• I Europeiska gemenskapens lagstiftning ((EG) nr 1881/2006) har fastställts gränsvärden för mängden kvicksilver i fiskeriprodukter och muskelkött från fisk, skaldjur och kosttillskott. (evira.fi)
 • Konsumenten kan minska exponeringen för kvicksilver genom att äta fisk enligt de allmänna intagsrekommendationerna: minst två gånger i veckan, varierande olika fiskarter. (evira.fi)
 • Kvicksilver förekommer i miljön och i föda, framförallt fisk, i så höga halter att både människa och miljö kan ta skada. (kemi.se)
 • I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på svenska marknaden för att minimera utsläppen till miljön. (kemi.se)
 • EU-rätten har alltså företräde framför nationella regler, vilket innebär att kvicksilver får användas i vissa fall trots det generella förbudet i Sverige. (kemi.se)
 • Kvicksilver förbjuds i Sverige ( DN , SvD ). (wordpress.com)
 • Hos personer som använder sådana produkter kan exponeringen för kvicksilver vara mångfalt större än exponeringen som härstammar från livsmedel. (evira.fi)
 • En fundering man kan har är hur skiftet från glödlampor till lågenergilampor lirar ihop med förbudet mot produkter med kvicksilver. (wordpress.com)
 • Kvicksilver kan på samma sätt även reagera med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur [ 3 ] . (wikipedia.org)
 • I traditionella asiatiska örtläkemedel har sporadiskt rapporterats förekomma rentav farligt höga halter kvicksilver. (evira.fi)
 • Vid långvarig exponering av låga halter kvicksilver kan barn uppvisa symtom som inlärningssvårigheter och försämrad intellektuell kapacitet. (kemi.se)
 • Omkring 50 kg kvicksilver sprids i den svenska miljön på detta sätt. (miljonytta.se)
 • Dagens lysrör och energisparlampor är beroende av kvicksilver för att fungera och bidrar därmed till att miljöfarliga ämnen sprids i naturen. (miljonytta.se)
 • Det är mänskliga aktiviteter, som till exempel förbränning av fossila ämnen, som leder till att kvicksilver sprids till ekosystemen. (aktuellhallbarhet.se)
 • Spridningen av kvicksilver från krematorier och tandläkarmottagningar kommer att upphöra på sikt eftersom användningen av amalgam har minskat. (kemi.se)
 • Kvicksilver, speciellt det oorganiska från amalgam, lagras i stor mängd i tarmslemhinnan och skapar inflammation. (helenekjellin.se)
 • Har du munnen full av amalgam så är det uppenbart att du har en källa till kvicksilver där. (helenekjellin.se)
 • Vissa användningar av kvicksilver som omfattas av harmoniserade EU-regler är undantagna från det svenska förbudet. (kemi.se)
 • Föroreningar av kvicksilver är fortfarande ett problem på global nivå. (kemi.se)
 • Det innebär att 75 kilo kvicksilver måste tas om hand varje år. (nyteknik.se)
 • Om insamlingen ligger kvar på dagens nivå, så betyder det att upp till 10-15 kilo kvicksilver inte tas om hand. (nyteknik.se)
 • Kvicksilver är mycket giftigt - redan på grund av sin kraftigt etsande egenskap. (wikipedia.org)
 • Även regioner utan kvicksilverutsläpp, exempelvis Arktis, påverkas negativt på grund av att kvicksilver transporteras långa sträckor i luften. (kemi.se)
 • Med kvicksilver avses kvicksilver och kemiska föreningar och blandningar där kvicksilver används eller har tillsatts. (kemi.se)
 • Hg är den kemiska beteckningen för kvicksilver. (miljobarometern.se)
 • I naturen förekommer kvicksilvret i olika former: metalliskt kvicksilver, oorganiska kvicksilversalter och organiska kvicksilverföreningar (särskilt metylkvicksilver). (evira.fi)
 • Undersökningar av kvicksilver i gädda visar snarare en ökning än en minskning av halten mellan 1991 och 2002. (miljobarometern.se)
 • Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. (kemi.se)
 • Med varor som innehåller kvicksilver avses varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. (kemi.se)
 • Varor som innehåller kvicksilver och som redan tagits i bruk får fortsätta användas. (kemi.se)
 • Därför är det viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskar. (kemi.se)
 • Känslighet för kvicksilver kan variera kraftigt mellan sjöfågelarter, säger Collin Eagles-Smith, ekolog på US Geological Survey, som studerar bioackumulering av kvicksilver. (aktuellhallbarhet.se)
 • Problemet är att varje lågenergilampa innehåller upp till fem milligram kvicksilver, ett av de allra farligaste kända miljögifterna. (nyteknik.se)
 • Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. (kemi.se)
 • Kvicksilver börjar förångas vid rumstemperatur, och förkylningen saktar ner avdunstning. (74822.ru)
 • Kvicksilver är flytande vid normal rumstemperatur. (gamereactor.se)
 • Kvicksilver förekommer framför allt i livsmedel av animaliskt ursprung. (evira.fi)
 • Dock är kvicksilver ett starkt gift , såväl för människor och djur som för miljön. (wikipedia.org)
 • I naturen kan kvicksilver omvandlas till den mycket giftiga formen metylkvicksilver. (kemi.se)
 • Riskerna för fosterpåverkan av oorganiskt kvicksilver är än så länge bristfälligt studerade men det finns studier som tyder på att oorganiskt kvicksilver ger upphov till likartade skador på det centrala nervsystemet som metylkvicksilver. (kemi.se)
 • Metylkvicksilvret är den giftigaste formen av kvicksilver. (evira.fi)
 • Ett vansinnigt farligt hinder för en klump med kvicksilver. (gamereactor.se)
 • Går en sådan lampa sönder tas kvicksilver i gasform lätt upp vid inandning och lagras sedan i kroppen. (nyteknik.se)
 • Varje lysrör och lågenergilampa innehåller mellan tre och fem milligram metalliskt kvicksilver i gasform. (miljonytta.se)
 • Kvicksilver hamnar i miljön även med fossila bränslen, särskilt som en följd av att stenkol förbränns. (evira.fi)
 • Men om det var tvivel, var det i en bruten downmor av kvicksilver eller inte, det är bättre att behandla med avfall som med giftiga ämnen. (74822.ru)
 • Inte alla glasgrader är lika giftiga - producerar nu inte bara kvicksilver utan även flyttningsenheterna. (74822.ru)
 • Kosttillskott eller medel med Kvicksilver är vad som gav upphov till namnet " Kvackare " såväl som närliggande begrepp typ Kvacksalvare. (wordpress.com)