• Kikhosta (pertussis) är en långdragen och besvärlig luftvägsinfektion som sprids via droppsmitta och är ytterst smittsam. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom orsakad av bakterien Bordetella pertussis. (wikipedia.org)
 • Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som orsakas av en bakterie (bordetella pertussis). (doktorn.com)
 • Kikhosta, pertussis, är en mycket smittsam luftvägsinfektion som också brukar bli långdragen. (9manader.nu)
 • Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis, som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. (rikshandboken-bhv.se)
 • Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis, en aerob gramnegativ stav som fäster vid luftvägarnas flimmerhår, och skadar dessa. (netdoktorpro.se)
 • Kikhosta (pertussis) orsakas av bakterien Bordetella pertussis. (netdoktorpro.se)
 • Pertussis, även känd som kikhosta, är en smittsam andningsrelaterad sjukdom. (medicinanteckningar.se)
 • 5 Kikhosta - symtom Orsakas av bakterien Bordetella pertussis som fäster i luftvägarna Mycket smittsam och sprids via droppsmitta För vuxna oftast en lindrig sjukdom, förkylning med hosta och ev. (docplayer.se)
 • Provet brukar heta "pcr pertussis" (pertussis=kikhosta och pcr är testmetoden. (barnakuten.nu)
 • Boostrix är ett vaccin som används som påfyllnadsdos till barn från 4 års ålder, ungdomar och vuxna för att förhindra tre sjukdomar: difteri, stelkramp (tetanus) och kikhosta (pertussis). (apoteket.se)
 • Pertussis (kikhosta) är en smittsam infektion som orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna. (cityakuten.se)
 • barn fick vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. (unicef.se)
 • Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar samt vaccinering (difteri, stelkramp och kikhosta). (linkoping.se)
 • De vacciner som för närvarande är tillgängliga på den svenska marknaden är Infanrix (DTaP) och Tetravac (DTaP/IPV), som båda innehåller fulldos av difteri, stelkramp och kikhosta. (lakemedelsverket.se)
 • Vaccination för elever i åk 8: påfyllnad difteri, stelkramp och kikhosta. (hoor.se)
 • 500 000 barn under sju år kommer att vaccineras mot mässling, röda hund, difteri och stelkramp och kikhosta. (mynewsdesk.com)
 • Alla elever erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. (arvika.se)
 • Känner du någon som jobbar som/med vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio (boostrix polio)? (bokavard.se)
 • Tipsa oss om en vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio (boostrix polio) och var med i vår månatliga utlottning om 2 biobiljetter. (bokavard.se)
 • De vacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. (netdoktor.se)
 • Den rikstäckande statistiken visade med några undantag en god vaccinationstäckning mot difteri, stelkramp, polio, Haemophilus influenzae typ b och kikhosta d.v.s. drygt 98 procent av barnen hade fått minst tre vac- cindoser. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hög andel (4-10 procent) helt ovaccinerade mot en eller flera av sjukdomarna: difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b rapporterades från fyra kommuner i januari 2006 och från sex kommuner i januari 2007. (folkhalsomyndigheten.se)
 • På 1970-talet vaccinerades mindre än 10 procent av alla barn mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna: mässling, polio, stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos. (unicef.se)
 • Idag har totalt 87 procent vaccinerats mot lunginflammation, 86 procent har vaccinerats mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp och 85 procent har fått vaccin mot mässling. (unicef.se)
 • Det är nästan alltid vuxna som inte vet om att de har kikhosta som smittar små barn. (1177.se)
 • Vuxna som inte är vaccinerade och får kikhosta kan få samma symtom som barn. (1177.se)
 • Äldre barn och vuxna kan få kikhosta trots att de sedan tidigare är vaccinerade eller har haft kikhosta. (1177.se)
 • Kikhosta orsakar oftast attackvis hosta förenad med kräkningar och kikningar hos ovaccinerade småbarn, medan vuxna ofta får en lindrigare sjukdom med långvarig hosta. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Forskning har visat att inte mindre än 12-32 procent av långvarig hosta hos vuxna beror på kikhosta. (wikipedia.org)
 • Kikhosta kan idag vara lika svår att diagnostisera hos småbarn som hos äldre barn och vuxna. (wikipedia.org)
 • Kikhosta är en av de sjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta. (apoteksgruppen.se)
 • Både barn och vuxna kan få kikhosta och vara smittsamma trots att de har fått vaccin eller har haft sjukdomen tidigare. (apoteksgruppen.se)
 • 25% av långvarig hosta hos vuxna beror på kikhosta - läs mer om långvarig hosta hos vuxna . (doktorn.com)
 • Barn 6-12 månader bör få behandling vid begynnande symtom, och även äldre barn samt vuxna med kikhosta som har kontakt med spädbarn bör behandlas. (praktiskmedicin.se)
 • Hos större barn och vuxna kan kikhosta yttra sig som en långvarig envis hosta utan kikningar. (rikshandboken-bhv.se)
 • Kikhosta är en sjukdom som drabbar både barn och vuxna och är endemisk. (netdoktorpro.se)
 • För både ungdomar och vuxna är underrapporteringen av kikhosta omfattande. (netdoktorpro.se)
 • De statistiska analyserna från 2007 års undersökning indikerar att 3 av 100 vuxna varit infekterade med kikhosta det senaste året före provinsamlingen, men hur många av dessa fall som är milda/asymtomatiska är oklart. (netdoktorpro.se)
 • Hosta hos barn och vuxna kan vara kikhosta, även om personen är vaccinerad eller har haft sjukdomen tidigare. (docplayer.se)
 • Även ungdomar och vuxna drabbas av kikhosta. (praktiskmedicin.se)
 • Kikhosta är en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta. (vaccinationsgruppen.se)
 • En annan grupp som insjuknar är äldre barn och vuxna trots att de är vaccinerade mot kikhosta eller tidigare har haft kikhosta. (vaccinationsgruppen.se)
 • Symtomen på kikhosta är desamma hos vuxna och äldre barn. (vaccinationsgruppen.se)
 • Barn över ett år och vuxna som har kikhosta som inte kan undvika att träffa spädbarn brukar behandlas med antibiotika för att minska smittrisken. (vaccinationsgruppen.se)
 • Men vi är många vuxna som saknar skydd mot kikhosta och kan bli sjuka när vi träffar på bakterien. (barnakuten.nu)
 • Incidens av rapporterade fall med kikhosta i Sverige 2006-2017. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kikhosta kan vara livshotande och i Sverige rapporteras att 12 personer, framför allt spädbarn har avlidit i sjukdomen mellan åren 1996 och 2014. (wikipedia.org)
 • Tack vare den allmänna vaccinationen är kikhosta en relativt sällsynt sjukdom i Sverige. (doktorn.com)
 • Vaccination av gravid kvinna mot kikhosta torde vara ovanlig i Sverige. (janusinfo.se)
 • Förekomst av kikhosta hos spädbarn i Sverige 1989-2015. (vardfokus.se)
 • Vaccination mot kikhosta har funnits i Sverige sedan 1954 och ingår numera i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet. (sveavaccin.se)
 • År 1953 började man vaccinera mot kikhosta i Sverige, varpå sjukdomen minskade betydligt. (netdoktorpro.se)
 • Vaccinationerna med helcells kikhostevaccin avbröts 1979 på grund av försämrad skyddseffekt under senare delen av 1970-talet och rapporter om misstänkta ovanliga och allvarliga biverkningar, vilket resulterade i att kikhosta snabbt åter spreds i Sverige. (netdoktorpro.se)
 • 2 Inledning Sedan Sverige återinförde barnvaccination mot kikhosta 1996 har insjuknandet minskat kraftigt. (docplayer.se)
 • uppehåll ) Kikhosta förekommer i Sverige trots vaccination. (docplayer.se)
 • Under de senaste åren har man sett en ökning av kikhosta i flera andra länder, och även i Sverige såg man en uppgång i antal fall under 2014. (docplayer.se)
 • Vaccin mot kikhosta ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och ges till alla barn som föds i Sverige. (kikhosta.se)
 • Socialstyrelsen rekommenderar alla i Sverige att fylla på med grundskyddet mot kikhosta, difteri och stelkramp var 20:e år som vuxen. (kikhosta.se)
 • För det första så vaccinerade vi inte mot kikhosta i Sverige under 80-talet på grund av att vaccinet ansågs för dåligt. (barnakuten.nu)
 • Var uppmärksam på om du har symtom som kan tyda på kikhosta och umgås nära barn som är yngre än ett år. (1177.se)
 • Även vaccinerade barn kan få kikhosta, oftast med lindriga symtom, vilket är bakgrunden till boostervaccination (se nedan). (internetmedicin.se)
 • symtom som tyder på kikhosta, även om sjukdomen ännu inte är konstaterad. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Om spädbarn har hosta (med eller utan kikhosta konstateras hos en gravid kvinna eller i en familj andra symtom) eller apné som enda där ett barn snart ska födas, bör det nyfödda barnet få pro symtom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tidigare vaccinerade barn som får kikhosta har ofta lindrigare och sällan typiska symtom men är ändå smittsamma. (wikipedia.org)
 • Personer med karakteristiska symtom eller långdragen hosta samt personer som har hosta och varit i kontakt med någon med bekräftad kikhosta bör provtas. (praktiskmedicin.se)
 • Barn under 12 månader bör få behandling vid symtom som tyder på kikhosta, även om sjukdomen ännu inte är konstaterad. (rikshandboken-bhv.se)
 • Andra Bordetella arter är B. parapertussis, B. bronchiseptica, och B. holmesii, vilka kan orsaka kliniska symtom som liknar kikhosta, men ger oftast en mindre svår sjukdom. (netdoktorpro.se)
 • Kikhosta innebär 6-8 veckors hosta hos icke-immuna och ger svåra symtom framförallt under tidig spädbarnsålder. (netdoktorpro.se)
 • Symtom vid kikhosta brukar vanligtvis utvecklas inom 5-10 dagar från det att man har blivit exponerad. (medicinanteckningar.se)
 • För att minska risken för allvarlig sjukdom hos spädbarn är det viktigt att vaccination ges i tid och att symtom på kikhosta uppmärksammas. (praktiskmedicin.se)
 • Kikhosta är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta. (1177.se)
 • Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn. (internetmedicin.se)
 • Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • ISBN barn är kikhosta en allvarlig sjukdom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sedan lång tid tillbaka har många djurparker vaccinerat sina apor mot kikhosta Laboratorieverifierade uppgifter om kikhosta hos vilda djur är osäkra, men kikhosta anges i bland annat Mammals of Africa som sjukdom hos gorilla. (wikipedia.org)
 • Kikhosta är en smittsam sjukdom som de flesta barn är vaccinerade emot. (apoteksgruppen.se)
 • Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom och det är viktigt med smittspårning för information och förebyggande åtgärder. (praktiskmedicin.se)
 • Kikhosta är en smittsam sjukdom som de flesta barn är vaccinerade mot. (sveavaccin.se)
 • Kikhosta är en över hela världen vanlig och smittsam sjukdom som nästan bara drabbar människor. (rikshandboken-bhv.se)
 • Vaccin mot kikhosta ger en god skyddseffekt de första åren, mot allvarlig sjukdom redan efter första dosen, men minskar därefter med tiden. (rikshandboken-bhv.se)
 • Kikhosta var tidigare en vanlig sjukdom hos barn som oftast hade haft kikhosta när de blivit över 10 år gamla. (netdoktorpro.se)
 • Kikhosta cirkulerar fortfarande endemiskt i samhället och de allra yngsta spädbarnen, som ännu inte fått den första grundvaccinationsdosen vid 3 månaders ålder, kan drabbas av mycket svår sjukdom. (netdoktorpro.se)
 • Kikhosta är en väldigt smittsam sjukdom som endast finns hos människor. (medicinanteckningar.se)
 • För spädbarn under ett års ålder är kikhosta en allvarlig sjukdom och kan vara livshotande. (docplayer.se)
 • Kikhostesjukligheten ökade förstås så många av oss kom att få kikhosta under barndomen, men även efter genomgången sjukdom är inte skyddet eller immuniteten livslång utan omkring 15 år. (barnakuten.nu)
 • Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna och orsakar svåra attacker av hosta som kan störa normal andning. (apoteket.se)
 • om du eller ditt barn fått en neurologisk sjukdom (encefalopati) inom 7 dagar efter tidigare vaccination med vaccin mot kikhosta. (apoteket.se)
 • Tänk på kikhosta vid långvarig hosta! (internetmedicin.se)
 • Om hosta förekommer bland personer i ett spädbarns och är allvarlig för spädbarn omgivning är det viktigt att överväga kikhosta som orsak. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kikhosta bör övervägas som orsak vid hosta hos perso smitta och utan att provsvar inväntas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Typisk kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta, möjligen med låg feber. (wikipedia.org)
 • Kikhosta hos en vuxen kan yttra sig som en envis och långvarig hosta, som i första hand leder tankarna till andra diagnoser, exempelvis mykoplasmainfektion. (wikipedia.org)
 • Barn yngre än ett år som har kikhosta kan även få andningsuppehåll utan att de har börjat hosta eller har kikningar. (apoteksgruppen.se)
 • Kikhosta börjar som en vanlig förkylning med lätt hosta som varar i ett par veckor. (doktorn.com)
 • Kikhosta hos barn börjar som en vanlig förkylning med hosta, halsont och ibland lite feber. (sveavaccin.se)
 • Hos spädbarn kan kikhosta ha en annan bild med andningspåverkan, apnéer och cyanos-attacker utan hosta eller kikningar. (rikshandboken-bhv.se)
 • Kikhosta börjar oftast som en förkyldning med snuva, okaraktäristisk hosta och eventuellt lätt feber. (netdoktorpro.se)
 • Kikhosta kan orsaka kraftig och snabb hosta, om och om igen tills luften tar slut i lungorna. (medicinanteckningar.se)
 • Kikhosta bör övervägas som orsak vid hosta hos personer i ett spädbarns omgivning och hos gravida kvinnor i slutet av graviditeten. (docplayer.se)
 • När jag var barn, 4 år, fick jag kikhosta och jag minns också hur jobbigt det var att hosta dygnet runt. (veiken.se)
 • Spädbarn med kikhosta kan även ha andningsuppehåll eller bli oroliga utan hosta eller kikningar. (vaccinationsgruppen.se)
 • Om du nu har hosta, tar ett kikhosteprov och det visar att du har kikhosta, och har träffat en bebis, vad ska du göra då? (barnakuten.nu)
 • Med nedre luftvägsinfektioner hos barn avses hosta i samband med virusinfektion (akut bronkit eller luftvägskatarr), inflammation i struphuvudet (laryngit), försvårad utandning hos barn under tre år (den första episoden hos barn under ett år benämns bronkiolit, annars kallas tillståndet för obstruktiv bronkit), lunginflammation och kikhosta. (kaypahoito.fi)
 • Kikhosta börjar oftast som en förkylning som sedan går över i kraftig hosta och ibland kräkningar. (laternamedica.se)
 • Huvudegenskapen för kikhosta är attacker av våldsam, okontrollerbar hosta följt av långa perioder utan hosta, som varar i flera veckor (i genomsnitt är 12 paroxysmer om dagen). (whoopingcough.net)
 • hosta och kikhosta. (shenet.se)
 • När nyfödda Leona var två veckor gammal började hon hosta - något som visade sig vara kikhosta. (aftonbladet.se)
 • En möjlig förklaring till ökningen av antalet rapporterade fall av kikhosta kan vara ökad uppmärksamhet kring sjukdomen samt ökad provtagning. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För personer som har konstaterad kikhosta och är i nära ling innan sjukdomen blir allvarlig. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det innebär att numera har de flesta som får kikhosta inte de typiska symtomen för sjukdomen. (wikipedia.org)
 • Kunskap och medvetenhet om kikhosta har minskat i takt med att sjukdomen blivit mer sällsynt, men det är viktig att föräldrar och sjukvårdspersonal är vaksamma eftersom sjukdomen fortfarande förekommer. (vardfokus.se)
 • Man kan därför få kikhosta trots att man är vaccinerad - och även om man har haft sjukdomen. (rikshandboken-bhv.se)
 • Många barn som smittas med kikhosta får det av äldre syskon, föräldrar eller vårdgivare som möjligen inte ens har kännedom om att de har sjukdomen. (medicinanteckningar.se)
 • Kikhosta har nämligen sin mest smittsamma period innan det första typiska symptomet vilket betyder att föräldrar till bebis under 1 år kan uppmärksamma sjukdomen tidigare och komma in till sjukhuset för vård. (pasmallen.nu)
 • Men effekten av vaccinet minskar med åren och fyller man inte på kan man få kikhosta i vuxen ålder. (doktorn.com)
 • Den första dosen bör ges i tid och får ges från 2,5 månaders ålder Vaccinationsintervall: 3 månader + 5 månader + 12 månader 5 år årskurs 8-9 Skyddseffekt Vaccinet ger gott skydd mot kikhosta. (docplayer.se)
 • Man började vaccinera mot kikhosta 1950 men på grund av att vaccinet inte ger ett heltäckande skydd och för misstankar om vissa biverkningar så plockades kikhostevaccinet bort ur det nationella vaccinationsprogrammet vid 1979. (kikhosta.se)
 • Förhållandet mellan kostnader och nytta varierar dock kraftigt beroende på vilka antaganden som görs om hur vanligt kikhosta är, hur bra vaccinet skyddar och hur stor andel barn som vaccineras. (sbu.se)
 • Inget av innehållsämnena i vaccinet kan orsaka difteri, stelkramp eller kikhosta. (apoteket.se)
 • Det blev så himla tråkigt när man tog fram det första vaccinet mot kikhosta och det började dö mindre folk. (familjeliv.se)
 • Eftersom vaccinet innehåller ytterligare en komponent (kikhosta) jämfört med vad som givits tidigare läsår kan man förvänta sig en ökad frekvens av lokala reaktioner. (lakemedelsverket.se)
 • Nuförtiden är kikhosta relativt sällsynt men årligen rapporteras 600-800 fall per år. (internetmedicin.se)
 • Klinisk diagnos räcker i de flesta fall (om man vet att kikhosta förekommer i omgivningen). (internetmedicin.se)
 • Jönköping hade högst incidens av kikhosta med 17 fall per 100 000 invånare följt av Jämtland och Stockholm med 15 respektive 11 fall per 100 000 invånare. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Under 2016 infördes en påfyllnadsdos mot kikhosta för tonåringar och bland barn 15-19 år minskade både antalet rapporterade fall och incidensen något under 2017 jämfört med 2016. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Antalet fall av kikhosta ökade under 2017 jämfört med 2016. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vi vill uppmärksamma er på att antalet fall av kikhosta ökar i Västerbotten. (regionvasterbotten.se)
 • Om något känt fall av kikhosta inte funnits nära barnet tänker man inte alltid på kikhosta. (rikshandboken-bhv.se)
 • Ett nytt acellulärt vaccin infördes 1996 och allmän kikhostvaccination medförde att antalet fall av kikhosta minskade kraftigt i vaccinerade åldersgrupper. (rikshandboken-bhv.se)
 • Incidensen var 1993-95 cirka 120-150 fall/100 000 och år, men under senare år har kikhosta diagnostiserats i mindre än 10 fall/100 000. (netdoktorpro.se)
 • Under åren 2009-2013 rapporterades bara cirka 200-300 fall av kikhosta per år, vara cirka 30 fall var spädbarn, se figur 1. (netdoktorpro.se)
 • Antalet fall av kikhosta har tredubblats sedan förra året. (viforaldrar.se)
 • Antalet fall av kikhosta ökar kraftigt. (viforaldrar.se)
 • Men även om antalet fall av kikhosta ökar sä är det långt ifrån den nivå vi hade före 1996, under vaccinationsuppehållet. (viforaldrar.se)
 • Kikhosta hos barn kan också orsaka öroninfektioner, luftrörskatarr som kan vara under lång tid, lunginflammation, krampanfall, hjärnskador och i värsta fall dödsfall. (apoteket.se)
 • Även för tidigt födda barn och barn med vissa kroniska sjukdomar kan få sådana besvär att de behöver övervakas på sjukhus om de får kikhosta. (1177.se)
 • Sjukdomar » Barnets sjukdomar » Kikhosta. (praktiskmedicin.se)
 • En del barn med kroniska sjukdomar kan också behöva övervakas på sjukhus om de får kikhosta. (vaccinationsgruppen.se)
 • För spädbarn, barn yngre än ett år, är kikhosta en allvarlig luftvägsinfektion som kan vara livshotande och svårast drabbas de allra yngsta som inte har hunnit få sina första vaccindoser vid 3 och 5 månaders ålder. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hösten 2016 publicerade Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att förebygga allvarlig kikhosta bland spädbarn. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tidig diagnos gör det möjligt att behandla kikhosta i erbjuda vaccination i tid förebyggande syfte, innan den blir allvarlig för ett späd barn. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Äldre barn som får kikhosta och har syskon under ett år bör behandlas med antibiotika för att minska risken för smittspridning. (rikshandboken-bhv.se)
 • Kikhosta är farligt framför allt för spädbarn och äldre personer. (mjolby.se)
 • Ett barn med kikhosta är smittsam under hela perioden från den första nysningen fram till sex veckor efter det att hostan brutit ut. (doktorn.com)
 • Smittsamheten kan kvarstå upp till sex veckor efter sjukdomsdebuten vid kikhosta. (rikshandboken-bhv.se)
 • 6 Kikhosta- förlopp Inkubationstiden är vanligast 1-2 veckor och som längst 21 dagar Symtomen kan i början av sjukdomsförloppet likna en förkylning 1-2 veckor Smittsamheten är högst i början av förloppet, inklusive förkylningsstadiet, dvs i slutet av inkubationstiden till någon vecka efter hostan har kommit. (docplayer.se)
 • I dag är vanligt att läkare och myndigheter målar upp skräckbilder av de traditionella barnsjukdomarna mässling, kikhosta, påssjuka, röda hund, etc. (klokast.se)
 • Vaccination mot kikhosta erbjuds alla barn vid 3 måna ders ålder inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kikhosta förekommer fortfarande trots allmän vaccination med en kvarstående sjukdomsbörda särskilt bland de yngsta spädbarnen som inte har hunnit få sina första vaccindoser vid 3 och 5 månaders ålder. (rikshandboken-bhv.se)
 • Den första dosen av vaccin mot kikhosta får du redan i tre månaders ålder. (kikhosta.se)
 • Efter tre doser vaccin (vid tre, fem och tolv månaders ålder) har barnen ett gott skydd mot kikhosta i ungefär fem år. (barnakuten.nu)
 • Allmänna vaccinationsprogram med acellulärt kikhostevaccin minskar behovet av sjukhusvård på grund av kikhosta hos vaccinerade barn under två års ålder (Evidensstyrka 3). (sbu.se)
 • Spädbarn med kikhosta bör observeras på sjukhus. (praktiskmedicin.se)
 • Jag vet ingenting om bebisen som dött av kikhosta nu, om hen dog på sjukhus eller inte. (barnakuten.nu)
 • Men jag vet att bebisar kan dö av kikhosta på sjukhus, de kan dö på intensivvårdsavdelningar. (barnakuten.nu)
 • Du som vuxen eller ditt barn har kikhosta och symtomen förändras, till exempel att du eller barnet får mer feber eller ont på något nytt ställe. (1177.se)
 • Om du misstänker att ditt spädbarn blivit utsatt för kikhosta bör du kontakta sjukvården, för provtagning och för att barnet bör ges antibiotikabehandling. (laternamedica.se)
 • Om kikhosta däremot slår till kring tiden för förlossningen kan det nyfödda barnet smittas. (laternamedica.se)
 • Amning skyddar inte barnet mot kikhosta. (laternamedica.se)
 • Kikhosta orsakas av en bakterie och börjar som en vanlig förkylning och efter ett par dygn hostar barnet alltmer. (mjolby.se)
 • Du misstänker att du som vuxen eller ditt barn har kikhosta. (1177.se)
 • Kontakta alltid vård om du misstänker att ditt barn har kikhosta. (mjolby.se)
 • Och naturligtvis - tacka ja till BVC-vaccinerna som ger ett bra skydd mot kikhosta. (laternamedica.se)
 • En typisk kikhosta börjar som en vanlig förkylning. (1177.se)
 • Det är en vanlig orsak till att barn yngre än sex månader med kikhosta behöver sjukhusvård. (1177.se)
 • Kikhosta hos barn börjar som en vanlig förkylning. (apoteksgruppen.se)
 • För en kikhosta i början går inte att skilja från en vanlig förkylning. (barnakuten.nu)
 • Om du hostar, särskilt om du gjort det under längre tid än någon vecka, och mer intensivt än vid en vanlig förkylning, och inte kan förklara det med din vanliga astma eller så, gå till vårdcentralen och be om att bli testad för kikhosta, innan du träffar en bebis. (barnakuten.nu)
 • Kikhosta är en mycket vanlig och smittsamm barnsjukdom över hela världen. (netdoktor.se)
 • Eller den här är ännu skönare 'Man dör inte av kikhosta, det är en vanlig förkylning. (familjeliv.se)
 • om du eller ditt barn tidigare fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot difteri, stelkramp eller kikhosta. (apoteket.se)
 • Vaccin mot kikhosta ingår i vaccinationsprogrammet för barn . (1177.se)
 • Men efter att många barn drabbade av kikhosta under 80- och 90-talet infördes vaccinationen igen i det nationella vaccinationsprogrammet 1996. (kikhosta.se)
 • Kikhosta förekommer trots att det ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. (mjolby.se)
 • Efter infektion med kikhosta är man skyddad (immun) cirka 15 år. (laternamedica.se)
 • I Finland började man vaccinera mot kikhosta redan 1952. (vaccin.me)
 • De behandlas med antibiotika om de har eller misstänks ha kikhosta. (1177.se)
 • Kikhosta kan behandlas med antibiotika. (laternamedica.se)
 • Kikhosta orsakas av en bakterie och är särskilt allvarligt om det drabbar barn under 1 år. (doktorn.com)
 • Kikhosta kan vara allvarligt och till och med livshotande de påbörjas tidigt, helst innan kikningar uppstår. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kikhosta kan vara allvarligt och till och med livshotande för spädbarn. (docplayer.se)
 • Kikhosta smittar via droppsmitta och är mycket smittsam. (doktorn.com)
 • Vaccination stelkramp, difteri, kikhosta (med start 2016). (kungsbacka.se)
 • Kikhosta är mycket allvarligt om det drabbar barn under 1 år. (doktorn.com)
 • Kikhosta kan drabba alla åldersgrupper, men kan vara väldigt allvarligt, även dödligt, för barn under 1 år. (medicinanteckningar.se)
 • Kikhosta sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. (rikshandboken-bhv.se)
 • 8 Att känna till Kikhosta förekommer och sprids året runt. (docplayer.se)
 • De som är mest mottagliga för att smittas av kikhosta är ovaccinerade och barn under sex månader som ännu inte fått ett bra skydd av kikhostevaccinet. (vaccinationsgruppen.se)
 • Har vaccin mot kikhosta några biverkningar? (sveavaccin.se)
 • Läkemedelsverket uppmanade 2005 till intensifierad rapportering av biverkningar i samband med påfyllnadsvaccination mot difteri/stelkramp/kikhosta i årskurs 4. (lakemedelsverket.se)
 • Kikhosta är smittsamt även när symtomen är lindrigare och mindre tydliga. (1177.se)
 • Förskolebarn hade då en incidens av kikhosta på mer än 1 000/100 000 barn. (netdoktorpro.se)
 • Difteri och kikhosta härjade i slummen och barnadödligheten var hög. (wikipedia.org)
 • Årskurs 8- Vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta. (lysekil.se)
 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta. (soderhamn.se)
 • Vaccination så tidigt som möjligt samt snabb diagnos och behandling vid misstanke om kikhosta. (vardfokus.se)
 • Vid misstanke om kikhosta, bör prov (odling eller serologi) tas på den hostande. (rikshandboken-bhv.se)
 • De bör alltid provtas för kikhosta, men det sker inte alltid, så kräv det om din bebis drabbats av ett andningsuppehåll. (barnakuten.nu)