• I detta projekt undersöker vi faktorer som kan tänkas påverka upplevd livskvalitet bland gravida kvinnor. (miun.se)
 • Livskvalitet används företrädesvis av de rika som ogillar att underklassen gör anspråk på deras standard i stället för att nöja sig med ett sunt och friskt liv samt andliga värden. (harrietsblogg.se)
 • Genom anslaget från Cancerfonden, på 2,4 miljoner kronor under tre år, kommer vi i gruppen ProtonCare kunna fortsätta vår forskning med syfte att få patientrapporterade data om hälsorelaterad livskvalitet samt symtom vid protonbehandling. (skandionkliniken.se)
 • Förutom faktorer som har med själva graviditeten att göra, undersöker vi också hur gravida kvinnors livskvalitet relaterar till upplevt socialt stöd, eventuella sömnproblem och förlossningsrädsla eller andra former av oro rädsla och oro. (miun.se)
 • Portugal, som deltar i PIRO projektet, mäter förutom biomarkörer dessutom patienternas outcome i form av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL), posttraumatisk stress (PTSD)och minnespåverkan. (researchweb.org)
 • Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård för patienter vårdade för sepsis - kan vi vända en negativ trend med hjälp av PIRO modellen? (researchweb.org)
 • Ny forskning från Umeå universitet visar att svettningarna med gott resultat kan behandlas med Botoxinjektioner - och ge patienterna en bättre livskvalitet. (svt.se)
 • Vi gör även fördjupade intervjuer om livskvalitet med gravida som beskriver en hög grad av rädsla eller oro inför förlossningen. (miun.se)
 • Intellektuella talar förebrående om livskvalitet när folk föredrar video och brännvin framför deras urtråkiga kulturprodukter. (harrietsblogg.se)
 • Den äldres estetiska och kulturella livsmiljö för sinnesstimulans och livskvalitet. (allastudier.se)
 • I min forskning brinner jag för att ta fram kunskap om äldres livsvillkor och livskvalitet, och hur vi med ehälsa kan förbättra för personal och patienter, säger Cecilia Fagerström. (lnu.se)
 • I syfte att förbättra äldres livskvalitet, är det också angeläget att stödja personalen som ska möta äldre personer genom att utveckla verktyg, stöd och beslutsunderlag utifrån deras behov, för att de ska kunna göra rätta bedömningar. (lnu.se)
 • Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoaspekter och belyser livskvalitet och välbefinnande i åldrandet. (sanomautbildning.se)
 • Paketet innehåller 25 exemplar av Äldres hälsa och livskvalitet och ett exemplar av den tryckta lärarhandledningen. (gleerups.se)
 • Paketet innebär dels att läraren får en lärarhandledning på köpet men även rabatt på de 25 exemplaren av Äldres hälsa och livskvalitet. (gleerups.se)
 • Det ordinarie priset för 25 exemplar av Äldres hälsa och livskvalitet (vid priset 299 kr) är 7 475 kr. (gleerups.se)
 • Paketet innehåller 25 exemplar av Äldres hälsa och livskvalitet och 1 exemplar av den interaktiva lärarboken. (gleerups.se)
 • Bakgrund: Patienter som är aktuella för hjärttransplantation har en nedsatt livskvalitet vilket förbättras avsevärt vid transplantation men är fortsatt sämre jämfört med den övriga befolkningen.Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos vuxna personer ett år efter hjärttransplantation. (uppsatser.se)
 • Sammantaget visade resultaten på att personer med trafikskador förlorar mer livskvalitet än vad traditionella mätningar som inkluderar före- och eftermätningar indikerar. (trafikverket.se)
 • En av slutsatserna i rapporten är att personer som lever med hiv i Sverige skattar sin livskvalitet som hög även om stigmatisering fortsatt är en stark orsak till en sämre livskvalitet. (posithivagruppen.se)
 • Syftet med studien var att undersöka livskvalitet och faktorer kopplade till livskvalitet samt att visa och beskriva eventuella skillnader mellan olika grupper av personer som lever med hiv i Sverige. (posithivagruppen.se)
 • Medelålders personer som regelbundet går till tandläkare har en lägre risk att få en försämrad oral livskvalitet. (tandlakartidningen.se)
 • Analyserna i forskningsstudien visar dock att skillnader i bilkörande, flygande och köttkonsumtion mellan olika personer inte har något samband med skillnader i deras livskvalitet. (miljo-utveckling.se)
 • Rapporten syftar till att ge ny och uppdaterad kunskap om hur personer med hiv skattar sin livskvalitet relaterat till hälsoutfall, levnadsvanor och livsvillkor samt om skillnader mellan olika grupper. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Projektet visar att för personer som drabbats av stroke kan hästumgänge och ridning underlätta lärandeprocesser och återupprätta mänsklig värdighet, öka förmågan att vända svårigheter till utmaningar samt bidra till upplevelser av välbefinnande och livskvalitet. (esh.se)
 • Utredaren ska föreslå hur befintliga och eventuella nya mått på livskvalitet kan sammanställas för att belysa och mäta utvecklingen av livskvalitet i Sverige. (lagen.nu)
 • Genom att få mer kunskap om människors livskvalitet och koppla denna information till underliggande faktorer och bakgrundsvariabler förbättras möjligheterna att analysera och utvärdera hur olika politiska åtgärder kan påverka människors livskvalitet. (lagen.nu)
 • Om fem år ser Monica att Parkinson Skånes arbete har resulterat i ökad förståelse hos allmänheten om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom, och att varje nydiagnostiserad får den kunskap och vård som krävs för att kunna leva med sin sjukdom och bibehålla sin livskvalitet längre i sin sjukdomsprocess. (sv.se)
 • Med utgångspunkt i handlingsfriheten betonar den statliga utredningen faktorer så som sysselsättning, ekonomiska resurser och kunskap och färdigheter som viktiga faktorer för utveckling av livskvalitet. (dagenssamhalle.se)
 • Hållbar utveckling - Livskvalitet, beteende och teknik har en bred ansats där social, ekologisk och ekonomisk kunskap tillsammans ger läsaren en grund att stå på för att analysera samband och problematisera kring ämnet. (tanum.no)
 • De som jobbar med redovisning eller med vård och omsorg upplever högst livskvalitet, medan tillfredsställelsen är lägst bland dem inom kultur, nöje och fritid. (ff.se)
 • Kulturen ska därför ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv för både livslust och god livskvalitet, konstaterade konferensen Kultur för hälsa i Värnamo med cirka 200 deltagare. (rjl.se)
 • Resultatet tyder på att deltagarna som råkat ut för en skada omvärderar begreppet livskvalitet eftersom personerna skattade sin livskvalitet som högre innan skadan när de fick uppge den retrospektivt än vad de uppskattade den till vid det faktiska mättillfället. (trafikverket.se)
 • Med begreppet livskvalitet förhåller det sig något annorlunda. (svensktidskrift.se)
 • Niklas Juth, docent vid Stockholms centrum för hälsovårdsetik på Karolinska institutet, ger oss en teoretisk bakgrund till begreppet livskvalitet. (anhoriga.se)
 • Ny forskning från Umeå universitet visar att svettningarna med gott resultat kan behandlas med Botoxinjektioner - och ge patienterna en bättre livskvalitet. (svt.se)
 • Förslagen ska vara väl förankrade i aktuell forskning på området och hänsyn ska i möjligaste mån tas till relevanta rekommendationer i svenska och internationella rapporter om hur livskvalitet bör mätas. (lagen.nu)
 • Men det behövs mer forskning, både för att öka deras livskvalitet och ytterligare förlänga livslängden. (hjart-lungfonden.se)
 • Hållbar utveckling - Livskvalitet, beteende och teknik erbjuder en vid utblick över samhällets arbete med hållbarhetsfrågor och referensmaterialet till aktuell forskning är rikligt inom alla områden som berörs. (tanum.no)
 • Sjuksköterskan Marlene Malmström kombinerar kliniskt arbete med forskning om hur patienternas livskvalitet kan förbättras. (vetenskaphalsa.se)
 • Marlene Malmström påbörjade sin forskning för drygt ett år sedan och har hittills tittat på hur patienterna upplever sin livskvalitet både inför och efter operationen. (vetenskaphalsa.se)
 • Jag brinner verkligen för att försöka hjälpa den här patientgruppen och jag vill i min forskning hitta de saker - även små saker - som kan göra skillnad för patientens livskvalitet efter operationen. (vetenskaphalsa.se)
 • Läskraft bidrar till livskvalitet! (sv.se)
 • Beskrivning av faktorer som bidrar till ökad livskvalitet, värdighet och delaktighet i ett normalt åldrande är bättre sömn, mindre tröttheten och bättre psykisk ohälsa. (mimersbrunn.se)
 • Vi hoppas att du kan hitta något här som bidrar till bästa möjliga digitala livskvalitet på dina villkor! (comhem.se)
 • Värt att notera är dock att nästan 20 procent skattar sin livskvalitet som låg. (posithivagruppen.se)
 • Faktorer kopplade till livskvalitet som studerats är fysiska, psykiska och sexuella faktorer samt personliga och sociala resurser. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Om mått på livskvalitet - var uppdraget att just kartlägga, analysera och föreslå mått på utvecklingen av livskvalitet. (dagenssamhalle.se)
 • Det är lätt att prata livskvalitet för de som har arbete, en god ekonomi och makt att påverka samhället och sin egen vardag. (dagenssamhalle.se)
 • Måtten ska även möjliggöra analyser av fördelningen av livskvalitet mellan olika grupper i befolkningen. (lagen.nu)
 • En kommun kan heller inte i styrkort och strategier definiera livskvalitet för sina medborgare, men vi kan skapa förutsättningar för människor att forma och uppleva sin egen livskvalitet. (dagenssamhalle.se)
 • Kombinationen av kortare arbetstider och ökad livskvalitet tyder på att allt fler småföretagare lyckas skapa en acceptabel balans i livet, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare. (ff.se)
 • För många unga människor är teater ett spännande uttryckssätt som kan skapa livskvalitet. (rjl.se)
 • Av etiska och praktiska skäl är det dock inte möjligt att ta hänsyn till närståendes livskvalitet i den hälsoekonomiska värderingen av ett nytt läkemedel. (janusinfo.se)
 • Projektet ska bidra till förbättrad livskvalitet för unga och samtidigt hjälpa kommunerna med framtida kompetensförsörjning. (jokkmokk.se)
 • Som delprojekt i det övergripande projektet undersöks därför longitudinellt patienters och närståendes livskvalitet, symtom på depression och ångest, samt upplevelse av vården och hur de önskar att den ska förbättras utifrån kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. (gu.se)
 • Projektet 'Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet' avslutades 2008. (esh.se)
 • När det gäller förändring av livskvalitet över tid tyder resultatet på att både de med rapporterade skador och de utan rapporterade skador upplevde en minskad livskvalitet. (trafikverket.se)
 • Det ger en minskad livskvalitet och blir ett problem även för omgivningen, säger Jonas Brännström, docent i audiologi vid Lunds universitet. (news55.se)
 • Tillgång till ett aktivt idrotts- och fritidsliv är av stor betydelse för upplevd livskvalitet. (regionblekinge.se)
 • Efter interna konflikter och flera avhopp höll Karlstadpartiet Livskvalitet under lördagen extra årsmöte. (svt.se)
 • Partiet Karlstadpartiet Livskvalitet bildades i våras och deras grundfråga är att stoppa Muminetableringen på Skutberget i Karlstad. (svt.se)
 • Resultat: Psykoterapeuternas livskvalitet i Finland är på samma nivå jämfört med internationella studier där samma mätinstrument har använts. (doria.fi)
 • I det tar vi ett brett helhetsgrepp på livskvalitet, miljö och folkhälsa, och arbetar för att ge alla lika möjligheter. (dagenssamhalle.se)
 • Livskvalitet och hur man arbetar för ett bra bemötande står i fokus. (nti.se)
 • Forskningen indikerar att människors livskvalitet efter en klimatomställning skulle vara ungefär densamma som idag. (miljo-utveckling.se)
 • Den samlade forskningen pekar på hälsofrämjande effekter inom områden som stresshantering, livskvalitet och motståndskraft vid sjukdom. (newsvoice.se)
 • Begreppet hälsorelaterad livskvalitet syftar till att förklara patientens upplevelse av funktion, välmående och den generella hälsouppfattningen. (openthesis.org)
 • Den svenskutvecklade förkylningssprejen Coldzyme nådde inte det primära effektmåttet - förbättrad livskvalitet - i en dubbelblind, randomiserad studie, meddelar företaget bakom produkten, Enzymatica i ett pressmeddelande . (lakemedelsvarlden.se)
 • Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuternas professionella livskvalitet i Finland. (doria.fi)
 • Man väljer att fokusera på frågor som passar in i de privilegierades livsstil, medan de vars grundläggande förutsättningar för livskvalitet är kraftigt begränsade, inte alls får samma fokus. (dagenssamhalle.se)
 • Hjälpmedel för livskvalitet är den nya mötesplatsen där fortbildning, inspiration och utveckling står i fokus. (invacare.se)
 • Elisabeth J nsson, f rfattare, l rare, musiker och sedan 2010 ansvarig utgivare och redakt r f r Punctum saliens, en kultursida f r skapargl dje och sj lslig inspiration med fokus p livskvalitet och inre v lbefinnande. (tidskrift.nu)
 • Diskussion: Studien ger vid handen att Finlands psykoterapeuter verkar uppleva sig ha rätt god professionell livskvalitet. (doria.fi)
 • De som både 1992 och 2007 rapporterade att de hade en lång erfarenhet av regelbundna tandläkarbesök hade en signifikant lägre risk att uppleva en försämring i sin orala hälsorelaterade livskvalitet, medan de som rapporterade lång erfarenhet av specialisttandvård hade en signifikant större chans till förbättrad oral livskvalitet. (tandlakartidningen.se)
 • Livskvalitet handlar om att inse att man själv har makten att vara lycklig, all makt - och allt ansvar - ligger på oss själva. (landmarkeducation.se)
 • På frågan om vad småföretagarna anser om sin livskvalitet sedan de startat eget svarar 76 procent att den har blivit högre. (ff.se)
 • Vi måste fortsätta att informera allmänheten om hur det är att leva med hiv idag - att behandlingen är så effektiv att man i allmänhet kan leva ett långt liv med god livskvalitet. (noaksark.org)
 • Överlevnaden för barn med medfödda hjärtfel har genomgått en dramatisk förbättring sedan 1960-talet, men långtifrån alla kan leva ett normalt liv med full livskvalitet. (hjart-lungfonden.se)
 • Leva livet medan det pågår - Livskvalitet - vem bedömer och hur? (anhoriga.se)
 • Boken är strukturerad i fyra delar där den första diskuterar livskvalitet och ger läsaren verktyg att själv sätta ord på innebörden av livskvalitet. (tanum.no)
 • Långt liv är därför inte lika med bra livskvalitet, anser jag. (dt.se)