• I olika sammanhang har statsmakterna framhållit att uppföljning av läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning är av stor betydelse för att garantera patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården. (lagen.nu)
 • 10.50-11.20 Uppföljning av kvalitet i sjukvård - jämlik läkemedelsförskrivning. (mynewsdesk.com)
 • Det finns behov att studera läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning och dessas samband med och effekter på hälsa, sjuklighet och överdödlighet. (avhandlingar.se)
 • Den här bristen är ett stort patientsäkerhetsproblem inte bara i vården av den relativt lilla grupp av patienter som utnyttjar dagens informationsglapp utan i samband med all läkemedelsförskrivning. (sjukhuslakaren.se)
 • Vad man kan ta med sig från den här studien är att det är oerhört viktigt vad läkaren säger i samband med läkemedelsförskrivning, säger Malin Gingnell. (ergo.nu)
 • Det kan få allvarliga konsekvenser såsom exempelvis bristande samordning med hemsjukvården och en splittrad läkemedelsförskrivning. (riksdagen.se)
 • Dessa åtgärder ersätter aldrig - utan kompletterar - exempelvis läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv från extern expertis. (bodywise.se)
 • Skillnaderna i läkemedelsförskrivning kan bero på individuella behov, men de kan också förklaras med lokala rutiner. (socialstyrelsen.se)
 • Det finns ett behov av bättre IT-baserade stödsystem vid läkemedelsförskrivning och receptexpedition. (doktorn.com)
 • Kvinnans behov i centrum i primärvården- förbättringspotential gällande anpassad vård och läkemedelsförskrivning. (vardfokus.se)
 • Informationen kan också användas för att identifiera områden där det kan vara motiverat med informations- och utbildningsinsatser för att främja en rationell läkemedelsförskrivning. (avhandlingar.se)
 • Läkemedelsenhetens uppdrag är att samordna arbetet i övergripande läkemedelsfrågor såsom rationell läkemedelsförskrivning, uppföljning och analys av läkemedelsanvändning och dess kostnadsutveckling. (liv.se)
 • Siffrorna för läkemedelsförskrivning i Sverige 2015 visar att 431.560 patienter fick Levaxin eller Euthyrox utskrivet. (medicinskaccess.se)
 • Enligt Socialstyrelsens statistik över läkemedelsförskrivning, så har antalet patienter i åldersgruppen 15-34 år som får antidepressiva ökat ända från 2006. (drugnews.nu)
 • En annan tjänst är Min förskrivning där förskrivare av läkemedel kan ta del av statistik över sin läkemedelsförskrivning. (ehalsomyndigheten.se)
 • Man förstår ju att det har varit enklare för läkemedelsbolag att forska mest på män, och att mycket av läkemedelsförskrivning till kvinnor, barn och äldre fortfarande vilar på mycket lösa grunder. (ursprungsliv.nu)
 • En enskild förskrivares läkemedelsförskrivning kan endast följas av förskrivaren själv och dennes verksamhetschef. (janusinfo.se)
 • De preliminära resultaten av läkemedelsförskrivning från vår registerstudie visar att endast en minoritet (34 %) fick uratsänkande läkemedelsbehandling inom ett år efter diagnos och behandlingen ofta avbröts i förtid. (researchweb.org)
 • Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda läkemedelsförskrivning utanför godkänd indikation. (lif.se)
 • Uppdrag för Apoteket service AB avseende patientsäkerhet vid läkemedelsförskrivning. (lffs.se)
 • De använder information om sjukhusinskrivningar och läkemedelsförskrivning för barn under 2003-2009, samt enkäter med mödrarna. (forskning.se)
 • Sineva Ribeiro tycker det är bra att man satsar på personer med kronisk sjukdom, säkrare läkemedelsförskrivning till barn och förstärker arbetet mot antibiotikaresistens. (vardfokus.se)
 • Läkemedelsförskrivning av antibiotika och narkotika är riskområden som ska granskas när Ivo nu inleder en nationell tillsyn. (dagensmedicin.se)
 • Fastställda rutiner i sjukvården och en mer samlad bild för läkarna av patienternas läkemedelsförskrivning är några saker som. (attention.se)
 • Läkemedelsförskrivning examineras med en individuell skriftlig tentamen. (ki.se)
 • För att studera effekterna har rapportförfattarna använt statistiska metoder i form av en s.k. matchningsansats där hälsa (vårdbesök och läkemedelsförskrivning) och sjukfrånvaro efter behandling har jämförts mellan gruppen av individer som fick behandling och den "matchade" gruppen som inte fick det. (inspsf.se)