• Svenska studier visar dock att en anställning i ett bemanningsföretag i Sverige upplevs som otrygg även om man har en tillsvidareanställning. (gu.se)
 • I enlighet med dessa mål använder vi integrerad dataanalys av material från ett flertal svenska longitudinella åldrande studier, inkluderande tre storskaliga epidemiologiska studier (H70 studien, OCTO-Twin studien och Lunds 80 studien) samt en klinisk studie (Göteborg MCI studien) där patienter med mild kognitiv svikt har följts longitudinellt. (gu.se)
 • I detta projekt som jag startade 1993, tillsammans med den amerikanska forska-ren Linda Haas, har vi i en serie studier undersökt organisationskultur och jämställdhet i stora svenska företag. (gu.se)
 • Ytterligare mål med denna del av projektet är att använda longitudinella data från 1974 års födelsekohort för att testa nuvarande anpassade IOTF definitioner av fetma i barndomen med verkliga insamlade data i mogen ålder. (gu.se)
 • Studien är gjord inom det longitudinella och tvärvetenskapliga projektet Gothenburg Alcohol Research Project (GARP) vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Information från de longitudinella populationsbaserade studierna som bedrivs vid Göteborgs universitet ger här unika förutsättningar för denna forskning. (gu.se)
 • Studien H85 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (gu.se)
 • För en kvantitativ tvärsnittsstudie genererar insamlingen ofta ett dataset, medan andra typer av studier (som exempelvis longitudinella eller kvalitativa) kan resultera i flera dataset. (gu.se)
 • Databaser har byggts upp för longitudinella undersökningar av riksrepresentativa urval samt kring internationella komparativa studier exempelvis PISA, PIRLS och TIMSS. (gu.se)
 • Resultat från våra studier visar på en betydande variabilitet i nivå av kognitiv förmåga, tid för start av kognitiv nedgång och snabbhet i nedgång i den äldre befolkningen. (gu.se)
 • Longitudinella studier om ungdomars psykiska hälsa och drogvanor. (gu.se)
 • Av denna anledning kännetecknas kollegiets forskning av kvantitativa undersökningar, ofta i form av storskaliga studier baserade på slumpmässiga urval, registerdata, enkäter och prov, men även randomiserade interventionsstudier i mindre skala. (gu.se)
 • Inom forskarutbildningen har han som handledare varit involverad i ett flertal avhandlingsprojekt med tämligen vitt skilda frågeställningar, allt från kvantitativa longitudinella analyser av social exkludering till studier av sociala relationer på internet. (gu.se)
 • Vikten av det longitudinella ökar snabbt i takt med att medelåldern ökar och att samtidigt specialiseringen drivits så långt att helhetsperspektiven trängts undan. (bodiljonsson.se)
 • Man påtalar behovet av prospektiva longitudinella studier för att bekräfta riskfaktorer som bidrar till språkliga svårigheter samt interventionsstudier med robust forskningsdesign. (logopedforum.se)
 • Pågående forskning handlar om hur barn upplever och påverkas av ljud, långtidspåverkan på hörsel och hälsa av buller och stress i kvinnodominerade arbetsplatser, samt longitudinella studier av hälsopåverkan och sömn av vibrationer. (gu.se)
 • Inom grundforskningen görs bland annat studier kring genetiska faktorer och miljöfaktorers betydelse för åldrandet samt riskfaktorer för demenssjukdom. (ju.se)
 • Vår forskningsgrupp har en särskild styrka i sin tillgång till brett upplagda longitudinella befolkningsstudier, vår närhet till praktisk verksamhet inom äldreomsorgen, samt i vår tvärprofessionella sammansättning. (ju.se)
 • Vi satsar på nationell och internationell samverkan, vi blir bättre på longitudinella studier och multinivåanalys. (ju.se)
 • Den äldrepedagogik som lite försiktigt vuxit fram bara det senaste decenniet har starka sociala förtecken, men det finns så gott som inga studier av oss individuella vildhjärnor och vårt äldrelärande. (bodiljonsson.se)
 • Huvuddatabasen utgörs av den longitudinella H-70 studien i Göteborg. (gu.se)
 • Tillgänglig data från den longitudinella 80 studien i Lund kommer också att användas. (gu.se)
 • Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av n. (gu.se)
 • En rad studier inom cochleaimplantat-området visar utvecklingsbehov inom interventionsverksamheter och SPSM:s arbete, om vi vill förbättra, utveckla och optimera resultaten för barn med CI utifrån ett helhetsperspektiv på varje barn. (barnplantorna.se)
 • Svenska studier visar dock att en anställning i ett bemanningsföretag i Sverige upplevs som otrygg även om man har en tillsvidareanställning. (gu.se)
 • På senare tid har intresset för den gastrointestinala (GI) mikroflorans roll för hälsa och sjukdom ökat, och studier visar att tarmmikrofloran kan påverka metabola och immunologiska händelser genom cellsignalering eller överföring av bakterier eller deras metaboliter till cirkulationen. (umu.se)
 • Dessa studier visar på ett övertygande samband mellan att ha blivit utsatt för mobbning som barn och en försämrad psykisk hälsa i vuxen ålder. (modernpsykologi.se)
 • De kausala sambanden man visar inom dessa studier kan sedan användas som tänkbara förklaringar till mekanismer bakom associationer vilka man ser i epidemiologiska observationsstudier. (twitchhealth.se)
 • Genom longitudinella registerstudier och utvärderingar av skolstödjande insatser visar avhandlingen på vikten av att socialtjänsten stödjer barnens skolgång och för fram lovande exempel på hur ett sådant stöd kan utformas. (su.se)
 • Hon hänvisade till vetenskapliga studier som visar ett samband mellan utsatthet för negativa barndomsupplevelser och ökade multipla riskfaktorerna i framtiden, som exempelvis att drabbas av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, alkohol-och drog missbruk, samt risken att utveckla fysiska sjukdomar och skador. (anhoriga.se)
 • Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. (mynewsdesk.com)
 • En stor del av den moderna forskningen om mobbningens långtidseffekter är baserad på longitudinella studier där man följt tusentals individer under flera årtionden i Finland, USA och Storbritannien. (modernpsykologi.se)
 • Den antagna doktoranden kommer bland annat att arbeta med longitudinella studier av vilda individer där telomerlängd mätts tidigt i livet (eTL) för att t.ex. (mynetworkglobal.com)
 • CDR har lång erfarenhet av att arbeta med longitudinella metoder, det vill säga att man regelbundet följer upp stora grupper av barn och ungdomar över längre tid. (oru.se)
 • vad indikerar longitudinella studier? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hem / Publicerat material / Publikationsarkiv / Covid-19-pandemin och befolkningens psykiska hälsa - vad indikerar longitudinella studier? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den longitudinella studien indikerar MSP incidens och prestationsdegradering hos HPMC-personer. (kth.se)
 • Då tidigare studier indikerar att akupunktur inducerar ägglossning och normaliserar androgen nivåer är det av betydelse att studera bakomliggande mekanismer. (researchweb.org)
 • De flesta studier innehåller dock inga analyser av grupper med särskild risk för psykisk ohälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar analyser av personer i grupper med särskild risk för psykisk ohälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Jag forskar också på möjliga sjukdomsmekanismer vid kroniska psykiska sjukdomar genom att analysera stora nationella databaser, men även genom analyser av blod/plasma från kliniska studier i vårt experimentella laboratorium. (skane.se)
 • Arbetet kommer bland annat att innefatta MATLAB-programmering i förhållande till analyser av existerande unika data, engagemang i en pågående longitudinell datainsamling, identifiering av känsliga mått gällande uppgifterna som studeras, planering av studier, samt medverkan i författande av vetenskapliga manuskript. (varbi.com)
 • För en kvantitativ tvärsnittsstudie genererar insamlingen ofta ett dataset, medan andra typer av studier (som exempelvis longitudinella eller kvalitativa) kan resultera i flera dataset. (gu.se)
 • Jag kommer att använda data från tre longitudinella studier, som har följt över 15.000 ungdomar och unga vuxna från 3 till 6 år. (oru.se)
 • nya eller gamla data) - longitudinella vs. tvärsnittsstudier (dvs. (slideplayer.se)
 • För korsvalideringsändamål, är data från två longitudinella studier beskrivs. (mansbyckare.se)
 • Men för en månad sedan så kom en artikel med intressanta longitudinella data från en större grupp av barn med och utan lässvårigheter ( elever som var med i den stora Iowa-studien ). (sprakforskning.se)
 • En utveckling av denna kausalmodellram till longitudinella data och observationsstudier är angeläget. (ki.se)
 • Det stora flertalet studier som handlar om barns gester fokuserar på barn upp till omkring 20 månaders ålder (med relativt få undantag, som t.ex. (su.se)
 • Andra val de gjort som också får konsekvenser handlar om hur studier söks, om huruvida alla studier ska vägas in lika mycket, vilken betydelse som ges vad kontrollgruppen gjort (se länk till tidigare blogg nedan), vilken betydelse som ska ges hur länge en insats pågår mm. (uu.se)
 • Endast ett fåtal studier har undersökt samband mellan luftföroreningsnivåer och cancer bland barn. (ki.se)
 • Extremt få studier, endast någon enstaka, kan påvisa ett samband mellan utomhusundervisning och negativa effekter på elevernas lärande, pedagogernas arbetssituation eller på skolverksamheten i stort. (nynashamnsnaturskola.se)
 • En viktig slutsats är sammanställningen av det som saknas inom området, till exempel välgjorda longitudinella studier. (lakartidningen.se)
 • Det saknas till exempel välgjorda longitudinella studier kring klimatförändringar och barn. (ki.se)
 • Hon har idag huvudansvaret för två stora populationsbaserade prospektiva longitudinella kohorter omfattande 110,000 personer. (ki.se)
 • 8 Kvantitativa metoder Icke-experimentella studier - prospektiva vs. retrospektiva studier (dvs. (slideplayer.se)
 • Inom CHAMP har man den kliniska kompetensen och lång erfarenhet av experimentella studier. (oru.se)
 • Innefattar både experimentella studier samt observationsstudier. (twitchhealth.se)
 • Kausalstudier, som även kallas "experimentella studier", är utformade för att bestämma huruvida en eller flera variabler orsakar eller påverkar värdet av andra variabler. (scienceaq.com)
 • En brist hos Medierådets rapport är att den inte inkluderar en förteckning över alla de 106 studier man granskat, där man kan se grundläggande fakta om deras upplägg, eventuella kontrollgrupper, duration, antal försökspersoner, av forskarna själva angivna förväxlingsfaktorer och inte minst eventuella uppgivna jävsförhållanden, t.ex. (wordpress.com)
 • Studier där såväl de arbets-relaterade faktorerna som utfallet har mätts med mer precisa metoder. (sbu.se)
 • Kliniska studier utförs i klinisk miljö och innefattar t.ex. (twitchhealth.se)
 • Vissa studier där man känner till ett ämnes toxicitet är etiskt olämpliga som randomiserade kliniska interventionsstudier. (twitchhealth.se)
 • Luftburna partiklar har i epidemiologiska studier kopplats till både luftvägs- symtom och försämrad lungfunktion bland barn. (ki.se)
 • Den här publikationen sammanfattar de senaste resultaten från studier, där deltagarna har tillfrågats vid minst två tillfällen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De 35 tvillingarna som ingår i denna avhandling var ett urval av deltagarna i två longitudinella studier av äldre tvillingar, SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging) och Gender. (avhandlingar.se)
 • Vidare bör det påpekas att studier med kvalitativa ansatser också valts bort. (uu.se)
 • Författarna menar att behandling som förbättrar patienternas förmåga till emotionsreglering bör ha en positiv effekt på den longitudinella utvecklingen av sjukdomen. (atstorning.se)
 • Länge ansågs barn med autism inte värda att satsa på vilket förändrades när det började dyka upp studier tidigt på 1980-talet vilka visade att träning kan förbättra utvecklingen väsentligt. (uu.se)
 • Den samlade utvecklingen över tid, det longitudinella , själva filmen, kan vara viktigare än summan av alla blixtfotografier och alla jämförelser i stunden. (bodiljonsson.se)
 • Ett önske-scenario vore longitudinella studier där ett stort antal arbetstagare studeras under hela sitt arbetsliv och där förväxlings-faktorerna dokumenteras och hanteras på ett bra sätt. (sbu.se)
 • Intressanta studier på ett stort antal barn som borde vara vägledande för både interventionsverksamheternas och SPSM:s utvecklingsarbete. (barnplantorna.se)
 • Aktuella riktvärden för luftkvalitet har ofta baserats på studier av vuxna och det är osäkert vilken relevans detta har för barn. (ki.se)
 • Även ett avsnitt rörande cancerförekomst bland barn relaterat till luftföroreningar från trafik inkluderas, men här är an- talet studier mycket begränsat. (ki.se)
 • Studier utförda ut- omhus på barn och icke-rökande vuxna, med trafiken som den främsta källan till kvävedioxidexponering, tyder på en ökad förekomst av luftvägssjukdomar vid NO2-koncentrationer mellan 30-100 µg/m3 under långa perioder. (ki.se)
 • Avhandlingens tema är gester hos barn mellan 18 och 30 månader och analysen bygger på longitudinella inspelningar av fem svenska barn som interagerar med sina föräldrar. (su.se)
 • Folkhälsomyndigheten följer den internationella forskningen om hur pandemin påverkar den psykiska hälsan i befolkningen och uppdaterar resultaten i takt med att nya studier publiceras. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Longitudinella studier om ungdomars psykiska hälsa och drogvanor. (gu.se)
 • Denna typ av forskning, alltså att hitta sambanden mellan ohälsa och de faktorer som ökar risken för ohälsa, har egentligen namnet etiologisk forskning, men i praktiken använder man beteckningen epidemiologi både för att beteckna den rena epidemiologin - att studera utbredningen av sjukdomar - och studier om orsaken till sjukdom och ohälsa. (wikipedia.org)
 • Forskare i kausala studier använder också vanligtvis en "kontroll" - ett fall där de oberoende variablerna inte har manipulerats, så att forskare kan jämföra effekterna av att manipulera de oberoende variablerna till effekterna av att lämna dem samma. (scienceaq.com)
 • Allebeck har publicerat flera andra studier inom alkohol- och narkotikaområdet och utvecklat ett brett internationellt forskningssamarbete. (drugnews.nu)
 • - Vad gäller cannabis så har även andra studier senare visat att det är en psykiskt skadlig drog, som även kan leda till kroniska psykoser. (drugnews.nu)
 • Efter denna genomgång kunde SBU konstatera att det för vissa tester och insatser saknas studier, eller att studierna hade brister. (sbu.se)
 • Vikten av det longitudinella ökar snabbt i takt med att medelåldern ökar och att samtidigt specialiseringen drivits så långt att helhetsperspektiven trängts undan. (bodiljonsson.se)
 • Allerbecks uppmärksammade longitudinella studier har bidragit till ökad kunskapen om alkohol och narkotikas skadliga effekter på liv och hälsa. (drugnews.nu)
 • Om man får tro rapporten har inga studier alls fokuserat på effekter efter lång tid. (wordpress.com)
 • Således presenterar studier resultat som med en viss procents säkerhet stämmer överens med en större population (den population man egentligen är intresserad av att studera effekter inom). (twitchhealth.se)
 • Hantering av selektiva sampling strategier och av longitudinella multivariata fenotyper ingår i problemställningen. (ki.se)
 • För att öka kunskap presenterar vi här en artikel om att tolka vetenskapliga studier. (twitchhealth.se)
 • Lagen föreslås bli tillämplig på forskning som - med eller utan samtycke - innebär ett fysiskt ingrepp eller annars syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt, innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa eller avser studier på biologiskt material från en levande eller en avliden människa, könsceller, befruktade ägg och embryon från människa. (lagen.nu)
 • Studier som undersöker om långtids-exponering kan ha större betydelse för samband mellan viss arbetsmiljö-exponering (t.ex. (sbu.se)
 • Insamlat DNA möjliggör studier av gener och gen-kost/miljöinteraktioner med betydelse för sjukdomsuppkomst. (ki.se)
 • Därför behöver vi fortfarande samla mer bevis från longitudinella studier och interventionsstudier. (ki.se)
 • Andra viktiga vägledande studier är the Childhood Development after Cochlear Implantation (CDaCI) study. (barnplantorna.se)
 • Ny bok innehåller flera viktiga enskilda studier, men det är helheten som gör boken viktig. (sosiologen.no)
 • Ser du longitudinella studier som extremt tidskrävande och komplicerade? (briteback.com)
 • Projektet omfattar också studier av s.k. e-hälsa teknik och studier i samarbete med minnesmottagningen i Mölndal/Sahlgrenska Akademin. (ki.se)
 • Det gäller studier av det åldrande samhället och övergången från arbetsliv till livet som pensionär och äldre, ungas väg från utbildningssystemet till arbetsmarknaden och försörjningsproblem bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden. (iffs.se)
 • I dagarna har pressen refererat till en ny rapport som Statens medieråd publicerat , där man granskat 106 studier om våldsamma datorspel (VS) gjorda mellan 2000 och 2011. (wordpress.com)
 • Longitudinella studier associerar ungdoms e-cigarettanvändning med större risk för cigarettrökning i framtiden. (stockholmcollege.se)
 • Strikt utförda longitudinella studier som undersöker flera aspekter av den sociala och organisatoriska arbets-miljön och som följer arbetstagare över långa tidsperioder. (sbu.se)
 • Ett tredje projekt är burexperiment (i Bulgarien) där vilda hanar och honor av trastsångare infekteras med mild malaria, i studier av könspecifika långtidseffekter av mild sjukdom på immunresponser, (Mhc)genexpression, och fysiologiskt åldrande (oxidativ stress, telomer-förkortning). (mynetworkglobal.com)