• Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som man inte kan bota men man kan få stämningsstabiliserande mediciner och psykoterapi för att hålla sjukdomen i schack. (joannahalvardsson.se)
 • Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. (1177.se)
 • Bipolär sjukdom typ 1 är den mest kända varianten av sjukdomen, och kallades tidigare för manodepressiv sjukdom. (1177.se)
 • Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom. (kunskapsguiden.se)
 • För många år sedan frångick man benämningen manodepressiv för att tydligare skilja sjukdomen från depression. (fof.se)
 • Om du studerar beteende och kontrollampa tecken på att manodepressiv utställning ska du kunna säga när en episod börjar, vilket ger dig gott om tid att förbereda dig och den person som lider av sjukdomen. (solapo.com)
 • Det man får höra är hur svår sjukdomen är, hur mycket vård man kommer att behöva och att nästan var tionde person med bipolär sjukdom tar livet av sig. (theresemolander.se)
 • Innan bipolär affektiv sjukdom var helt klarlagda, var folk med den första typen av sjukdomen ofta fel diagnos som schizofren. (oyedany.com)
 • Bipolär sjukdom är sammankopplad med flera psykiatriska sjukdomar som ADHD, Ångestsjukdom, Borderline personlighetsstörning, Missbruk m fl. (doktorn.com)
 • Stämningslägesförskjutning orsakat av annan sjukdom som hög ämnesomsättning (hyperthyreos) ffa hos individer med sk "Rapid Cyckling", låg ämnesomsättning (hypothyreos), demenssjukdom m fl sjukdomar. (doktorn.com)
 • Vid bipolär sjukdom är det vanligt att personen även har andra psykiska sjukdomar. (kunskapsguiden.se)
 • Bakom nydebuterad bipolär sjukdom i hög ålder finns oftast andra sjukdomar som Alzheimers sjukdom och stroke. (kunskapsguiden.se)
 • Denna behandlingsform kan användas vid flera olika psykiska sjukdomar såsom depression, självmordstankar, bipolär sjukdom med mera. (manodepressiv.se)
 • Varför drabbas man av bipolär sjukdom eller manodepressivitet? (netdoktor.se)
 • Bipolärt syndrom (manodepressivitet) är en fruktansvärd sjukdom som drabbar ca 1 på 100. (ibisgbg.se)
 • Kay Jamison, professor i psykiatri och en internationell auktoritet på manodepressiv sjukdom, ger här ett märkligt och högst personligt vittnesbörd: En skildring av hur hon själv sedan unga år brottats med manodepressivitet och hur den kampen format hennes liv. (ibisgbg.se)
 • Bipolär sjukdom typ II innebär, förutom depression, även förekomst av hypomani. (doktorn.com)
 • Vid depressiv episod talar vissa faktorer för att där föreligger en bipolär sjukdom i stället för "enbart" depression. (doktorn.com)
 • depression, bipol r sjukdom. (psykologiguiden.se)
 • Det är stora påfrestningar på en person som är manodepressiv och för att minska risker för djup depression och självmord är det viktigt med behandling. (manodepressiv.se)
 • Bipolär sjukdom , eller bipolaritet , är en psykisk sjukdom där den sjuka upplever perioder av förhöjd sinnesstämning i form av mani eller hypermani samt perioder av depression. (seui.info)
 • Du kan ha en depression utan att det handlar om bipolär sjukdom. (1177.se)
 • Depression vid bipolär sjukdom motsvarar en episod av egentlig depression, och då är man ofta nedstämd och glädjelös. (kunskapsguiden.se)
 • Människor som lider av manodepressiv sjukdom brukar kännetecknas av intensiva humörsvängningar från svår depression till extrem glädje och upprymdhet. (solapo.com)
 • Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. (ibisgbg.se)
 • Det svåra är att bedöma och avgöra om man lider av bipolär sjukdom eller av vanlig depression. (psykologa.se)
 • Bipolär sjukdom kallades tidigare för "manodepressiv sjukdom" och innebär att man växlar mellan maniska perioder och perioder av depression. (vadardepression.se)
 • Den andra typen av bipolär sjukdom innebär en nästan konstant tillstånd av depression, omväxlande med små, mindre anfall av mani. (oyedany.com)
 • Den andra typen av bipolär affektiv sjukdom är ofta fel diagnos som klinisk depression. (oyedany.com)
 • Det finns flera andra typer av depression som kan vara allvarliga, såsom klinisk depression eller manodepressiv (bipolär) depression. (oyedany.com)
 • Depression är en fruktansvärd sjukdom som har blivit mycket vanligare i denna dag och ålder. (oyedany.com)
 • Manodepressiv, eller bipolär som det också kallas, är en psykisk sjukdom som gör att du i skov får depressiva och maniska perioder. (manodepressiv.se)
 • Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. (seui.info)
 • Bipolär sjukdom kallas även för manodepressiv sjukdom, vilket innebär att man svänger i stämningsläge. (psykologa.se)
 • Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. (sagaarjeplog.se)
 • Form av affektiv sjukdom. (psykologiguiden.se)
 • Bipolär sjukdom, bipolär affektiv sjukdom och manodepressiv sjukdom är tre helt synonyma benämningar på samma sjukdom. (fof.se)
 • Bipolär affektiv sjukdom orsakas av en kombination av neurologiska, biologiska, emotionella och miljömässiga faktorer. (oyedany.com)
 • Detta beror på det faktum att många med typ en bipolär affektiv sjukdom har tendenser att tappa kontakten med verkligheten, har hallucinationer, eller ha vanföreställningar under mer svåra maniska faser. (oyedany.com)
 • Det finns många behandlingsalternativ för bipolär affektiv sjukdom. (oyedany.com)
 • Den vanligaste behandlingen för bipolär affektiv sjukdom är en kombination av medicinering och terapi, eller rådgivning. (oyedany.com)
 • KBT, EBT, och RBT är ganska nya former av bipolär affektiv sjukdom behandlingar terapi, som har visat sig vara mycket framgångsrik. (oyedany.com)
 • Medan bipolär affektiv sjukdom är inte en ny sjukdom, finns det fortfarande mycket lite känt om ämnet. (oyedany.com)
 • Som läkare och forskare lära sig mer om hjärnan och hur den fungerar, desto mer sannolikt en bot för bipolär affektiv sjukdom hittas. (oyedany.com)
 • Under tiden bör människor som känner att de kan visa symtom på bipolär affektiv sjukdom kontaktar en psykolog för diagnos och behandling alternativ. (oyedany.com)
 • Sjukdom som yttrar sig i depressiva perioder omv xlande med maniska. (psykologiguiden.se)
 • Att vara manodepressiv innebär att du i perioder är deprimerad och i andra perioder manisk. (manodepressiv.se)
 • Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom och innebär att man pendlar mellan att vara manisk eller deprimerad i olika perioder. (joannahalvardsson.se)
 • Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. (1177.se)
 • Bipolär sjukdom är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både perioder av förhöjd sinnesstämning och perioder av sänkt sinnesstämning förekommer. (kunskapsguiden.se)
 • Bipolär sjukdom (även bipolärt syndrom eller manodepressiv sjukdom) är en psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani. (seui.info)
 • Och lära sig leva med en psykisk sjukdom. (joannahalvardsson.se)
 • Möjligen kan det också vara så att benämningen manodepressiv sjukdom i högre grad är associerad med gamla tiders föreställningar om psykisk sjukdom och på så sätt är mer stigmatiserande för den som drabbas. (fof.se)
 • Bipolär sjukdom, även kallad bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom, är en psykisk sjukdom där patienten har humörsvängningar eller humör cykling. (oyedany.com)
 • Den 28 januari 2015 diagnostiserades jag med bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom. (theresemolander.se)
 • I "Vulkanutbrott och istider" berättar några människor som har bipolär sjukdom (även kallad manodepressiv sjukdom) om sina sjukdomsperioder. (ibisgbg.se)
 • Mycket pekar på att funktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan (bland annat serotonin, noradrenalin och dopamin) är förändrad hos personer som lider av bipolär sjukdom. (netdoktor.se)
 • Äldre personer med bipolär sjukdom behandlas på samma sätt som andra vuxna. (kunskapsguiden.se)
 • För äldre personer med bipolär sjukdom kan det ta längre tid att bli bättre. (kunskapsguiden.se)
 • Bipolär sjukdom anges till 10 - 25 procent av alla förstämningssyndrom i hög ålder och upp till 5 procent av personer som tas in för äldrepsykiatrisk vård. (kunskapsguiden.se)
 • Hans forskning visar bland annat att personer med bipolär sjukdom verkar vara mer kreativa än andra. (theresemolander.se)
 • Anhöriga till personer med kronisk sjukdom far oftast även de mycket illa. (balansostergotland.se)
 • Sen jag fick min diagnos , bipolär sjukdom typ 2 i januari 2015 har jag lärt mig mycket om hur det är att leva med bipolär sjukdom. (theresemolander.se)
 • Den som lider av bipolär sjukdom får sin diagnos först efter det att läkaren har kunnat kartlägga vilka symptom som föreligger. (psykologa.se)
 • Jag har en manodepressiv diagnos och det är 35 år sedan den debuterade, säger Stina Lundström. (wordpress.com)
 • Strax före sin 30-årsdag fick Ellen Forney sin diagnos bipolär sjukdom. (ibisgbg.se)
 • Mixed state, dysforisk mani och rapid cycling är ytterligare diagnos-kriterier inom bipolär sjukdom. (bipolarsjukdom.se)
 • I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar man med att bipolär sjukdom beror på en kombination av arv och miljöfaktorer. (seui.info)
 • Vad beror bipolär sjukdom på? (1177.se)
 • Men för den som lever med bipolär sjukdom är svängningarna större, allvarligare och beror inte alltid på livshändelser. (theresemolander.se)
 • Det kan ta lång tid innan man förstår att de känslomässiga problem som en människa drabbats av beror på bipolär sjukdom. (psykiatrisydvast.se)
 • I nutida psykiatri r beteckningen manodepressiv sjukdom ersatt av termer som bipol r sjukdom, bipol rt syndrom, bipol r st rning (eng: bipolar disorder). (psykologiguiden.se)
 • Inom medicinska och vetenskapliga kretsar används numera benämningen bipolär, men i dagligt tal hör man fortfarande beteckningen manodepressiv. (fof.se)
 • S:t Göranprojektet är en prospektiv longitudinell studie av patienter med manodepressiv sjukdom (bipolärt syndrom) och uppmärksamhetsstörningar. (ki.se)
 • Symtomen kan förändras genom livet, och därmed vilken typ av bipolär sjukdom du har. (1177.se)
 • Återkommande depressioner kan vara en fas i en bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom. (doktorn.com)
 • Generna är förmodligen också bara associerade med bipolär sjukdom och återkommande depressioner. (seui.info)
 • Klassisk bipolär sjukdom med typiska manier som växlar med depressioner drabbar cirka 1 procent av befolkningen. (psykiatrisydvast.se)
 • Man kan då ha trott att det rört sig om en ren depressionssjukdom, som bara kommer att rymma återkommande depressioner, och inte sett att det kunnat röra sig om en bipolär sjukdom. (bipolarsjukdom.se)
 • Det är uppskattat att mellan 1-3 % av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom. (psykologa.se)
 • Manodepressiv sjukdom är en i befolkningen vanlig sjukdom. (doktorn.com)
 • Ungefär en procent av befolkningen lider av bipolär sjukdom. (netdoktor.se)
 • Också lära dig om de grundläggande indikationer på att manodepressiv är på väg att få en attack eller en episod. (solapo.com)
 • Var inte rädd att be om lite hjälp ifall manodepressiv person får utom kontroll, särskilt när han har en fullt utvecklad manisk eller depressiv episod. (solapo.com)
 • Jag står vid sidan av och ser hur den närmaste familjen lider och far illa" skriver en person som upplever att släktingen med bipolär sjukdom inte söker hjälp i tillräcklig utsträckning. (balansostergotland.se)
 • En annan typ av behandling som fungerar mycket bra för manodepressiv sjukdom är elbehandling. (manodepressiv.se)
 • Det är viktigt att få behandling om du har bipolär sjukdom. (joannahalvardsson.se)
 • I Sverige arbetar mycket få med specifik psykologisk behandling av bipolär sjukdom. (kunskapsguiden.se)
 • Sjukvårdspersonalen i både öppen och sluten vård skall ge patienten så goda kunskaper att denne kan ta ansvar för sin sjukdom och dess behandling. (docplayer.se)
 • Det finns många sätt för dig att känna till fakta om manodepressiv människor. (solapo.com)
 • Diagnosen bipolär sjukdom ställs efter vilka symptom som föreligger - det finns inga labprover man kan ta. (netdoktor.se)
 • Att få diagnosen bipolär sjukdom kan för många kännas frigörande, en förklaring till alla de växlande sinnestämningarna kan lyfta en tung börda från axlarna. (psykologa.se)
 • Det är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och ungefär 3 - 5% av världens befolkning har bipolär sjukdom. (theresemolander.se)
 • Han har nämligen varit öppen med sin sjukdom i över femtio år, han var en av de första svenska offentliga personerna i Sverige som berättade öppet om sina psykiska problem. (vadardepression.se)
 • Men i verkligheten, manodepressiv människor har helt enkelt ingen kontroll över sina handlingar och sina känslor. (solapo.com)
 • När man har manodepressiv sjukdom kan man, förutom depressiva och maniska skov, få blandade skov med både maniska och depressiva symptom. (manodepressiv.se)
 • Många år av hans karriär har gått förlorade på grund av manodepressiv sjukdom. (fof.se)
 • Inom partiet har hon inte upplevt några problem på grund av sin sjukdom. (wordpress.com)
 • Vad innebär det att leva med Bipolär sjukdom/ Manodepressiv sjukdom? (joannahalvardsson.se)
 • Att leva med bipolär sjukdom är något som påverkar både en själv och ens anhöriga i stor omfattning. (theresemolander.se)
 • Och det är långt ifrån lätt att leva med bipolär sjukdom. (theresemolander.se)
 • Där stod ju jag, 25 år gammal och hade nyss fått reda på att jag skulle behöva leva med bipolär sjukdom resten av mitt liv. (theresemolander.se)
 • Det är helt enkelt ett faktum att det är svårt att leva med bipolär sjukdom. (theresemolander.se)
 • För de flesta, oavsett om man har bipolär sjukdom typ 1 eller typ 1, så är det dessutom farligt att leva utan mediciner. (theresemolander.se)
 • Ska man leva med bipolär sjukdom och ha ett bra liv behöver man ha en läkare som tror att det går. (theresemolander.se)
 • Ett exempel på vård som gör det lättare att leva med bipolär sjukdom är samtalsstöd, KBT och gruppterapi. (theresemolander.se)
 • Men innan vi pratar mer om hur det är att leva med bipolär sjukdom och hur man får rätt och bra vård så kan det vara bra att veta vad bipolär sjukdom är. (theresemolander.se)
 • Under våren kommer jag att få komma till en specialavdelning för ytterligare medicinering och hjälp att lära mig leva med min sjukdom. (theresemolander.se)
 • Hos människor som drabbats av bipolär sjukdom har dessa system hamnat ur balans och regleringen fungerar inte på normalt sätt. (psykiatrisydvast.se)
 • Att uppleva dessa känslor behöver inte betyda att man lider av bipolär sjukdom. (psykologa.se)
 • Samtidigt kan det vara oerhört frustrerande och känslosamt när man får beskedet att man lider av en livslång sjukdom. (psykologa.se)
 • Det är vanligt att få symtom på bipolär sjukdom för första gången under tonåren. (1177.se)
 • Troligen kommer framtida indelning av bipolaritet bli mer mångfacetterad, från allvarlig sjukdom till tillstånd där svängningarna i stämningsläget är mer eller mindre uttalade. (bipolarsjukdom.se)
 • Borderline personlighetsstörning anses av många vara en variant av bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar). (doktorn.com)
 • Familje- och tvillingstudier har visat att ärftliga faktorer spelar en roll för utveckling av bipolär sjukdom och manodepression. (netdoktor.se)
 • Läkaren hade sagt: Bipolär sjukdom och jag spottade på det, igen och på nytt. (ibisgbg.se)
 • Det verkar som att, när man mår bättre i sin bipolära sjukdom, slutar med den livsviktiga medicineringen - och följden blir ännu en sjukdomsperiod. (balansostergotland.se)
 • Äldre patienter med bipolär sjukdom utgörs såväl av de som insjuknat tidigare i livet och sådana som nyinsjuknat. (kunskapsguiden.se)
 • I samband med begreppet manodepressiv sjukdom talar man sällan om sådana kategorier. (fof.se)