• Därefter inleds fjärde terminen med de parallella kurserna BMLV, Klinisk kemi 7,5 hp samt Medicin, Klinisk kemi 7,5 hp vilka följs av kurserna Genetik 7,5 hp samt Morfologisk cellbiologi med laboratoriemetodik 7,5 hp. (oru.se)
 • Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. (adlibris.com)
 • Jag tycker den svenska modellen med fokus på både omvårdnad och klinisk medicin verkar kunna vara rätt sätt att arbeta. (ambulansforum.se)
 • Vare det sig det är medicin och kirurgi, hälsostatistik, klinisk diagnostik, veterinärmedicin eller något annat, kan du lita på att vi har rätt kompetens. (native-translator.se)
 • Klockars, som är specialist i invärtes medicin och allmänmedicin och som innehar en särskild kompetens i försäkringsmedicin, blev medicine och kirurgie doktor 1975 och professor i allmänmedicin vid Helsingfors universitet 1990. (wikipedia.org)
 • Ann Gardulf är klinisk forskare med fokus på primära immunbrister. (ki.se)
 • Som ett pågående exempel på forskning inom detta område kan nämnas det arbetet en forskargrupp med forskare från sju svenska universitet och högskolor genomfört och som resluterat i ett instrument för att mäta sjuksköterskors kompetens (The Nurse Professional Competence (NPC) Scale, Nurse Education Today 2013). (ki.se)
 • Bengt Uvelius, urolog på Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö, berättar om en originell klinisk forskare. (lakartidningen.se)
 • Bidraget för anställning som klinisk forskare beviljas inte till heltidsanställda universitetsforskare. (aka.fi)
 • delprojekt i konsortium) eller bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor eller klinisk forskare. (aka.fi)
 • Anställningen som klinisk forskare tillsätts för högst fyra år åt gången. (aka.fi)
 • Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på antibiotika och antibiotikaresistenta infektioner samt att utveckla självständig forskning parallellt med utveckling av klinisk kompetens. (vr.se)
 • Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan och med klinisk tjänstgöring motsvarande minst 30 procent. (vr.se)
 • Jag blir en bättre analytiker eftersom jag forskar, min forskning kommer patienterna till gagn, och jag blir en bättre forskare och lärare eftersom jag har klinisk förankring. (vardforbundet.se)
 • Dopingjouren samarbetar med övriga forskare vid Avdelningen för klinisk farmakologi och institutionen för laboratioriemedicin och bedriver forskning inom dopningsrelaterade områden. (dopingjouren.se)
 • Just nu söker vi nya medarbetare för arbete dag, kväll och helg till Klinisk Kemi & KUL24Sju sektion Södertälje, lokaliserat på Södertälje Sjukhus. (medrek.se)
 • Här är jag ensam klinisk farmaceut vilket gör att jag styr mitt arbete ganska självständigt, vilket är både skönt och ensamt. (uu.se)
 • SÄS har en forskningsenhet som verkar för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med klinisk patientnära forskning, och som efter doktorsexamen ger möjlighet att 20 % av tjänstgöringstiden används till forskning. (mynetworkglobal.com)
 • Enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av att ytterligare kompetens med anledning av kommande pensionsavgångar. (oru.se)
 • Enheten för klinisk minnesforskning och The Swedish BioFINDER Study Group, som båda leds av professor Oskar Hansson, har expertis i världsklass inom neurodegenerativa sjukdomar, blod och likvorbiomarkörer samt MR och PET imaging (www. (arbetsgivarverket.se)
 • Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs vikt vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje samt särskild vikt vid forskningsinsatser inom ämnesområdet klinisk oral fysiologi. (mynetworkglobal.com)
 • Som klinisk chef ingår du i företagets ledningsgrupp och stödjer VD, FoU-chef och marknadschef i vetenskapliga och kliniska frågeställningar. (stepstone.se)
 • År 2013 grundade FINAS en teknisk stödgrupp för klinisk analys för att främja informationsutbytet mellan FINAS och experterna vid de kliniska laboratorierna samt för att stödja utvecklandet av bedömningarna. (finas.fi)
 • Sjuksköterskeprogrammet på Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. (ltu.se)
 • för allehanda kliniska studier där klinisk mikrobiologisk kompetens och/eller diagnostik efterfrågas. (sahlgrenska.se)
 • Läkemedelsverket rekommenderar att en klinisk prövning av en medicinteknisk produkt görs i enlighet med den harmoniserade standarden SS-EN ISO 14155:2011 Klinisk prövning av medicintekniska produkter - God klinisk praxis. (lakemedelsverket.se)
 • Det går inte att få fram nya läkemedel om inte forskningen sker inom industrin, och utan klinisk forskning skulle vi dessutom få otillräckligt utredda läkemedel. (karriarlakare.se)
 • Labmedicin ansvarar för tjänster som stödjer patientens vård och behandling främst i form av laboratorieanalyser, framställning av blodkomponenter samt är expertfunktion inom laboratoriemedicin, arbets- och miljömedicin och klinisk genetik. (skane.se)
 • Kostnader för analyser av prov på Klinisk genetik ingår inte i ersättningsmodellen för Hälsovalet i Västerbotten. (regionvasterbotten.se)
 • Ytterligare pedagogisk kompetens och magisterexamen r meriterande. (vakanser.se)
 • Ytterligare information om de allmänna kraven på att ha rätt kompetens och att sponsor ansvarar för att välja prövare och säkerställa att de har adekvata kunskaper för att kunna genomföra prövningen framgår av avsnitten 5.1 och 8.2.1. (lakemedelsverket.se)
 • Analys av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget som visar att den föreslagna utbildningen - kompletterad med undervisning och färdighetsträning inom grundläggande akutsjukvård för alla vanligt förekommande djurslag, för alla veterinärstudenter - kan genomföras inom disponibla ekonomiska ramar och leder fram till kompetens som räcker som grund för legitimation av alla veterinärstuderande. (svf.se)
 • Den svenska versionen av SARA (SARA:SV) är en utvecklad version (förkortad och förändrad) av den ursprungliga SARA. (socialstyrelsen.se)
 • Odd gav en konkret bild av hur man på SU använt biomedicinska analytikers kompetens när det gäller ekokardiografi och vilka goda resultat det givit. (vardforbundet.se)
 • Ju mer tillämpbara forskningens för-väntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av veten-skapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras projektet. (norrlandstingen.se)
 • Fynden, som publiceras i tidskriften Journal of Clinical Oncology , kan få stor betydelse i klinisk praxis. (forskning.se)
 • Resultaten kan ge vägledning i klinisk praxis och innebär att ett strukturerat mentor- och träningsprogram bör införas för matstrupscancerkirurgi. (forskning.se)
 • Funktionsområdet Klinisk kemi och KUL 24Sju inom Karolinska Universitetslaboratoriet omfattar laboratorierna vid universitetssjukhusen i Solna och Huddinge samt vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. (medrek.se)
 • Inom klinisk kemi representerar Triolab ett stort antal leverantörer vilket ger oss ett brett sortiment innehållande instrumentering, reagens samt interna och externa kontrollmaterial. (triolab.se)
 • Laboratorier ackrediterar sig för att visa för sina kunder att de har kompetens att producera pålitliga laboratorietjänster. (finas.fi)
 • Första patienten är rekryterad och behandlas med remetinostat gel 1 % i en prövarinitierad klinisk fas II-studie med patienter med basalcellscancer (BCC). (medivir.se)
 • Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. (vr.se)
 • Hon talade inte bara om att vi behöver höja lönerna utan också om hur, via att personer med rätt kompetens sitter med från arbetsgivaren vid lönerevisionen. (vardforbundet.se)