• Nationella Kvalitetsregister" r den officiella beteckningen p arbetet p f rb ttring av insatserna inom h lso- och sjukv rden. (psykologiguiden.se)
 • Till h lso- och sjukv rden h r ven sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. (notisum.se)
 • 2 M let f r h lso- och sjukv rden r en god h lsa och en v rd p lika villkor f r hela befolkningen. (notisum.se)
 • Den som har det st rsta behovet av h lso- och sjukv rd skall ges f retr de till v rden. (notisum.se)
 • 2 a H lso- och sjukv rden ska bedrivas s att den uppfyller kraven p en god v rd. (notisum.se)
 • Varje patient som v nder sig till h lso- och sjukv rden ska, om det inte r uppenbart obeh vligt, snarast ges en medicinsk bed mning av sitt h lsotillst nd. (notisum.se)
 • 2 c H lso- och sjukv rden ska arbeta f r att f rebygga oh lsa. (notisum.se)
 • 2 f H lso- och sjukv rden ska p socialn mndens initiativ, i fr gor som r r barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samh llsorgan, organisationer och andra som ber rs. (notisum.se)
 • 2 h Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse f r m nniskov rde och integritet b rjar till mpas i h lso- och sjukv rden, ska v rdgivaren se till att metoden har bed mts fr n individ- och samh llsetiska aspekter. (notisum.se)
 • 2 M let f r tandv rden r en god tandh lsa och en tandv rd p lika villkor f r hela befolkningen. (notisum.se)
 • 3 Tandv rden ska bedrivas s att den uppfyller kravet p en god tandv rd. (notisum.se)
 • 1. att tandv rden och dess personal st r under tillsyn av Inspektionen f r v rd och omsorg (IVO), 2. (notisum.se)
 • Nyheter f r dig som arbetar i sjukv rden. (100.nu)
 • H r kan du anonymt st lla fr gor och f ett personligt svar fr n l kare eller sjuksk terskor, leta v rd i hela Sverige och anv nda lokala e-tj nster f r att kontakta v rden. (100.nu)
 • H r hittar du ocks information om h lsa och f rebyggande v rd samt hur v rden fungerar i Sverige. (100.nu)
 • Det finns ven fr getj nster d r du kan st lla anonyma fr gor till experter inom h lso- och sjukv rden. (100.nu)
 • Svenska l kare med m ng rig erfarenhet fr n ppenv rd skriver h r om vanliga sjukdomar och symtom inom ppenv rden. (100.nu)
 • V rden utg r fr n personcentrerad v rd och omsorg, vilket bygger p den enskildes behov och nskem l. (funktionshinder.se)
 • I v rden ing r specifik omv rdnad, medicinska behandlingar och v rd i livets slut med st d till anh riga. (funktionshinder.se)
 • BD h ll tillsammans med docent Martin Rydmark, MedNet G teborgs universitet, kurser i IT-anv ndning i h lso- och sjukv rden i b rjan av 1990-talet. (bengtdahlin.se)
 • Det blev med tiden Sveriges mest anv nda elektroniska journalsystem (e-journal) f r slutenv rden och sjukhusens ppenv rd. (bengtdahlin.se)
 • Syftet med f religgande arbete r att med utg ngspunkt fr n principen f r kvalitetss kring ta fram ett informationsmaterial som beskriver riskmomenten vid konservering av spannm l p g rden samt hur dessa b r undvikas f r att spannm len skall erh lla en god kvalitet ven n r sk rdevattenhalterna r h ga. (jordbruksverket.se)
 • Vi ser g rna att du ocks har vergripande kunskaper om h lso- och sjukv rdslagen samt socialtj nstlagen. (vakanser.se)
 • Dina kollegor r sjuksk terskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omsorgspersonal vid v ra v rd- och omsorgsboenden, dagverksamhet samt LSS-vuxna. (vakanser.se)
 • Siggebog rdens v rd- och omsorgsboende erbjuder v rd med somatisk och demensinriktning, samt kortidsv rd med inriktning avlastning/v xelv rd med totalt 129 platser. (vakanser.se)
 • Ers ttningen ska vara sk lig med h nsyn till behandlingens art, omfattning och utf rande samt omst ndigheterna i vrigt. (notisum.se)
 • V lkommen till Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sk ndal, d r vi har 40 rs erfarenhet av att bedriva kvalificerad specialiserad neurologisk rehabilitering i sluten- och ppen v rd, samt sedan 2015 ven en specialistl karmottagning f r ME/CFS (myalgisk encefalopati/chronic fatigue syndrome) p uppdrag av SLL. (funktionshinder.se)
 • F retagsid n r att tillhandah lla naprapati som f rebyggande v rd samt att vid akuta besv r snabbt erbjuda adekvat hj lp. (sigbritt.se)
 • H r hittar du f retag med anknutning till S dert lje samt vilka branscher de jobbar innanf r. (gulex.se)
 • Tj nster som kan erh llas r bl a naprapati, medicinsk akupunktur och utprovning av h lfotsinl gg. (sigbritt.se)
 • Bland dina arbetsuppgifter ing r ven att h lla i l karkontakter, hantering av l kemedel, v rdplaner, dokumentation, kvalitetss kring och utvecklingsarbete. (vakanser.se)
 • I Liding stad h r arbete samman med h lsa. (vakanser.se)
 • Syftet r ist l et att ge er m jlighet att beskriva och f rklara om det exempelvis intr ffat of rutsedda h ndelser som lett til att ni inte kunnat utf ra ert arbete enligt plan och hur detta p verkar inneh l et i er nya ans kan. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 1. Att behovs- och kunskapsbaserade h lsofr mjande och f rebyggande insatser n r relevanta m lgrupper, s v l som hela befolkningen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Akut och f rebyggande friskv rd av rygg-, led-, och muskelsm rtor. (sigbritt.se)
 • 1 Med h lso- och sjukv rd avses i denna lag tg rder f r att medicinskt f rebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. (notisum.se)
 • H lsa och sjukdomar. (100.nu)
 • P V rdguiden.se, som drivs av Stockholms l ns landsting, hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och h lsa. (100.nu)
 • H r hittar du ocks adresser och telefonnummer till alla v rdmottagningar i Stockholms l n. (100.nu)
 • Som sjuksk terska arbetar du med oss f r att ge en god och kvalitetss krad v rd till omsorgstagarna. (vakanser.se)
 • Som sjuksk terska i Nyn shamns kommun r du en del av kommunens h lso- och sjukv rdsteam. (vakanser.se)
 • H r f r du tillg ng till ett hundratal kvalitetss krade artiklar skrivna av legitimerade apotekare, och de h ller informationen kontinuerligt uppdaterad. (100.nu)
 • Med h gsta engagemang, professionalitet och tillg nglighet kan vi. (sigbritt.se)
 • Erfarenhet kr vs. Det h r erbjuder vi dig! (vakanser.se)
 • ADOLF FREDRIKS FYSIOCENTER erbjuder behandling, tr ning och f retagsh lsov rd. (sigbritt.se)
 • V rt uppdrag r att bedriva konkurrenskraftig och kvalitetss krad v rd, och vi ska vara det sj lvklara valet f r Liding bor i behov av omsorg, service och st d. (vakanser.se)
 • Friska Muskler har flera rs erfarenhet av naprapati och friskv rd. (sigbritt.se)
 • Egenv rd och l kemedel. (100.nu)
 • BD deltog i ett antal Spriprojekt fr n 1970 till r 2000 (Spri , Sjukv rdens planeringsinstitut, lades ner 2000) med resulterande Spri-publikationer som: 'L pande v rdplanering' (3/1977) genomf rt i Lerum. (bengtdahlin.se)
 • 2 e D r det bedrivs h lso- och sjukv rd skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som beh vs f r att god v rd skall kunna ges. (notisum.se)
 • 4 a D r det bedrivs tandv rdsverksamhet skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som beh vs f r att god v rd skall kunna ges. (notisum.se)
 • Doktorn.com har som syfte att sprida kunskap och information om medicin, h lsa och v lbefinnande till v rd och allm nhet. (100.nu)
 • BD blev medicine hedersdoktor vid G teborgs universitet h sten r 2000 bl.a. f r sitt engagemang i grundutbildningen f r l kare vid medicinska fakulteten i G teborg, somi stort sett f re projektet Konsultationskursen inte f r ndrats n mnv rt sedan han sj lv b rjade sin l karutbildning d r 1950. (bengtdahlin.se)
 • N r tandv rd ges till barn ska barnets b sta s rskilt beaktas. (notisum.se)
 • Det r l tt att p verka -b de f r kommunen i stort och f r enskilda individer - och vi kan dessutom f lja resultatet av arbetet p n ra h ll. (vakanser.se)
 • NJA 1999 s. 71 Fr ga om r tt f r landsting att h va ett entreprenadavtal r rande ambulanssjukv rd med h nvisning. (notisum.se)
 • Kunskap om sm barns h lsa och utveckling. (100.nu)
 • 5 Varje landsting ska erbjuda en god tandv rd t dem som r bosatta inom landstinget. (notisum.se)
 • Tandv rd som landstinget sj lvt bedriver ben mns i denna lag folktandv rd. (notisum.se)
 • Som nattsjuksk terska i Centrum r du ansvarig f r patienter inskrivna i allm n hemsjukv rd, ASIH och boende p korttid och ldreboende i stadsdelen. (funktionshinder.se)
 • För l kare och sjukv rdspersonal. (100.nu)
 • Med den h r samlade kunskapen blir det l ttare f r dig att samr da med din l kare. (100.nu)
 • De bygger p de principer f r kvalitetss kring som utformades p 1950-talet av Edwards Deming och Joseph Juran och som blivit allt mer aktuella i och med globaliseringen av arbetslivet och till mpning av marknadsekonomiska principer ven i skola, utbildning och h lso- och sjukv rd. (psykologiguiden.se)