• Forskning lunkar normalt på i sakta mak - det är i regel viktigare att forskningen håller hög kvalitet än att den går snabbt. (ki.se)
 • Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas främst utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer-review) och utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram, där forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas. (umu.se)
 • MED förordar vidare att dagens åtskilda anslag för forskning respektive undervisning ersätts med ett samlat anslag till varje lärosäte utifrån en modell som tar hänsyn till både kvalitet och kvantitet. (academicrightswatch.se)
 • Det är nog ingen slump utan ett intyg för att fri forskning och kollegial granskning är viktiga pelare för kvalitet i forskning. (umu.se)
 • Programmet vilar på tre pelare, som har sin grund i den forskning som bedrivs vid de deltagande institutionerna: relevans, kvalitet och unicitet. (chalmers.se)
 • Kunskapsuppbyggnad av hög kvalitet Museerna föreslås bli starkare i sin roll att bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad inom sina ämnesområden. (docplayer.se)
 • Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. (uu.se)
 • Så låt oss motvilligt godta den dåligt underbyggda tesen att all verksamhet systematisk bör utvärderas då detta garanterar kvalitet och framgång, och istället koncentrera oss på hur forskning ska utvärderas snarare än om den ska utvärderas. (bibliometri.net)
 • Kvalitet i medieproduktion och granskning (diskuterades i Trollhättan maj 2013, samt i Karlshamn december 2013): Vad är kvalitet i medieproduktion och hur förhåller det sig till kvalitet i medieproduktionslärande? (medieakademierna.net)
 • Detta intresse säger oss tvärtom att man helst vill slippa betala för forskning, oavsett vilken kvalitet den har. (tidningencurie.se)
 • Att kollegial reflektion och granskning är viktig för förskolans kvalitet skriver också Skolinspektionen i sin " Delrapport II - Förskolans kvalitet och måluppfyllelse ", påpekade IngBeth Larsson. (alba.nu)
 • Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. (mau.se)
 • I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning och forskning samt att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. (mau.se)
 • Jag instämmer till fullo i att fakultetens röst måste bli starkare för att garantera ökad kvalitet inom både forskning och undervisning. (matsulfendahl.se)
 • ARC13 är den stora granskning av forskningens kvalitet och genomslag som Högskolan i Halmstad under det gångna året genomfört i samarbete med Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde. (hh.se)
 • Detta uppmärksammas i Vetenskapsrådets "Kartläggning av olika nationella system för utvärdering av forskningens kvalitet" - en förstudie inför regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till modell för resursfördelning till universitet och högskolor baserat på kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans. (hh.se)
 • Till vardags arbetar jag med undervisning, forskning och utveckling vid Lunds universitet. (blogspot.com)
 • Här tar jag upp vad som händer inom forskning vid Malmö universitet och i resten av världen på ett, förhoppningsvis, lättfattligt sätt. (mah.se)
 • Den komponent som berörs mest i förslaget är komponenten "granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete" (en granskning som för övrigt Malmö universitet genomgår under 2018 tillsammans med Högskolan i Borås, Mälardalens högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping). (mah.se)
 • Och till de tre externa forskarna i projektgruppen, Agneta Gulz, Lunds och Linköpings universitet, Ola Helenius, Göteborgs universitet och Anette Jahnke, Göteborgs universitet, som medverkat i alla led som rör det vetenskapliga arbetet: urval, granskning, analys och syntesarbete, samt författande. (skolforskningsportalen.se)
 • Utöver dessa vill jag tacka Björn Berg Marklund, Högskolan i Skövde och Johan Lithner, Umeå universitet, för granskning och många kloka synpunkter på ett manus som då började närma sig en färdig översikt. (skolforskningsportalen.se)
 • Det innebär ett brett samarbete med universitet/högskola, studentledd verksamhet och ständigt pågående forskning, vilket inte bara skapar attraktiva arbetsplatser utan också kvalitetssäkrar verksamheten samt ger arbetstillfällen. (blogspot.com)
 • Totalt ligger 16,9 miljarder kronor som är öronmärkta för forskning orörda på universitet och högskolor runt om i landet, skriver Dagens Nyheter. (politiken.se)
 • Så länge mottagarna är andra forskare kommer en granskning ändå att ske. (ki.se)
 • Syftet anges vara att ta vara på viljan inom institutet - hos studenter såväl som forskare - att bidra i kampen mot pandemin, samt att underlätta för både forskare och allmänhet som vill orientera sig i flödet av forskning. (ki.se)
 • I samband med årets Peer Review Week har Publons publicerat en rapport som analyserar data om peer review-aktiviteter inom vetenskaplig forskning, delvis baserat på enkäter till närmare 11 000 forskare över hela världen. (ki.se)
 • Därför kan de forskare som går utanför konsensus heller aldrig få sin forskning publicerad i de stora etablerade forskningspublikationerna. (friasidor.is)
 • Låt oss börja denna granskning av det medicinska området med att titta på en, för etablissemanget oantastlig forskare, som valde att stå utanför konsensus och kräva vetenskapliga bevis - 1993 års nobelpristagare, Kary Mullis. (friasidor.is)
 • I en stor enkätundersökning bland Sveriges forskare 2019 var just "att öka medvetenheten om forskning i samhället" en av de viktigaste anledningarna till att forskarna ville kommunicera med det omgivande samhället. (v-a.se)
 • Här nämner rapporten teman som: karriärvägar för forskare/lärare och utvärdering av samverkan inom utbildning och forskning som en integrerad del i högskolans kärnverksamhet (vilket kan verka lite kontraproduktivt om nu samverkan är integrerad i forskning och utbildning), men UKÄ hävdar att dessa frågor bör utredas vidare. (mah.se)
 • Riktlinjerna för forskning vid KI sammanfattar hur forskningen ska planeras, genomföras och dokumenteras i syfte att underlätta för forskare och doktorander att följa lagar och föreskrifter. (ki.se)
 • Seminariets innehåll är blandat: vanliga inslag är nationella och internationella forskare som presenterar sin senaste forskning, doktorander som presenterar sitt avhandlingsarbete (se ovan) samt institutionens övriga forskare som presenterar pågående forskning (så kallade arbetsseminarier). (lu.se)
 • Här samlas praktiker och forskare för att samtala, diskutera och få feedback på projekt och forskning inom hållbar stadsutveckling. (slu.se)
 • Detta innebär att artiklarna inte har genomgått den förhandsgranskning av experter, peer review, som anses vara en hörnsten i kvalitetssäkringen av den forskning som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. (ki.se)
 • Tidskriften tillämpar kollegial granskning, peer-review, där inkomna texter granskas av två externa sakkunniga som bedömer den vetenskapliga kvalitén. (fhs.se)
 • Tidskriften tillämpar anonymiserad kollegial granskning ( double blind peer review ) och publiceras med omedelbar öppen tillgång ( open access ). (sociologiskforskning.se)
 • Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). (varbi.com)
 • För vetenskapliga artiklar tillämpar Sociologisk Forskning anonymiserad kollegial granskning ( double blind peer review ). (sociologiskforskning.se)
 • Genom systemet med peer review (kollegial granskning) cementeras den rådande uppfattningen. (friasidor.is)
 • Ingen ställer heller upp för kollegial granskning (peer review) eftersom man inte vågar förknippas med något som ligger utanför konsensus. (friasidor.is)
 • Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet matematik, matematisk statistik eller relaterat ämnesområde av relevans för anställningen och ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). (varbi.com)
 • Ett vanligt sätt att göra detta är genom så kallad kollegial granskning, det som på engelska (och ofta på svenska) benämns peer review eller refereed article. (hb.se)
 • Som exemplet med Human IT visar så kan samma tidskrift innehålla både peer reviewat material och sådant som inte har genomgått annat än redaktionell granskning. (hb.se)
 • Mycket av forskningen idag kvalitetsgranskas genom kollegial granskning och lärande (peer-review) som många gånger sker i samband med intern och/eller extern revision eller granskning. (ki.se)
 • En sådan artikel anses endast vederhäftig om den genomgått en granskning (peer review) av en eller flera akademiker inom fältet, i syfte att undersöka om innehållet i artikeln är lämpligt för publikation i tidskriften. (wikipedia.org)
 • I ett större sammanhang kan det kopplas till hur kollegial granskning (peer review) är en central princip och praktik för allt akademiskt arbete, till exempel i fråga om publiceringar, forskningsansökningar och tjänstetillsättningar. (lu.se)
 • Jiankui´s resultat har aldrig varit föremål för en grundlig kollegial granskning ( peer-review ) och inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. (genteknik.se)
 • Flera vetenskapliga tidskrifter har visserligen ökat takten och infört snabbspår för covid-19-forskning. (ki.se)
 • Redan i början av 2016, under utbrottet zikaviruset i Nord- och Sydamerika, gick 30 stora vetenskapliga tidskrifter och forskningsfinansiärer ut med ett ställningstagande för att forskning och data bör tillgängliggöras öppet under hälsokriser, samt att möjligheten till preprint-publicering bör utnyttjas för att snabba upp processen. (ki.se)
 • Det vanliga sättet att göra det är genom att publicera sin forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter. (skolvarlden.se)
 • Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av i genomsnitt 80 % egen forskning och 20 % pedagogisk meritering/undervisning. (umu.se)
 • Inte utgående från utvärdering av kvaliteten av själva programmen (eller hur de på djupet lämpar sig för ens egen forskning till sina logiska strukturer etc). (blogspot.fi)
 • I de fall då tillräcklig forskning saknas och konsensus funnits i program-gruppen, baseras rekommendationerna på klinisk erfarenhet och erfarenheter från personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. (uppdragpsykiskhalsa.se)
 • I brist på svensk forskning som ger lärarna vägledning kan det vara värt att uppmärksamma vad den internationella forskningen säger. (skolvarlden.se)
 • Medan andra partier går i invanda spår och förordar, direkt eller indirekt, fortsatt politisk och ideologisk kontroll av svensk forskning och utbildning sticker Medborgerlig Samling ut med ett program som radikalt bryter med den ohållbara politik som gjort att Sverige nu ligger på europeisk bottennivå vad gäller akademisk frihet. (academicrightswatch.se)
 • Boken ger en utmärkt överblick över aktuell svensk forskning inom naturvetenskapsdidaktik, och i det avslutande kapitlet blickar redaktörerna framåt och pekar på angelägna områden som återstår att utforska. (blogspot.com)
 • Om avsikten är att stärka svensk forskning, är underfinansiering och otydlighet kanske inte de bästa utgångspunkter. (mah.se)
 • Att hävda att svensk forskning behöver ytterligare konkurrens för att utvecklas framstår därmed som ett relativt ihåligt argument. (bibliometri.net)
 • Vetenskaplig skicklighet skall avse kärnområden inom maskininlärning, med fokus på beräknings- och metodinriktad forskning. (umu.se)
 • Pensionsskyddscentralen har förbundit sig att i sin forskning iaktta den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis och villkoren för användningen av Vetenskapliga samfunds delegations (VSD) märke för kollegial granskning. (etk.fi)
 • Referentgranskning syftar till att upprätthålla vetenskaplig standard och objektivitet, att avlasta förlag, redaktörer och anslagsgivare från omfattande granskningsarbete, samt att komplettera deras kompetens och perspektiv på vad som är god forskning. (wikipedia.org)
 • Många vill själva involveras i forskning, och tycker att det är viktigt att politiska beslut fattas på vetenskaplig grund. (v-a.se)
 • Vetenskaplig publikation föregås idag nästan alltid av kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma vetenskapliga område som författaren. (wikipedia.org)
 • Kvaliteten på vetenskaplig forskning bedöms vid tjänstetillsättningar, vid befordringar och vid ansökningar om docentur eller forskningsmedel. (tidningencurie.se)
 • På senare år har det också blivit alltmer vanligt att bedöma den samlade kvaliteten på vetenskaplig forskning för hela lärosäten, i samband med utvärderingar och rankningar. (tidningencurie.se)
 • Vid vetenskaplig forskning tillämpas en vetenskaplig metod på en vetenskaplig frågeställning. (tidningencurie.se)
 • Granskarna är vanligen anonyma, det vill säga den vars text ska granskas vet vanligen inte vilka som granskar (s.k. enkelblind granskning). (wikipedia.org)
 • UKÄ bedömer att forskning granskas i tillräcklig omfattning inom komponenterna "examensrättsprövning" och "utbildningsutvärdering", men att delar av forskningens kvalitetssäkring kan bli aktuella i en tematisk utvärdering. (mah.se)
 • Översynen utförs som så kallad kollegial granskning och karaktäriseras av konstruktiv kritik: det land som står i tur att granskas uppmuntras till att förbättra sitt utvecklingssamarbete. (finland.fi)
 • I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och analyser av sociologins teoretiska och metodologiska utveckling. (sociologiskforskning.se)
 • Vetenskap och forskning intresserar svenskar - det är ett stående resultat i Vetenskap & Allmänhets undersökningar alltsedan föreningen bildades 2002. (v-a.se)
 • Den innehåller originalforskning med utförligt beskriven metodik eller innehåller en sammanfattande genomgång av tidigare forskning och kända resultat (review article). (wikipedia.org)
 • Efter denna granskning föreligger i bästa fall ett resultat som adderar något av intresse till vetenskapens dittills formulerade ståndpunkt. (tidningencurie.se)
 • Eftersom presentation av resultat i tidskrifter med kollegial granskning är en viktig del av projektet krävs bakgrund med högkvalitativa förstanamnspublicering(ar) i kollegialt granskade tidskrifter och kandidaten måste kommunicera flytande på engelska (i skrift och tal). (mynetworkglobal.com)
 • För att tillföra kvalitetssäkring av forskning till det nationella kvalitetssystemet (som nu enbart omfattar högre utbildning) föreslår rapporten vissa justeringar. (mah.se)
 • samt arbetsliv och samverkan) anses fungera för både högre utbildning och forskning. (mah.se)
 • Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. (uu.se)
 • Bästa sättet att kvalitetssäkra forskning är genom kollegial granskning. (skolvarlden.se)
 • September 2015 disputerade jag på avhandlingen "Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning: Fallet Lärande besök utifrån aktör-nätverskteori. (gu.se)
 • Det riskerar att missgynna såväl kvinnor som kritisk och tvärvetenskaplig forskning överlag. (wikipedia.org)
 • Slutet av kursen ägnas åt kritisk granskning, revidering av arbetet och förberedelser inför examinationen, som avslutar kursen. (ki.se)
 • Faktum är att bibliometriska metoder kan vara ett kraftfullt instrument för att utmana rådande föreställningar och kritisera etablerade system, men ett alltför stort fokus på deskriptiv och evavulerande bibliometri har starkt begränsat utrymmet för mer kritisk forskning. (bibliometri.net)
 • Utredningen diskuterar begreppet kollegialitet ingående och menar att det mycket handlar om kritisk granskning genom det kritiska samtalet mellan kollegor men också kollegiala ledarval (av chefer i linjeorganisationen) och kollegialt beslutsfattande i kollegiala ledningsorgan. (matsulfendahl.se)
 • Sociologisk Forskning publicerar vetenskapliga arbeten inom sociologins fält och har ett särskilt fokus på svenska och nordiska samhällsförhållanden. (sociologiskforskning.se)
 • Svenska böcker genomgår vanligen inte kollegial granskning, däremot redaktionell granskning. (hb.se)
 • Innan jul publicerades Vetenskapsrådets förslag på hur svenska forskning ska utvärderas nationellt. (bibliometri.net)
 • Utöver högskolelag och högskoleförordning spelar nationella och internationella överenskomna ramverk och riktlinjer för forskning en viktig roll för kvalitetsarbetet avseende forskning vid KI. (ki.se)
 • Den person vi söker ska bedriva forskning i beräkningsmatematik, i vid mening, samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom området. (varbi.com)
 • Dokumenterad förmåga att i samverkan med omgivande samhälle bedriva forskning av relevans för anställningen som kan bidra synergistiskt till undervisning är mycket meriterande. (varbi.com)
 • UKÄ fick i sitt regleringsbrev också ett uppdrag att vidareutveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det också omfattar kvalitetssäkring av forskning i enlighet med vad regeringen redovisar i propositionen Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft . (mah.se)
 • Forskning vid institutionen bedrivs inom samtliga dessa områden. (uu.se)
 • Man ser operationerna som nära förbundna med den forskning som bedrivs. (ki.se)
 • De som frågar sig varför hans forskning blivit så uppmärksammad internationellt kan nu besöka hans hemsida och ta reda på mer. (henrikoscarsson.com)
 • Långsiktig, nationellt och internationellt framstående forskning som tillsammans med forskarutbildningen utgör en tredjedel av universitetets verksamhet. (mau.se)
 • Det ska också vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningen av resultaten. (skolforskningsportalen.se)
 • Reflexion och fördjupning i det dagliga arbetet, kollegial dialog och fortlöpande litteraturstudier är lika viktigt som kurser. (sls.se)
 • Den som läser en systematisk översikt ska själv ha möjlighet att ta hänsyn till ytterligare forskning som eventuellt har tillkommit efter att översikten har genomförts, och som kan komplettera slutsatserna. (skolforskningsportalen.se)
 • Syftet är ofta tudelat, det handlar dels om att redogöra för och sprida sin forskning (gäller framför allt konferenser), dels möjligheter att få ytterligare konstruktiv input. (lu.se)
 • Ytterligare ett sätt att uppfylla den så kallade "tredje uppgiften": att informera en bred allmänhet om sin forskning. (henrikoscarsson.com)
 • Webbplatsen Ansvarsfull forskning sammanför den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning , Publikationsforum , Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Forskningsetiska delegationen (TENK) . (vastuullinentiede.fi)
 • Nationella Självskadeprojektet har publicerat "Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende" , ett nationellt dokument baserat på aktuell forskning som utgör stommen för den vård som psykiatrin bör erbjuda personer med självskadebeteende. (uppdragpsykiskhalsa.se)
 • I avhandlingen har jag följt spåren av ett program för kollegial granskning inom utbildningsområdet och hur denna idé har formats i tre västsvenska kommuner och gett upphov till först projektet alp och sedan till det etablerade programmet Lärande besök. (gu.se)
 • Projektet stödjer också forskning om nya behandlingsmetoder som brukarstyrd inläggning och emotionsregleringsterapi för både vuxna och ungdomar med självskadebeteende. (uppdragpsykiskhalsa.se)
 • Det breda spektrumet av materialrelaterad forskning vid de deltagande institutionerna skapar förutsättningarna för en tvärvetenskaplig strategi och synergieffekter. (chalmers.se)
 • Användarna av vårdens system måste medverka i hur gränssnitt och påminnelser ska se ut och i hur återkoppling av insamlade data ska ske så att vi lär oss och skapar bra underlag för forskning. (sls.se)
 • Sektionerna och SLS skapar en gemensam organisation för granskning av enskilda läkares fortbildningsportföljer vid överenskomna tidpunkter. (sls.se)
 • förstå och värdera vetenskapliga artiklar inom området neuroinflammation samt att kunna beskriva vanliga experimentella modeller som används inom forskning om MS och att känna till vanliga statistiska metoder som används för att analysera kliniska data (S2). (ki.se)
 • Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. (varbi.com)
 • Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete. (varbi.com)
 • Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. (varbi.com)
 • Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt samt ansökningar om forskningsmedel. (uu.se)
 • Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grund- och avancerad nivå och särskilt på forskarnivå. (uu.se)
 • Alla publiceringskanaler som uppfyller kriterierna förs nödvändigtvis inte till nivå 2, utan panelerna måste välja inom ramen för den egna givna kvoten för nivå 2 (förklarad längre ner) de publiceringskanaler, till vilka de mest högklassiga publikationerna blir utvalda som följd av en omfattande konkurrens och krävande kollegial granskning. (julkaisufoorumi.fi)
 • Vi ser ansatser till att forskningsinstitutioner bygger upp egna system för granskning av denna typ av artiklar, något vi i viss utsträckning också har gjort inom Centrum för infektionsmedicin, säger Hans Gustaf Ljunggren. (ki.se)
 • Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin och baseras på aktuell forskning. (uppdragpsykiskhalsa.se)
 • Det verkar som om en ryggmärgsreflex utlöses inom akademin närhelst ett lärosätes ekonomiska resurser för forskning ökar, för då prioriteras per automatik en ökning av den forskande personalen. (mah.se)
 • Skillnaden i antal studier är inte heller förvånande när man ser till de begränsade resurser som tilldelas forskning inom "komplementär och alternativ medicin"(CAM). (hri-research.org)
 • En replik från Sveriges universitetslärares förbund vände sig mot hela iden kring att utvärdera forskning på detta vis. (bibliometri.net)
 • Ibland sänder man endast in en utökad sammanfattning, vanligen på 2-3 sidor, för granskning, i syfte att avlasta referenterna och påskynda processen, medan den kompletta artikel som sänds in en tid efter besked om acceptans kan vara på 5-10 sidor. (wikipedia.org)
 • Deras syfte är att stimulera intresset för didaktisk forskning. (blogspot.com)
 • Då blir granskning ett sätt för staten att ta tillbaka kontroll, säger Anders Ivarsson Westerberg. (dagensarena.se)
 • Största delen av Pensionsskyddscentralens forskning är kollegialt granskad. (etk.fi)
 • Forskningen innefattar användande och utvecklande av psykometriska metoder, som traditionellt är sparsamt använda och förstådda inom medicinsk forskning. (skane.se)
 • Många menar att denna expertgranskning, som utförs av forskarkollegor inom samma ämnesområde, är en nödvändig förutsättning för att upprätthålla tillförlitligheten och kvaliteten i publicerad forskning. (ki.se)
 • Vid föreläsningarna integreras grundläggande teori med aktuell forskning som sker inom fältet. (ki.se)
 • Granskning sker ifrån sidan, inte uppifrån eller nedifrån. (ki.se)
 • Kvalitetssäkring av forskning innebär att resultaten från dessa ständigt pågående granskningar samlas in och används som underlag i strategiska beslut för att höja kvaliteten i forskningen. (mah.se)
 • När jag ringde Skolinspektionen och frågade vem vi skulle prata med blev jag hänvisad till IngBeth Larsson som är projektledare för Skolinspektionens treåriga granskning av förskolan. (alba.nu)
 • Kvalitetssäkring av forskning avses nämligen till största delen monteras in i denna komponent. (mah.se)