• Någonstans brister logiken, och min tanke är att vi saknar konventioner för klassificering av de skrivna tecknen, och att klassificeringen av skrivna tecken som vokal respektive konsonant är oprecis och otillräcklig. (ifokus.se)
 • I överensstämmelse med principerna för klassificering av icke-derivatinstrument, förtydligar DP att klassificeringen av ett derivat utställt på egna eget kapitalinstrument ska fastställas genom att använda modellens tids- och beloppskriterier. (faronline.se)
 • Filmer utan klassificering använder ibland klassificeringen NR (Not Rated, oklassificerad) men det är ingen officiell MPAA-klassificering. (wikipedia.org)
 • Vem kan lämna in ett förslag på harmoniserad klassificering? (tukes.fi)
 • Ett förslag på harmoniserad klassificering kan lämnas in av en behörig myndighet i ett EU-land eller ett företag. (tukes.fi)
 • Ett företag kan lämna in ett förslag endast om ämnet inte har någon tidigare harmoniserad klassificering för faroklassen. (tukes.fi)
 • Tukes ansvarar för att ordna den nationella CLP-rådgivningstjänsten och ansvarar för vissa åtgärder, såsom för förslag gällande harmoniserad klassificering och märkningar. (tukes.fi)
 • Föreskriften införlivar regler från de EG-direktiv om klassificering och märkning av ämnen och blandningar som gällde tidigare. (kemi.se)
 • I figur 1 framgår tre områden där tillämpningen av föreslagen modell leder till förändring vad gäller klassificering i jämförelse med nuvarande regler i IAS 32. (faronline.se)
 • Klassificering av farligt gods är en förutsättning för att veta vilka regler som ska användas och hur transporterna får utföras. (msb.se)
 • CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkningar och förpackning av kemikalier. (tukes.fi)
 • Kiwa hjälper dig som tillverkare eller importör att anmäla klassificering och märkning av ämnen till Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. (kiwa.com)
 • För en fullständig klassificering av det farliga godset ska ytterligare uppgifter fastställas, till exempel UN-nummer (identitetsnummer), officiell transportbenämning och eventuell förpackningsgrupp. (msb.se)
 • Vid en klassificering av det farliga godset måste fler uppgifter fastställas. (msb.se)
 • Den täcker deras farliga egenskaper, klassificering och märkning samt information om hur de används på ett säkert sätt. (europa.eu)
 • I tabellerna anges preparatens handelsnamn, sammansättning (verksamma beståndsdelar som påverkar beslutet om klassificering och halterna av dem i dygnsdosen), avsedd användning samt beslutets datering. (fimea.fi)
 • Utifrån detta undersöka utvecklingsmöjligheter för ÅRL samt de allmänna råden, K2 och K3, vad gäller klassificering och värdering av djurslaget häst i verksamheter som inte är jord- eller skogsbruk. (uppsatser.se)
 • Programmet vänder sig till laboratorier som använder cellräknare för basal hematologi och retikulocyter samt klassificering (differentialräkning) av leukocyter. (equalis.se)
 • Klassificering av hotell används för att vägleda samt underlätta för konsumenter vid val av hotell. (blogg.se)
 • Målet är att tillverkare och importörer på sikt ska komma överens om en gemensam klassificering och märkning. (kiwa.com)
 • Om det vid en klassificering visar sig att ett ämne eller föremål inte har de egenskaper som definieras av någon av klasserna 1 till 9, så är ämnet eller föremålet inte heller att betrakta som farligt gods. (msb.se)
 • Denna klassificering av kognitiva terapier visar att den gemensamma nämnaren är att de anser att kognitionen är ett viktigt inslag inom människans beteende. (utforskasinnet.se)
 • På grund av rådande läge så är det beslutat att inte genomföra någon klassificering under 2020. (ridsport.se)
 • ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. (skane.se)
 • Klassificering av hotell! (blogg.se)
 • Med ett seminarium i Bergen 2004 påbörjade HOTREC[6] en process för att försöka harmonisera kriterierna för klassificering av hotell inom Europa. (blogg.se)
 • Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter. (havochvatten.se)
 • En gemensam modell för klassificering av information Vad är informationstillgångar? (slideplayer.se)
 • Många ärenden som Naturvårdsverket prioriterar handlar därför om klassificering av ett ämne eller ett föremål som avfall eller inte avfall. (naturvardsverket.se)
 • En ny internationellt vedertagen klassificering av de parodontala och peri-implantära sjukdomarna har arbetats fram. (tandlakarforbundet.se)
 • I Klassificering av finansiella instrument - skuld eller eget kapital, del 1 publicerad i Balans Fördjupning nr 4/2018 diskuterade vi främst klassificering av så kallade kumulativa preferensaktier i enlighet med den av IASB utvecklade modellen. (faronline.se)
 • Här beskrivs bland annat vilka bedömningsgrunder man ska utgå från och hur resultat ska vägas samman vid klassificering av ekologisk status. (havochvatten.se)
 • Studiens resultat, som nyligen publicerades i tidskriften Blood, kommer att leda till en ny molekylär klassificering av sjukdomen. (ki.se)
 • Klassificeringar bestäms utan allmän insyn och skälen till en klassificering är hemliga. (wikipedia.org)
 • Exakt klassificering av alla öppningar med namn och schackdrag. (wikipedia.org)
 • Ändringen av grundvattenområdenas gränser och klassificering trädde i kraft 23.11.2018. (ely-keskus.fi)
 • Den Europeiska Kommissionen har mildrat sin ursprungliga klassificering för titandioxid som misstänkt cancerframkallande vid inandning (H351) till att endast kräva att beredningar med ämnet ska märkas med en varning om farorna vid inandning. (mynewsdesk.com)
 • Naturvårdsverket redovisade uppdrag om klassificering av utvinningsavfall som farligt avfall den 20 april 2017. (naturvardsverket.se)
 • Naturvårdsverket redovisar uppdrag om klassificering av utvinningsavfall som farligt avfall. (naturvardsverket.se)
 • Klassificering av farligt gods är en förutsättning för att veta hur lagstiftningen ska användas och på vilket sätt transporterna får utföras. (msb.se)
 • Vid klassificering av kvantitativ status för de grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk ska vattenmyndigheterna däremot kontrollera om miljökvalitetsnormen god kvantitativ status följs. (sgu.se)
 • Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde en överenskommelse om klassificering av investeringars hållbarhet. (eu2019.fi)