• Från och med 1 juni finns Lamivudin + zidovudin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor. (tlv.se)
  • Zidovudin (AZT) Abakavir (ABC) Lamivudin (3TC) Didanosin (ddl) Zalcitabin (ddC) Stavudin (d4T) Emtricitabin Nevirapin Efavirenz Saquinavir Nelfinavir Indinavir Ritonavir Amprenavir Fosamprenavir Tipranavir Atazanavir Lopinavir Enfuvirtid Denna artikel om immunologi, smittämnen eller epidemier saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
  • Combivir innehåller två aktiva substanser, lamivudin och zidovudin, som används för behandling av hivinfektion. (natapotek.com)
  • Abakavir/lamivudin (marknadsförs bland annat under varumärket Kivexa) är ett läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS. (wikipedia.org)
  • Vid tecken på genomgången hepatit B (anti-HBc-positiv) bör profylax ges i form av lamivudin, i kombination med monitorering av HBV-DNA (i samråd med infektionsspecialist) (73). (cancercentrum.se)
  • I marsnumret av Antimicrobial Agents and Chemotherapy rapporterar professor Fabian Zoulim och medarbetare vid INSERM i Lyon, Frankrike att Medivirs antivirala substans MIV-210 (FLG) i laboratorieförsök har effekt mot hepatit B-virus som utvecklat resistens mot lamivudin och adefovir. (mynewsdesk.com)
  • I tidigare publicerade undersökningar där murmeldjur med kronisk hepatit B behandlats med lamivudin, adefovir och MIV-210 (FLG), visar MIV-210 (FLG) den överlägset bästa antivirala effekten. (mynewsdesk.com)