• Syftet med denna undersökning är att identifiera hur medlemmarna i distribuerade team uppfattar hur deras kommunikation fungerar, samt att identifiera vilka egenskaper som anses vara viktiga i IT-verktyg för att kunna upprätthålla en bra kommunikation. (diva-portal.org)
 • Detta kommer från fordonsindustrin och anledningen till att det fungerar så bra att tillämpa LEAN i redaktionell kommunikation är att det i mångt och mycket går att likna vid en fabriksprocess. (cision.se)
 • I studien undersöks hur informations- och kommunikationsstrategier implementeras i flera kommuner samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar. (mynewsdesk.com)
 • Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur informations- och kommunikationsstrategier genomförs i ett antal kommuner, samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar. (mynewsdesk.com)
 • Förmågan att utveckla effektiv kommunikation handlar om förståelse för hur den kreativa processen fungerar. (infomediatech.com)
 • Undersökningen var en s k nollmätning av hur kommunikationen fungerar generellt och utifrån vissa specifika områden. (docplayer.se)
 • Resultatet visar att den generella synen på kommunikation är god och att den fungerar bra i sin helhet. (chalmers.se)
 • Om Tobii Dynavox Tobii Dynavox, en del av Tobii Group, är marknadsledande inom pek- och ögonstyrda lösningar för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). (tobii.com)
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation)? (tobiidynavox.com)
 • Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)? (tobiidynavox.com)
 • För att kunna utveckla en produkt som förmedlar varumärkets identitet, skiljer sig från konkurrenterna och fyller ett behov hos konsumenterna krävs kommunikation, både innan, under och efter konceptutvecklingsstadiet. (solide.se)
 • Vi vill fortsätta utveckla vår position inom emotionell kommunikation och kundupplevelser. (dagensanalys.se)
 • Du kan få hjälp med att stärka den interna kommunikationen i ditt företag så den blir ett led i att utveckla verksamheten och nå de uppsatta målen. (firstpr.se)
 • Modell för att utveckla kommunikationen Arbetet med att utveckla Norrmalms stadsdelsförvaltnings kommunikation tog sin utgångspunkt i en analys som genomfördes av Nordisk Kommunikation under v Projektarbetet har utgått från nedanstående modell för utveckling av förvaltningens kommunikation. (docplayer.se)
 • Undersökningen omfattade även budskap i kanalerna, behov och behovstillfredsställelse, vilka aktörer som ingår i förvaltningens kommunikation, ansvar och roller och hur väl det fungerade, kommunikationsklimat och kultur, samt vilka områden de ansåg vara viktiga att utveckla. (docplayer.se)
 • i möten, med närmaste chef, ledningens kommunikation och deras uppfattning om övriga kanaler, samt kommunikationsklimat, kultur och vilka områden de ansåg vara viktiga att utveckla. (docplayer.se)
 • Alla små barn är beroende av det taktila/kroppsliga sinnet för att utveckla samspel och kommunikation. (nkcdb.se)
 • De medverkande har upplevt en tydlig förbättring i kommunikation till och från helikopter och flygplan. (msb.se)
 • En rak och tydlig kommunikation anses ofta vara manlig medan en mer coachande, mjuk kommunikation anses vara kvinnlig. (kurera.se)
 • Pool har en så tydlig drivkraft i att skapa kommunikation som ger en meningsfull upplevelse för uppdragsgivaren och deras kunder, säger Tomas Carrfors. (dagensanalys.se)
 • Att förstå syftet med denna kommunikation underlättar arbetet med att utforma en tydlig, klar strategi över vad företaget vill uppnå med sin interna kommunikation. (firstpr.se)
 • Bakgrund Bakgrunden till att Norrmalms stadsdelsnämnd sökte medel för projektet Kvalitetssäkrad kommunikation var att en översyn under 2004 hade visat att enheterna uppfattade att det saknades en tydlig strategi för kommunikationsarbetet Den dåvarande kommunikationspolicyn var inte heller känd och tillämpades därför inte. (docplayer.se)
 • Till skillnad från oss människor som lär in verbala ord och meningar plus kroppsspråk och tonläge så måste man komma ihåg att vara tydlig i kommunikationen med sin hund med ett så enkelt uttryck som, NEJ! (sethsjoblom.com)
 • Föreläsningen handlade bland annat om att vara tydlig och konsekvent i sin kommunikation. (formstark.se)
 • Våra ledarskap och kommunikation kurser utvecklar ditt sätt att kommunicera och bygga relationer med kunder. (informator.se)
 • Den exakta formeln för framgångsrik kommunikation - och hur man i hög grad förbättrar sin förmåga att kommunicera med vem som helst. (frivilligpastorer.se)
 • Coaching, PR och kommunikation har en sak gemensamt - det handlar om att kommunicera. (lovingcommunications.se)
 • Om man som företag vill kommunicera med sin omvärld så bygger det ju självklart på en ärlig kommunikation. (firstpr.se)
 • Det förändrade synsättet på kommunikation beror på att hela vårt samhälle befinner sig i snabb förändring präglad av teknisk utveckling, nya konsumtionsbeteenden och ett nytt politiskt landskap. (realtid.se)
 • Studenterna får omfattande utbildning i de processer, organisationer, praxis och effekter av offentlig kommunikation samt traditionella och nya medier. (bachelorstudies.se)
 • Vi hjälper er att utvärdera era interna kanaler som intranät, nyhetsbrev, chatt, personaltidning eller sociala medier och identifierar vilka som är mest effektiva för just er interna kommunikation. (firstpr.se)
 • Inom fem år är mobiltelefonen därför vår plånbok och allt-i-ett verktyg för kommunikation, slår rapporten fast. (telekomidag.se)
 • Denna studie handlar om IT-verktyg och kommunikation inom distribuerade systemutvecklingsteam. (diva-portal.org)
 • De behöver verktyg som inte bara kan hantera en effektivare process för konceptskapande utan också ansluter dig till ett effektivt arbetsflöde som är fokuserat kring samarbete, kommunikation, test och integrering med senare processer. (solide.se)
 • Verktyg man kan använda för att korrigera varenda misslyckad kommunikation man haft med någon annan. (frivilligpastorer.se)
 • Slack är ett verktyg som används väldigt mycket för att öka kommunikation på arbetsplatsen. (interlitt.se)
 • För att lyckas med att uppnå en effektiv samordning är kommunikation ett grundläggande verktyg. (chalmers.se)
 • Dessa innovationer fokuserar på att förbättra användarvänligheten för brukare, assistenter och anhöriga och därigenom möjliggöra mer effektiv kommunikation. (tobii.com)
 • Tobii Dynavox Communicator 5 har fått ny design i syfte att förbättra användarupplevelsen för assistenter och brukare och därmed göra kommunikationen enklare och mer effektiv. (tobii.com)
 • Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. (frivilligpastorer.se)
 • Effektiv kommunikation och kreativitet - nödvändiga ingredienser för att nå framgång med ett möteskoncept. (infomediatech.com)
 • Intern kommunikation bidrar till att skapa en effektiv verksamhet som presterar på topp. (firstpr.se)
 • I årets trendrapport har Telia fokuserat på hur mobil kommunikation påverkar människor och samhället under 2010, samt också gjort prognoser för hur 2015 kan tänkas se ut. (telekomidag.se)
 • Med hjälp av kommunikation försöker man få projektens referensgrupper intresserade av projektet samt hitta nya aktörer och personer som kan komma med. (rakennerahastot.fi)
 • Ombudet skapar en fullmakt för elektronisk kommunikation i webbtjänsten, skriver ut den och skickar utskriften samt anvisningen till huvudmannens representant. (vero.fi)
 • Arbetet syftar till att med samordning och kommunikation som utgångspunkt beskriva och analysera ett anläggningsprojekts planering och utförande samt därefter specifikt belysa hur IKT används för samordningen och hur hållbarhetsfrågor samordnas. (diva-portal.org)
 • För att kunna besvara vårt syfte behandlar vi också beteenden och variabler som påverkar dem samt information och kommunikation. (diva-portal.org)
 • Prioriterade utvecklingsområden I analysen beskrevs styrkor, svagheter, hot och möjligheter i förvaltningen kommunikation, samt ett antal utvecklingsområden. (docplayer.se)
 • Vårt mål vid utvecklingen av I-Series+ och Communicator 5 var att möjliggöra snabbare kommunikation med stort fokus på användarvänlighet, både för brukaren och för de som hjälper denne", säger Fredrik Ruben, ansvarig för Tobii Dynavox. (tobii.com)
 • Allt större fokus riktas på digital kommunikation och det ger arbetsgivarna nya förutsättningar vid rekrytering. (cision.se)
 • Jag jobbar med formstark strategisk design och kommunikation som funkar på lång sikt och med kunden och kundens kund i fokus. (formstark.se)
 • En stor fördel är att alla personer med dövblindhet kan använda sig av socialhaptisk kommunikation, oavsett om de primärt använder tal- eller teckenspråk eller någon annan individuell kommunikationsform. (nkcdb.se)
 • Alla personer, oavsett graden eller svårigheten av deras funktionshinder, har en grundläggande rätt att genom kommunikation påverka deras egen tillvaro. (tobiidynavox.com)
 • Dessutom är programmet ägnas åt att integrera tekniken i sin undervisning och att införliva internationella sammanhang för att studera kommunikation, så att förbereda studenterna för en alltmer global industri. (bachelorstudies.se)
 • De är också introduceras till de mest up-to-date internationell praxis i den metod för kommunikationsforskning, så att de kan studera och analysera kommunikation och mediefenomen. (bachelorstudies.se)
 • Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningarna för samordning i företaget genom att studera hur villkoren för kommunikation är utformade. (chalmers.se)
 • Tanken var att påbörja arbetet med att ta fram en nationell strategi kring socialhaptisk kommunikation. (nkcdb.se)
 • Ämnesföreningen Skald r.f. är en förening för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation och för programmets alumner. (helsinki.fi)
 • Hur upplevs kommunikationen externt mot beställaren vid ÄTA-arbete? (chalmers.se)
 • I Sverige har landstingen varit verksamma sedan 1990-talet, och jag frågade dem hur de sköter kommunikationen och marknadsföringen. (alueuudistus.fi)
 • 4 Analysen av den interna kommunikationen presenterades i en rapport och muntligt för förvaltningsledningen. (docplayer.se)
 • Satsa därför på att involvera, engagera och inspirera medarbetare genom kommunikation internt. (firstpr.se)
 • Hur upplevs kommunikationen internt inom entreprenadföretaget vid ÄTAarbete? (chalmers.se)
 • SATEL XPRS är en kommunikationslösning baserad på robust teknik för säker kommunikation i privata radionätverk. (induo.com)
 • Redaktionell kommunikation är ett sätt att skapa kommunikation i en redaktionell journalistisk form även fast innehållet varken är journalistiskt eller oberoende, förklarar Staffan. (cision.se)
 • När intern och extern kommunikation smälter samman handlar vårt jobb alltmer om att stötta organisationer i förändringsarbete, policyarbete och produktutveckling. (realtid.se)
 • Jag brinner för god grafisk kommunikation och intuitiv design. (formstark.se)
 • Igår hade jag föreläsning och workshop i grafisk kommunikation på Wahlink Inkubator i Linköping. (formstark.se)
 • för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen. (telekomidag.se)
 • I Följarna först visar Staffan Ekengren hur du får redaktionell kommunikation att hända på riktigt, i vardagen. (cision.se)
 • Resultatet från intervjuerna visar på att god kommunikation mellan beställare och entreprenör är nyckeln till att åstadkomma ett framgångsrikt projekt. (chalmers.se)
 • Affärsstrategi och kommunikation har kommit betydligt närmare varandra. (realtid.se)
 • Sådana frågor har undersökts i forskningsprojektet K3 (Klimat, Kommunikation, Konkurrenskraft). (lantbruksforskning.se)
 • Kommunikationen är en förutsättning för att strukturfondsprojektet ska lyckas och berättigar till offentlig finansiering. (rakennerahastot.fi)
 • ANDERSSON, E. och Olsson, A. (2017) Att genom god kommunikation lyckas ta rätt betalt för ÄTA-arbeten . (chalmers.se)
 • ANDERSSON2017, author={ANDERSSON, EMIL and Olsson, Anton}, title={Att genom god kommunikation lyckas ta rätt betalt för ÄTA-arbeten }, abstract={I samtliga byggprojekt sker ändringar, tillägg och avgående arbeten (ÄTA-arbeten) i större eller mindre utsträckning. (chalmers.se)
 • Gemensamt för alla gäster, Alex och Åsa är att de alla delar passionen för kommunikation. (cision.se)
 • Den Bachelors of Arts i kommunikation är en rigorös, tvärvetenskaplig program som syftar till att ge eleverna de analytiska, kritiska och kreativa färdigheter som är grundläggande för alla karriär i informationsåldern. (bachelorstudies.se)
 • 2. Process för kvalitetssäkrad kommunikationen I denna rapport beskrivs hur projektet har arbetat med att effektivisera Norrmalms stadsdelsförvaltnings kommunikations- och informationsarbete. (docplayer.se)
 • Så jag skulle vilja fråga alla dem kvinnor, för det är bara kvinnor som använder uttrycket, "jag kommunicerar som en man, använder manlig kommunikation", om det inte är "mammig kommunikation" dem menar? (kurera.se)
 • SATEL XPRS är inte bara en radiorouter, det är en komplett lösning för din kommunikation i affärskritiska system. (induo.com)
 • Vi är alla involverade i någon form av kommunikation i vårt dagliga liv, men den verkliga betydelsen av kommunikation är det som jag har lärt mig på den kurs som frivilligpastorerna tillhandahåller online. (frivilligpastorer.se)
 • Efter att ha avslutat denna kurs så förstår jag det verkliga syftet och vikten av kommunikation. (frivilligpastorer.se)
 • Studeranden på utbildningen idrott och hälsopromotion går en kurs i kommunikation och hälsokommunikation. (arcada.fi)
 • Syftet med intern kommunikation är att se till att alla anställda är välinformerade om vad som sker inom i den egna organisationen. (firstpr.se)
 • Projektet har arbetat efter en modell som innebär en analys av både kommunikationen i stort och kommunikationssystemet/kanalerna (möten, e-post, intranät). (docplayer.se)
 • Kommunikationen är nyckeln till förändringsledarskap, fungerande tjänster, förtroende och växelverkan. (alueuudistus.fi)
 • Fungerande kommunikation hjälper att uppnå målen. (alueuudistus.fi)
 • Med förändrade villkor inom handelsbranschen skapas nya förutsättningar för att leverera värde till kunder genom strategisk kommunikation. (uppsatser.se)