• Metoderna tillämpas för storskalig analys av olika prover från prospektiva kohortstudier och biobanker samt för analys av prover genererade i våra olika projekt. (chalmers.se)
 • Analysen av resterande tio studier (så kallade prospektiva kohortstudier ) visade även den en gynnsamt resultat för vegetarianer och veganer. (kurera.se)
 • Stora prospektiva kohortstudier har publicerats inom områdena hälsorelaterad livskvalitet samt viktutveckling efter kirurgi vid cancer i esofagus och ventrikel men större evidensbaserade sammanställningar inom rehabilitering efter gastrektomi och esofagektomi saknas. (cancercentrum.se)
 • Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av att analysera högdimensionella data samt erfarenhet av prospektiva kohortstudier. (varbi.com)
 • Retrospektiva studier genomförs vanligen antingen som kohortstudier eller fall-kontroll-studier. (wikipedia.org)
 • Vad gäller långtidsförlopp och ekonomiska analyser även kohortstudier och andra naturalistiska studier. (sbu.se)
 • Min forskningserfarenhet under de senaste 17 åren omfattat epidemiologiska och befolkningsbaserade studier tillsammans med stora nationella multicenter observations- och kohortstudier. (hkr.se)
 • REWHARD bygger upp en struktur för att ge forskare, primärt i Sverige, service på ett flertal olika sätt: tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data som av sekretesskäl inte kan lämnas ut, visualisering av data online, delning av statistiska syntaxfiler, rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och kontroll av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. (su.se)
 • Vår forskning baseras på våra omfattande forskningsdata av hög kvalitet främst i form av kohortstudier och kliniska randomiserade kontrollerade studier. (ki.se)
 • Antingen rent beskrivande (till exempel att någon i personalen visat sig ha varit sjuk), eller statistiska analyser av kohortstudier eller fall-kontroll studier. (livsmedelsverket.se)
 • Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. (varbi.com)
 • Klinikens forskning omfattar kliniska behandlingsstudier, experimentella kliniska och prekliniska studier, nationella epidemiologiska kohortstudier samt studier inom omvårdnad. (ki.se)
 • Mer specifikt utför jag diagnostiska studier av rutinundersökningen av nyfödda barn och kohortstudier av neonatal hypoglykemi behandlat på BB. (ki.se)
 • En viktig bakgrund epidemiologiskt och kliniskt till att vi b r f sta stor vikt och intresse vid lipoproteinrubbningar vid diabetes r det faktum att flera epidemiologiska och longitudi- nella kliniska kohortstudier har visat att hypertriglyceridemi r en kad risk f r d d i kransk rlssjukdom just hos typ 2 diabetiker. (diabetolognytt.com)
 • Möjligen kan instrumentet användas vid uppföljning av dem som erhållit Fysisk aktivitet på recept samt som kan formuläret vara användbart för större befolkningsstudier och kohortstudier. (vgregion.se)
 • Kursen bygger vidare på ""Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik I"". Inslag som ges särskilt utrymme i den här fortsättningskursen är observationella kohortstudier och prognosstudier, samt statistisk styrka (power) och power-beräkningar. (ki.se)
 • Genom registerstudier, mindre kohortstudier samt livskvalitetstudier kommer man att identifiera riskfaktorer, värdera diagnostik samt patienternas upplevelser. (gu.se)
 • Det finns en systematisk översikt utgiven av Cochrane som belyser flera behandlingsalternativ för tillståndet, varav 23 kohortstudier med totalt 159 personer undersöker behandling med stent [1]. (socialstyrelsen.se)
 • En annan systematisk översikt undersöker specifikt behandling med stent och innehåller 16 kohortstudier med totalt 393 personer [2]. (socialstyrelsen.se)
 • Vidare krävdes att kohortstudier hade minst 50 personer i den exponerade gruppen, medan minst 50 fall krävdes i fall-kontrollstudier. (sbu.se)
 • Kohortstudier ofta för följande grupper av personer som är likartade med undantag för en livsstilsfaktor. (akunadaga.com)
 • 2003) användes prospektiva data från två kohortstudier. (swedishmatch.com)
 • Våra långa traditioner för elektronisk datainsamling gör att vi kan skapa riksomfattande kohortstudier och sammanlänka data för forskningsändamål. (oriola.com)
 • Forskarna sammanställde data från 20 fall-kontrollstudier och 21 kohortstudier som alla värderat intag av äpplen och risk för cancer. (lakareforframtiden.se)
 • Datan från ARIC kombinerades med data från 7 andra kohortstudier. (martinajohansson.se)
 • Till skillnad från fallstudier, där människor uppföljning i efterhand genom att läsa igenom dokumentation om medicinska patienter, kohortstudier ger en möjlighet att få information om tid, att välja specifika data av intresse, och att kommunicera med patienterna i realtid. (akunadaga.com)
 • Det finns även andra kohortstudier där samband mellan kombinationer av symtom från. (soundthief.com)
 • Zoë Harcombe m fl har publicerat en systematisk genomgång av epidemiologiska och kohortstudier av kost och hjärthälsa. (annikadahlqvist.com)
 • Kohortstudier och fall-kontrollstudier är två vanliga studietyper, se ordlistan nedan. (janusinfo.se)
 • Pågående fall-kontrollstudier som genomförs i 13 länder med ett gemensamt upplägg, liksom fortsatta uppföljningar av befintliga kohortstudier av mobiltelefonanvändare kommer i framtiden att ge ytterligare bevis i frågan om huruvida långvarig användning av mobiltelefoner kan orsaka cancer. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde. (newsvoice.se)
 • En systematisk översyn av litteraturen om ämnet visade att kohortstudier med långa perioder av uppföljning gav motstridiga resultat. (reoveme.com)
 • Forskarna analyserade resultaten i totalt 14 kohortstudier som värderat sambandet mellan baljväxtkonsumtion och risk att drabbas av tjocktarms- och ändtarmscancer. (lakareforframtiden.se)
 • Registerstudier och kohortstudier kring hypertoni och dess följdsjukdomar. (gu.se)
 • IDEAR - Integrated Datasets in Europe for Aging Research - är ett paneuropeiskt forskningsnätverk med syftet att sammanföra ledande kohortstudier om åldrande för att undersöka arbetsförhållandenas påverkan på hälsa och välbefinnande under ålderdomen. (su.se)
 • För det är precis vad jag efterlyser i kohortstudier, vare sig de är medicinska eller inte. (blogspot.se)
 • Samma metaanalys kunde inte hitta något samband mellan förstoppning och kolorektal cancer vid en genomgång av bland annat kohortstudier. (gisas.se)
 • I projektet ingår två litteraturöversikter och jag är också inblandad i två kohortstudier. (umu.se)
 • Projektet syftar till att initiera tre kohortstudier där förändringar i rörelsemönstret över två års tid studeras hos rid- och travhästar. (lantbruksforskning.se)