r skydd som naturreservat. (rikareliv.info)
 • r Gud milj partist? (bloggsite.se)
 • Det r ju praktiskt om jligt dels d dem har r knat med oanv ndbara v xtdelar samt inte tagit h nsyn till att fr n fr till planta tar det mellan 3-6 m nader, sen tar blomningstiden ytterliggare minst 2 m nader. (vaken.se)
 • Den f ljande kronologin ver August Strindberg r ett f rs k att samla s m nga relevanta, s kra fakta som m jligt utan att dessa tolkas. (gramma.xyz)
 • Vi m ste tillsammans driva p steg f r steg och genomf ra reformer som garanterar ett EU d r vi alla r knas lika, oavsett vilka vi r. (rikareliv.info)
 • M drars Manifest r en samproduktion mellan Ful och Konsthall C, och genomf rs med st d fr n bl a Statens Kulturr d, Konstn rsn mnden, Stockholms stads kulturf rvaltning, Kulturbryggan och Stockholms l ns kulturf rvaltning. (konsthallc.se)
 • Projektet l per p tv r och genomf rs av organisationen Hand in Hand. (lions.se)
 • Guillou skriver inte att Bush, Cheney, Rumsfeld h ll sig undan under det att attackerna genomf rdes - f r att sen g ut och peka ut fienden. (lege.net)
 • En moral i sig, f re politiken och oberoende av den, begr nsad till m nniskans "inre", framst r i sista hand f r Rousseau som ot nkbar. (marxists.org)
 • Jag tycker att det r s llsynt att media 'tar tillbaka' vad de skrivit om. (feminetik.se)
 • Det enda s ttet att se till det r att upph ra med vapenproduktionen och vapenexporten. (piratpartiet.se)
 • Det r mycket kr nkande att behandla en man som fotograferar sin dotter p det s ttet. (fotosidan.se)
 • Det b sta s ttet att komma n ra den subjektiva sanningen r givetvis att s ka p Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas officiella webbsidor, etc. (lege.net)
 • Det b sta s ttet att hedra Bj rn von der Eschs minne vore att h lla upp hans politikerg rning som en ledstj rna f r framtiden. (nejtillemu.com)
 • En bra plats att b rja p r att diskutera Sveriges vapenexport till Tunisien, som man kan l sa om h r . (piratpartiet.se)
 • P v g mot en ny politik f r Sveriges landsbygder. (bokus.com)
 • Bakom Martin Luther King-priset st r Equmeniakyrkan, Kristna Fredsr relsen och Sveriges kristna r d. (varldenidag.se)
 • Tyv rr fanns inte Bj rn i Sveriges riksdag perioden 1994-1998 n r EMU-fr gan b rjade bli allt aktuellare. (nejtillemu.com)
 • Kim fick d med v rdighet skriver Aftonbladet, som om v rdighet n gonsin har varit viktigt f r dem. (funktionshinder.se)
 • Hur detta ska g till r oklart, skriver Jason Ditz , redakt r f r Antiwar.com. (kommentar.se)
 • Vetenskapens frihet bjuder att man skriver om allt som man inte beh rskar och utger detta f r den enda str ngt vetenskapliga metoden. (marxists.org)
 • Utm rkande f r denna period var att makten l g samlad hos en institutionell och territoriell monarki som f renade traditionella aristokratiska v rderingar, medborgerliga r ttigheter som grund f r legitimitet och en religi s dimension som var formad av elitens s tt att t nka. (alhambra.se)
 • Den h r boken r dels en skildring av kejsarna och de historiska h ndelserna, dels en beskrivning av den romerska maktens sj lva grund och av staden Roms betydelse. (alhambra.se)
 • Hela denna diskussion g r mig oerh rd f rbannad inte minst med tanke p hur situationen ser ut nu i Palestina. (radioislam.org)
 • Och h r r hela artikeln. (lege.net)
 • Det har ju utlvovats tekniska f rb ttringar h r till h sten, s vi f r se hur det hela slutar. (bloggsite.se)
 • Egentligen b rjade provokationen s h r, steg f r steg: P Hallands nation i Lund arrangerades en fest med djungeltema den 18 april 2011. (fido7.net)
 • Byns innev nare f r tillg ng till ett medborgarcenter med datorer, internet och telefon. (lions.se)
 • De som har mj lkdjur f r tillg ng till veterin r. (lions.se)
 • N r han nu terkommer till samma plats r det dagens Hed s och dess inv nare som f r tr da fram. (varmlandslitteratur.se)
 • N r jag b rjade l sa Berndt Anderssons nya roman Kritikern var min entusiasm starkt begr nsad - diplomatiskt uttryckt. (varmlandslitteratur.se)
 • EU-kommissionen har agerat enbart i de fall d r de ungerska lagarna bryter mot EU-lagstiftning. (rikareliv.info)
 • Tja, det var v l en smula h disk rubrik, men i alla fall bakgrunden r en unders kning, The Obstacle to Growth Survey, som tidningen Dagen redovisar och d r mer n 20000 kristna f tt svara p fr gor om sin andliga utveckling. (bloggsite.se)
 • Romerska riket" kan definieras p m nga s tt och f r att bilden ska bli n gorlunda fullst ndig m ste man ta h nsyn till dess olika skepnader i tid och rum. (alhambra.se)
 • de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges i de n mnda punkterna i bilagan till ministerr dets beslut dock endast om de r tj nstem n vid de institutioner som anges i bilagan till den nyssn mnda lagen. (notisum.se)
 • Hon har k mpat f r vatten- och landr ttigheter samt f r att skydda och bevara rensk tseln i de gamla skogarna i Nellim i stra S pmi/ finska Lappland. (konsthallc.se)