• Det här är en kvalitativ studie som undersöker vilka förväntningar unga vuxna med ätstörningar har från sin familj när övergången sker från pediatriken till ett behandlingsprogram för vuxna. (foubloggen.com)
 • När du väl har definierat dina frågeställningar, hjälper kvantitativ forskning dig att fatta beslut baserade på siffror som du kan applicera statistisk analys på. (surveymonkey.com)
 • Kvalitativ forskning hjälpa dig att samla in detaljerad information om ämnet du är intresserad av, och formulera hypoteser som hjälper dig rikta in din kvantitativa forskning och se om teorierna du tagit fram stämmer. (surveymonkey.com)
 • En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder. (surveymonkey.com)
 • Med en kvalitativ undersökning kan du samla in detaljerad information om ett ämne. (surveymonkey.com)
 • Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. (arbetsgivarverket.se)
 • Ofta har kvantitativ forskning ett större antal svarande eller deltagare än kvalitativ forskning, så du kan definitivt få svar på frågor som: Föredrar människor dig över dina konkurrenter? (surveymonkey.com)
 • Du har antagligen flera saker du redan kan mäta med kvantitativ forskning, som antal deltagare, allmän tillfredsställelse, kvalitet på talarna, värdet på informationen som gavs osv. (surveymonkey.com)
 • För att vara säker på att du har rätt balans för att få alla svar du behöver, kommer här några fler tips på hur man kan använda båda typerna av forskning för att hjälpa dig att fatta bättre beslut. (surveymonkey.com)
 • Ett av de viktigaste stegen när man skapar enkäter är att veta hur man bäst balanserar både kvalitativ och kvantitativ forskning i enkätprocessen. (surveymonkey.com)
 • Kvantitativ forskning ger specifika mått som identifierar tillförlitligheten och betydelsen av ett problem eller en möjlighet. (surveymonkey.com)
 • Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroendepå dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter ochskillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer.Teori: FramingMetod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupperMaterial: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade frånfacebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost. (uppsatser.se)
 • härvid ger teori och forskning vägledning, men utgör inte facit. (glanta.org)
 • I mars 2016 disputerade Erika och har efter det fortsatt arbeta med forskning och projekt som berör äldres hälsa och välbefinnande. (ha.ax)
 • Kvalitativ forskning är tolkande, ofta samhällsvetenskaplig, forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. (wikipedia.org)
 • Hennes forskning har en tolkande inställning till social verklighet och mänsklig mening. (esh.se)
 • En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats. (diva-portal.org)
 • I delkursen behandlas kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod samt grundläggande psykometriska aspekter. (kau.se)
 • Aktiva samarbeten med ledande forskare har mycket stor betydelse för både grundutbildning, forskarutbildning och forskning vid fakulteten. (mynewsdesk.com)
 • Programmet NVivo produceras av QSR International och har formgivits av forskare för forskare inom kvalitativ forskning. (wikipedia.org)
 • Medicinsk forskning är seriös, medan livsmedelsforskning inte går att lita på… I en ny VA-rapport redovisas resultaten från fokusgrupper med allmänheten om vad som stärker eller sänker förtroendet för forskning och forskare. (v-a.se)
 • Resultaten visar hur viktigt det är att forskare kan berätta om sin forskning på ett förståeligt sätt. (v-a.se)
 • I Forskning och Nytta analyseras och ges förslag till hur universitet och högskolor kan möjliggöra för forskare och akademiska miljöer att verka för ett utökat nyttiggörande av forskningsresultat och hantera en efterfrågad utvidgad samverkan med omvärlden, exempelvis företag och myndigheter. (smakprov.se)
 • Studien tydliggör också behovet av ytterligare forskning då erfarenheter ur patientperspektiv är begränsat. (diva-portal.org)
 • Delrapporten "Erfarenheter från Danmarkis ramverk för forskning och högre utbildning" är den fjärde av fem som presenteras i Svenskt Näringslivs skuggutredning under våren. (svensktnaringsliv.se)
 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras. (vgregion.se)
 • Denna gång har skribenterna gjort en mer kvalitativ undersökning för att utröna omfattningen av konstnärlig forskning vid relevanta lärosäten i Sverige. (vr.se)
 • Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. (ltu.se)
 • Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. (hanken.fi)
 • Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. (diva-portal.org)
 • Sedan 2002 undersöker VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet årligen svenskarnas syn på forskning och vetenskap i projektet Vetenskapen i Samhället. (v-a.se)
 • Samarbetet ger goda förutsättningar för oss att fortsätta bedriva kvalitativ forskning. (oru.se)
 • Jag har också ambitionen att vara med och stärka effekterna av VTI:s forskning i den internationella vetenskapliga debatten. (vti.se)
 • Arbetet har utförts som en kvalitativ forskning. (theseus.fi)
 • Arbetet görs bland annat via handledning i aktuella områden som identifieras i dialog med verksamheten och i relation till aktuell forskning och behovsanalyser från Blekinge kompetenscentrum. (ltblekinge.se)
 • Under kursen introduceras och tillämpas grundläggande tekniker för att använda datorprogram för kvalitativ dataanalys. (umu.se)
 • Kvalitativ data kan kvantifieras halvautomatiskt med programvara för kvalitativ dataanalys . (wikipedia.org)
 • Kvantitativ forskning bygger i allmänhet på konfirmativ dataanalys (CDA), det vill säga statistisk hypotesprövning . (wikipedia.org)
 • Kvalitativ forskning eftersträvar en helhetsbeskrivning (holism snarare än reduktionism) av en studerad situation eller ett fenomen (se fenomenologi). (wikipedia.org)
 • 4 Kvalitativ design Fenomenologi fenomen, hur de ter sig för oss Fenomenografi - uppfattningar - förhåller sig till varandra och fenomen Grounded theory teorier om människans beteende Livshistoria/narrative - berättelser Aktionsforskning gemensam insikt - bästa sättet att uppnå förändring Critical incident incident - påverkar aktivitet el. (docplayer.se)
 • Kvalitativ forskning hjälpa dig att samla in detaljerad information om ämnet du är intresserad av, och formulera hypoteser som hjälper dig rikta in din kvantitativa forskning och se om teorierna du tagit fram stämmer. (surveymonkey.com)
 • Med en kvalitativ undersökning kan du samla in detaljerad information om ett ämne. (surveymonkey.com)
 • High (h g): H gst osannolikt att fortsatt forskning skulle f r ndra bed mningen av metodens effektivitet. (psykologiguiden.se)
 • Moderate (m ttlig): Sannolikt att fortsatt forskning kommer att f r ndra bed mningen av metodens effektivitet. (psykologiguiden.se)
 • Low (l g): Mycket sannolikt att fortsatt forskning kommer att f r ndra bed mningen av metodens effektivitet. (psykologiguiden.se)
 • Forslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersoka kanslomas betydelse for utgangen av malet. (gu.se)
 • När kvalitativ forskning refereras i icke fack-press förekommer generaliseringar, eller att resultatet missuppfattas av allmänheten som generaliserbart. (wikipedia.org)
 • Projektets forskningssyfte är belysa och analysera praktiknära forskning i möten mellan policy, forskningsbaserade utvecklingsprojekt och läraryrkets praktik. (pitea.se)
 • Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. (wikipedia.org)
 • Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadvetenskap med inriktning mot specialistområdet. (ki.se)
 • Projektet genomfördes med kvalitativ innehållsanalys av dokumenten "Regional systemanalys Dalarna. (vti.se)
 • Så länge Amazon lägger hundratals miljarder kronor på forskning och utveckling samtidigt som handeln tilldelas 0,4 promille av statliga forskningsresurser kommer vi inte att hänga med i framtiden, säger hon. (svensktnaringsliv.se)
 • NVivo är ett av de "CAQDAS"-program (CAQDAS = Computer-assisted qualitative data analysis software) som används för att hantera denna typ av forskning och de omfattande samband som kan behöva utforskas. (wikipedia.org)
 • Ett annat problem som de delar med mycket kvalitativ forskning är hur deras slutsatser genereras från de data som samlats in. (skolverket.se)
 • När du vill veta saker som vilka ord dina kunder använder för att beskriva dig eller hur dina kunder interagerar med din produkt, är kvalitativ forskning ett bra ställe att börja på. (surveymonkey.com)
 • I studien ingick även en mindre, kvalitativ undersökning med 16 elever. (forskning.se)
 • Studien har en kvalitativ tillnärmning. (bibsys.no)
 • Studien är intressant såtillvida att det verkligen behövs forskning om hur skolledare ska arbeta för att skapa en gemenskap i skolan så att både elevers lärande och sociala delaktighet gynnas. (skolverket.se)
 • Studien baserar sig på en kvalitativ innehållsanalys av Grunderna för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005) och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, 2010). (doria.fi)
 • Målet är ett system som kombinerar kvalitativ och kvantitativ utvärdering av vetenskaplig publicering. (hanken.fi)
 • Det ska bli riktigt spännande att tillsammans med nya kollegor på VTI arbeta för att utveckla ny tvärvetenskaplig forskning och på så sätt ta itu med våra mest akuta transport- och miljömässiga utmaningar. (vti.se)
 • Framför allt har forskarna intresserat sig för hur rektorn arbetar eftersom de menar att det behövs forskning som analyserar hur rektorer ska arbeta för att skolor ska bli effektiva och inkluderande. (skolverket.se)
 • Andra verk- f lja upp den forskning om suicidpreventiva insatser som samma f rebyggande insatser r tillg ngen till effektiva publicerades mel an r 2005 och 2014. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Fredricka Gilje, verksam vid Montana State University i USA, har stärkt den internationella omvårdnadsforskningen, särskilt vad gäller psykiatrisk omvårdnad och kvalitativ forskning. (mynewsdesk.com)