• Vi vill varna för att frångå dessa viktiga principer, säger Eva-Lis Preisz. (lr.se)
 • Förutom att beskriva personlig assistans betonar General Comment om Artikel 19 flera viktiga principer säger enligt Thomas Hammarberg, tex att nedskärningar av stöd till funktionshindrade strider mot Artikel 19. (assistanskoll.se)
 • Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. (svt.se)
 • Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Lexbases hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter. (lexbase.se)
 • För att genomföra utstationeringsdirektivet i svensk rätt behövs lagstiftning. (lagen.nu)
 • Kapitalkraven bygger på principer utformade av Baselkommittén och finns införlivade dels i EU:s kapitaltäckningsregelverk, dels i svensk lagstiftning och FI:s föreskrifter. (finansinspektionen.se)
 • Framställningen har genomgående överarbetats och reviderats med hänsyn till den snabba utvecklingen och de många nyheterna i europeisk och svensk lagstiftning, rättspraxis och doktrin. (jure.se)
 • Den sociala pelaren omvandlas i rask takt till ny europeisk arbetsmarknad- och socialpolitik-lagstiftning. (gp.se)
 • Nu ett år senare kan vi tyvärr konstatera att våra farhågor besannas när den sociala pelaren i rask takt omvandlas till ny europeisk arbetsmarknads- och socialpolitik-lagstiftning. (gp.se)
 • Den sociala pelaren som skrevs under på toppmötet innehåller 20 principer för ett socialt Europa. (gp.se)
 • Principerna i sig är inte bindande, men det är den lagstiftning som just nu förhandlas i EU med hänvisning till den sociala pelaren. (gp.se)
 • Meningen är att EU-ländernas ledare där ska anta den så kallade sociala pelaren, 20 principer om sociala rättigheter gemensamma för alla EU-länder. (svt.se)
 • Därför tar centerpartiet avstånd från ytterligare lagstiftning inom sociala pelaren. (svt.se)
 • Kapitel 3 - Generella principer för grön infrastruktur Här beskrivs olika begrepp som används i arbetet med grön infrastruktur samt den ekologi som ligger till grund för värderingar av grön infrastruktur. (lansstyrelsen.se)
 • Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, anser att riksdagspartierna bör enas om några generella principer för långsiktiga och stabila spelregler inom energiområdet. (nyteknik.se)
 • Ingen stat är perfekt i denna angelägna strävan, men när vissa stater går på tvärs mot principerna, ibland till och med stöd i nationell lagstiftning, har vi ett problem som skadar hela världssamfundets anseende. (svt.se)
 • En rad exempel på liknande brott mot FN:s mänskliga rättigheter som legitimeras av nationell lagstiftning kan ges. (svt.se)
 • Att flera av FN:s medlemsländer i nationell lagstiftning legitimerar brott mot de mänskliga rättigheterna borde inte längre accepteras. (svt.se)
 • Den 1 augusti 2018 träder en ny lagstiftning i kraft, som implementerar direktivet i Sverige, och flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. (skl.se)
 • Men det är det inget parti som tar initiativ till, tvärtom upprepar de varje gång frågan kommer på tal att de står bakom nuvarande lagstiftning. (gp.se)
 • Ministeriet bereder strategier, riktlinjer och lagstiftning på sitt verksamhetsområde. (lvm.fi)
 • Henrik Löv som är hovrättsråd vid Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen får till uppgift att se över lagstiftningen och föreslå ändringar i reglerna så att miljörättens grundläggande principer, exempelvis principen om att förorenaren betalar och principen om att bästa möjliga teknik ska användas, får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen. (miljo-utveckling.se)
 • Om det blir en europeisk lagstiftning för arbetsmarknaden betyder det att vi då lämnar den svenska modellen. (svt.se)
 • Men vad ska centret syssla med och vilka principer ska styra deras arbete? (nyteknik.se)
 • Just nu pågar ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. (svt.se)
 • Ägarstyrningen i de statsägda bolagen sköts i enlighet med statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, god förvaltningssed och ministeriets principer för ägarstyrning. (lvm.fi)
 • Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts. (lagen.nu)
 • Avtalet säkerställde att sjukhusets katolska identitet och värderingar skulle bevaras i enlighet med katolska kyrkans principer som uttryckligen förbjuder läkarassisterat självmord. (respektlivet.nu)
 • Samtidigt måste man granska alla stater för att undersöka hur de i praktiken lever upp till dessa principer. (svt.se)
 • Allt fler länder inför lagstiftning kring hur företag hanterar mänskliga rättigheter i sin verksamhet. (ekocentrum.se)
 • Inom ramen för den av styrelsen beslutade policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås, anges fyra vägledande principer som gäller för all verksamhet inom högskolan. (hb.se)
 • Direktiven innehåller dessutom regler och principer för hur medlemsländerna ska kontrollera luftkvaliteten, tillhandahålla information till allmänheten samt åtgärda identifierade problem. (naturvardsverket.se)
 • Trots det är det politiskt klokt att hörsamma rådet ty den regering som inte gör så brukar kritiseras för att sätta sig över rättsstatens principer. (sydsvenskan.se)
 • Konstitutionen lägger fast grundläggande principer såsom god samhällsstyrning, maktdelning, rättsväsendets oberoende och demokrati samt garanterar ett antal centrala fri- och rättigheter. (regeringen.se)
 • Rättsväsendet står inte fritt från påverkan, men ny lagstiftning antogs 2016 som syftar till att stärka dess oberoende. (regeringen.se)
 • En rad stater har infört lagstiftning eller vidtar åtgärder som kraftigt försvårar för oberoende aktörer och journalister att fritt kunna verka, bl.a. (regeringen.se)
 • Därför måste regeringen ta hänsyn till vissa grundläggande principer. (skl.se)
 • Havs- och vattenmyndigheten föreslår att vissa principer som ska underlätta genomförandet av landningsskyldigheten för medlemsstaten, i vissa fall även ska kunna tillämpas på fartygsnivå i pelagiskt fiske. (havochvatten.se)
 • Det är därför regeringen nu överlämnar en skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen. (regeringen.se)
 • Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter. (gislaved.se)
 • Styrdokument för upphandling Vår granskning visar att landstingets upphandlingspolicy inte överensstämmer med aktuell lagstiftning. (docplayer.se)
 • Kapitel 9 handlar om grön infrastruktur i fysisk planering och kopplingar till aktuell lagstiftning. (lansstyrelsen.se)
 • Likaså rätten att följa egna sedvanor, oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte strider mot övrig lagstiftning. (expressen.se)
 • Utifrån att ny lagstiftning trätt i kraft följer här Naturvårdsverkets syn på vilka sanktioner som kan bli aktuella vid såväl nya som äldre överträdelser. (naturvardsverket.se)
 • Miljösanktionsavgift kan tas ut för överträdelser som sker från 1 januari 2017 och framåt, förutom för de bestämmelser i MSA-förordningen respektive SV nya f-gasförordning som träder i kraft vid senare tidpunkt. (naturvardsverket.se)