• I Sverige var det Magnus Ladulås lag från 1280 Alsnö stadga som gav frälset sina första rättigheter mot kungens makt. (wikipedia.org)
 • Regeringen ska arbeta för att Sverige helt och fullt följer de mänskliga rättigheterna. (regeringen.se)
 • Dessutom gäller den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som lag i Sverige sedan år 1995. (regeringen.se)
 • Du kan läsa mera om Riksteatern och Kalityprojektet och vilka de 16 orterna är här: http://www.riksteatern.se/forestallningar/kality/?pOneId=c1848391-054f-4df8-af05-fd27301aec01 Som en del av Kalityprojektet vill Amnesty Sverige lyfta frågan om hur situationen ser ut idag för mänskliga rättigheter. (amnesty.se)
 • Här kan du läsa mera om Amnesty Sverige och Kalityprojektet: http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/kality/ SEMINARIET Amnestys grupper för Etiopien och Östra Afrika arrangerar därför ett seminarium den 28/3 kl 12:00-13:30 rörande pressfrihet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Etiopien och Östra Afrika. (amnesty.se)
 • Mänskliga rättigheter är högsta prioritet för skolministern att omedelbart införa som ett obligatoriskt kärnämne i alla skolor i Sverige. (peterularsson.se)
 • Tänk om vi kunde få in de mänskliga rättigheterna i klassrummen och på skolgårdarna i Sverige! (peterularsson.se)
 • Sverige har, som de övriga europeiska staterna, antagit Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. (sh.se)
 • Är det så man talar om mänskliga rättigheter i Sverige 2016? (dagensarena.se)
 • På 1980-talet blev Sverige det första land i världen som tillsatte en särskild UD-representant för mänskliga rättigheter för att markera Sveriges höga prioritering av mänskliga rättigheter i utrikes- och biståndspolitiken. (dagensarena.se)
 • Sverige har länge haft ett högt anseende i världen för vårt försvar av mänskliga rättigheter och för vår tydliga prioritering av frågan. (dagensarena.se)
 • Ambassadören för mänskliga rättigheter har varit en viktig del av detta arbete då det har möjliggjort för Sverige att kontinuerligt lyfta frågor kring mänskliga rättigheter på en hög diplomatisk nivå. (dagensarena.se)
 • Ambassadören har haft i uppgift att företräda Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter, att leda bilaterala dialoger kring mänskliga rättigheter med länder som Kina, Indonesien och Sydafrika och att granska och främja mänskliga rättigheter i Sveriges biståndsmottagarländer. (dagensarena.se)
 • I stället för att vidta åtgärder som innebär att Sverige drar ner på sitt engagemang borde utrikesminister Carl Bildt fundera på hur en ambassadör för mänskliga rättigheter kan stärkas ytterligare och bli än mer effektiv i sin roll. (dagensarena.se)
 • Utrikesministern borde också överväga hur Sverige i ännu större utsträckning kan bidra till demokratiutveckling och att stärka respekten för grundläggande rättigheter. (dagensarena.se)
 • Indragningen av tjänsten som ambassadör för mänskliga rättigheter riskerar att förminska Sverige i dessa sammanhang. (dagensarena.se)
 • Sverige ökar nu stödet till organisationer som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och yttrandefrihet i Uganda. (sida.se)
 • Nu fortsätter Sverige att satsa för att stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. (sida.se)
 • Situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige granskas av flera internationella organ. (manskligarattigheter.se)
 • Vid dagens seminarium medverkar också Magne Ove Varsi, chef för MR-enheten på Samerådet, Ande Somby, biträdande professor i juridik vid Tromsö universitet som är specialiserad på samiska rättigheter, samt Per Olsson Fridh, statssekreterare i Kulturdepartementet som var regeringens delegationsledare när Sverige förhördes i FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève nyligen. (fn.se)
 • Det är femte gången som förbundet uppmärksammar en person som gjort viktiga insatser för mänskliga rättigheter i Sverige. (fn.se)
 • Den svenska regeringen har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, i Sverige och i andra länder där svenska företags agerande riskerar att kränka dessa rättigheter. (concord.se)
 • Sverige har gjort framsteg och ökat förutsättningarna för att säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter, samtidigt som Sverige lägger allt större kraft på ökad export, inte minst till områden med hög risk för människorättskränkningar. (concord.se)
 • För att Sverige ska kunna säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter behöver regeringen utreda en lagstiftning om obligatorisk Human Rights Due Diligence för företag. (concord.se)
 • Asylrättscentrum välkomnar förslaget att Sverige inrättar en nationell institution för mänskliga rättigheter som uppfyller de kriterier som Paris principerna anger. (sweref.org)
 • En sådan nationell institution kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheternas ställning i Sverige. (sweref.org)
 • Det borde vi lära oss av i Sverige, där vi litar alltför mycket på politiken: en viss juridisk kontroll är nödvändigt om vi menar allvar med vårt ständiga tal om rättigheter. (wordpress.com)
 • Men samarbetet är inte friktionsfritt: "Vi har noterat Kinas restriktivitet i FN:s budgetfrågor som rör finansiering av mänskliga rättigheter och genderkomponenter [sic]", säger Byrenius Roslund, och tillägger att Sverige ser med fortsatt oro på situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. (omvarlden.se)
 • Svenska staten är enligt internationell lag skyldig att hålla svenska företag juridiskt ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter utomlands, menar FIAN Sverige. (omvarlden.se)
 • När Sverige på detta vis duckar för sina extraterritoriella skyldigheter gällande mänskliga rättigheter bidrar de till att skapa juridiska luckor vilket försvårar upprättelse och gottgörelse för de drabbade. (omvarlden.se)
 • I den här typen av fall måste Sverige även säkerställa att svenska biståndspengar inte orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter. (omvarlden.se)
 • På undersidorna hittar du information om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, de dialoger Sverige för med enskilda länder och hur Sverige samverkar med internationella organisationer i arbetet för mänskliga rättigheter. (dynamaster.se)
 • I vår del av världen, inte minst i Sverige, kan vi se de mänskliga rättigheterna som självklara. (lu.se)
 • Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. (dynamaster.se)
 • CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Företagande och mänskliga rättigheter har sammanfattat sina argument till varför Sverige bör utreda möjligheten till en nationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter. (concord.se)
 • Att avskaffa rollen som ambassadör för mänskliga rättigheter kommer att påverka Sveriges arbete på området och markerar en nedprioritering av de mänskliga rättigheterna i den svenska utrikespolitiken. (dagensarena.se)
 • Det råder ingen tvekan om att ett kraftfullt internationellt arbete till förmån för de mänskliga rättigheterna behövs i vår värld i dag. (dagensarena.se)
 • På så sätt kan vi tillsammans utveckla Sveriges arbete för de mänskliga rättigheterna - åt rätt håll. (dagensarena.se)
 • Sara Hugosson från Diakonia berättar om deras planerade arbete med politikersamtal om mänskliga rättigheter och demokrati under valåret 2018. (ikff.se)
 • Kapitlet om företagande och mänskliga rättigheter är framtaget av Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Forum Syd, Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkans internationella arbete och Swedwatch, medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet. (concord.se)
 • Juryn betonade även Tutus bidrag till FNs och Unescos arbete inom frågor om mänskliga rättigheter. (unesco.se)
 • Företagens arbete med mänskliga rättigheter behöver därför anpassas efter tillfälle och situation. (goodpoint.se)
 • Eller är du nyfiken på hur Goodpoint kan hjälpa till i ert arbete med mänskliga rättigheter? (goodpoint.se)
 • Kinas intresse av att påverka FN:s arbete med mänskliga rättigheter bottnar i att landet fått allt skarpare anmärkningar på denna punkt sedan Xi Jinping tog makten 2013. (omvarlden.se)
 • Här kan du läsa om Sveriges arbete för mänskliga rättigheter i världen. (dynamaster.se)
 • Forskningsnavet ska göra det möjligt för forskare inom mänskliga rättigheter att förstärka och omvärdera sitt arbete för att ta itu med dagens största utmaningar. (lu.se)
 • Även Sveriges Kommuner och Landsting är aktiva och driver bland annat ett utvecklingsprojekt för att stödja kommuners och landstings systematiska arbete för mänskliga rättigheter. (socialanatet.se)
 • Arbete med mänskliga rättigheter (MR) sker överallt i samhället och efterfrågan på kunskaper kring MR-frågor finns i såväl kommunala, regionala och statliga internationella och regionala organ som exempelvis FN och EU. (gu.se)
 • Arbete med mänskliga rättigheter (MR) pågår överallt i samhället och efterfrågan på MR-kunskaper finns i kommunala, regionala och statliga verksamheter. (gu.se)
 • Masterprogrammet i mänskliga rättigheter är en tvärvetenskaplig utbildning som fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete. (gu.se)
 • Genomgående teman under hela utbildningen är makt, mänskliga rättigheter, socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete. (uu.se)
 • Scania, Atlas Copco, Volvo AB och Sandvik brister i sitt arbete med mänskliga rättigheter. (ingenjoren.se)
 • De mänskliga rättigheterna (förkortas i vardagliga sammanhang ibland MR ) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt , och preciseras i internationella överenskommelser. (wikipedia.org)
 • Endast de rättigheter som skyddas i den primära folkrätten kan dock upprätthållas i juridisk mening, oavsett viss stats anslutning till berörda internationella överenskommelser. (wikipedia.org)
 • Det finns även andra internationella överenskommelser mellan stater som säger att det ska finnas mänskliga rättigheter. (regeringen.se)
 • Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. (mynetworkglobal.com)
 • Prisutdelningen sker vid Unescos sekretariat i Paris den 10 december som är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. (unesco.se)
 • Thierach, ordförande för Munich International Society for Human Rights, sade i sitt tal att när den Internationella olympiska kommittén gav 2008-års sommar-OS till Peking hoppades de att det skulle medföra förbättringar för de mänskliga rättigheterna i Kina. (epochtimes.se)
 • Den internationella konferensen för samman förespråkare för mänskliga rättigheter från sex länder. (humanrights.com)
 • Rättsområdet internationell rätt och mänskliga rättigheter fokuserar på de skyldigheter som följer av internationella avtal och internationell sedvanerätt. (varbi.com)
 • I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på juristprogrammet och på det internationella mastersprogrammet i International Human Rights Law (i samverkan med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt), på forskarnivå, samt inom fakultetens distans- och uppdragsutbildningar. (varbi.com)
 • 6 Arbetet nationellt Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri- och rättigheter Nationella bestämmelser Förhållandet mellan nationella, regionala och internationella överenskommelser? (docplayer.se)
 • Sodexo har åtagit sig att respektera följande principer i: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s trepartsförklaring om principer för multinationella företag och socialpolitik FN:s initiativ Global Compact: Mänskliga rättigheter Princip 1 Företaget ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter. (docplayer.se)
 • Sedan 1950 högtidlighålls Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. (legimus.se)
 • Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. (eumedborgareisverige.se)
 • Efter din utbildning kan du arbeta med mänskliga rättigheter i kommunala, regionala eller statliga internationella och regionala organ som exempelvis FN och EU. (gu.se)
 • Med mänskliga rättigheter avses sådana rättigheter som är särskilt viktiga för individen och som har erkänts i internationella handlingar om mänskliga rättigheter eller utvecklats inom den internationella sedvanerätten. (lapsenoikeudet.fi)
 • Avtal om mänskliga rättigheter är sådana internationella överenskommelser inom vilka stater förbinder sig att garantera vissa av dessa särskilt viktiga rättigheter för de människor som omfattas av statens rättsskipningssystem. (lapsenoikeudet.fi)
 • Vår rättsställning regleras förutom av de mänskliga rättigheterna i de internationella människorättsavtalen av de grundläggande rättigheterna i andra kapitlet i Finlands grundlag. (lapsenoikeudet.fi)
 • De internationella avtalen för mänskliga rättigheter fastställer dock en miniminivå för de grundläggande rättigheterna som eftersträvats på det internationella planet, medan den nationella grundlagen kan erbjuda ett grundligare och mer långtgående skydd av rättigheterna i fråga. (lapsenoikeudet.fi)
 • De internationella avtalen för mänskliga rättigheter förpliktar de fördragsslutande staterna på det internationella planet. (lapsenoikeudet.fi)
 • Finland har satt i kraft så gott som alla betydande internationella avtal om mänskliga rättigheter. (lapsenoikeudet.fi)
 • Det ni har gjort för att främja internationella mänskliga rättigheter saknar motstycke. (scientology-gothenburg.org)
 • Det har gjorts försök av andra människor och andra organisationer för att skapa och göra vissa saker angående internationella mänskliga rättigheter, men jag tror att kyrkans internationella program för mänskliga rättigheter har nått en höjdpunkt, som ingen annan har uppnått. (scientology-gothenburg.org)
 • Det internationella skyddet för mänskliga rättigheter är i fara, varnar Amnesty International i sin årsrapport för 2015. (advokatsamfundet.se)
 • Samtidigt fortsätter vi att stärka vårt internationella utvecklingssamarbete eftersom vi vet att fackliga rättigheter runtom i världen ständigt ifrågasätts och kränks. (mrdagarna.nu)
 • I uppdraget som vice generalsekreterare för FN (2012-2016) ingick att betona sambandet mellan mänskliga rättigheter och arbetet för utveckling, fred och säkerhet. (uu.se)
 • Hedra minnet av en avliden och stöd samtidigt arbetet för mänskliga rättigheter. (amnesty.se)
 • Det svenska utvecklingsbiståndet, som innehåller ett stort mått av stöd till arbetet för de mänskliga rättigheterna, bör även i fortsättningen kombineras med gransknings- och informationsinsatser. (dagensarena.se)
 • Projektet syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning. (uka.se)
 • Vi vill framhålla att det i arbetet med att överval-a CRPD finns skäl att inkludera och involvera organisationer och personer med funktionsnedsättning som har perspektiv och erfarenhet av migrationsområdet, där särskild problematik rörande rättigheter för personer med funktionshinder förekommer. (sweref.org)
 • Annonserna skildrar på ett mycket personligt sätt frågor om mänskliga rättigheter som ungdomar ställs inför, såsom försök att lura dem på lönen för arbetet de gör, orättvisor som orsakas av falska anklagelser och att det till och med idag förekommer barnslaveri. (youthforhumanrights.org)
 • I utvärderingen rekommenderas det att man i arbetet med handlingsprogrammet för grundläggande och mänskliga rättigheter under statsminister Sanna Marins regeringsperiod ska använda oberoende forskning för att sätta upp mål samt utveckla indikatorer för uppföljning av politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter. (valtioneuvosto.fi)
 • Samtidigt som Kinas globala inflytande ökar, använder landet sin makt för att underminera arbetet för mänskliga rättigheter i bland annat FN och EU. (omvarlden.se)
 • Organisationen hade då talat med flera diplomater inblandade i FN:s budgetförhandlingar, som vittnade om en intensiv "kohandel" gällande de fredsbevarande styrkornas roll för arbetet med mänskliga rättigheter. (omvarlden.se)
 • Socialtjänstlagen Arbetet nationellt Vilka rättigheter kan tänkas beskrivas direkt/indirekt i Socialtjänstlagen? (docplayer.se)
 • Tillsammans utgör de ett universellt ramverk för arbetet med de mänskliga rättigheterna. (eumedborgareisverige.se)
 • Det är ett brott mot mänskliga rättigheter. (amnesty.se)
 • Tortyr är förbjudet och ett brott mot mänskliga rättigheter, ändå utsätts människor dagligen för brutala övergrepp. (amnesty.se)
 • Dagligen ser vi brott mot de mänskliga rättigheterna. (peterularsson.se)
 • Jag fick ett mail och artikel från en läsare om kvinnlig omskärelse - ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. (peterularsson.se)
 • De flesta konflikterna i dag har sina rötter i brott mot de mänskliga rättigheterna och i demokratiska underskott, till exempel i Syrien, Kongo och Egypten. (dagensarena.se)
 • Det har inte skett här, och det är alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna. (wordpress.com)
 • Till det tillkommer skyldighet att införa mekanismer som håller företag juridiskt ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter. (omvarlden.se)
 • Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne. (demokraterna.org)
 • Princip 2 Se till att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. (docplayer.se)
 • Demokraterna har i viss utsträckning varit mer kritiska än Republikanerna gällande Kinas brott mot mänskliga rättigheter. (blogspot.com)
 • Vi öppnandet av det 38:e rådsmötet kritiserade den brittiske utrikesministern Boris Johnson rådets kontroversiella punkt 7, det vill säga en permanent punkt på dagordningen som uteslutande ägnas åt diskussioner om brott mot mänskliga rättigheter på Västbanken och Gazaremsan. (israelidag.se)
 • Inte minst viktigt har varit att ambassadören fungerat som en länk mellan regeringen och svenska organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. (dagensarena.se)
 • Utrikesministern förklarade för riksdagen att jobbet inte längre behövs, dels eftersom EU numera har en egen hög representant för mänskliga rättigheter och dels för att många fler UD-tjänstemän än tidigare arbetar med dessa frågor. (dagensarena.se)
 • Svenska ambassaden i Kampala har fattat beslut om ytterligare 49 miljoner kronor de närmsta två åren till en bred demokratifond som i sin tur förmedlar medel till ett hundratal organsationer som arbetar för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och yttrandefrihet. (sida.se)
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) från 2011, visar på vikten av att företag är medvetna om och arbetar med de mänskliga rättigheterna. (goodpoint.se)
 • Världen största människorättsorganisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska. (socionicasys.info)
 • Bistånd till mänskliga rättigheter En stiftelse inom svenska Amnesty som arbetar med bistånd inom ramarna för Amnesty Internationals åtagande. (socionicasys.info)
 • Varför är det viktigt att kommuner och landsting arbetar för att säkerställa mänskliga rättigheter? (socialanatet.se)
 • Bland de valbara kurserna har du möjlighet att göra en arbetspraktik (20 alternativt 10 veckor) inom en verksamhet som arbetar med implementering av mänskliga rättigheter. (gu.se)
 • De som har tagit examen hos oss arbetar idag till exempel som koordinator för freds- och människorättsövervakning för Kristna fredsrörelsen i Guatemala, projektansvarig för förortssatsningar för Rädda Barnen i Göteborg, demokratiutvecklare i Uddevalla kommun, utredare på Handisam, Reports Officer på World Food Programme i Zimbabwe, utredare på DO, projektansvarig för jämställdhetsintegrering i Umeå kommun, webbansvarig på UN Women i Stockholm och som konsult i mänskliga rättigheter. (gu.se)
 • Idag är KMR en världsomspännande kraft som aktivt arbetar för att få ett slut på brutala behandlingar, kriminella metoder och kränkningar av mänskliga rättigheter i området mental hälsa. (scientology-malmo.org)
 • Mänskliga Rättighetsdagarna är en möjlighet för oss att bredda och fördjupa vår kunskap i MR-frågor, och att föra en dialog med deltagarna om hur facket kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen, säger Magnus Andersson som arbetar som Internationell sekreterare på Vision. (mrdagarna.nu)
 • Atlas Copco är med på FN:s Global Contact-lista över företag som tar sitt ansvar och arbetar med frågor som mänskliga rättigheter. (ingenjoren.se)
 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken. (regeringen.se)
 • Det är oroande och märkligt att en utrikesminister vars främsta intresse är säkerhetspolitik - bortsett från frågan om yttrandefrihet på nätet - inte ser den tydliga kopplingen mellan mänskliga rättigheter, demokrati och säkerhet. (dagensarena.se)
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna går hand i hand med demokrati och god samhällsstyrning. (dagensarena.se)
 • Demokrati och mänskliga rättigheter är nyckelfrågor i vår dialog med ugandiska regeringen, förklarar Urban Andersson, Sveriges ambassadör i Uganda. (sida.se)
 • Bakgrunden är ju en allmän oro över hur utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter försämras världen över. (ikff.se)
 • EU är en otroligt viktig kraft för fattigdomsbekämpning, demokrati och försvar av mänskliga rättigheter runt om i världen. (concord.se)
 • Nätverket Swed-watch, som övervakar svenska företags verksamhet i utvecklingsländer, anser att gruvföretaget Freeport bryter mot de mänskliga rättigheterna och skadar miljön på Nya Guinea. (sverigesradio.se)
 • Medvetenheten bland svenska företag om mänskliga rättigheter blir bättre, men samtidigt blir skillnaderna större mellan stora och mindre företag. (sverigesradio.se)
 • De som kommer hit är medborgare i EU, och med några inskränkningar har de samma sociala rättigheter som svenska medborgare. (dagensarena.se)
 • Regeringen har publicerat svenska översättningar av FN:s allmänna förklaring och de sju viktigaste FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. (manskligarattigheter.se)
 • Regissören Amanda Kernell tilldelas i dag Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. (fn.se)
 • Amanda Kernell, Guldbaggebelönad regissör och skapare av filmen "Sameblod", är 2018 års mottagare av Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. (fn.se)
 • Årets mottagare av Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter är en regissör och manusförfattare som använder film som metod för att föra fram sitt budskap. (fn.se)
 • Hon påminner oss om den förmyndarroll som den svenska staten har haft under årens lopp med förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter. (fn.se)
 • Riksdagsskrivelse RWI Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt RÅ Riksåklagaren SI Svenska institutet Sida Swedish International Development Cooperation Agency (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) SILD Swedish Institute for Legal Development SKL Statens kriminaltekniska laboratorium Skr. (lagen.nu)
 • Den svenska regeringen har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, både i och utanför landets gränser. (concord.se)
 • Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. (regeringen.se)
 • Här har vi sammanfattat hur företagens ansvar ser ut och hur de bör arbeta med mänskliga rättigheter för att uppfylla kraven i bland annat FN:s riktlinjer. (goodpoint.se)
 • Bland annat har FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter kritiserat många av de svepande och landsomfattande lagar som Kina infört på senare år, gällande exempelvis terrorism och nationell säkerhet. (omvarlden.se)
 • ISO 26000 Guidance on Social responsibility innehåller 27 definitioner, 7 huvudprinciper, 37 delområden och fler än 450 rekommendationer om bland annat mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption. (ingenjoren.se)
 • De har gjort vissa ändringar, bland annat tummat på formuleringarna om mänskliga rättigheter. (ingenjoren.se)
 • I boken "Naturens rättigheter - att skapa fred med jorden" beskriver han ihop med Ingrid Berg och Nikolas Berg hur idén och den juridiska praxisen för naturens rättigheter växer fram i grundlagar i flera länder, bland annat i Ecuador, Bolivia, Colombia, samt i lokala lagar i Nya Zeeland, Indien och USA. (uu.se)
 • Utbildning ska uppmuntra till en anda av respekt för de mänskliga rättigheterna. (lansstyrelsen.se)
 • Främjande av och respekt för de mänskliga rättigheterna förebygger konflikter som många gånger har sin grund i diskriminering, liksom brist på rättssäkerhet och politiskt medinflytande. (dagensarena.se)
 • Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Ända sedan Sodexo grundades av Pierre Bellon 1966 har företaget en stark filosofi, kärnvärden och etiska principer som förverkligas varje dag av våra mer än medarbetare. (docplayer.se)
 • Japan och några länder i EU som gick i spetsen för fabricerandet av resolutionen har ingen rätt att säga någonting om andras respekt för mänskliga rättigheter på världsarenan. (svenskkoreanska.se)
 • Principerna bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad. (tem.fi)
 • Vi frågar inte längre om företag har ett ansvar för de mänskliga rättigheterna, eller ens vad ansvaret är. (goodpoint.se)
 • Att utkräva ansvar när allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sker är en utmaning och resulterar i utbredd straffrihet. (omvarlden.se)
 • Vi har ett ansvar att främja mänskliga rättigheter på ett konkret sätt som är direkt kopplat till vår verksamhet och vår närvaro. (docplayer.se)
 • Sodexo deltar i FN:s initiativ Global Compact och har därmed åtagit sig att respektera dess tio principer och ta ansvar för mänskliga rättigheter, följa arbetsnormer och införa nolltolerans mot korruption (2003). (docplayer.se)
 • Företag förväntas ta ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja, oavsett om det gäller leverantörs- eller kundrelationer. (ingenjoren.se)
 • FN-principerna är ett verktyg som visar hur företagen bör agera för att leva upp till sitt ansvar och sina åtaganden när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, både i kund-och leverantörsledet. (ingenjoren.se)
 • Det handlar om att erbjuda juridisk rådgivning för människor på landsbygden, att öka kunskap och att påverka stat och privat sektor att respektera mänskliga rättigheter. (sida.se)
 • Tydliggöra ansvaret för upphandlande myndigheter att ställa krav på sina leverantörer att respektera mänskliga rättigheter, och via upphandlingsmyndigheten förstärka stödet till upphandlande myndigheter gällande tillämpning av sociala krav. (concord.se)
 • 1. Ett policyåtagande att respektera de mänskliga rättigheterna. (goodpoint.se)
 • I och med godkännandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i juni 2011 antogs en ny internationell standard för vad som förväntas av företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter. (ingenjoren.se)
 • Ämnet har särskild efterfrågan på kompetens inom följande områden: socioekonomiska rättigheter, diskrimineringsfrågor, internationell politik, politisk teori/filosofi, etik, genusfrågor, civilsamhällets aktörer samt humanistisk och samhällsvetenskaplig metod och metodologi. (mynetworkglobal.com)
 • I arbetsuppgifterna ingår särskilt att, i samverkan med kollegor och i linje med fakultetens strategiska plan, leda och utveckla forsknings- och utbildningsmiljön i internationell rätt och mänskliga rättigheter. (varbi.com)
 • Mänskliga rättigheter är internationell lag och inte en moralisk kompass. (omvarlden.se)
 • Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Mänskliga rättigheter på Aftonbladet.se. (aftonbladet.se)
 • Hem / Nyheter / Mänskliga rättigheter - en fråga om var du bor? (mrdagarna.nu)
 • Bolag med statligt ägande tillhör en grupp som redan har krav på sig att arbeta enligt de mänskliga rättigheterna. (goodpoint.se)
 • Hur kan ett företag arbeta med mänskliga rättigheter? (goodpoint.se)
 • Med över medarbetare i 80 länder ligger det också i Sodexos intresse att arbeta för att de mänskliga rättigheterna respekteras överallt. (docplayer.se)
 • Hur kan vi arbeta med mänskliga rättigheter i klassen? (digitalpedagogik.se)
 • Men jag har inte sett någon annan arbeta för att informera alla människor om deras rättigheter som ni gör. (scientology-gothenburg.org)
 • Hon bestämde sig för att gå samman med Ungdomar för mänskliga rättigheter och vända på utvecklingen. (humanrights.com)
 • Ungdomar för mänskliga rättigheter Mexico samarbetar med departementet för särskild utbildning och utbildar 700 lärare i att ge föredrag om mänskliga rättigheter till mer än en miljon skolelever. (humanrights.com)
 • Lär barn och ungdomar deras mänskliga rättigheter med pedagogiska verktyg som gör dem intresserade och engagerar dem. (youthforhumanrights.org)
 • För att förverkliga detta, har Scientologi-kyrkor och deras medlemmar under mer än 40 år initierat och stött program som effektivt höjer allmänhetens medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och lär ut dem till ungdomar och vuxna. (scientology-gothenburg.org)
 • Hundratals organisationer och myndigheter har slagit sig samman med Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter för att hjälpa till att informera tiotals miljoner människor i 190 länder. (scientology-gothenburg.org)
 • För att stärka civilbefolkningens och världssamfundets deltagande i dessa program, har vår bataljon av den nationella armén antagit programmet Ungdomar för mänskliga rättigheter. (scientology-gothenburg.org)
 • Dvd:n Ungdomar för mänskliga rättigheter har visat sig vara exceptionellt bra för mig. (scientology-gothenburg.org)
 • ett häfte som skapades år 2001 av Ungdomar för mänskliga rättigheter - innehåller en rikt illustrerad version för ungdomar av Förklaringen och gör mänskliga rättigheter begripliga för ungdomar. (scientology-stockholm.org)
 • Med stöd från Scientologi-kyrkan har Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter gett över 150 000 paket till människorättsgrupper, lärare och myndigheter. (scientology-stockholm.org)
 • Riksdagen och regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att följa de mänskliga rättigheterna. (regeringen.se)
 • Jag förutsätter att den rödgröna oppositionen tar tag i frågan och med hjälp av de borgerliga ledamöter som kan tänkas vilja stå upp för de mänskliga rättigheterna kör över regeringen i frågan snarast. (aftonbladet.se)
 • Läs om vad regeringen gör för att främja de mänskliga rättigheterna. (manskligarattigheter.se)
 • Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter är en källa till information om mänskliga rättigheter och vad regeringen gör nationellt och internationellt. (dynamaster.se)
 • Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. (dynamaster.se)
 • Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. (mynetworkglobal.com)
 • Programmets tvärvetenskapliga grund innebär att vi diskuterar mänskliga rättigheters roll i dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv och du kommer att tillägna dig fördjupade kunskaper om mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer och aktörer. (gu.se)
 • Programmet tar upp mänskliga rättigheters roll i dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv och du lär dig om mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer och aktörer. (gu.se)
 • Det har blivit ännu längre till att nå i mål och lyckas med det Konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen säger ska gälla. (feministisktinitiativ.se)
 • Feministiskt initiativ ville att Konventionen för mänskliga rättigheter skulle bli svensk lag redan innan pandemin. (feministisktinitiativ.se)
 • Förra året tydliggjordes staters extraterritoriella skyldigheter gällande kvinnor på landsbygdens rättigheter i konventionen mot all diskriminering av kvinnor. (omvarlden.se)
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn- konventionen. (digitalpedagogik.se)
 • Asylrättscentrum välkomnar att den nationella institutionen för mänskliga rättigheter ges uppdraget att verka som nationell övervakningsmekanism enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (CRPD). (sweref.org)
 • Mänskliga rättigheter syftar på de friheter, immuniteter, befogenheter och anspråk som individer och grupper av individer, och i viss mån också juridiska personer, åtnjuter i det samhälle i vilket de lever eller verkar. (varbi.com)
 • Tillsammans skapar vi ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor. (mrdagarna.nu)
 • Den Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter hänvisade till artikel 34(6) i protokollet Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter som anger att domstolen har befogenhet att granska klagomål mot stater som accepterat rätten till individuella klagomål. (blogspot.com)
 • 4 Utdrag ur FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. (docplayer.se)
 • I stadgans 24 artikel tryggas barnets rättigheter. (lapsenoikeudet.fi)
 • politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid. (mynetworkglobal.com)
 • En sådan ordning stärker institutionens oberoende gentemot regering och offentlig sektor, samt möjliggör att kunskap och erfarenheter från civilsamhället på de mänskliga rättigheternas område kommer institutionen till del. (sweref.org)
 • I utvärderingen rekommenderas det att verksamheten ska fortsätta i statsrådets nätverk för de kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter samt det demokratipolitiska nätverk som har samordnat beredningen och genomförandet av handlingsprogrammen. (valtioneuvosto.fi)
 • Filmerna förklarar på ett kortfattat sätt vad de mänskliga rättigheterna är, när och hur de kom till samt ger exempel på när de mänskliga rättigheterna kränks. (lrbloggar.se)
 • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna består av en ingress och 54 artiklar som är uppdelade i sju avdelningar: värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter, rättsskipning samt bestämmelser om tillämpning och tolkning av stadgan. (lapsenoikeudet.fi)
 • Dessa rättigheter reglerar relationen mellan statsmakten och individen och fastställer samtidigt vissa skyldigheter som staten har gentemot individen. (wikipedia.org)
 • Samtidigt vet större delen av världens befolkning inte vad mänskliga rättigheter är och att de har rätt till dem. (scientology-malmo.org)
 • Den mest kända deklarationen är FN:s Universella Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna från 1948 . (wikipedia.org)
 • De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. (regeringen.se)
 • Mänskliga rättigheter är universella och platsen du bor på ska inte vara avgörande för om dina rättigheter uppfylls. (mrdagarna.nu)
 • De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, ömsesidigt beroende och relaterande till varandra. (docplayer.se)
 • De mänskliga rättigheterna är universella. (lrbloggar.se)
 • De mänskliga rättigheterna gäller alla, är universella och gäller över hela världen oavsett land, kultur eller speciell situation. (lrbloggar.se)
 • De mänskliga rättigheterna är till sin karaktär universella: de gäller var och en oavsett t.ex. (lapsenoikeudet.fi)
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter godkändes år 2011. (tem.fi)
 • i samband med uppbyggande av dialog upprättats en samsyn inom dagligvaruhandel, frivilligorganisationer och myndigheter om fullföljande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i upphandlingskedjorna inom dagligvaruhandeln. (tem.fi)
 • FN:s principer anger att företag inte ska orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter, och att de ska agera för att förhindra sådana kränkningar. (goodpoint.se)
 • Politiska rättigheter skyddar invånarens inflytande. (lansstyrelsen.se)
 • Forskarna ska uppmuntras att kritiskt granska vad förändringarna i det politiska landskapet innebär för vetenskapsområdet mänskliga rättigheter. (lu.se)
 • Fokus kommer att ligga på de argumentationslinjer som framhåller att islam och mänskliga rättigheter går att förena. (uu.se)
 • I programmet satte man särskilt fokus på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) sedan undersökningar hade visat att mindre än 10 procent av de tillfrågade kände till att denna förklaring fanns, och ännu färre kunde säga mer än en eller två av de 30 grundläggande rättigheterna som anges i dokumentet. (scientology-malmo.org)
 • Centralt är fokus på mänskliga rättigheter. (unesco.se)
 • Barnets rättigheter är en särskild del av de mänskliga rättigheterna. (lansstyrelsen.se)
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig- heter i enlighet med barnkonventionen. (digitalpedagogik.se)
 • FN:s konvention om barnets rättigheter (nedan även barnkonventionen) är ett viktigt avtal som tryggar barnets mänskliga rättigheter. (lapsenoikeudet.fi)
 • Viktiga samarbetsparter i Lund är Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt och det tvärvetenskapliga nätverket, Lund Human Rights Research Hub. (varbi.com)
 • Det gör att varje generation har en uppgift att förklara vad som gör mänskliga rättigheter viktiga och vad som händer när man inte har dem. (lu.se)
 • De skapade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där de tillsammans skrev ner vilka rättigheter som är viktiga. (lu.se)
 • Många organisationer runt om i världen engagerar sig djupt i att skydda mänskliga rättigheter och få slut på kränkningar av mänskliga rättigheter. (humanrights.com)
 • Aktivt stödja FN-processen för ett bindande internationellt instrument om företagande och mänskliga rättigheter. (concord.se)
 • Enade för mänskliga rättigheter är ett ideellt, internationellt undervisningsprogram som stolt sponsras av Scientology Kyrkan och scientologer världen över. (enadeformanskligarattigheter.se)
 • Jönköping öppnade famnen och bjöd in till nordens största forum om Mänskliga rättigheter, MR-dagarna 2017. (regeringen.se)
 • Sveriges utrikesdepartementet har publiserat en rapport om mänskliga rättigheter I USA 2017. (wikipedia.org)
 • En förutsättning för stödet är att det utvecklingssamarbete som organisationerna genomför främjar de prioriterade områdena för Finlands utvecklingspolitik, FN:s globala mål för hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna. (valtioneuvosto.fi)
 • FN är den viktigaste globala aktören när det gäller mänskliga rättigheter. (dynamaster.se)
 • Demme gjorde en årlig Enade för mänskliga rättigheter-tradition till en historia i Texas-storlek och visade att vem som helst kan göra skillnad. (humanrights.com)
 • Enade för mänskliga rättigheter distribuerar en version av häftet anpassat för vuxna, som innehåller den fullständiga texten i den Allmänna förklaringen och dess historiska bakgrund. (scientology-stockholm.org)
 • Goodpoint erbjuder rådgivning för att hjälpa företag att förstå och hantera en möjlig påverkan på mänskliga rättigheter som verksamheten kan ha. (goodpoint.se)
 • Verksamheten inom demokratipolitiken och politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter ska också i fortsättningen samordnas separat. (valtioneuvosto.fi)
 • tar upp frågor som rör mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och hos de vi gör affärer med, bidrar till ekonomisk, social utveckling och miljömässig utveckling i de städer, regioner och länder där vi är verksamma. (docplayer.se)
 • Den kinesiska kommunistregimen försöker använda ekonomiska påtryckningar för att övertala västerländska regeringar att överge sina värderingar och ignorera de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina. (epochtimes.se)
 • Det kommunistiska styret har inte hållit sina löften om att förbättra läget för de mänskliga rättigheterna i Kina. (epochtimes.se)
 • Efter att Peking fick 2008-års sommar-OS har situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina i många avseenden bara blivit värre, i stället för att förbättras. (epochtimes.se)
 • Men förhoppningarna grusades - sex år efter att Kina fick de olympiska spelen har situationen för de mänskliga rättigheterna bara blivit värre. (epochtimes.se)
 • Vi är här i dag för att springa för förbättringar av mänskliga rättigheter i Kina och vädja för uppmärksamhet för den pågående förföljelsen av Falun Gong, sade de. (epochtimes.se)
 • När jag hörde att detta evenemang var för att vädja om förbättrade förhållanden för mänskliga rättigheter i Kina tänkte jag att jag borde göra något, sade han. (epochtimes.se)
 • Syftet med fackelstafetten för mänskliga rättigheter är att kalla på världens uppmärksamhet om att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna fortsätter i Kina. (epochtimes.se)
 • Man sa dock aldrig öppet att mänskliga rättigheter inte skulle komma att sättas före det ekonomiska samarbetet (på samma sätt som man inte uttryckligen anklagade Kina för att manipulera sin valuta), vilket gjorde att man hade ett politisk kapital att hota med om man så önskade. (blogspot.com)
 • Jin Zhaoyu, Chen Zhenpings dotter, talar vid ett Amnesty-möte om mänskliga rättigheter i Kina. (epochtimes.se)
 • Utbildning är grunden och katalysator för att förändra situationen angående de mänskliga rättigheterna i världen, men utbildare behöver effektivt material och verktyg de kan använda för att lätt integrera mänskliga rättigheter i läroplanen. (humanrights.com)
 • För att stärka situationen för mänskliga rättigheter i landet anordnar civilsamhälleorganisationer som Legal Resources Foundation (LRF), med hjälp av svenskt bistånd, workshops för att utbilda människor i juridiska aspekter som berör dem och i hur de kan få tillgång till rättssystemet. (sida.se)
 • Lunds universitet ledigkungör härmed två anställningar som universitetslektor i mänskliga rättigheter med placering tills vidare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen. (mynetworkglobal.com)
 • Läs mer om naturens rättigheter i Biodiverse Nr. 1 2019 . (uu.se)
 • Jan Eliassons framträdande ingår i universitetets serie av föreläsningar kring mänskliga rättigheter till minne av förutvarande rektor Martin H:son Holmdahl (1923-2015) och i vars namn universitetet också inrättat ett pris till lärare och studenter inom detta fält. (uu.se)
 • Sociala rättigheter skyddar invånarens sociala handlingsförmåga. (lansstyrelsen.se)
 • Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter. (uu.se)
 • Mänskliga rättigheter korresponderar mot skyldigheter för i första hand stater. (varbi.com)
 • Hur kan vi få alla regeringar och länder att bättre fullfölja sina löften från 1948 när dessa mänskliga rättigheter formulerades? (peterularsson.se)
 • Här kan du läsa om de mänskliga rättigheterna såsom FN har formulerat dem 1948. (peterularsson.se)
 • På FNs hemsida står följande: " Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. (peterularsson.se)
 • Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. (demokraterna.org)
 • Denna dag i december 1948 antog FN:s generalförsamling deklarationen om de mänskliga rättigheterna. (legimus.se)
 • NGO:er) för att få till stånd en allmän medvetenhet och förverkligande av FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948, världens främsta dokument över mänskliga rättigheter. (scientology-malmo.org)
 • Forskningsnavet har som ändamål att driva på utvecklingen av ny forskning, utbildning och spridning med avseende på mänskliga rättigheter för att hantera dagens största problem inom området. (lu.se)
 • Carl Bildt måste slå vakt om Sveriges unika position och återinsätta ambassadören för mänskliga rättigheter. (dagensarena.se)
 • I december 2016 startade Lunds universitet och Raoul Wallenberg-institutet ett nytt forskningsnav för mänskliga rättigheter. (lu.se)
 • För att uppnå globalt förverkligande av de mänskliga rättigheterna krävs det global medvetenhet och kunskap om dessa rättigheter. (scientology-gothenburg.org)
 • Vissa anger Kyros cylinder som ett tidigt exempel på en uppräkning av några av dagens mänskliga rättigheter. (wikipedia.org)
 • Ett väsentligt större inflytande över dagens syn på de mänskliga rättigheter torde det engelska Magna Charta -dokumentet från 1215 ha utövat. (wikipedia.org)
 • I tolkningarna korsas Europakonventionen, den fria rörlighetens regler och EU:s Stadga för grundläggande rättigheter. (dagensarena.se)
 • I ett nästa steg gjordes konventioner med regler för mänskliga rättigheter, vilka är bindande för de länder som skrivit på konventionerna. (lu.se)
 • Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. (demokraterna.org)
 • Filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter är en väsentlig del av informationskampanjen om de mänskliga rättigheterna - den bekantar tittare i alla åldrar med deras mest grundläggande friheter. (scientology-malmo.org)
 • Nelson Mandela, som är en av vår tids mest välkända symboler för mänskliga rättigheter, är en man vars hängivna kamp för sitt folks rättigheter inspirerar människorättsförkämpar över hela världen. (youthforhumanrights.org)
 • Utöver barnkonventionen skyddas barnet av alla de mänskliga rättigheter som ingår i de allmänna avtalen om mänskliga rättigheter. (lapsenoikeudet.fi)
 • Om man tar råvaruindustrin som exempel så anser man inte att man riskerar att kränka mänskliga rättigheter, men vår bedömning är att man har en extrem hög risk att bli inblanda i kränkningar. (sverigesradio.se)
 • Den kinesiska regimen fortsätter nu sina grymma kränkningar av mänskliga rättigheter bakom skyddet av de fem ringar som är symbolen för de olympiska spelen. (epochtimes.se)
 • Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. (amnesty.se)
 • Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. (amnesty.se)
 • Vad är mänskliga rättigheter och hur kan de tolkas i vår konfliktfyllda värld inom exempelvis politik, religion och etnisk tillhörighet? (legimus.se)