• 2019: Arpp19 Promotes Myc and Cip2a Expression and Associates with Patient Relapse in Acute Myeloid Leukemia. (hematologinenbiopankki.fi)
 • Wartiovaara-Kautto et al 2018: Germline alterations in a consecutive series of acute myeloid leukemia. (hematologinenbiopankki.fi)
 • Douglas et al 2019: ERCC6L2 defines a novel entity within inherited acute myeloid leukemia. (hematologinenbiopankki.fi)
 • Causal therapy results in good relief of symptoms in acute myeloid leukemia - also in the terminal phase. (ki.se)
 • Antibodies targeting human IL1RAP (IL1R3) show therapeutic effects in xenograft models of acute myeloid leukemia. (lu.se)
 • Bone marrow stroma cells derived from mononuclear cells at diagnosis as a source of germline control DNA for determination of somatic mutations in acute myeloid leukemia. (ki.se)
 • Akut lymfatisk leukemi är en cancersjukdom hos stamcellerna i benmärgen där lymfocyter produceras. (blausen.com)
 • Vanliga symtom på akut lymfatisk leukemi är ihållande feber, trötthet, blödning, blåmärken som uppstår utan orsak och svullna lymfknutor. (blausen.com)
 • Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste cancerformen hos småbarn. (blausen.com)
 • Men nästan 80 procent av alla barn med akut lymfatisk leukemi kan botas. (blausen.com)
 • Det finns många olika typer av leukemi, men de två huvudtyperna är akut lymfatisk leukemi, ALL, och akut myeloisk leukemi, AML. (barncancerfonden.se)
 • Akut lymfatisk leukemi, ALL, behandlas mer eller mindre kontinuerligt med cytostatika under två till två och ett halvt år. (barncancerfonden.se)
 • Infant leukemi är egentligen bara beteckningen på ALL, Akut lymfatisk leukemi, hos spädbarn som diagnosticeras före tolv månaders ålder. (barncancerfonden.se)
 • Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. (barncancerfonden.se)
 • Leukemi är inte en enskild diagnos utan delas upp i akut lymfatisk leukemi (ALL)och akut myeloisk leukemi (AML). (barncancerfonden.se)
 • IntReALL 2010 , kompletterande nationell finansiering av en europeisk studie av behandling av återfall vid akut lymfatisk leukemi hos barn och ungdomar. (barncancerfonden.se)
 • Syftet med denna studie är att under laboratorieförhållanden undersöka hur leukemiceller svarar på flera hundra läkemedelssubstanser hos patienter med akut myeloisk leukemi. (hematologinenbiopankki.fi)
 • Syftet med denna studie är att identifiera nya markörer som kan förutsäga responsen på behandlingen hos patienter med akut myeloisk leukemi, redan vid tidpunkten för diagnosen. (hematologinenbiopankki.fi)
 • Vi har tillsammans med centra i Sverige, Norge, Danmark, St Petersburg, samt Toronto initierat en viktig randomiserad studie gällande s.k. haploidentisk familjegivare jämfört med obesläktad givare hos patienter med akut myeloisk leukemi. (ki.se)
 • Resultaten har dock varit betydligt bättre för patienter med akut leukemi jämfört med KLL och lymfom. (ki.se)
 • HO156 AML / Fas 3, multicenter, öppen, randomiserad studie av gilteritinib jämfört med midostaurin i kombination med induktions- och konsolideringsbehandling följt av ett års underhållsbehandling hos patienter med nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML), eller högrisk-MDS (MDS-EB2), med FLT3-mutation vilka är lämpliga för intensiv kemoterapi. (cancercentrum.se)
 • Indikation för analys är alla former av akut leukemi hos barn och vuxna. (sahlgrenska.se)
 • Indikation för analys: diagnostik, prognosbedömning och behandlingsuppföljning (MRD) av akut leukemi hos barn och vuxna. (sahlgrenska.se)
 • En akut myeloisk leukemi kan delas in följande undergrupper enligt WHO: AML med genetisk abnormitet AML med myelodysplasi-relaterade förändringar Terapi-relaterade myeliska maligniteter AML ospecificerat Myeloid proliferation till följd av Downs Syndrom Blastisk plasmacytotisk dendritcells neoplasm Traditionellt har FAB-klassifikationen använts för att klassificera AML, och sker fortfarande i viss mån även om man börjar frångå det. (wikipedia.org)
 • Akut myeloisk leukemi, AML, är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna, och innebär en störning av utmognaden av myeloiska celler. (wikipedia.org)
 • Den cancerform som forskarna studerade, akut myeloisk leukemi, AML, är en av de vanligaste leukemiformerna hos vuxna. (onkologiisverige.se)
 • Ett vanligt och billigt läkemedel kan användas för att motverka behandlingsresistens vid akut myeloisk leukemi (AML), en av de vanligaste blodcancerformerna hos vuxna. (ki.se)
 • Jag började min doktorandutbildning vid karolinska institutet inom epigenetik i akut myeloisk leukemi. (ki.se)
 • Notera att akut promyelocytleukemi (APL) med t(15;17)(q22;q21) [ PML / RARA ] behandlas enligt ett separat protokoll. (sfmg.se)
 • 2014-05-27 Kronisk myeloisk leukemi (KML). (slideplayer.se)
 • En presentation över ämnet: "2014-05-27 Kronisk myeloisk leukemi (KML). (slideplayer.se)
 • Syftet med denna studie är att avgöra hur genetiska faktorer påverkar uppkomsten och den kliniska bilden av myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi. (hematologinenbiopankki.fi)
 • I Sverige drabbas ca 400 personer per år av blodcancern akut myeloisk leukemi (AML), och endast en av fem överlever sjukdomen. (lu.se)
 • FISH-analys som påvisar rearrangemang av KMT2A-genen (tidigare kallad MLL=mixed lineage leukemia) belägen på kromosom 11q23. (sahlgrenska.se)
 • Translokationer som leder till brott på KMT2A kan ses vid akut lymfatisk och akut myeloisk leukemi. (sahlgrenska.se)
 • Rearrangering av KMT2A genen, som är lokaliserad till 11q23 är en genetisk förändring som är vanlig vid akuta leukemier och kan förekomma vid både akut lymfatisk och akut myeloisk leukemi (ALL och AML). (sahlgrenska.se)
 • Syftet med denna studie är att hitta nya alternativ för behandling av Philadelphia kromosompositiv akut lymfoblastisk leukemi. (hematologinenbiopankki.fi)
 • Han leder den forskargrupp som utvecklat Ceplene, ett läkemedel vid akut myeloisk leukemi. (wikipedia.org)
 • Ceplene har godkänts för användning vid akut myeloisk leukemi inom Europeiska unionen. (wikipedia.org)
 • Ceplene (histamindihydroklorid) är ett immunstimulerande läkemedel som används vid behandling av akut myeloisk leukemi (AML), en form av blodcancer. (wikipedia.org)
 • Akut myeloisk leukemi utgår från en av de två grupperna av vita blodkroppar, granulocyter, och är mycket ovanlig, bara cirka tio procent av leukemifallen är AML. (barncancerfonden.se)
 • Termen akut betyder att cancercellerna förökar sig snabbt och tränger ut de normala cellerna i blodet och benmärgen. (blausen.com)
 • Vi har, i synnerhet när det gäller diagnostik och riskgruppering, eftersträvat samstämmighet med de internationella riktlinjer som publicerades 2017 av European Leukemia Net (ELN) [8]. (cancercentrum.se)