• Grundläggande är att anställda ska utföra sitt arbete efter bästa förmåga och i enlighet med de riktlinjer och rutiner som gäller för arbetet. (skl.se)
 • Samtidigt är det mycket viktigt att uppdragsgivarna och cheferna inom primärvården värnar tid och utrymme för gemensamma medicinska diskussioner samt för fortbildning, vilket tillsammans är en förutsättning för att skapa en gemensam praxis som ligger i linje med riktlinjer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Inom hälsovården är det svårt att endast på kliniska grunder och frågor skapa en uppfattning runt svårigheter hos patienter med utvecklingsstörning. (demenscentrum.se)
 • 4 5 Förord Dessa kliniska riktlinjer gäller barn och ungdomar med allvarligt antisocialt beteende inklusive aggressivt utagerande. (docplayer.se)
 • Detta vårdpro-gram syftar till att ge nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter med AML oavsett ålder, inklusive principer för handläggning av återfall. (cancercentrum.se)
 • Förbättringsarbetena adresserar företrädesvis implementering av kärnvärden eller principer såsom Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demens , evidens-baserad praxis eller personcenterad vård. (ki.se)
 • Detta vårdprogram syftar till att ge nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av patienter med myelom oavsett ålder. (cancercentrum.se)
 • Våra rekommendationer bygger främst på kunskaper och erfarenheter från kliniska studier, Svenska Myelomgruppens Nationella riktlinjer, samt data från det svenska myelomregistret. (cancercentrum.se)
 • Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar inom Svensk förening för hematologi har tidigare publicerat vårdprogram i form av Nationella riktlinjer för utredning och behandling av myelom, där den senaste versionen är från 2013-04-25. (cancercentrum.se)
 • 1. Kunskapsstyrning och standardiserad vård: Det snabbt växande projektet "Nationell kunskapsstyrning" leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som vill att allt fler sjukdomar ska styras genom nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlopp. (gp.se)
 • Det finns nationella riktlinjer för MS som vi är ålagda att kunna efterleva. (lipus.se)
 • Sedan 2015 finns nationella riktlinjer för handläggning av incidentalom (nationella nätverksgruppen för endokrina buktumörer). (medicinskapm.se)
 • Rekommendationer i detta avsnitt bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018 - Stöd för styrning och ledning 1 samt Socialstyrelsens översyn av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018 2 . (lakemedelsboken.se)
 • Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP - Good Clinical Pratcice. (cancercentrum.se)
 • Sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Sveriges Läkarförbunds etik och ansvarsråd har tagit fram nya etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning. (sena.se)
 • Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning. (sena.se)
 • Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling. (sena.se)
 • Vi följer alla tillämpliga lagar och etiska riktlinjer. (bayer.com)
 • Läkarsällskapets etiska riktlinjer i prioriteringsplattformen är också en vägledning, grundar sig rätt mycket i vår lagstiftning. (akutentips.info)
 • Utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans. (ki.se)
 • självständiga skriftliga arbeten enligt vetenskapliga principer. (socialstyrelsen.se)
 • Kritiskt granska vetenskapliga artiklar och kunna förstå innehållets betydelse för den kliniska verksamheten. (ki.se)
 • Riktlinjer för kritisk granskning och värdering av vetenskapliga artiklar inom odontologi. (ki.se)
 • Nätverket föreslår: En genomgripande förändring av det medicinska ansvaret inom sjukvården får inte baseras på politiska beslut, utan måste baseras på vetenskapliga studier utgående från grundläggande medicinska principer. (gp.se)
 • 9 Region Östergötland Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer - Ny: Alla ST-läkare ska ha rätt till 10 veckor arbetstid för arbetet och kursen - Möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare arbete från t ex grundutbildningen. (slideplayer.se)
 • Våra studier har publicerats i nära 80 vetenskapliga tidskrifter och ofta bidragit till förändringar i det kliniska, medicinska arbetet. (lakareutangranser.se)
 • Tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete. (ki.se)
 • Målgruppen för vårdprogrammet är de läkare (hematologer, intern-medicinare och palliativmedicinare), sjuksköterskor och paramedicinare som behandlar och vårdar AML-patienter i olika skeden av sjukdomen, samt de hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML. (cancercentrum.se)
 • Våra rekommendationer bygger främst på kunskaper och erfarenheter från internationella kliniska studier och utfallet av tidigare svenska AML-vårdprogram samt på data från det svenska AML-registret [4-7]. (cancercentrum.se)
 • De övergripande målen är att studenter efter kursen ska kunna redogöra för etiska teorier och principer, känna till vanliga etiska problemsituationer samt verktygen för att hantera etiska dilemman, veta hur man analyserar och hanterar etiska dilemman samt veta hur man bemöter patienter och medarbetare på ett gott sätt. (ki.se)
 • Inom området generell etik ingår bland annat undervisning om olika etiska modeller och förhållningssätt, etiska metoder och redskap, sekulär och religiös etik, människovärde samt etiska principer. (ki.se)
 • Målgruppen för vårdprogrammet är de läkare (hematologer, internmedicinare, palliativmedicinare) som har hand om och behandlar myelompatienter i olika skeden av sjukdomen, de sjuksköterskor och paramedicinare som vårdar dessa patienter, samt de hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av myelom. (cancercentrum.se)
 • CSL utför kliniska prövningar i enlighet med de aktuella riktlinjerna för Good Clinical Practice (GCP) som fastställts av International Conference on Harmonisation (ICH), Helsingforsdeklarationen samt lokala gällande lagar och föreskrifter i det land där den kliniska prövningen äger rum. (csl.com)
 • Riktlinjerna vänder sig till program- och kursansvariga inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter, samt till studenter som under sin grundutbildning har verksamhetsförlagd utbildning. (sena.se)
 • Om rollen Som operativ chef ansvarar du för att leda, driv och följa upp verksamhetens drift- och utvecklingsavdelning utifrån ledningens riktlinjer.Du kommer att ha ett övergripande ansvar för avdelningarna och dess funktioner, våra leveranser samt personal- och budgetansvar.Tillsammans med teamledare och funktionsansvariga leder du det dagliga arbetet med uppföljning och ledning av pågående aktiviteter. (experis.se)
 • Att följa god forskningssed och de fastslagna forskningsetiska principer gäller till exempel principer för hur forskning på människor ska bedrivas samt regler kring vad som räknas som forskningsfusk, vilket brukar kallas för oredlighet. (hv.se)
 • Samtidigt är det mycket viktigt att uppdragsgivarna och cheferna inom primärvården värnar tid och utrymme för gemensamma medicinska diskussioner samt för fortbildning, vilket tillsammans är en förutsättning för att skapa en gemensam praxis som ligger i linje med riktlinjer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Riktlinjer måste utformas hur tolk ska användas för att öka dessa föräldrars delaktighet i sitt barns vård, samt etablera rutiner där tolk används i den dagliga omvårdnaden. (nusjukvarden.se)
 • Smer hänvisar bland annat till att man i en kommentar kring genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 från 2015 menade att det är för tidigt att utföra kliniska forskningsförsök med hänsyn till kunskapsluckor om medicinska risker och andra oförutsedda effekter. (lakartidningen.se)
 • I samarbete med Kliniska studier Sverige - Forum Söder erbjuder RCC Syd en grundkurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. (cancercentrum.se)
 • Vi vill därför starkt poängtera vikten av att AML-patienter, där så är möjligt, erbjuds att delta i kontrollerade kliniska studier där nya behandlingsalternativ utvärderas. (cancercentrum.se)
 • Data från kliniska studier med Vyxeos är dock relativt svaga, varför vår förstahandsrekommendation är fortfarande traditionell DA-kur (daunorubicin+cytarabin). (cancercentrum.se)
 • Därutöver har kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus med laquinimod avslutats. (aktiespararna.se)
 • Alla våra kliniska studier följer de riktlinjer som utarbetats av International Conference on Harmonisation (ICH) och World Medical Associations Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning som utförs på människor, från 2008. (gsk.com)
 • Vi vill därför starkt poängtera vikten av att myelompatienter, där så är möjligt, erbjuds att delta i kontrollerade kliniska studier där olika behandlingsalternativ utvärderas. (cancercentrum.se)
 • Vårdprogrammet är tänkt att ge nationell vägledning och underlätta praktisk integrering av myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i sjukvården och kommer att uppdateras löpande med regelbundna revisioner var sjätte månad, säger Anders Johansson ordförande i Svenska Hygienläkarföreningen. (sls.se)
 • Dokumentet ersätter inte riktlinjer eller rekommendationer om vårdhygien eller arbetsmiljö avseende smittrisker från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket. (sls.se)
 • De inledande föreläsningarna har som syfte att beskriva hur medicinsk teknik kommer in i den kliniska vardagen, speciellt för de avdelningar på sjukhuset som är teknikintensiva. (lth.se)
 • From Hospital to Hospital är en utställning om den kliniska vardagen i många av våra projekt. (lakareutangranser.se)
 • Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag. (aktiespararna.se)
 • Principer inom Kontextuell beteendevetenskap, modellen för psykologisk flexibilitet, integreras i detta arbete som är tillämpad klinisk forskning. (varbi.com)
 • I detta arbete är det viktigt att följa god forskningssed och de fastslagna forskningsetiska principer som styr all forskningsverksamhet. (hv.se)
 • Doktoranden kommer att involveras i olika kliniska projekt. (varbi.com)
 • Initiera translationella pedagogiska forskningsprojekt där kognitiva forskningsresultat överförs i nya pedagogiska principer. (vinnova.se)
 • Forskningsetiska riktlinjer behandlas. (ki.se)
 • Etikprövning innebär att forskning på människor som kan hota deras hälsa och integritet måste ansöka om förhandsbesked kring om forskningen uppfyller befintliga forskningsetiska riktlinjer och därmed får bedrivas. (hv.se)
 • SBU-rapporterna är förstklassiga sammanfattningar och aktuell kunskap men SBU utfärdar inga kliniska riktlinjer. (org.se)
 • Sveriges ögonläkarförening reagerade snabbt och gav SBU - expertgruppen i uppdrag att formulera riktlinjer baserade på SBU-rapporten. (org.se)
 • Nedanstående rubriker är baserade på dessa riktlinjer (3) med visst internationellt inslag (4). (medicinskapm.se)
 • KBT r ett paraplybegrepp f r en upps ttning teorier och tekniker baserade p inl rningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi d r betoningen kan l ggas olika. (samradsforum.se)
 • I ditt uppsatsarbete är det därför viktigt att diskutera hur din uppsats förhåller sig till de forskningsetiska principer och regler som styr forskning i Sverige med din handledare. (hv.se)
 • Efter ett antal avgöranden, då vi kan ana dessa principer, kan vi börja diskutera dem. (lakemedelsvarlden.se)
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091599 ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf ^ https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/kliniskt_farmakologiska_principer.html ^ https://books.google.se/books?id=msz57s9QwUcC&pg=PA65&lpg=PA65&dq#v=onepage&q&f=false ^ Isbister G, Murray L, John S, Hackett L, Haider T, O'Mullane P, Gosselin S, Daly F (9 november 2006). (wikipedia.org)
 • Vid den kliniska placeringen handleds studenterna av kliniskt verksamma läkare. (ki.se)
 • Syftet med den kliniska placeringen är att studenterna ska pröva sina etiska färdigheter i mötet med patienter och medarbetare. (ki.se)
 • Konsekvent tillämpa standarder för bästa praxis inom läkemedelsindustrin när det gäller forskning och utveckling som inbegriper djur och kliniska prövningar med patienter eller enskilda individer. (csl.com)
 • I kliniska undersökningar som har pågått i upp till 14 år, och där man avvaktat med operation efter akuta gallbesvär, är det ganska många patienter som aldrig återkommit med sådana problem, konstaterar projektgruppen. (sbu.se)
 • Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder grupparbete i den webbaserad lärplattformen. (ki.se)
 • På CSL har vi åtagit oss att genomföra sådan forskning på ett transparent sätt, med respekt för de personer som genomgår kliniska prövningar, och med en noggran och lämplig övervakning av djurens välstånd vid djurförsök. (csl.com)
 • Att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (aktiespararna.se)
 • Temat i workshopen är hur hälsopromotion kan integreras i det kliniska arbetet. (spinalis.se)
 • Kliniska diagnoser ställs med hjälp av sjukhistoria och psykiskt status, där förekomsten av symtomen vägs samman. (wikipedia.org)
 • Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att dessa principer tillämpas i verksamheten, men handledare och studenter har ett eget ansvar för att etiken kring patienters medverkan i klinisk undervisning upprätthålls. (sena.se)
 • Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning. (ki.se)
 • Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling lärs ut och examineras sedan integrerat i ämnesspecifika kurser under de kliniska terminerna [2]. (lakartidningen.se)
 • Här presenterar Anders Heijl, professor och överläkare vid Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö den nyligen utkomna boken Riktlinjer för glaukomsjukvården . (org.se)
 • ISPADs riktlinjer år 2000 har nyligen utkommit i en utförlig version som kan fås från Novo Nordisk AB. (diabetolognytt.com)
 • Vårt tillvägagångssätt överensstämmer med myndigheternas föreskrifter och goda uppförandekoder för kliniska prövningar och djurförsök inom läkemedelsindustrin. (csl.com)
 • Vidare syftar kursen till att ge en introduktion till krav, regelverk och principer vid genomförande av registerforskning. (ki.se)
 • När ett läkemedel har klarat alla tre faser av kliniska prövningar, lämnas uppgifterna till ansvariga myndigheter. (gsk.com)
 • Möten som bland annat resulterat i skrivelser till berörda myndigheter och departement, riktlinjer och vårdprogram. (sls.se)
 • Vi har, i synnerhet när det gäller diagnostik och riskgruppering, eftersträvat samstämmighet med de internationella riktlinjer som publicerades 2017 av European Leukemia Net (ELN) [8]. (cancercentrum.se)
 • Oavsett om etikprövning blir ett krav eller inte, ska de forskningsetiska principer som gäller för forskning på människor följas i forskning som bedrivs av studenter. (hv.se)
 • Reflektera över forskningsetiska principer och etiskt vetenskapligt förhållningsätt. (ki.se)
 • Konventionen definierar barn som varje människa under arton år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. (vgregion.se)
 • Redogöra för hur vetenskaplig dokumentation ska genomföras utifrån givna riktlinjer. (ki.se)
 • Vi registrerar våra sponsrade kliniska prövningar i ett offentligt register innan prövningarna påbörjas och förmedlar prövningsresultaten i rätt tid. (csl.com)
 • Du finner vårdprogrammet under fliken riktlinjer. (sfhem.se)
 • European Society of Cardiology (ESC) och European Association of Cardiac Surgery (EACTS) har i sina riktlinjer delat upp indikation efter prognos och symptom enligt nedanstående tabeller. (narkosguiden.se)