• Den djurexperimentella forskningen bedrivs enligt alla gällande juridiska och etiska principer. (oru.se)
 • Medlemmarna följer förbundets stadgar och etiska principer. (akupunkturforbundet.se)
 • ungdomsförbundet förklarar sig å sin sida redo att vid alla tillfällen främja partiets verksamhet i full överensstämmelse med partiets program och socialismens principer. (wikipedia.org)
 • Det förutsätter en värld byggd på den demokratiska socialismens principer om frihet, jämlikhet och solidaritet . (wikipedia.org)
 • Forskargruppen arrangerar återkommande internationella kongresser och workshops inom konceptet i Örebro med kursledning och deltagare från ett stort antal olika länder. (oru.se)
 • Dr Iman deltar årligen vid internationella kongresser och expertmöten för att hämta hem det senaste inom estetisk medicin, forskar inom estetisk medicin och har jobbat med kända namn som t ex Dr Mauricio De Maio. (ribelle.se)
 • Sina viktigaste seniorpolitiska principer har ESU angett i policydeklarationen Magna Charta . (kristdemokraterna.se)
 • Men när Tysklands viktigaste partier nu höll kongresser för några veckor sedan, så är det ju inte alls nödvändigt - ni skulle alla ha hängt med i svängarna. (tidskriftenlibertas.se)
 • De principer som KF satte upp för sin verksamhet kan bland annat anses spegla de problem som man från arbetarrörelsen såg med den konventionella dagligvaruhandeln. (wikipedia.org)
 • Utöver dessa grundläggande principer är det viktigt att ta hänsyn till hudkvalité och överskott av hud bland annat i ögonområdet. (studiosofie.se)
 • Bergendal Meetings skriver under Global Compatcs tio principer som förutom miljö även innehåller bland annat mänskliga rättigheter och antikorruption. (meetingsinternational.se)
 • Bland annat sa jag: "En konstitution, en grundlag, kan ses som ett lapptäcke av olika lösningar, principer och idétraditioner. (blogspot.com)
 • Det är god veterinärmedicinsk sed att följa de generella principer som policyn bygger på. (svf.se)
 • Uppsala ökar starkt inom kongresser, konferenser och möten. (meetingsinternational.se)
 • Våra forskare och doktorander uppmuntras även att delta i internationella konferenser och kongresser för att få inspiration samt sprida kunskap om forskningen vi bedriver vid JIBS. (hj.se)
 • 1.4 Ställning UMR är en ideell ungdomsorganisation, partipolitiskt- och religiöst obunden Samarbeten UMR samarbetar med organisationer, partipolitiska ungdomsförbund, partier och föreningar som styrs av demokratiska principer och jobbar i enlighet med UMR:s värdegrund. (docplayer.se)
 • Dessutom driver ESU på europapolitiken i seniorfrågor och annat genom resolutioner och uttalanden samt motioner till EPP:s kongresser. (kristdemokraterna.se)
 • Visit Espoos främsta uppgift är att marknadsföra och utvecklaa turismen i Esbo samt marknadsföra Esbo som destination för möten och kongresser. (esbo.fi)
 • Vid Kungliga akademin i Åbo som grundades 1640 hade filosofin en viktig ställning i början av studierna då studenterna fick lära sig begreppsliga distinktioner och logiskt tänkande (teoretisk filosofi) samt moraliska dygder och politikens principer (praktisk filosofi). (filosofia.fi)
 • Sofie Moberg och Annelie Tavassoli är specialistutbildade inom toxin med lång erfarenhet och deltar i de masterclasses och kongresser som anordnas inom området av läkemedelsbolaget Allergan. (studiosofie.se)
 • Hon är en stark befälhavare, som styrs av de viktiga principer som är grunden för stjärnflottan. (startrekdb.se)
 • Han är en internationell föreläsare som deltagit på över 250 kongresser, praktiska kurser och livekurser. (sacd.se)
 • Många punkter känns igen från Vänsterpartiet eller från motioner på socialdemokratiska kongresser. (fokus.se)
 • Så 1933 handlade inte den avgörande frågeställning som revolutionärer stod inför om att ha eller inte ha, eller bygga, ett internationellt marxistiskt parti utan om en besläktad men avgränsad fråga: Vad gör revolutionärer när ett internationellt parti blir korrumperat eller urartar och avviker från sina ursprungliga revolutionära principer och handlingar? (rodarummet.org)
 • Vi har på kongresser och vid kontakt med Japanska ALS neurologer fått tillgång till ytterligare information om Edaravone och har även granskat officiella handlingar om Edaravone från PMDA, Japan's motsvarighet till Läkemedelsverket i Sverige, Legemiddelverket i Norge och Lægemiddelstyrelsen i Danmark. (neuro.se)
 • Dessa principer styr alla våra handlingar. (freseniusmedicalcare.se)
 • En majoritet av denna, alltså partiets beslutande församling mellan sina kongresser, 109 medlemmar, har redan begärt detta utan resultat. (kildenasman.se)
 • Med det avses att medlemmar med gemensamma idéer, kritik och perspektiv öppet kan träffas, författa inlägg och ställa förslag till kongresser och ledande organ. (socialistiskapartiet.se)
 • Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen. (boras.com)
 • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. (pfizerplay.se)
 • 2 Ändamål och principer Svenska FN-förbundet är en rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete 3 Medlemskap och avgifter Mom. (docplayer.se)
 • De principer som lärs ut i PHTLS som prehospital handläggning grundar sig på att traumapatienten efter ankomst till sjukhus skall omhändertas i enlighet med ATLS. (sahlgrenska.se)
 • Förbundet har dessutom infört en granskningsfunktion som ska ta emot och följa upp uppgifter om eventuella brott mot kandidatförsäkran, för att i ett tidigt skede upptäcka om någon förtroendevalda bryter mot SSU:s principer (se mer information om åtgärder längre ner). (ssu.se)
 • 3 Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar Svenska FN-förbundets ändamål och principer ( 2) eller på annat sätt allvarligt skadar Svenska FN-förbundet. (docplayer.se)
 • Särskilt den första tiden hade man årliga kongresser: 1866 i Genève, 1867 i Lausanne, 1868 i Bryssel och 1872 i Haag. (wikipedia.org)
 • Verksamhetsåret är tiden mellan två ordinarie kongresser. (docplayer.se)
 • Senare publicerades i nr 40 (den 29 mars 1915) de p Bernkonferensen antagna resolutionerna, vilka mer exakt framst ller v ra principer och v r taktik. (marxists.org)
 • Den infiltrerade i vänsterflyglarna i de västerländska socialdemokratiska partierna och de av Sovjet dirigerade kommunistpartierna, sammankallade regelbundet sina kongresser och förde en intensiv intellektuell propagandistisk och publicistisk verksamhet på basis av initierade studier och ideologiska analyser inom den s. k. vetenskapliga marxismen. (svensktidskrift.se)
 • I föreläsning efter föreläsning förklarade Hubbard på ett klart sätt hur man använder spelets principer på hela livet - från individer, grupper och samhällen, till varför en thetan älskar problem, och följaktligen har vi tillvägagångssättet i auditering att inte bara förbättra individens egen förmåga att spela spelet, utan nå fram till själva sanningen . (newerapublications.se)