• Därutöver ska en prognos av det totala antalet ärenden som kommer att beslutas under 2013 respektive 2014 samt de förväntade kostnaderna inklusive en kostnadsanalys för 2013 respektive 2014 lämnas. (skolverket.se)
 • Kostnaderna som ingick i analysen var kostnader för rehabiliteringssamordning och rehabilitering (behandling) samt provtagning och analys av prover (direkta kostnader). (ki.se)
 • Även kostnaderna för arbetstagarens frånvaro under behandlingstiden och andra relaterade produktivitetsförluster (indirekta kostnader), såsom arbetsgivarens deltagande i rehabiliteringen, har också beaktats. (ki.se)
 • Kostnaderna inkluderar inte bara hälsorelaterade kostnader för individer med alkoholproblem och deras familjer [5, 6], utan även sociala kostnader såsom alkoholrelaterade brott, våld, trafikolyckor, skador och dödsfall [1, 3, 7]. (ki.se)
 • Kostnadsanalys är en kompromiss mellan tillägg av kostnader och förmåner för att genomföra ett affärsbeslut.Beslutskriterierna är att fortsätta investeringen om fördelarna överväger kostnaderna. (esdifferent.com)
 • Alla direkta och indirekta kostnader samt återkommande och engångskostnader bör övervägas och det är viktigt att inte underskatta kostnaderna eller övervärdera förmånerna. (esdifferent.com)
 • Genom att beräkna kostnaderna på utvalda åtgärder har du möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, samt att du på ett överskådligt sätt ser faktiska kostnader och eventuella kostnadsbesparingar. (securitysolution.se)
 • Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. (mynewsdesk.com)
 • Av redovisningen ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, antal ärenden i vilka det inte meddelats beslut och i stort vilka kategorier dessa tillhör, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. (skolverket.se)
 • Redovisningen ska omfatta perioden januari till september 2013 och där ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. (skolverket.se)
 • nämligen processkartläggning, patientrelaterade kvalitetsmål och utfallsmått, samt kostnadsanalys. (sjukhuslakaren.se)
 • FluidTrend kan enkelt hjälpa till med smörjarbeten, kan sammanställa data som genereras vid oljepåfyllning, ge insiktsfulla rapporter per appliceringspunkt, såsom vad som läcker mest, största användare, samt kostnadsanalys och användningstrender. (fluidtrend.solutions)
 • "Att kunna tillhandahålla insikter om patienters hälsoutfall, kostnader och resurser i vården är väldigt viktigt om vi ska kunna hitta lösningar för att hantera de utmaningar som dagens vårdsystem står inför", säger Kari Lappalainen, VD på Prodacapo. (prodacapo.se)
 • Leasify gör en kostnadsanalys av era avtal, synliggör brister och ger er full kontroll över alla era avtal. (leasify.se)
 • Men regionen hoppas också att den ändrade kompetensmixen ska minska kostnader för bemanningspersonal då de i slutenvården i hög grad rör sjuksköterskor. (vardfokus.se)
 • Tillsammans ger detta allt ett företag behöver för att bättre kontrollera sina kostnader, minska risk, öka vinst och förbättra kassaflöde och finansiella flöden - allt i molnet. (mynewsdesk.com)
 • Enligt en översiktlig kostnadsanalys skulle en överdäckning av Londonviadukten kosta ca 250 miljoner kr. (wikipedia.org)
 • Det är också skrämmande att man i kommunfullmäktige kan ta beslut om kostnader för kommunen som med stor sannolikt kostar 10-tals miljoner kronor utan att någon kostnadsanalys gjorts. (webblogg.se)
 • Då frågar sig gemene man hur det är möjligt om vi har kostnader på 4,34 miljoner och inbesparingar på 983 000 euro? (lagtinget.ax)
 • På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområde Omsorgs kostnader gjorts. (orust.se)
 • Bruttovinstmarginalen på runt 35% för Tesla i exemplet ovan räcker till vinst om försäljningskostnaderna, garantier, marknadsföring, over-head och övriga kostnader är låga. (cornubot.se)
 • Vad var Kapacitet, produktionsvärde, kostnader och vinst i Conipack hinkar Market? (arvikatidning.com)
 • Jämförelsen visar att behandlingskostnaderna utgör en stor del av kostnaden, dock kan arbetstagarens och arbetsgivarens förlorade arbetstid orsaka ett omfattande produktions- bortfall som medför höga kostnader, vilket också bör beaktas när man fattar beslut om vilket program som ska erbjudas den anställde. (ki.se)
 • Vi kan även ta fram resurssättning och kassaflödet som visar en schematisk graf på kostnader som prognos och en budgetuppföljning kopplat till tidplanen. (nolliplan.se)
 • Tjänsten ger er en kostnadsanalys över nuläget för era samtliga leasing- och hyresavtal. (leasify.se)
 • Förslaget att nuvarande FM-nät avvecklas 2022 och ersätts av ett DAB+ sändarnät saknar en fullständig konsekvens- och kostnadsanalys konstaterar Public servicerådet, som nu uppdaterat sin kostnadskalkyl. (publicaccess.se)
 • 5 Konsekvens- och kostnadsanalys Autism- och Aspergerförbundet anser att miljöer och verksamheter ska bedrivas så att de blir tillgängliga för alla människor, en princip som också framhålls särskilt i inledningen till konsekvens- och kostnadsanalysen. (studylibsv.com)
 • Särskilt upprörande ansågs det faktum att det utifrån dokumenten framstod som om Ford gjort en risk/kostnadsanalys där man vägt kostnaden för att åtgärda problemet mot Fords kostnader för eventuella dödsfall. (wikipedia.org)
 • Arbetsgivare som bedriver ett väl fungerande alkoholpreventionsarbete har möjlighet att bidra till en god arbetshälsa samtidigt som de undviker en del kostnader som kan uppstå till följd av alkoholproblem på arbetsplatsen. (ki.se)
 • Samtidigt utreds förutsättningarna med tillhörande kostnadsanalys på en centralt belägen större elektronisk skylt för evenemang i Norsjö samhälle. (norsjo.se)
 • Ett alternativ till att göra skadekostnadsberäkningar är att beräkna samhällsekonomiska kostnader för olika grader av aktiv miljöpolitik, t.ex. (lagen.nu)
 • Sedan 2006 har dessa kostnader ökat med närmare 100 procent. (webblogg.se)
 • Till skillnad från traditionell nyttoanalys stödjer RBC även kostnadsanalys och 'Total Cost of Ownership', TCO. (reliablechange.eu)
 • Av redovisningen ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, antal ärenden i vilka det inte meddelats beslut och i stort vilka kategorier dessa tillhör, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. (skolverket.se)
 • I modulen kan du få fram statistik per kund eller fordon för resultatuppföljning, utvärdering och planering och följa upp din uthyrningsgrad per fordon inklusive intäkts- och kostnadsanalys. (fordonsdata.se)
 • Därutöver ska redovisningen innehålla en prognos av antalet ärenden som kommer att beslutas under 2014 samt förväntade kostnader och en kostnadsanalys. (skolverket.se)
 • Ett bra sätt att lyckas med det är att arbeta med LCC och TCO där konsekvenser av olika beslut som påverkar systemet och dess användning visas i form av kostnader och systemtillgänglighet samt hur dessa begrepp hänger ihop. (systecongroup.com)
 • Vårt pris är 30% av den totalt sparade summan, men du betalar inget arvode om vi inte lyckas sänka dina kostnader. (ultranet-ekonomi.se)
 • Kostnader som måste beaktas från början är fordonets restvärde - den summa som återstår att betala när leasingperioden upphört. (kia.com)