• Behandling med ECT har jämförelsevis snabb effekt på depressionssymtomen men kan negativt påverka kognitiva funktioner. (sbu.se)
 • Översikten har utvärderat om det finns skillnader i effekt på depressionssymtom eller kognitiva funktioner efter ECT-behandling vid jämförelse mellan unilateral och bitemporal elektrodplacering. (sbu.se)
 • Efter en vecka kunde inte någon påverkan på andra kognitiva funktioner påvisas oavsett om unilateral eller bitemporal elektrodplacering använts. (sbu.se)
 • Framtida studier skulle behöva följa patienterna under längre tid och mäta kognitiva funktioner på ett enhetligt sätt. (sbu.se)
 • Det behövs större randomiserade multicenterstudier med längre uppföljningstid och där samma utvärderingsinstrument används för kognitiva funktioner. (sbu.se)
 • Dess syfte är att bedöma patienternas kognitiva funktionsnedsättning och att diagnostisera eventuella neurologiska och psykiatriska störningar. (baiug.org)
 • a) utveckling och åldrande, b) könsskillnader samt c) sjukdomar i hjärnan såsom Alzheimer, schizofreni och utvecklingsrelaterade neurologiska funktions-störningar som autism och ADHD. (vinnova.se)
 • ESSENCE refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som presenterar med handikappande symptom under tidiga barndomen och inkluderar ADHD med eller utan ODD, ASD, DCD, IDD, SLI, Tourettes syndrom, tidigt debuterande bipolär sjukdom, beteendefenotypsyndrom, och en rad neurologiska och epileptiska störningar presenterande med stora beteendemässiga/kognitiva problem vid tidig ålder. (gu.se)
 • Andra kognitiva symtom som dyspraxi och språkstörning m m kan också förekomma. (internetmedicin.se)
 • Vissa studier undersökte även sambandet mellan markörerna och framtida Alzheimers sjukdom i longitudinella kohorter av kognitivt friska äldre eller patienter med milda kognitiva symtom som inte uppfyllde kriterierna för Alzheimers sjukdom vid provtagning. (sbu.se)
 • Kognitiv medicin sätter det kognitiva funktionerna i fokus i ett medicinskt sammanhang. (kognitivmedicin.se)
 • Forskningen kring effekten av långvarig negativ stress på hjärnan är dock endast i ett begynnelseskede och det finns idag inte något säkert stöd t ex för att långvarig negativ stress påverkar de kognitiva funktionerna. (stressmottagningen.se)
 • Det går inte att dra någon slutsats om eventuella skillnader på längre sikt i fråga om symtomlindrande effekter eller kognitiva biverkningar. (sbu.se)
 • I en nyligen gjord projektinventering har vi identifierat flera groddprojekt som handlar om fysisk träning och kognition respektive kognitiva effekter vid endokrina och inflammatoriska sjukdomar, detta utöver redan pågående projekt om kognitionsmätning, Alzheimers sjukdom och kärlsjukdom i hjärnan. (kognitivmedicin.se)
 • Få studier har sökt utvärdera hela panoramat av kognitiva, beteendemässiga och psykiatriska störningar som individer med syndromet kan tänkas lida av, hur symptom utvecklas över eller hur det förhåller sig med de drabbade individernas livskvalitet. (gu.se)
 • Det är så enkelt att det verkar otroligt att en av de mest avgörande test i tid för att upptäcka kognitiva störningar såsom Parkinsons eller Alzheimers. (baiug.org)
 • Inrätta ett ledande centrum hjärnforskning i Europa med en unik kombination av kognitiva och dataindustrin neuroforskare. (vinnova.se)
 • För patienter med schizofrena störningar, till exempel, verkar ofta en nästan peka besatthet att definiera varje minut på bollen, vilket gör utforma en bisarr komposition, diffus och nästan obegriplig. (baiug.org)
 • Andra kognitiva symtom som dyspraxi och språkstörning m m kan också förekomma. (internetmedicin.se)
 • Männen i denna grupp hade 70 procent lägre risk att drabbas av minnesproblem och andra kognitiva störningar. (demenscentrum.se)
 • Kognitiv semiotik är ett nytt transdisciplinärt ämne som studerar förhållandet mellan språk och andra kognitiva och kommunikativa system, genom en kombination av begrepp och metoder från lingvistik, semiotik och kognitionsvetenskap. (lu.se)
 • Andra kognitiva störningar visar sig i ett förändrat beteende, som ilska och irritation, samt att man får problem med minnet. (nyttigt.eu)
 • I de fall där kvinnan tar hand om barnbarnet en gång i veckan visade det sig att risken för Alzheimers och andra kognitiva störningar minskade. (news55.se)
 • En person med denna sjukdom är oftast sammanhängande, till skillnad från vissa andra kognitiva störningar. (debok.net)
 • Psykiska störningar och olika typer av kroniska sjukdomar kan också räknas som funktionsnedsättningar. (wikipedia.org)
 • Psykiska störningar inom specialiteten psykiatri avser personlighetsstörningar som skiljs från psykiska sjukdomstillstånd. (wikipedia.org)
 • Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller psykiska störningar såsom Parkinson, alzheimer, stroke, anorexia och depression. (smer.se)
 • Då läraren behandlar störningar eller problem i den psykiska utvecklingen skall han/hon i undervisningen granska olika undersökningsresultat och via exempel påvisa psykologins medel att påverka problemen. (edu.fi)
 • Även om somliga psykologer och psykiatriker fokuserar på endast ett perspektiv, är det många andra som använder aspekter från olika områden för att bättre förstå och kunna behandla psykiska störningar. (utforskasinnet.se)
 • Anhängare av denna modell strävar efter att finna biologiska orsaker till psykiska störningar. (utforskasinnet.se)
 • De tankar en person har rörande ett problem, snarare är problemet i sig, är vad som leder till psykiska störningar. (utforskasinnet.se)
 • Den grundar sig på en sammanvägd klinisk bedömning utifrån intervjuer med den drabbade och anhöriga, det fysiska och psykiska tillståndet, kognitiva tester och funktions- och aktivitetsförmåga. (hjarnfonden.se)
 • Problemen kan ha genetiska och socio-emotionella orsaker eller bero på störningar i motivationen eller de kognitiva funktionerna (uppmärksamhet och koncentration, språk, tänkande, minne osv. (edu.fi)
 • B. Smygande debut och gradvis progredierande inom en eller flera kognitiva områden - exempelvis uppmärksamhet, exekutiva förmågor, inlärning och minne, språklig förmåga, perceptuell-motorisk förmåga eller social kognition - där minst två kognitiva områden är påverkade. (viss.nu)
 • Det som förenar dessa sjukdomar är att den kognitiva förmågan är nedsatt. (fks.nu)
 • Det gäller självfallet demens och neuropsykiatriska sjukdomar, men också stroke, som vanligen utgörs av minor stroke där den kognitiva nedsättningen dominerar över de motoriska symptomen. (fks.nu)
 • THS och SAB är vanliga sjukdomar som kan vara livshotande och kan orsaka permanenta fysiska, kognitiva, beteendemässiga och psykosociala funktionshinder som begränsar dagliga aktiviteter. (ds.se)
 • Det är viktigt att få en adekvat medicinsk utredning för att bedöma om det rör sig om en demenssjukdom eller om de kognitiva problemen beror på till exempel olika bristtillstånd, felaktigt använda läkemedel eller andra sjukdomar. (hjarnfonden.se)
 • Det är dessa förändringar som är förknippade med den kognitiva och emotionella återhämtningen. (aka.fi)
 • Associerade emotionella störningar och beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern. (skane.se)
 • Vi tror att många av de kognitiva och emotionella störningar som observerats hos kroniska alkoholister beror på försämrade kopplingar mellan nervcellerna som orsakats av förlust av vit hjärnsubstans, säger Susan Mosher Ruiz, PhD, forskare vid Boston University School of Medecine och Veteran Affairs Boston Healthcare System. (accentmagasin.se)
 • Man söker förklaringarna till dessa störningar i fysiska eller emotionella trauman, genetiska betingelser eller teorier om kemiska obalanser i hjärnan. (utforskasinnet.se)
 • Slutsatsen är att mögel, inte bara arten Stachybotrys som här var aktuell, har förmåga att skapa inflammation i hjärnan med kognitiva brister och emotionella störningar som följd. (lfs-web.se)
 • Musikterapi kan bidra till att förbättra deras motoriska kontroll, behandla talrubbningar och kognitiva störningar efter stroke samt minska på neuropsykiatriska och -kognitiva symptom hos minnessjuka patienter. (aka.fi)
 • Många som drabbas av psykos har även nedsatt kroppskännedom och motoriska störningar. (miljomagasinet.se)
 • Motoriska störningar av olika svårighetsgrad beroende på skadans art, lokalisering och tidpunkt. (vgregion.se)
 • E-postnätverk som vänder sig till logopeder som arbetar med kognitiva störningar vid demenssjukdom. (demenscentrum.se)
 • Flera av biverkningarna som sexuella problem, svettningar och kognitiva störningar med minnesproblem beror på endokrinologisk dysfunktion. (janusinfo.se)
 • Yngre barn däremot bör man hålla helt från skärmar för att undvika problem med störningar i den kognitiva utvecklingen. (techrisk.se)
 • Om psykoserna varat längre än ett halvår, och patienten samtidigt lidit av kognitiva störningar och allvarliga psykosociala problem, ges diagnosen. (modernpsykologi.se)
 • För personer med kognitiva och psykosociala störningar är situationen den motsatta. (hbl.fi)
 • Personer med kognitiva störningar, utan ekonomiska resurser, vilket gäller en stor grupp inom psykiatrin, kommer att få det svårt. (dagenssamhalle.se)
 • Det har studier vid UC Irvine´s Center for the Neurobiology of Learning & Memory upptäckt och resultaten gäller såväl för helt friska vuxna som för äldre personer med kognitiva störningar. (muscles.se)
 • Förutom muskel- och bindvävsrelaterade biverkningar kunde även en skillnad i störningar i blod- och lymfsystemet ses. (lakemedelsvarlden.se)
 • Beakta risken för kognitiva biverkningar och hjärtbiverkningar även vid låga doser. (janusinfo.se)
 • Det går inte att dra någon slutsats om eventuella skillnader på längre sikt i fråga om symtomlindrande effekter eller kognitiva biverkningar. (sbu.se)
 • Utställningen visar exempel på vilka kognitiva hjälpmedel som finns tillgängliga, både för klassrummet och hemmet! (technichus.se)
 • Sådana försvagningar kan inkludera fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. (wikipedia.org)
 • Den medicinsk-biologiska skolan utgår från att störningar har organiska, fysiska förklaringar. (utforskasinnet.se)
 • För att nå detta bedriver vi studier på grundnivå men också studier som involverar psykiatriska och psykosomatiska störningar, sensoriska och kognitiva dysfunktioner, etiologiska mekanismer och utvecklingsprocesser, samt förebyggande och behandlingsarbete. (miun.se)
 • Tre produktkandidater från detta samarbete är för närvarande aktuella i samband med kliniska studier, AZD3480 vid koncentrationssvårighet och överaktivitet (ADHD), AZD1446 vid Alzheimers sjukdom, samt TC-5619 vid kognitiva störningar i samband med schizofreni. (mynewsdesk.com)
 • Men oavsett ålder kan man ibland få onormala störningar av minnet vilket kan bero på sjukdom. (landskrona.se)
 • Är man äldre och har en kroppslig (somatisk) sjukdom, så kan de kognitiva funktionerna försämras i samband med en försämring av den kroppsliga sjukdomen. (netdoktor.se)
 • I övrigt så gäller samma förebyggande råd som vid Alzheimers sjukdom, där denna är orsaken till den kognitiva svikten. (netdoktor.se)
 • ADHD och autismspektrumstörningar) eller förändringar i den kognitiva funktionsförmågan som hänger ihop med hjärnskador till följd av en neurologisk sjukdom eller ett olycksfall. (coronaria.fi)
 • Den känslomässiga kommunikationen mellan barn och förälder kommer före den kognitiva utvecklingen - därför är det viktigt att utveckla kommunikation mellan barn och förälder tidigt. (vetenskaphalsa.se)
 • 1978). Även om akalkyli hos vuxna oftast har samband med skador i den vänstra hjärnhalvan, kan det hända att tidiga störningar i den högra hjärnhalvan försvårar utvecklingen av förståelsen för de spatiala förhållandena och scheman som ligger till grund för siffersystemet och räknebegreppen (Hartje 1987). (lukimat.fi)
 • Utmattningssyndrom tenderar emellertid att vara mer långvarigt, och när depressionssymtomen gått över finns utmattningssymtomen med sina karakteristiska kognitiva störningar (framför allt nedsatt arbetsminne) kvar. (aspergerforum.se)
 • Dessa typer av fel verkar därför vanliga men den stora mängden fel i sjukvården utgörs av tankefel och kognitiva felbedömningar vilka är betydligt svårare att mäta och komma till rätta med. (sjukhuslakaren.se)
 • Tidigare forskning har framförallt fokuserat på de fördelar som långsiktiga träningsprogram kan ge på både den allmänna hälsan och på den kognitiva nedsättning som normalt åldrande ger. (muscles.se)
 • Människor som lider av den här typen av störningar behandlas normalt med psykoterapi eller psykofarmaka eller en kombination av båda. (utforskasinnet.se)
 • I kunskapssammanställningen om Den hjärnvänliga arbetsplatsen hittar du fler exempel på vad som är viktigt att tänka på vid olika typer av kognitiva svårigheter. (av.se)
 • Vilka olika typer av kognitiva störning? (debok.net)
 • Varför tror du så många människor är intresserade av att hitta kognitiva fördelar eller nackdelar med tvåspråkighet? (skolverket.se)
 • läs- och skrivsvårighet), neuropsykiatriska störningar (t.ex. (coronaria.fi)
 • För det kan visa sig att det handlar om lindriga kognitiva störningar som inte uppfyller kriterierna för demens, det vill säga att det inte finns funktionsnedsättning som påverkar vardagliga aktiviteter eller utförande av arbetsuppgifter hos yrkesverksamma personer. (hjarnfonden.se)
 • Den mentala utmattningen innebär en överbelastning av pannloben med demensliknande kognitiva störningar. (skillspartner.se)
 • Hypoglykemi ökar risken för falltrauma och kan förväxlas med kognitiva störningar, vilket kan föranleda behandling med psykofarmaka på felaktig indikation. (janusinfo.se)
 • Att arbeta under tidspress ökar såväl risken att göra kognitiva fel, som risken att kommunicera på ett otillräckligt eller felaktigt sätt. (sjukhuslakaren.se)
 • Störningar i den kognitiva prestationsförmågan, speciellt observationsförmågan och minnet. (yths.fi)
 • Vi klagar på störningar i minnesfunktionen - har svårt att lägga reklam på minnet, än svårare att ta del av det sinnliga i reklambudskapen. (aftonbladet.se)
 • Kognitiva störningar kan vara genetiska, miljömässiga, eller orsakas av en skada. (debok.net)
 • Denna forskning innefattar ingående beskrivning och dokumentation av grammatik, lexikon samt semantiska och kognitiva kategorier i språk som ceq wong, jahai, mah meri, semaq beri och semnam. (lu.se)
 • Men vi hittade inga kognitiva fördelar för tvåspråkighet oavsett vad vi tittade på. (skolverket.se)
 • Störningar i den psykomotoriska prestationsförmågan och möjligen en större risk för trafikolyckor, om den påverkade försöker framföra ett fordon. (yths.fi)
 • Man utreder främst kognitiva avvikelser genom olika psykologiska eller neuropsykologiska test och kartläggningar. (lukimat.fi)
 • Orsakerna till kognitiva störningar är många. (fks.nu)
 • De vetenskapliga arbeten som utgör denna doktorsavhandling, utformades för att öka kunskapen om hormonella störningar efter THS eller SAB och om hur dessa påverkar kognitivt och globalt utfall efter traumatisk hjärnskada och pulsåderbråcksblödning i hjärnan, säger Anna Tölli, överläkare, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken. (ds.se)
 • åderförkalkning och störningar i hormonella regleringssystem. (su.se)
 • Det är viktigt att man inom den "kroppsliga" sjukvården är uppmärksam på problemet och har tillgång till enkla kognitiva tester (såsom Mini Mental Test och klocktest), där man på cirka 10-15 minuter kan konstatera om minnessvikt föreligger. (netdoktor.se)
 • Före och efter studien gjordes kognitiva tester, blodprover, metabola mått togs och funktionsförmågor undersökte. (miljomagasinet.se)
 • Men ingen typ av tvåspråkighet gav systematiska kognitiva fördelar. (skolverket.se)
 • Kunskapen om de kognitiva störningarna, deras betydelse för den sociala funktionsförmågan och de särskilda pedagogiska krav dessa störningar ställer i vård, rehabilitering och omsorg är emellertid så ny att den ännu i mycket liten utsträckning har nått ut till baspersonal såsom personliga assistenter, boendestödjare, arbetsinstruktörer och psykiatrisk omvårdnadspersonal. (ivh.se)
 • DO noterar dock att förslaget inte innehåller något särskilt krav på uppdaterad information vid störningar i tillgängligheten, exempelvis hissar som tillfälligt är ur funktion. (do.se)
 • Patienter med mer störningar i rörelsecentrat och har stelhet eller är överrörlig blir mer hjälpta av DBS. (dinamediciner.se)
 • Stress, oro, störningar, låg motivation och låsningar får läkare att vilja ta genvägar och därmed göra fel och han refererar till att uppskattningsvis femton procent av satta diagnoser är fel. (sjukhuslakaren.se)
 • De vanligaste problemen var kognitiva störningar, ångest och sömnproblem. (doktorn.com)
 • De vanligaste negativa konsekvenserna är kognitiva svårigheter. (cancercentrum.se)