• Vi jobbar mycket med olika immunologiska metoder i kombination med biokemiska metoder för rening och analys av HMGB1 och vi har god erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete med kloning och framtagning av rekombinanta proteiner. (ki.se)
 • Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, molekylär kloning, siRNA, CRISPR-Cas och/eller proteinuttryck och proteinrening är starkt meriterande. (mynetworkglobal.com)
 • Dokumenterad erfarenhet av eukaryot cell/vävnadsodling, molekylär kloning, genexpressions- och protein analys, storskalig molekylärgenetisk analys samt statistisk bearbetning av resultat. (uu.se)
 • Tekniker för molekylärbiologi Uttrycket kloning En av de mest grundläggande teknikerna för molekylär biologi att studera proteinfunktion är uttryck kloning. (davidchita.com)
 • Stor vikt läggs vid användningen av molekylära metoder som PCR, kloning samt DNA-sekvensering och sekvensanalys. (allastudier.se)
 • Du kommer att lära Dig generella molekylärbiologiska metoder som DNA kloning, sekvensbestämning, olika typer av tillämpad PCR, riktad mutagenes, cellodling, radioligandbindning, mätningar av second messengers mm allt eftersom vi skräddarsyr ett projekt som passar din bakgrund. (exjobbstips.se)
 • Juleen Zierath , institutionen för molekylär medicin och kirurgi. (ki.se)
 • Under programmets senare del kommer du att fortsätta med avancerade studier inom systembiologi, expressionsanalys, multivariat analys, NGS samt molekylär bioteknik. (his.se)
 • Synnerligen lämpad för tjänsten är den som självständigt behärskar datorprogram för kloning och tillhörande laboratorietekniker, analys av sekvenserad data samt RNA- och proteinanalys. (mynetworkglobal.com)
 • qPCR, mutagenes, kloning och proteinexpression. (his.se)
 • I detta projekt får du använda dig av bioinformatiska verktyg och databaser för att designa ett genetiskt modifierat protein samt planera för mutagenes, kloning och överuttryck av dess gen. (allastudier.se)
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) lanserar en ny forskningssatsning och donerar 3,1 miljarder kronor under tolv år för att stödja datadriven life science samt 600 miljoner kronor för att förlänga det befintliga stödet till SciLifeLab och Wallenberg centrum för molekylär medicin. (ki.se)
 • Praktiskt kunna utföra enklare kloning av DNA samt förstå och tillämpa PCR. (ki.se)
 • Högskolan i Skövde erbjuder ett 2-årigt masterprogram i molekylär bioteknik där du använder laborativa och datorbaserade tekniker för att studera och modifiera gener och proteiner. (his.se)
 • En postdoc tjänst erbjuds för att studera stressresponser till beröring på en molekylär nivå i växter. (varbi.com)
 • Anställning tillsvidare på heltid som biträdande forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Genetisk och molekylär epidemiologi. (varbi.com)
 • I Van Akens grupp - som tillhör molekylär cellbiologi, en enhet vid biologiska institutionen - arbetar vi med molekylär signalering i växter. (varbi.com)
 • Molekylär bioteknik är ett växande område inom naturvetskap som kombinerar bland annat molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, biokemi och immunologi, för att generera produkter och tjänster inom läkemedels-, jordbruks- och livsmedelsindustrin. (his.se)
 • Vidare studier efter masterprogrammet Molekylär bioteknik? (his.se)
 • Min fru Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi, hittade en forskningsrapport som faktiskt stödjer hennes resonemang. (blogspot.com)
 • Molekylär kloning och DNA sekvensanalys. (uu.se)
 • Enheten för genetisk och molekylär epidemiologi driver flera stora nationella och internationella projekt som fokuserar på att förstå rollen för genomiska och livsstilsfaktorer i komplexa metaboliska sjukdomar som diabetes, fetma och CVD. (varbi.com)
 • De flesta är bekanta med reproduktiv kloning, som kommer att producera en organism med en exakt genetisk information av en redan existerande organism. (debok.net)
 • Den utlysta positionen är en del av Sebastian Deindls forskargrupp vid programmet för molekylär systembiologi ( deindl‑lab.com ). (uppsalauniversitet.se)
 • Det finns två huvudsakliga typer av kloning som rekombinant DNA-teknik används för: terapeutisk kloning och reproduktiv kloning. (debok.net)
 • En av de första att intervjuas är Fredrik Bäckhed, professor vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin. (akademiliv.se)
 • Hon tillfrågades att delta i en paneldebatt om kloning och genmanipulation och om vad det innebär att tekniken tänjer på gränserna för vad som är möjligt. (akademiliv.se)
 • Det används därför i processer som involverar molekylär kloning eller subkloning. (wikipedia.org)
 • Kursen innehåller också en längre laboration där kloning av genetiskt material utförs. (his.se)
 • Sådana system har utvärderats på molekylär och cellulär nivå med en rad av kemiska, molekylära och cellbiologiska tekniker. (mynetworkglobal.com)
 • en av personerna på CyCLONEs foton på "nöjda kunder" ser ut att vara samma person som en av nyckelpersonerna på FaWW (se länken), FaWW är starkt anti-kloning och driver just nu en kampanj om mjölk, och det första omnämnandet någonsin av cyCLONE Dairy är på FaWW:s egen blogg , 19:e mars, av en av deras egna skribenter. (blogspot.com)
 • Terapeutisk kloning är kloning som används för att reproducera vissa vävnader eller organ, inte en hel organism. (debok.net)