• Karin Leander och hennes kollegor har nu analyserat information om hormonbehandling mot klimakteriebesvär från fem svenska kohortstudier, inkluderande totalt 88,914 kvinnor, i kombination med information från nationella register om sjukdomsdiagnoser och dödsorsaker under en uppföljningsperiod. (ki.se)
 • Vår forskning baseras på våra omfattande forskningsdata av hög kvalitet främst i form av kohortstudier och kliniska randomiserade kontrollerade studier. (ki.se)
 • Klinikens forskning omfattar kliniska behandlingsstudier, experimentella kliniska och prekliniska studier, nationella epidemiologiska kohortstudier samt studier inom omvårdnad. (ki.se)
 • Kursen bygger vidare på ""Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik I"". Inslag som ges särskilt utrymme i den här fortsättningskursen är observationella kohortstudier och prognosstudier, samt statistisk styrka (power) och power-beräkningar. (ki.se)
 • Till skillnad från fallstudier, där människor uppföljning i efterhand genom att läsa igenom dokumentation om medicinska patienter, kohortstudier ger en möjlighet att få information om tid, att välja specifika data av intresse, och att kommunicera med patienterna i realtid. (akunadaga.com)
 • Mer specifikt utför jag diagnostiska studier av rutinundersökningen av nyfödda barn och kohortstudier av neonatal hypoglykemi behandlat på BB. (ki.se)
 • Metoderna tillämpas för storskalig analys av olika prover från prospektiva kohortstudier och biobanker samt för analys av prover genererade i våra olika projekt. (chalmers.se)
 • Analysen av resterande tio studier (så kallade prospektiva kohortstudier ) visade även den en gynnsamt resultat för vegetarianer och veganer. (kurera.se)
 • Stora prospektiva kohortstudier har publicerats inom områdena hälsorelaterad livskvalitet samt viktutveckling efter kirurgi vid cancer i esofagus och ventrikel men större evidensbaserade sammanställningar inom rehabilitering efter gastrektomi och esofagektomi saknas. (cancercentrum.se)
 • Man sammanställde resultat från fyra artiklar som inkluderat totalt sju prospektiva kohortstudier. (lakareforframtiden.se)
 • Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av att analysera högdimensionella data samt erfarenhet av prospektiva kohortstudier. (varbi.com)
 • Det finns en systematisk översikt utgiven av Cochrane som belyser flera behandlingsalternativ för tillståndet, varav 23 kohortstudier med totalt 159 personer undersöker behandling med stent [1]. (socialstyrelsen.se)
 • En annan systematisk översikt undersöker specifikt behandling med stent och innehåller 16 kohortstudier med totalt 393 personer [2]. (socialstyrelsen.se)
 • Vidare krävdes att kohortstudier hade minst 50 personer i den exponerade gruppen, medan minst 50 fall krävdes i fall-kontrollstudier. (sbu.se)
 • Kohortstudier ofta för följande grupper av personer som är likartade med undantag för en livsstilsfaktor. (akunadaga.com)
 • Datan från ARIC kombinerades med data från 7 andra kohortstudier. (martinajohansson.se)
 • Det finns även andra kohortstudier där samband mellan kombinationer av symtom från. (soundthief.com)
 • Forskarna analyserade resultaten i totalt 14 kohortstudier som värderat sambandet mellan baljväxtkonsumtion och risk att drabbas av tjocktarms- och ändtarmscancer. (lakareforframtiden.se)
 • Zoë Harcombe m fl har publicerat en systematisk genomgång av epidemiologiska och kohortstudier av kost och hjärthälsa. (annikadahlqvist.com)
 • 2003) användes prospektiva data från två kohortstudier. (swedishmatch.com)
 • Våra långa traditioner för elektronisk datainsamling gör att vi kan skapa riksomfattande kohortstudier och sammanlänka data för forskningsändamål. (oriola.com)
 • Till skillnad från fallstudier, där människor uppföljning i efterhand genom att läsa igenom dokumentation om medicinska patienter, kohortstudier ger en möjlighet att få information om tid, att välja specifika data av intresse, och att kommunicera med patienterna i realtid. (akunadaga.com)
 • Registerstudier och kohortstudier kring hypertoni och dess följdsjukdomar. (gu.se)
 • IDEAR - Integrated Datasets in Europe for Aging Research - är ett paneuropeiskt forskningsnätverk med syftet att sammanföra ledande kohortstudier om åldrande för att undersöka arbetsförhållandenas påverkan på hälsa och välbefinnande under ålderdomen. (su.se)
 • Pågående fall-kontrollstudier som genomförs i 13 länder med ett gemensamt upplägg, liksom fortsatta uppföljningar av befintliga kohortstudier av mobiltelefonanvändare kommer i framtiden att ge ytterligare bevis i frågan om huruvida långvarig användning av mobiltelefoner kan orsaka cancer. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • För det är precis vad jag efterlyser i kohortstudier, vare sig de är medicinska eller inte. (blogspot.se)
 • Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. (wikipedia.org)
 • Samma metaanalys kunde inte hitta något samband mellan förstoppning och kolorektal cancer vid en genomgång av bland annat kohortstudier. (gisas.se)
 • Projektet syftar till att initiera tre kohortstudier där förändringar i rörelsemönstret över två års tid studeras hos rid- och travhästar. (lantbruksforskning.se)