• Exempelvis i frågor som handlar om att förebygga risker som rör genetiskt modifierade organismer (GMO). (genteknik.nu)
 • Har ansökan lämnats in under förordningen (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder sker omröstningen i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa ( SKLD ). (genteknik.nu)
 • Och när de sedan tog fram genetiskt förändrade IRX3-knockout-möss visade de sig väga mindre och när de sattes på högfettdiet gå upp mindre i vikt och bli mindre insulinresistenta än vanliga möss. (onunicornsandgenes.blog)
 • Denna studie visade också att genetiskt förändrade möss för att ha samma genetiska mutation som människor resulterade i en dubbelt ökad risk för hjärtattack jämfört med normala möss. (innerself.com)
 • Studier på möss visade att dem som hade en större mängd betaamyloidplack i hjärnan ( bildas vid alzheimers ), hade en annan bakteriestruktur i tarmen än friska möss. (blogspot.com)
 • Som vuxna hade normala möss tre till fyra gånger fler sådana nervbanor än möss som saknade leptin. (lakemedelsvarlden.se)
 • Forskarna kunde också visa att hjärnorna hos de genetiskt förändrade mössen blev normala när de fick leptininjektioner. (lakemedelsvarlden.se)
 • Jeffrey Friedman, som klonade leptin för tio år sedan, och medarbetare kunde visa att jämfört med normala vuxna möss hade möss som saknade leptin omkring fyra gånger så många synapser som påverkar deras hungerstimulerande nervceller. (lakemedelsvarlden.se)
 • Efter några få dagar med leptinbehandling, liknade de muterade mössens hjärnor normala möss med avseende på förhållandet mellan nervändslut som signalerar mättnad respektive hunger. (lakemedelsvarlden.se)
 • Hon upptäckte att mössen med låga nivåer sprang nästan dubbelt så många kilometer som normala möss. (runnersworld.se)
 • När forskarna därefter transplanterade tarmbakterier från barnen före och efter dieten till bakteriefria möss, observerades en effekt på metabolismen och på produktionen av kortkedjiga fettsyror hos mössen, vilket skulle kunna betyda att bakteriesammansättningen i tarmen kan ha en direkt effekt på vår metabolism och på utvecklingen av fetma. (nutritionsfakta.se)
 • Forskarna inaktiverade genen som kodar för ICMT hos möss med progeria och observerade sedan hur det påverkade deras hälsa. (ki.se)
 • Forskarna behandlade också mänskliga HGPS-celler och HGPS-lika celler från möss med en syntetisk kemikalie kallad C75 som hämmar ICMT-proteinet. (ki.se)
 • I den första studien i Science (2004;5667:108-110) använde forskare vid Oregon National Primate Research Center, Beaverton, USA fluorescerande molekyler för att studera tillväxt av nerver i hjärnan hos möss med en genetisk mutation som begränsar deras leptinproduktion. (lakemedelsvarlden.se)
 • Ur genetisk synpunkt är det mycket viktigare att föra vidare genetiskt material till nästa generation än att hålla liv i den enskilda individen. (illvet.se)
 • Moderna in vitro- tillvägagångssätt och genetisk konstruktion av möss har underlättat upptäckter som belyser den pleiotropiska naturen hos neurotransmitter-signalering i neuro-utvecklingsprocesser. (mediatekstore.com)
 • I en ny studie som presenteras i Science idag har forskare på Mayo Clinic lyckats förlänga livet på möss med 17-35 procent genom att rensa ut celler i så kallad senescence, ett slags bestående viloläge. (unggammal.se)
 • Den nya studien på möss visar att blockering av ett protein kallat ICMT, som är inblandat i modifiering av progerins struktur, kan förbättra tillståndet hos drabbade celler utan att minska celldelning och tillväxt. (ki.se)
 • Man överför från en art till en annan genetiskt material, som ger upphov till en viss önskad egenskap. (mimersbrunn.se)
 • Till exempel så överför man genetiskt material från människor till kor för att de ska producera läkemedel i sin mjölk eller fiskgener till växter för att de ska tåla kyla bättre. (mimersbrunn.se)
 • Mycken och viktig kunskap om stamceller har under de senaste 40 åren vunnits genom forskning på djur, och då framförallt på möss. (smer.se)
 • Transgena djur har fått enstaka gener förändrade, borttagna eller utbytta. (skolarbete.nu)
 • Om de bakteriefria mössen får en bakterieflora i tarmen från vanliga möss med fetma försvinner skyddet och mängden kroppsfett ökar snabbt (4). (nutritionsfakta.se)
 • Professor Fredrik Bäckhed, Wallenberg Laboratoriet på Sahlgrenska Akademin, har i sina studier på bakteriefria möss visat att dessa har väldigt lite kroppsfett och att de är skyddade mot fetma som vanliga möss utvecklar om de har en diet med mycket fett och socker (3). (nutritionsfakta.se)
 • Både FTO och IRX3 verkar ha effekter på vikt i experiment med genetiskt förändrade möss. (onunicornsandgenes.blog)
 • I maj 1983 kom den första vetenskapliga artikeln som beskrev hur man kan genetiskt modifiera en växt. (genteknik.nu)
 • Studien, som har genomförts på möss, publiceras i den vetenskapliga tidskriften eLife och ger hopp om effektivare behandlingar för detta dödliga tillstånd. (ki.se)
 • De hade också större skelettmuskelfibrer, och muskelcellerna runt deras aorta liknade de hos friska möss. (ki.se)
 • När bakterier injiceras i möss som är genetiskt förändrade att utveckla plack och Alzheimers likt människor bildades plack på en enda dag. (dh.se)
 • Rent praktiskt innebär detta att forskaren genom ljuspåverkan genetiskt undersöker och övervakar, en specifik utvald del av nervceller/ neuroner för att förstå hur informationen bearbetas och omvandlas inom det neurala nätverket. (vaken.se)
 • Det är de här genetiskt förändrade mössen som en av författarna, Chin-Chung Hui, beskrev som "helt resistenta mot fetma orsakad av fet mat" ( TT ). (onunicornsandgenes.blog)