• Detta sedan fordon försetts med katalysatorer, som omvandlar kolmonoxid och kolväte till koldioxid och vattenånga. (naturvardsverket.se)
 • Dessutom kad prestanda, valfriheten att tanka E85 eller bensin, b ttre br nsleekonomi, kraftig minskning av fossila utsl pp av koldioxid (Co2), kolmonoxid (CO) samt farliga kolv ten (HC) och f rsurande kv veoxider (NOx). (klimatsmart.se)
 • Då blir restprodukten vatten - och inte kolmonoxid och koldioxid. (e55.se)
 • Anläggningar för partiell oxidation används för att skapa väte, kolmonoxid, koldioxid och vatten av restprodukterna (vätskor, högviskösa kolväten) från raffineringsprocessen. (aga.se)
 • Syntesgas, eller syngas, är en gasblandning bestående av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2) i olika proportioner, ibland ingår även koldioxid (CO2). (f3centre.se)
 • Utsläppen av kolmonoxid, CO, till luft har mer än halverats sedan 1990. (naturvardsverket.se)
 • EL-USB-CO är ett professionellt instrument som är utformat för att mäta och registrera nivåer av kolmonoxid (CO) i luft över en viss tidsperiod. (lohelectronics.se)
 • Kolmonoxid (CO) är en giftig gas utan färg, lukt eller smak. (husochhemma.se)
 • Dessutom bildas kolmonoxid som är giftigt, och tränger bort syret från de röda blodkropparna. (svt.se)
 • Men om det är ofullständig förbränning bildas kolmonoxid (CO) som är giftig. (fogas.se)
 • Då bildas kolmonoxid utan att syrehalten sjunker särskilt mycket. (brandsakert.se)
 • När man utför svetsarbeten kan det bildas mycket höga halter av bland annat kolmonoxid (1000-tals ppm att jämföra med det hygieniska gränsvärdet på 35 ppm) i rören. (av.se)
 • Detta innefattar bland annat lungfunktionsundersökningar med dynamisk spirometri, diffusionskapacitet för kolmonoxid, kväveutsköljning samt impulsoscillometri. (uu.se)
 • jordskalv, hur jordens rotationshastighet och rotationsaxel varierar i tiden, mängden ozon och kolmonoxid i jordens atmosfär, och förändringar i havsnivån. (chalmers.se)
 • Utsläppen av vissa luftföroreningar, till exempel svaveldioxid, kolmonoxid och bensen har minskat kraftigt. (europa.eu)
 • Kolmonoxid, som är giftig, fungerar som mat till de mikroorganismer som producerar just väte och metan, förklarar Konstantinos Chandolias. (energinyheter.se)
 • Forskare har förstått att Plutos "hjärta" består av stora glaciärer gjorda av kväveis, kolmonoxid och metan. (metro.se)
 • Istället är så fallet att kväve, kolmonoxid och metan samlas där altituden är som lägst eftersom Plutos atmosfär där är som starkast. (metro.se)
 • Fostret kan till och med få i sig större mängd än du själv av vissa ämnen, till exempel kolmonoxid och nikotin. (1177.se)
 • Glöden avger giftig kolmonoxid. (falkoping.se)
 • Vid fel förvaring kan nämligen pellets utgöra en livsfara, eftersom det avger kolmonoxid. (sverigesradio.se)
 • Träpellets avger kolmonoxid som hittills kostat minst åtta människor livet . (brandsakert.se)
 • När du röker andas du in gasen kolmonoxid. (mamamia.se)
 • Halterna av kolmonoxid har minskat mycket kraftigt (ca 80-90 %) sedan 1980-talet. (naturvardsverket.se)
 • Housegard CA106 reagerar snabbt vid skadliga koncentrationer av kolmonoxid och är utrustad med en kalkylerande detektor som tar hänsyn både till kolmonoxidkoncentration och tidsperiod. (patroner.se)
 • Housegard CA101 reagerar vid skadliga koncentrationer av kolmonoxid. (patroner.se)
 • Nest Protect som har flest funktioner reagerar också på kolmonoxid och mäter luftfuktighet. (unt.se)
 • Till exempel kolmonoxid, nitrosaminer, kadmium och benspyrener. (fz.se)
 • Om du röker flera cigaretter om dagen har ditt barn hela tiden kolmonoxid i blodet. (mamamia.se)
 • Ägare av hyra hem ska se det operativa tillstånd av kolmonoxid larm innan nya hyresgäster flyttar in Placement krav för larmenheter är desamma som beskrivits för försäljning fastigheter. (give2all.org)
 • Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning samt i samband med industri- och energiproduktion. (naturvardsverket.se)
 • Anledningen var att de hade exponerat för kolmonoxid som läckt ut i samband med arbetet. (sydsvenskan.se)
 • För sjöfartens del gäller numera regler om personburen mätutrustning för kolmonoxid när någon går in i slutna utrymmen intill träpellets. (brandsakert.se)
 • Kolmonoxid, kemisk formel CO, ofta benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. (wikipedia.org)
 • Både du och fostret får kolmonoxid i blodet om du är gravid och röker. (1177.se)
 • I förgasningsprocessen bildas syntetgas, en blandning som innehåller framförallt vätgas och kolmonoxid. (energinyheter.se)
 • Den som förgiftades av kolmonoxid kunde kvävas till döds, eller få svåra neurologiska skador. (varldenidag.se)
 • På bensinmotorer har man sedan lång tid tillbaka använt sig av trevägskatalysatorer som hanterar kväveoxider och kolmonoxid. (expressen.se)
 • När närvaro av hyresfastigheter, ägarna kan inte hållas ansvarig för "underhåll, reparation eller utbyte av ett kolmonoxid larm eller skötsel och byte av batterier. (give2all.org)
 • Träpellets utsöndrar kolmonoxid, och skulle man förvara det i oventilerade utrymmen kan det vara förenat med livsfara att gå in i ett sådant här förråd. (sverigesradio.se)