• Vissa av dessa krav framgår av forskningsetiska principer, t.ex. (docplayer.se)
 • Men antroposofiska läkemedel uppfyller inte heller enklare krav, eftersom de aldrig visats vara effektiva i kliniska prövningar. (vof.se)
 • redogöra för principer för livsstilsfaktorers inverkan på sjuklighet och förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer samt förklara betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för enskilda men också för grupper av patienter (S3). (ki.se)
 • Generaliserbarheten till verklig sjukvård blir också högre i observationsstudier eftersom patienter som deltar i kliniska prövningar, tack vare studiernas snäva inklusions- och exklusionskriterier, ofta skiljer sig åt från de som får läkemedlet förskrivet när det finns tillgängligt på marknaden. (janusinfo.se)
 • De metoder som används i kliniska studier - och som europeiska läkemedelsmyndigheten EMA också efterlyser - siktar på att uppnå en positiv risk- nyttobalans av ett läkemedel i termer av medel- eller medianeffekter utan att särskilja tumörer med olika egenskaper och subpopulationer av patienter som kan ha mest nytta av en behandling. (janusinfo.se)
 • Med exemplet trastuzumab visade Jonas Bergh hur man på det sättet kunde sänka antalet patienter som behövdes i kliniska prövningar med en faktor 100, något som han menade att läkemedelsindustrin borde uppmärksamma mer. (janusinfo.se)
 • Konsekvent tillämpa standarder för bästa praxis inom läkemedelsindustrin när det gäller forskning och utveckling som inbegriper djur och kliniska prövningar med patienter eller enskilda individer. (csl.com)
 • Att det blivit så svårt att rekrytera patienter har lett till att de prövningar som redan startat tappar fart. (vardfokus.se)
 • Utvärderingen var även mycket positiv vad gäller toxikologi och design av den pågående kliniska studien på patienter med blåscancer. (spotlightstockmarket.com)
 • I kliniska prövningar hade det förekommit att patienter fått 200-240 milligram per dag, men efter det bestämde man sig för att maximal daglig dos får vara 160 milligram. (wikipedia.org)
 • Dessa förhållanden motiverar också att patienter med bronkialcarcinoid och behov av onkologisk handläggning annan än kirurgi handläggs på enheter med samlad kompetens avseende neuroendokrina tumörer, vilket skapar förutsättningar för systematisk utvärdering av behandlingar, och möjlighet att inkludera patienterna i kliniska prövningar. (cancercentrum.se)
 • Speciella metoder lyftes fram, särskilt kliniska prövningar där försökspersonerna slumpmässigt fördelas mellan kontroll- och behandlingsgrupp, och systematiska forskningsöversikter. (blogspot.com)
 • Ipex tilläts vid ansökan om försäljningstillstånden med tillämpning av s.k. förenklat förfarande att referera till och åberopa resultat av undersökningar och prövningar som Pfizer lämnat in till Läkemedelsverket avseende Norvasc. (lagen.nu)
 • Som ett led i genomlysningen avser vi även att slutföra analys och presentera resultat från bolagets tidigare kliniska prövningar MF03 och MF04. (medfielddiagnostics.com)
 • Lärandemål: Denna kurs är ett måste för företag och utredare som planerar klinisk forskning med cannabisbaserade behandlingar och önskar utföra den mest tillförlitliga, robusta och regelbundna kliniska prövningen med giltiga och obestridliga resultat. (healthcarestudies.se)
 • Denna bedömning baseras i huvudsak på resultat i kliniska prövningar. (studylibsv.com)
 • Hälso- och sjukvårdspersonal och samhället i stort är beroende av att läkemedel är säkra och effektiva, och att dessa produkter testas genom kliniska prövningar och utvecklas i en reglerad miljö. (csl.com)
 • Kursen är uppbyggd av tio (10) fokuserade moduler som kretsar kring de kritiska begreppen för genomförande av kompatibla och effektiva kliniska prövningar med cannabisbaserade läkemedel. (healthcarestudies.se)
 • Men antroposofiska läkemedel uppfyller inte heller enklare krav, eftersom de aldrig visats vara effektiva i kliniska prövningar. (vof.se)
 • Nätverket föreslår: En genomgripande förändring av det medicinska ansvaret inom sjukvården får inte baseras på politiska beslut, utan måste baseras på vetenskapliga studier utgående från grundläggande medicinska principer. (gp.se)
 • Alla våra kliniska studier följer de riktlinjer som utarbetats av International Conference on Harmonisation (ICH) och World Medical Associations Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning som utförs på människor, från 2008. (gsk.com)
 • Ett huvudbudskap är att vården, för att inte skada, bör överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier. (lakartidningen.se)
 • Syfte: Kursens syften är att facilitera studenternas utveckling av kunskaper och färdigheter från preklinisk till en professionell och vetenskapligt baserad klinisk kompetens, med de kliniska kompetenser inom specialiteterna internmedicin, infektionsmedicin, hud- och könssjukdomar, geriatrik, klinisk farmakologi och primärvård som krävs för den fortsatta läkargärningen. (ki.se)
 • Innan en klinisk prövning med människor kan starta, görs en plan som tydligt definierar utformning och mål för den kliniska prövningen. (gsk.com)
 • Lär dig hur du producerar en klinisk prövning som kommer att ge tillräckliga kliniska bevis genom en regelbunden, väl utformad och högkvalitativ klinisk prövning. (healthcarestudies.se)
 • Mötets själ är att kliniker, kliniska forskare och laboratorieforskare ska mötas för att skapa en arena för ökad interaktion och förhoppningsvis nya samarbeten för att förbättra klinisk vård och hiv /hepatit forskningen i de nordiska länderna. (netdoktorpro.se)
 • Särskilt stort värde har kursen för forskare som utvecklar medicinska innovationer, exempelvis inom medicinsk teknik eller kliniska prövningar. (ki.se)
 • CSL utför kliniska prövningar i enlighet med de aktuella riktlinjerna för Good Clinical Practice (GCP) som fastställts av International Conference on Harmonisation (ICH), Helsingforsdeklarationen samt lokala gällande lagar och föreskrifter i det land där den kliniska prövningen äger rum. (csl.com)
 • Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsprospektet. (spectracure.se)
 • Fråga 1998/99:61 av Michael Hagberg s till justitieministern om uteblivna pensionsersättningar den 11 november Personer som deltar i kliniska prövningar får viss ersättning för deltagandet. (riksdagen.se)
 • På CSL har vi åtagit oss att genomföra sådan forskning på ett transparent sätt, med respekt för de personer som genomgår kliniska prövningar, och med en noggran och lämplig övervakning av djurens välstånd vid djurförsök. (csl.com)
 • Dessutom är barn och gamla, speciellt multisjuka personer, ofta underrepresenterade i prövningar. (vardpassagen.se)
 • Nästa steg är ett första möte med FDA för att förankra viktiga kliniska och kommersiella vägval. (spotlightstockmarket.com)
 • De ovanliga beskaffenheten av dessa läkemedel, det vill säga det faktum att de är så högt utspädda att det blir omöjligt att till och med en molekyl kvarstår i själva läkemedelslösningen, i kombination med bristen på tydlighet om deras verkan ur konventionella farmakologiska principer. (sverigeapotek.eu)
 • Kunskapssammanställningen bygger därmed i första hand på meta-analyser eller välgjorda randomiserade kliniska prövningar . (janusinfo.se)
 • Vi kommer att utarbeta kliniska protokoll som bygger på den pågående studien i Prag och inleda en dialog med FDA. (spotlightstockmarket.com)
 • Det behövs en sammanhållen manual med relevanta uppgifter för praktisk användning, där ovan nämnda uppgifter samt tidsåtgång, användarinstruktioner med råd för återföring och sammanfattningar av psykometriska prövningar ingår. (socialstyrelsen.se)
 • Kursen visar också hur planering, genomförande och rapportering av kliniska prövningar ska göras. (ki.se)
 • Den 17 december påbörjades kliniska prövningar i Guinea av vad som kan bli en möjlig ebolabehandling. (lakareutangranser.se)
 • När ett läkemedel har klarat alla tre faser av kliniska prövningar, lämnas uppgifterna till ansvariga myndigheter. (gsk.com)
 • Enkla lösningar sprider sig snabbt i kulturella sammanhang där effektivitet, målsäkring och sparbeting är ledande principer. (blogspot.com)
 • Hur kan vi skapa enhetliga och tydliga principer för besluten om subventionering? (vivatextpharma.se)
 • Vi registrerar våra sponsrade kliniska prövningar i ett offentligt register innan prövningarna påbörjas och förmedlar prövningsresultaten i rätt tid. (csl.com)
 • Sveriges Kommuner och Landsting har i en skrivelse (dnr S2014/5050/FS) påtalat några av de problem som biobankslagen medför, bl.a. att de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för den kliniska vården inte beaktats vid lagens tillkomst. (lagen.nu)
 • Socialstyrelsen konstaterar att biobankslagen är svår att tillämpa och att lagen lett till ökad administration i den kliniska hälso- och sjukvården. (lagen.nu)
 • De kliniska prövningsprogrammen före godkännande påvisar de flesta positiva effekterna, liksom de vanligaste biverkningarna, speciellt de som uppträder tidigt. (vardpassagen.se)
 • Corporate Compliance beskriver Bayers principer för affärsuppförande. (bayer.com)
 • Celgenes uppförande- och etikkod beskriver de viktigaste riskområdena och de principer som ska styra medarbetarnas agerande. (celgene.se)
 • Ett växande forskningsområden vid LTH är dynamiska system, där man studerar allmänna principer för evolutionsprocesser. (lth.se)