• Alla bidrag som inkommer under kv llen dubblar Kaf de luxe och skickar till S bring your CASH, folks! (kafedeluxe.se)
 • Ur sasonen Tasio & reggaebasisten Barck planerar att starta upp kv llen med lite god baktakt av s v l inrikes som utl ndskt fabrikat. (kafedeluxe.se)
 • Faktum r att m nga av v ra vandrare, s rskilt vid sen ankomst p kv llen eller under natten till Arusha, inte v ljer att p b rja vandringen direkt dagen efter, utan man v ljer att ta en fridag i Arusha, och p b rjar s ledes vandringen efter tv vernattningar. (dahlsafaris.se)
 • Jag avslutade kv llen/natten med ytterligare en recensionskonsert med Pete & the Poets (som ocks kommer att publiceras h r). (hakanpettersson.se)
 • Eftersom det n stan r om jligt att planera och prioritera den h r festivalen s bj d f rsta kv llen p n gra spontana grepp fr n min sida. (hakanpettersson.se)
 • WW var faktiskt det f rsta bandet jag s g p den f rsta kv llen p den f rsta Live At Heart-festivalen 2010. (hakanpettersson.se)
 • De svenska rockarna, som inledde kv llen, skulle liksom skruva upp st mningen till den absoluta h jdpunkten innan Bill Haley tog scenen i besittning. (hakanpettersson.se)
 • Efter en ilf rd med bil fr n G teborg, d r han hade varit tidigare p kv llen, klev han upp p scenen och sj ng sina See you later alligator och Crazy man crazy som fick den ungdomliga publiken att sl ppa p alla h mningar och b rja dans framf r scenen. (hakanpettersson.se)
 • Kv llen avslutas kl 21.00. (uddevallaukke.se)
 • Det har varit flera riktigt aktiva/st kdagar nu och jag r grymt tr tt n r jag s tter mig ner s h r p kv llen. (nogg.se)
 • Statistiken redo visar s lda m ngder g dsel uppdelat p olika typer av g dselmedel, men ocks rena m ngder av n rings mnena kv ve, fosfor, kalium och svavel (N, P, K och S). F r att kunna f en relativ bild av 2015/16 rs f rs ljning visas ocks j mf rbara data f r tidigare g dsel r, som l ngst tillbaka till 1983/84. (jordbruksverket.se)
 • Bland de enskilda typerna av g dselmedel utgjorde medel med 24 30 % kv vehalt den st rsta andelen om 82 %, f ljt av medel med 15 16 % kv vehalt som utgjorde 13 % av den totala s lda m ngden enkla kv veg dsel. (jordbruksverket.se)
 • Den totala m ngden kv ve i alla s lda g dselmedel under g dsel ret 2015/16 var 186 043 ton, medan motsvarande m ngd f r fosfor, kalium och svavel var 13 105 ton, 26 530 ton respektive 27 038 ton (tabell 3). (jordbruksverket.se)
 • I enk ten efterfr gades importerad eller tillverkad m ngd av enskilda g dselmedel, den l nsvisa f rs ljningen, samt g dselmedlens sammans ttning med avseende p kv ve-, fosfor-, kalium- och svavelinneh ll, samt i f rekommande fall kadmiumhalt. (jordbruksverket.se)
 • Urin r ett snabbverkande, kv verikt g dselmedel som inneh ller det mesta som v xterna beh ver i form av n rings mnen. (ecoprofile.se)
 • Bland de enkla kv veg dslen stod g dselmedel med 24 30 % kv veinneh ll f r 84 % av den s lda vikten, medan f rs ljningen av NPK-g dsel var j mnare f rdelat mellan sorter med olika n ringskomposi tion. (jordbruksverket.se)
 • Sett till n ringsinneh llet, s ldes 63 % av kv vet i form av enkla kv veg dsel, medan huvuddelen av fosforn och kaliumet s ldes i form av sammansatta g dselmedel, framf r allt i NPK-g dsel. (jordbruksverket.se)
 • I de sammansatta g dselmedel som inneh ll respektive n rings mne var den genomsnittliga halten kv ve 22 viktprocent, medan halten av fosfor och kalium var i genomsnitt 3,9 respektive 7,8 viktprocent. (jordbruksverket.se)
 • 1. Anv nda ammoniumsulfat som kv veg dselmedel, exempelvis ett gram till 3 liter vatten. (odla.nu)
 • Den st rsta delen av n rings mnena i hush llens avloppsvatten kommer fr n urinen (ca 80% av kv vet och 50% av fosforn). (ecoprofile.se)
 • Japp, till fyndpriset 100 kr f r kv llens alla g ster sin nskel t spelad - t.o.m om den r ganska d lig! (kafedeluxe.se)
 • En av den f rsta kv llens riktigt underh llande detaljer var att se och h ra teamet Clas Olofsson och Fredrik Landh upptr da i tre olika konstellationer. (hakanpettersson.se)
 • Sedan var det dags f r kv llens h jdpunkt Bill Haley och Comets. (hakanpettersson.se)
 • Vi delade p allt & korar kv llens b sta. (mtmedia.se)
 • Denna mikron ring beh vs, f rutom kv ve, fosfor och kalium f r att v xterna ska utvecklas v l. (odla.nu)
 • Med 5,8% kv ve, 4,5% Kalium, 2,6% fosfor och diverse sp relement r r tresterna ett v rdefullt g dningsmedel. (kws.se)
 • Saknar man dessa s r det sv rt att f rs rja en stor befolkning p egen hand, det r ju ocks ofta sk let att man importerar mat. (ecoprofile.se)
 • Till baktakterna bjuds instrumentala popbitar, och ocks en n ve hiphop. (kafedeluxe.se)
 • Det viktiga n rings mnet kv ve produceras ocks lokalt och naturligt. (ekologiskt.com)
 • ven str ngare regler f r utsl pp av kv veoxider kommer att inf ras successivt fr n r 2021 f r nybyggda fartyg som trafikerar stersj n och Nordsj n. (havet.nu)
 • Milj effekterna av sj fartens utsl pp av kv ve- och svaveloxider r d remot s rskilt tydliga i de regioner i v rlden d r sj farten r intensiv. (havet.nu)
 • I n sta stycke erk nner man samtliga argument f r regeringens st llningstagande dvs kade utsl pp av kv ve och bek mpningsmedel som nationella omst ndigheter. (giftfritt.se)
 • Som Torptomten skriver, r kv vet viktigt f r att det ska fungera bra, och urin inneh ller som bekant kv ve. (alternativ.nu)
 • De stora fartygsmotorernas avgaser inneh ller ofta h ga halter av f rsurande och g dande svavel- och kv veoxider, och dessutom skadliga partiklar. (havet.nu)
 • och vattnet inneh ller en del kv ve. (byalag.se)
 • Vanlig bordssocker (innh ller inget N), ett kolrikt material (tex. halm, d da blad) och ett kv verikt material (tex. blad ifr n kl ver, rtor eller b nor). (slu.se)
 • Det gemensamt f r dessa g rdar var att det bed mdes att det inte funnit tillr ckligt med tillg ngligt kv ve. (ekoweb.nu)
 • Carl Wilhelm von Scheele visade att luft inte r ett grund mne utan sammansatt av syre och kv ve. (birthday.se)
 • Kvar blev kv ve, metan och ammoniak men fortfarande finns n stan inget syre i atmosf ren. (natursmart.se)
 • Idag best r atmosf ren till allra st rsta delen av tv gaser: kv ve och syre. (natursmart.se)
 • Jordens atmosf r best r av 78% kv ve och 21% syre och dess inre best r av mestadels metaller, bland annat j rn, magnesium och nickel. (alltomrymden.se)
 • Ett samtal r bland annat en upplevelse av ljudv gor och samtalspartnern best r alldeles s kert av syre, kv ve, kol och lite annat sm tt och gott. (bloggsite.se)
 • Troligen inneh ll den fr mst vatten nga, koldioxid och v tesulfid men ven mindre m ngder av kv ve, metan, koloxid och ammoniak. (natursmart.se)
 • Ja, de v nder sig faktiskt bokstavligt mot solen och f ljer solljuset fr n morgon till kv ll. (impecta.se)
 • De driver g rden och h r f r man f lja familjen fr n morgon till kv ll i allt fr n djursk tsel, bygge, matlagning och utflykter, fr n tidig v r till sen h st. (ownit.nu)
 • Resultatet av branden r att n rings mnen, speciellt kv ve, frig rs och teranv nds i kretsomloppet. (wwf.se)
 • Vi tror att arbetet kommer att resultera i en ing ende kunskap om vilka mnen som v ra vanliga skogsmossor producerar d de ing r symbios med cyanobakterier samt en f rdjupad f rst else f r hur och i vilken utstr ckning moss metaboliter bidrar till mossornas kv ve-ekonomi och den boreala skogens kol- och kv ve-cykel. (vakanser.se)
 • I v tmarken skall en ytterligare behandling ske, d r i f rsta hand kv ve, med ven fosfor och suspenderade mnen skall reduceras. (vattenavlopp.info)
 • F rdig bokashi f rvarar alla n rings mnen (speciellt kv ve) som annars (delvis) f rsvinner under vanlig j sningprocess. (svartbacknatur.com)
 • Ni har s kert sett de h r kyldid erna i btiker med typ flytande kv ve vid gr nsaksdiskar osv. (hotpot.se)
 • I speciella fall tvingas man anv nda sig av f r ngning av flytande kv ve, sk cryoteknik, f r att stadkomma kondensering. (diagnostech.se)
 • Senaste investeringen r en milj damm d r vi magasinerar kv verikt vatten fr n kermarken p h st/vinter 350 000 kubikmeter. (ekolammgotland.se)
 • IG55 som r en inertgas, (50% Argon & 50% Kv ve) och den s nker syraniv n i det skyddade utrymmet till under 15%, vilket r niv n d de flesta br nnbara materialen sl cks. (ub.se)
 • Vid hantering av l sningsmedel i processer r det vanligt att man anv nder sk inerta och icke-kondenserbara gaser som t ex kv vgas. (diagnostech.se)
 • Fritidsfiskarna var ven starkt delaktiga i att milj r relsen b rjade bedriva internationell lobbyverksamhet f r att minska de f rsurande utsl ppen av svavel och kv ve som sedan regnade ner ver svenska vatten. (fiskesnack.com)
 • Physolith ers tter inte kv ve utan r beroende av att det finns tillg nglig v xtn ring till plantan f r att produkten ska ge full utv xling. (ekoweb.nu)
 • F r ytterligare effekt r Core BCAA Powder f rst rkt med fritt L-glycin som fris tter kv ve och dessutom vitamin B6 som hj lper till vid metaboliseringen av aminosyror. (svensktkosttillskott.se)
 • Maten best r i regel av organisk material och kv ve r ofta det mest begr nsande n rings mne. (slu.se)
 • I den h r familjen finns f rm gan att med hj lp av jordlevande bakterier binda kv ve, N, ur luften och p s s tt f tillg ng till ett av de viktigaste n rings mnena som v xter beh ver. (impecta.se)
 • Den har relativt h gt pH och l gt proteininneh ll och detta g r att bakterierna inte f r tillr ckligt med kv ve f r att v xa. (islamguiden.com)
 • Foderval och utfodring skall anpassas s att minsta m jliga milj p verkan av fosfor och kv ve erh lls. (notisum.se)
 • N mnden har ven yrkat att Milj verdomstolen best mmer slutliga villkor f r utsl pp av fosfor och kv ve. (notisum.se)
 • Bolaget inst mmer i underinstansernas bed mning att det inte finns sk l att meddela ett s rskilt villkor f r fosfor- och kv veutsl ppen i enlighet med n mndens yrkande. (notisum.se)
 • Bara ett stenkast fr n centrum av Meg ve, n ra Rochebrune kabinlift ligger Au Coin du Feu, ett hotell med varm atmosf r i traditionell Savoyard stil. (classicworld.se)
 • S h r rs kan man beh va starta den med 3 skikt halm om 4 cm, med ett tunt puderlager konstg dsel med kv ve emellan, samt genom att man vattnar den j mnt ver ytan med varmt vatten och strilkanna. (alternativ.nu)
 • Kv vet i utg ende vatten fr n avloppsreningsverket skall d huvudsakligen f rekomma som nitratkv ve. (vattenavlopp.info)
 • Bariumsulfat r synnerligen sv rl sligt i vatten och har bl.a. f tt anv ndning inom den medicinska r ntgenologin som kontrastmedel. (slu.se)
 • Matematiker har kommit fram till att denna geometriska form utnyttjar ytan p b sta s tt, kv ver minsta m jliga m ngd vax och rymmer maximal m ngd honung. (islamguiden.com)
 • Binder inte lika mycket kol och kv ve r 2003 upplevde Europa en v rmeb lja som uppskattades minska den sammanlagda produktionen med 30 procent. (hippson.se)
 • Vattna sedan ovanp f r att minska lukt och kv vef rluster. (ecoprofile.se)
 • Symbiosen mellan kv vefixerande cyanobakterier och pleurokarpa bladmossor (v ggmossa och husmossa) utg r den huvudsakliga formen av kv vetillf rsel i boreala barrskogar p det norra halvklotet. (vakanser.se)
 • Vi s ker en post-doktor f r att n rmare unders ka om mossorna uts ndrar sekund ra metaboliter f r att locka till sig respektive st ta bort kv vefixerande cyanobakterier n r de inte l ngre r i behov av dem, och i s fall, best mma deras kemiska identitet. (vakanser.se)
 • D rf r kallas de f r kv vefixerande v xter. (impecta.se)
 • N r den sv rf ngade svenska sommaren r h r, vill jag bara vara ute. (bloggsite.se)
 • Musikaliskt r det h r storbandet s etablerat och repertoaren s v lk nd att det var, f rutom en ny s ng med Karin Wistrand vid mikrofonen, sv rt att uppt cka direkta verraskningar. (hakanpettersson.se)
 • F rutom att en kv vereduktion kommer att ske i v tmarken kommer ven en ytterligare fosforreduktion att ske. (vattenavlopp.info)
 • Ett k nt uttryck s ger att vi borde vara som vattnet i en k lla som st ndigt sv mmar ver och inte som vattnet i ett k rl som f r alltid binds av sina v ggar. (bloggsite.se)
 • Vattnet vi pumpar in i dammen r v ldigt rikt p kv ve och fosfor men i dammen sker en kemisk omvandling, och d refter pumpas det ut i 1,6mils bevattnings system. (siglaivsgard.se)
 • Drygt 97 % av de s lda NP-g dslen utgjordes av medel med 11 12 viktprocent kv ve och 22 27 viktprocent fosfor (tabell 2). (jordbruksverket.se)
 • Ist llet f r att k pa in konstg dsel odlar den ekologiska bonden kl ver f r att f nga luftens kv ve och g ra det tillg ngligt f r v xterna. (ekologiskt.com)
 • Materialet i djupstr b dden r ett kraftigt n ringssubbstrat, och kan om den inte legat regnskyddad under minst i r efter utg dlingen, skada ffa kv vek nsliga v xter. (alternativ.nu)
 • 4. N ringsmaterial r g dsel, utsp dd urin, baljv xter, n sslor m.m., som fr mst h jer kv vehalten i cellulosarika komposter. (kaprifolen-steningedalen.se)
 • Kv vehalten r h g hos r varor typ nygr s och baljv xter. (kaprifolen-steningedalen.se)
 • Strandv xter som fackelblomster, strandlysing, vattenm rke, vattenskr ppa, gul sv rdslilja, kabbleka, flaskstarr, lg rt och vattenst kra bidrar till biologisk m ngfald f r m nniskor och djurliv. (vattenavlopp.info)
 • Det r b ttre att sv lta ut dem i flera r innan deras v rdv xter kommer tillbaka igen. (ownit.nu)
 • Ve 46 1997 s ddes kolvass p fuktig jord i damm nr 1 s dra del i sex parceller, totalt 552 kvm, som t cktes av halm. (vattenavlopp.info)
 • Ve 16 sprids kolvass p fuktig jord framf r inloppsr r i alla dammar med stratifierat fr fr n alla lokaler. (vattenavlopp.info)
 • Under de tre livsfaserna hos de fr msta f rbrukarna, bakterierna, anv nds kv vet till f r kningen och kolet till v rmen. (kaprifolen-steningedalen.se)
 • N r sk rden r ver l mnas r tterna kvar i jorden och l mnar kv ve till n stkommande gr da. (impecta.se)
 • Ska man blanda ner kompost i jorden, b r man ta en kompost som r ca ett r gammal, detta f r att kv vet ska ha hunnit mineraliserats. (odla.nu)
 • Stratifiering ve 35 1997 av kolvass fr n Faktori kanal samt vattenm rke och vattenskr ppa ve 37 1997 i kallvatten. (vattenavlopp.info)