• Då dryckeskontext kan ses som ett multifaktoriellt fenomen valde vi att använda klusteranalys ("Two-step clustering") för att identifiera grupper med olika dryckesmönster. (gu.se)
 • Sammanfattning Klusteranalys var en god metod för att identifiera grupper med olika dryckesmönster som underlag för analys av skillnader i alkoholkonsumtion. (gu.se)
 • I studien genomfördes en klusteranalys för att identifiera grupper av styrelser med samma karakteristiska drag. (pwc.se)
 • Det man också kan göra är så kallad klusteranalys. (spssakuten.com)
 • Grupper av individer som har levt isolerat eller avgränsat från andra kan kopplas ihop pga likartade genetiska fingeravtryck (så kallad klusteranalys). (claphaminstitutet.se)
 • Kursen innehåller tillämpningar av multivariata metoder som principalkomponentanalys, faktoranalys, klusteranalys, diskriminantanalys samt logistisk regression och kanonisk korrelation. (allastudier.se)
 • I vårt arbete tar vi ett steg vidare och försöker foga in klusteranalys i Bayesianska metoder och MCMC-tekniker. (su.se)
 • Resultat Med hjälp av klusteranalys identifierades tre grupper med olika dryckesmönster för varje undersökningsår. (gu.se)
 • Steg två består i en klusteranalys som beskriver underliggande grupper i data baserat på information om de variabler som mätts. (mah.se)
 • Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning inom livsmedelsrelaterade områden som klusteranalys, offentlig ekonomi, internationell marknadsföring av livsmedel samt varumärkesanalys. (lu.se)
 • För klusteranalys inom datavetenskap, se klusteranalys (datavetenskap). (wikipedia.org)
 • Inom datavetenskap och statistik innebär klusteranalys gruppering av datamängder i delmängder som kallas kluster. (wikipedia.org)
 • Med JD-R modellen som teoretisk referensram inkluderades fyra skalor av jobbkrav (mål/medel- konflikt, logikkonflikt, medarbetarproblem och brukarproblem) samt tre skalor av jobbresurser (stöd från ledning, stöd från medarbetare och positiva brukare) i en klusteranalys. (vgregion.se)