• Monoterapi med lorazepam samt kombinationsterapi av haloperidol och prometazin har visst vetenskapligt stöd. (wikipedia.org)
 • Detta läkemedel används för behandling av långt framskriden cancer i tjocktarmen och ändtarmen hos vuxna, antingen i kombination med andra läkemedel (kombinationsterapi) eller ensamt (monoterapi). (apoteket.se)
 • Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. (aktiespararna.se)
 • Är monoterapi eller kombinationsterapi oftast mest effektivt för behandling av hypertoni? (brainscape.com)
 • Kombinationsterapi ger oftast bättre blodtryckssänkning och färre biverkningar än monoterapi i hög dos. (brainscape.com)
 • Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. (cantargia.com)
 • durvalumab monoterapi och durvalumab och tremelimumab (durva + treme) kombinationsterapi jämfört med standard-of-care (SoC) kemoterapi, med fokus på progressionsfri överlevnad (PFS). (it-halsa.se)
 • Medan fokus ligger kvar på att utforska fördelarna med durva + treme som kombinationsterapi, har bolaget uppdaterat ändpunkter Mystic prövning till att omfatta OS och PFS i durvalumab monoterapi. (it-halsa.se)
 • Läkemedelskandidaten CAN04 befinner sig i klinisk fas I/IIa prövning (CANFOUR), där dos-eskalering som monoterapi studeras initialt, följt av studier av både monoterapi och kombinationsterapi i patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. (swedenbio.se)
 • TAPTIQOM® kommer att vara indicerat för sänkning av intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertoni som har ett otillräckligt svar på topikal monoterapi med betablockerare eller prostaglandinanaloga och kräver en kombinationsterapi, och skulle ha nytta av ögondroppar utan konserveringsmedel. (santen.eu)
 • Aldosteronantagonister används vid hypertoni och som kombinationsterapi vid hjärtsvikt. (wikipedia.org)
 • En kombinationsterapi vid glioblastom består vanligtvis av strålning under sex veckor plus behandling med Temodal. (dagensmedicin.se)
 • Hon påpekar att terapin kan bli aktuell för patienter som har ett gott allmäntillstånd men inte klarar en längre kombinationsterapi. (dagensmedicin.se)
 • Data från ASPIRE-studien visade att patienter i de undergrupper som behandlats med TMC435-baserad kombinationsterapi i högre grad kunde botas (SVR) jämfört med dem som behandlats enbart med pegylerat interferon och ribavirin. (mynewsdesk.com)
 • Nu stärks bilden av att en kombinationsterapi med ett omtalat läkemedel bromsar sjukdomsförloppet hos patienter som återinsjuknat i myelom. (apotekvarernettbutikk.life)
 • Glukokortikoiden budesonid används vid flera olika inflammatoriska och allergiska processer i luftvägarna, såsom astma, och i mag-tarmkanalen, antingen som mono- eller kombinationsterapi. (121doc.com)
 • Exempelvis har kombinationsterapi med artemisinin visat sig effektivt i behandling av malaria och i områden där läkemedel används korrekt har dödstalen sjunkit kraftigt. (lakemedelsboken.se)
 • Emtricitabin tenofovirdisoproxil är dels avsett för antiretroviral kombinationsterapi vid behandling av hiv-1-infektion och dels för, i kombination med säkert sex, profylax före exponering för att minska risken för sexuellt överförd hiv-1-infektion hos vuxna med hög risk. (janusinfo.se)
 • För att undvika resistensutveckling och minska toxicitetsproblemen används sedan 20 år kombinationsterapi vid kryptokockmeningit vanligen med flucytosin/flukonazol och amfotericin B. Flukonazol i högdos är ett fullgott alternativ för meningitbehandling i de flesta fall. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Samtidigt finns det indikationer på överanvändning av kombinationsterapi.2 Framgångsrik behandling av astma och KOL bygger på god samverkan mellan patient och vårdgivare. (bpno.se)
 • Äldre personer med allvarliga hjärntumörer klarade en intensiv kombinationsterapi om de behandlades under kort tid, enligt den första studien på området som presenteras på Asco. (dagensmedicin.se)
 • Kombinationsterapi ökar cellgifternas effekt Behandlingen som användes i det aktuella patientfallet börjar med att patienten sätts på ketogen kost som stressar cancercellerna. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. (tanalys.se)
 • Fast med en kortare kombinationsterapi kan många av de här patienterna erbjudas en effektivare behandling mot sin hjärntumör, säger Annika Malmström. (dagensmedicin.se)