• Syftet med verksamheten är att, inom biologisk masspektrometri, stödja forskare i Sverige med analys av proteiner. (varbi.com)
 • Etablera och underhålla arbetsflöden inom bioinformatik för analys av data inom biologisk masspektrometri med särskilt fokus på data managementsystem (openBIS) samt kontrollfunktioner av arbetsflöden (gc3pie/applicake) som är installerade under SNIC (Swedish infrastructure for computing). (varbi.com)
 • BioMS är en nationell infrastruktur inom biologisk masspektrometri som har tre noder, en vid Lunds Universitet, en vid Karolinska institutet samt en vid Göteborgs Universitet/Chalmers. (varbi.com)
 • Dessutom kommer den anställda hjälpa till med metodutveckling samt bidra till att bygga en starkt vetenskaplig miljö inom biologisk masspektrometri inom BioMS. (varbi.com)
 • Ph.D. med mer än 5 års erfarenhet inom biologisk masspektrometri eller proteomik. (varbi.com)
 • BioMS huvudsakliga uppgift är att utveckla och etablerar nya metoder inom biologiska masspektrometri och proteomik för att stödja svenska forskare inom akademi och industri. (varbi.com)
 • Forskargruppen Cancer Proteomik Masspektrometri som leds av professor Janne Lehtiö utvecklar kontinuerligt masspektrometri (MS)-baserade metoder för att förbättra analysen av proteomet. (ki.se)
 • I Sverige finns idag för respektive NOAK tillgång till både direkt koncentrationsbestämning via masspektrometri (LC-MS/MS) med god reproducerbarhet, samt validerade kommersiella funktionella metoder för skattning av läkemedelskoncentration. (ki.se)
 • Laborativ erfarenhet ges genom ett antal laborationer med tonvikt på masspektrometri, kromatografiska metoder samt centrifugeringstekniker. (ki.se)
 • I vår forskargrupp utvecklar vi och använder masspektrometri-baserade proteomikmetoder för att förbättra cancerterapin och för att förstå förändringar på proteinnivå i samband med sjukdomar. (ki.se)
 • Proteinernas form och vikt mättes med hjälp av masspektrometri och anvä. (mynewsdesk.com)
 • Därefter använde forskarna en speciell analysmetod, masspektrometri, för att mäta enskilda proteinmolekylers vikt. (ki.se)
 • NanoSIMS är en form av avbildande masspektrometri. (ki.se)
 • De kromatografiska metodernas användningsområden och begränsningar samt detekteringsmetoder såsom masspektrometri (MS) är viktiga moment i kursen liksom de olika apparaternas uppbyggnad och datorstyrning med simuleringsmöjligheter. (ki.se)
 • I arbetsuppgifterna ingår utveckling av metoder inom provberedning, kromatografi och masspektrometri, framförallt med fokus på provberedning av komplexa prover. (uu.se)
 • Erfarenhet av arbete med analys av biologiska prover med kromatografi och masspektrometri, samt databearbetning med multivariat statistik är ett krav. (uu.se)
 • God kunskap om kromatografi och masspektrometri är nödvändig. (arbetsgivarverket.se)
 • Tidigare erfarenhet av kemiska analyser, s rskilt kromatografi och masspektrometri r meriterande. (vakanser.se)
 • Erfarenhet av att arbeta med med teknikområdena kromatografi och masspektrometri. (medrek.se)
 • Men har arbetat praktiskt med kromatografi och masspektrometri i snart 50 år så något borde finnas att lära ut. (chemalys.se)
 • Kromatografi och masspektrometri är viktiga tekniker inom många olika områden, med applikationer inom forskning, universitet och industrin. (vwr.com)
 • AMS (Accelerator masspektrometri), en nyare radiokolmätningar metod. (bd.partners)
 • Vi har utvecklat en sådan metod för beta-amyloid i likvor med en teknik som kallas masspektrometri. (alzheimerfonden.se)
 • En ny metod (masspektrometri) utvecklades för att kunna mäta de låga koncentrationerna av A1 i blod. (lantbruksforskning.se)
 • Vi har etablerat en metod att detektera en stabil inflammatorisk biomarkör i urinprov, vilken detekteras med masspektrometri (LC-MS/MS) & korrelerar till tidigare aktiva nivåer av PGE2 som metaboliserats och utsöndrats. (vinnova.se)
 • På AMM har man utvecklat en ny metod som mäter flera bestämda proteiner genom masspektrometri. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Masspektrometri, en metod som har använts i många år på SVA för att identifiera och kvantifiera små molekyler som läkemedel och dopingmedel, har på senare tid även kommit till användning för analys av toxiner och för att identifiera bakterier. (sva.se)
 • En nyare metod för att mäta endotoxin är baserad på masspektrometri (GC-MS) som förutom att mäta den totala halten endotoxin även gör skillnad på olika sorters endotoxin (subpopulationer). (avfallsverige.se)
 • Masspektrometri-baserade proteomikfaciliteten erbjuder ett brett utbud av tjänster där forskare både med och utan tidigare erfarenhet av masspektrometri kan angripa nya frågeställningar. (uu.se)
 • Ph.D. med mer än 5 års erfarenhet inom biologisk masspektrometri eller proteomik. (varbi.com)
 • Erfarenhet av "ion mobility"-masspektrometri är meriterande. (uu.se)
 • Utöver examen är stor erfarenhet gällande tekniker inom kemisk biologi, organisk kemi, kemoselektiv modifikation samt analys av humana prover med masspektrometri meriterande. (uu.se)
 • Med nästan 50-års erfarenhet av MS och mer än 30 år med utbildning i masspektrometri så höll vi kurs i Grundläggande Masspektromtri hos Kovalent i Kungens Kurva, Stockholm. (chemalys.se)
 • Du ska ha goda kunskaper om HPLC och helst även GC, kopplat till masspektrometri och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av spåranalyser av organiska substanser i komplexa prover. (randstad.se)
 • Masspektrometri är en vanlig teknik för kvalitativ och kvantitativ analys inom analytisk kemi. (wikipedia.org)
 • Syftet med verksamheten är att, inom biologisk masspektrometri, stödja forskare i Sverige med analys av proteiner. (varbi.com)
 • Etablera och underhålla arbetsflöden inom bioinformatik för analys av data inom biologisk masspektrometri med särskilt fokus på data managementsystem (openBIS) samt kontrollfunktioner av arbetsflöden (gc3pie/applicake) som är installerade under SNIC (Swedish infrastructure for computing). (varbi.com)
 • Tjänsten utgör en del av ett externfinansierat projekt för utvecklande av analys av enskilda celler samt avbildande masspektrometri baserat på nanospray desorption elektrosprayjonisation (nano-DESI) masspektrometri. (mynetworkglobal.com)
 • Detta innebär fördjupningar inom både våtkemisk analys och instrumentella tekniker såsom spektroskopi, elektrokemi, kromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, med tillämpningar inom bl a kvalitetskontroll, miljöanalys och livsmedels- och bioanalys. (kau.se)
 • Till exempel utveckling av nya separationsmetoder såsom kapillärelektrofores, kvantitativ flödescytometri, elektrokemiska metoder med prober i mikro- och nanoskala för analys i celler eller i kapillärer, kemiska avbildningsmetoder med hjälp av masspektrometri, och ultrakänsliga spektroskopiska mätningar. (chalmers.se)
 • Masspektrometri är en gammal teknik för kemisk analys. (wallenberg.org)
 • För fasta ämnen omfattar kursen partikelprovtagning och senare analys med avancerade metoder baserade på ljusspridning, elektronmikroskopi och masspektrometri. (studera.nu)
 • Vi finns vid programmet för analytisk kemi som har lång tradition inom bland annat bioanalys och masspektrometri. (uu.se)
 • Forskningen inom analytisk kemi fokuserar på metodutveckling och "omics" applikationer på biologiska prover med högupplöst masspektrometri. (mynetworkglobal.com)
 • Våra forskningsgrupper arbetar med projekt som spänner över de traditionella områdena inom analytisk kemi, inklusive separationer, spektroskopi, elektrokemi, masspektrometri och mikroskopi. (chalmers.se)
 • Du förväntas hålla dig väl underrättad om utvecklingen inom analytisk kemi, speciellt kromatografiska metoder och masspektrometri. (randstad.se)
 • Masspektrometri, ofta förkortat som MS, är en teknik för att separera joner i gasfas från varandra utifrån deras förhållande mellan massa och laddning (m/z). (wikipedia.org)
 • Korrosion utvecklades vid lacken och aluminium (Al) metall-måla gränssnitt av en aluminiumlegering analyseras med hjälp av tid-of-Flight sekundära Jon masspektrometri (ToF-SIMS), vilket visar att SIMS är en lämplig teknik för att studera den kemiska distributionen på en metall-måla gränssnitt. (jove.com)
 • Framväxande gula kolonier, som med sitt typiska växtsätt grenar sig ner i agarmediet, kan identifieras med masspektrometri (MALDI-TOF) eller med molekylärgenetisk teknik (PCR). (sva.se)
 • Forskarna har gjort sina studier med en teknik kallad masspektrometri. (vetenskaphalsa.se)
 • En annan teknik som kommer till användning är masspektrometri. (wallenberg.org)
 • Experimentellt har Cronholm arbetat med stabila isotoper och gaskromatografi-masspektrometri. (wikipedia.org)
 • Detta protokoll Detaljer instruktioner för montering och drift av nämnda enhet och visar användningen av genererade extraktet i två exempelprogram: en in vitro- cell lönsamhet analysen och gaskromatografi masspektrometri. (jove.com)
 • Först utförs en screening med gaskromatografi-masspektrometri. (rmv.se)
 • Metoden bygger på gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). (rmv.se)
 • BioMS är en nationell infrastruktur inom biologisk masspektrometri som har tre noder, en vid Lunds Universitet, en vid Karolinska institutet samt en vid Göteborgs Universitet/Chalmers. (varbi.com)
 • Det som är väldigt viktigt är att vi lyckades nå dessa slutsatser utan att ha ytterligare information om vad kvinnorna hade ätit, säger försteförfattaren Otto Savolainen, doktor vid avdelningen Livsmedelsvetenskap, Chalmers, som arbetar vid Chalmers infrastruktur för Masspektrometri. (feber.se)
 • Buffertlösning vid masspektrometri av proteiner. (wikipedia.org)
 • Masspektrometri är ett sätt att mäta flera av bakteriernas proteiner på samma gång. (lth.se)
 • Exempelvis kommer vi nu att kunna ta reda på hur proteiner omformas för särskilda uppgifter, hur stora och små molekyler samverkar i en cell och hur främmande ämnen som läkemedel påverkar livsprocesserna i cellen, säger professor Karin Markides vid Uppsala universitet, en av de främsta experterna på masspektrometri i Sverige. (fof.se)
 • Genom att kombinera avancerade molekylära analyser som masspektrometri (som bland annat visar vilka proteiner vävnaden består av) med magnetkameraundersökningar med molekylära bildtekniker, kommer forskarna ta reda på vad som händer tidigt i artrosutvecklingen. (lu.se)
 • Analytisk bioteknologi: proteinkarakterisering och peptidanalys med vätskekromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, speciellt avseende rekombinanta proteiner och läkemedelspeptider. (lth.se)
 • Forskaren kommer att agera expert inom masspektrometri och proteomik. (uu.se)
 • Applikation av proteomik vid KOL och atheroskleros kol dating masspektrometri en betydande potential för att studera de. (bd.partners)
 • Målet var att utveckla ett analysverktyg där stora delar av proteomet skulle kunna analyseras med hjälp av s.k. affinitets-proteomik och masspektrometri. (lu.se)
 • Genom att undersöka emaljen med masspektrometri kunde forskarna analysera sex olika protein, som visade på ett släktskap med bland annat ullhårig noshörning. (gp.se)
 • Vi söker en forskare på 100% som kommer att verka på den Masspektrometri-baserade proteomikfaciliteten. (uu.se)
 • Vidare verifiering sker genom masspektrometri (MALDI-TOF) och/eller med undersökning av bakteriens känslighet för ämnet O/129 och biokemiska tester. (sva.se)
 • Dessa ämnen kan sedan identifieras med så kallad masspektrometri. (fof.se)
 • I sitt arbete har han utgått från en så kallad masspektrometri-teknologi, som han med hjälp av bioinformatik, dataanalys och egenutvecklad mjukvara skapat en ny variant av. (lth.se)
 • Hallå där… Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri, som med installationen av ytterligare ett FTICR-instrument förestår en av världens främsta faciliteter för masspektrometrisk avbildning. (uu.se)
 • Avbildande masspektrometri (ToF-SIMS). (sp.se)
 • och tminstone tv av delomr dena kromatografi, masspektrometri, databearbetning och multivariat statistik. (vakanser.se)
 • Kromatografi-masspektrometri behandlas. (lth.se)
 • Genom att analysera proteinerna med masspektrometri kan forskarna ta reda på i vilken ordning aminosyrorna sitter. (gp.se)
 • Med hjälp av en metodik för masspektrometri utvecklad i Wheelock-laboratoriet kunde forskarna mäta nivåer av metaboliter i urinen hos vissa prostaglandiner och leukotriener, som är kända förmedlare av astmatisk luftvägsinflammation. (doktorn.com)
 • Genom att använda masspektrometri har hon vidgat kunskapen om proteiners strukturer och hur energiförsörjningen fungerar i cellerna. (mynewsdesk.com)
 • Med datimg av två-dimensionell gelelektrofores (2-DE) och masspektrometri (MS) kan man identifiera även små. (bd.partners)
 • Dessutom använder sig gruppen av masspektrometri för att identifiera bakteriofagproteinerna i proteinkomplexet. (aka.fi)
 • Samtidigt ska vi karakterisera partiklarna genom att studera till exempel deras form, yta och kemiska innehåll med hjälp av aerosol- och filtermätningar och med elektronmikroskop och masspektrometri. (afaforsakring.se)
 • Accelerator masspektrometri koldatering. (bd.partners)
 • Legitfri Accelerator masspektrometri datering. (bd.partners)
 • Tid-of-Flight sekundära Jon masspektrometri appliceras för att demonstrera den kemiska kart läggning och korrosion morfologi vid metall-måla gränssnitt av en aluminiumlegering efter att ha utsatts för en saltlösning jämfört med ett prov som utsätts för luft. (jove.com)
 • Tjänsten är förlagd till den Masspektrometri-baserade proteomikfaciliteten vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • Med hjälp av vätskekromatografi och masspektrometri kunde 40 vanliga antihypertensiva substanser/metaboliter spåras i urin. (janusinfo.se)
 • I två nya studier [1, 2] med 45 ME/CFS-patienter och 40 matchade friska kontroller respektive 63 patienter och 60 friska kontroller har ett stort antal metaboliter i blod studerats med vätskekromatografi-masspektrometri. (lakartidningen.se)
 • Ett krav är att du har kunskaper och fleråriga erfarenheter med tyngdpunkt inom masspektrometri och kromatografisk separation. (regionuppsala.se)
 • Proverna analyseras av Klinisk farmakologi genom att koncentrationen i plasma mäts med vätskekromatografi kombinerat med tandem masspektrometri. (janusinfo.se)
 • Protein-proteininteraktioner studeras i jäst-två-hybridsystem, humana protein arrays och med masspektrometri. (umu.se)