• Det finns preliminära studier som visat att ketamin har effekt vid bipolär depression. (oru.se)
 • Målet med studien är att undersöka om ketamin i lågdosinfusion skiljer sig i antidepressiv effekt jämfört med ECT för behandling av bipolär depression. (oru.se)
 • Det primära målet är att undersöka om multipla lågdosinfusioner med ketamin har livärdig effekt som ECT vid behandling av depression vid bipolär sjukdom. (oru.se)
 • Resultaten visade att en intravenös engångsinjektion med ketamin jämfört med placebo kan ge en snabb och klinisk relevant antidepressiv effekt inom 24 timmar som varar i upp till en vecka, hos patienter med svår, medelsvår och behandlingsresistent depression. (sbu.se)
 • Jämfört med ECT gav ketamin en bättre antidepressiv effekt i upp till 72 timmar. (sbu.se)
 • Resultaten visade att en intravenös engångsinjektion av ketamin jämfört med placebo kan ge antidepressiv effekt inom 24 timmar, men någon långvarig effekt kunde inte påvisas. (sbu.se)
 • Den forskning som SBU har granskat visar att injektionsbehandling med ketamin i låg dos kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med medelsvår till svår depression. (sbu.se)
 • Inte heller denna nya medicin ger effekt hos alla patienter, men det speciella med ketamin är att effekten - i de fall den fungerar - kommer betydligt snabbare än alla tidigare depressionsläkemedel. (ki.se)
 • Forskarna vill bättre förstå hur ketamin fungerar för att kunna hitta substanser som kan ge samma snabba effekt men utan biverkningar. (ki.se)
 • Droger med en dissociativ effekt har ansetts kunna skapa tillstånd likande schizofreni, vilket ledde fram till forskning kring hallucinogena substanser som LSD, Ketamin och PCP anses av en del forskare ha likheter med Schizofreni även om studier på människor inte sker lika ofta nuförtiden. (adhd-npf.com)
 • Narkosmedlet ketamin har i låga doser visat sig ge snabb effekt mot svårbehandlad depression. (ki.se)
 • Låga doser av narkosmedlet ketamin har i studier visat sig ge snabb effekt för vissa drabbade, men det är inte känt i detalj hur läkemedlet verkar. (ki.se)
 • Resultatet blev att drygt 70 procent av de som behandlades med ketamin fick effekt av läkemedlet, enligt en skattningsskala för depression. (ki.se)
 • För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt - det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. (vetenskaphalsa.se)
 • Esketamin/Ketamin är ett kortverkande anestesiläkemedel med smärtlindrande effekt som i låga doser kan användas som tilläggsbehandling när annan smärtlindring inte är tillräcklig. (vardhandboken.se)
 • Esketamin/Ketamin har ingen andningsdeprimerande effekt och ingen dämpande effekt på cirkulationen. (vardhandboken.se)
 • sjukdom och ungdomar med medelsv r till sv r egentlig depression, d r flera behandlingsf rs k inte gett avsedd effekt d r flera behandlingsf rs k inte gett avsedd effekt, och som ocks har mycket stora sv righeter att klara vardagslivets aktiviteter p grund en fortskridande funktionsneds ttning. (psykologiguiden.se)
 • Ketamin introducerades redan år 1970 som ett narkosmedel, men för cirka 15 år sedan upptäcktes antidepressiva egenskaper av ketamin i låga doser (0,5 mg/kg) [4]. (sbu.se)
 • Ketamin är ett narkosmedel som har använts sedan 1970-talet. (sbu.se)
 • Ketamin är ett narkosmedel som visat sig även vara effektivt mot depression i låga doser. (ki.se)
 • Ketamin introducerades redan på 70-talet som ett narkosmedel, men för cirka 15 år sedan upptäcktes antidepressiva egenskaper av medlet i lägre doser. (dh.se)
 • Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel. (vetenskaphalsa.se)
 • De är nämligen släktingar till ett gammalt narkosmedel - ketamin. (unionen.se)
 • Den bygger på att under överinseende av narkosläkare ge patienten ett narkosmedel, ketamin. (vetenskaphalsa.se)
 • Behandling med narkosmedlet Ketamin kan bli en ny metod för de patienter som är svårt deprimerade och som inte svarar på sedvanliga kurer. (dh.se)
 • Upptäckten att narkosmedlet ketamin kan hjälpa personer med svår depression har väckt förhoppningar om att hitta nya behandlingsmöjligheter av sjukdomen. (ki.se)
 • Ett viktigt genombrott är narkosmedlet ketamin som sedan några år är registrerat i form av nässpray för behandling av svårbehandlad depression. (ki.se)
 • Forskare vid Norra Stockholms psykiatri studerar just nu narkosmedlet Ketamin närmare, förhoppningen är att på sikt utveckla nya sorters behandlingar som verkar snabbt. (tunein.com)
 • En ofta uppskattad mix, om man får tag i bra grejjer, är Ketamin och Kokain. (luffarn.com)
 • K för Kokain och K och Ketamin . (luffarn.com)
 • Stora doser av ketamin kan resultera i det som vissa beskriver som "K-hålet", vilket kan inkludera intensiva och obehagliga visuella och hörselhallucinationer i kombination med markant derealisering och en skrämmande avskiljning från verkligheten. (topsupplymeds.com)
 • Är inte Ketamin farligt att ta i låga doser? (fragaapotekaren.se)
 • Ketamin kommer därför inledningsvis bara att ges till personer som inte blivit hjälpta av etablerade behandlingar, säger han. (ki.se)
 • En intressant studie drog dock slutsatsen att en mycket låg dos av ketamin till personer med schizofreni hade få speciella effekter på minne och motorisk förmåga, vilket skulle kunna indikera att personer med schizofreni redan har den funktionsbanan påverkad och ett litet tillskott därför inte spelar så stor roll. (adhd-npf.com)
 • Ett annat intressant kant-faktum kring ketamin är att en av de snabbaste antidepressiva effekter som uppmätts var när s.k. terapiresistenta personer fick ketamin efter att allt som förökats med hitintills inte fungerat, ketamin fungerade på bara ett fåtal timmar när det som inte visats sig fungera effektivt tog 2-3 veckor för att visa dessa effekter. (adhd-npf.com)
 • I den första delen av studien lottades 30 personer med svårbehandlad depression till att antingen få dropp med ketamin (20 personer) eller koksaltlösning, så kallad placebobehandling. (ki.se)
 • I nästa fas av studien fick de som ville (29 personer) ketamin två gånger i veckan, under två veckor. (ki.se)
 • Ketamin är narkotikaklassat och misstänks kunna vara beroendeframkallande, och det har en rad biverkningar. (ki.se)
 • Ketamin kan dock ge oönskade biverkningar som hallucinationer och vanföreställningar och det kan finnas risk för missbruk så alternativa läkemedel behövs. (ki.se)
 • Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har allvarliga biverkningar inom 24 timmar efter att du fått ketamin, inklusive allvarlig förvirring, hallucinationer, ovanliga tankar eller extrem rädsla. (medikament.se)
 • LSD, amfetamin, koffein eller ämnen som används vid narkos såsom ketamin eller barbiturater som kan medföra svåra biverkningar. (paihdelinkki.fi)
 • Ketamin - från hästbedövning och partydrog till antidepressivt medel - hur gick det till? (equalsthlm.se)
 • Ett gammalt medel, Ketamin, får ny förpackning och riktas mot nya patientgrupper och sjukdomstillstånd på väldigt lös vetenskaplig grund. (equalsthlm.se)
 • Använde han fler medel än benso och ketamin? (danielized.net)
 • Ketamin tillhör gruppen dissociativa droger som även innefattar DXM, lustgas, PCP och profetsalvia. (wikipedia.org)
 • Det saknades evidens för antidepressiva effekter av ketamin på lång sikt. (wikipedia.org)
 • Effekter av ketamin kunde motverkas genom att forskarna hämmade presynaptiska adenosin A1-receptorer. (ki.se)
 • Sedan den 1 juli 2005 är ketamin klassificerat som narkotika i Sverige. (wikipedia.org)
 • I dagsläget är ketamin inte godkänd för behandling av depression i Sverige. (sbu.se)
 • Till skillnad från klassiska antidepressiva läkemedel så påverkar ketamin den nervsignalering som sker via glutamatsystemet, men det är oklart exakt hur den antidepressiva effekten medieras. (ki.se)
 • Det vetenskapliga stödet för behandling av depression med ketamin vid bipolär sjukdom är otillräckligt, och det är i dagsläget inte känt om ketamin kan framkalla maniska-episoder. (wikipedia.org)
 • SBU:s praxisundersökning visade att ketamin används vid behandling av depression hos vuxna i 7 av 19 landsting, oftast i mycket begränsad omfattning eller inom ramen för en klinisk studie. (sbu.se)
 • Forskarna fann också att ketamin, ett läkemedel som nyligen tagits i bruk för behandling av depression, hämmade JNK:s funktion och därmed förhindrade att synapserna drog sig tillbaka. (doktorn.com)
 • I den största PET-studien i sitt slag i världen ville vi dels undersöka hur stor effekten är, dels om ketamin verkar via mottagare för signalämnet serotonin av typen serotonin 1B-receptorer. (ki.se)
 • Forskarna tror att ketamin verkar via signalsubstansen glutamat i hjärnan. (vetenskaphalsa.se)
 • Prövningsläkemedlet är racemiskt ketamin i doen 0,5 mg/kg. (oru.se)
 • En blandning mellan dessa två brukar gå som racemiskt ketamin (den keta du får om du skulle hämta från ett apotek är av denna sort). (luffarn.com)
 • I ett omfattande forskningsprojekt vid Lunds universitet ska forskare utröna om bedövningsmedlet ketamin kan bli ett nytt behandlingsalternativ för djupt deprimerade patienter, som har svårt att bli hjälpta av gängse läkemedel. (mediyoga.se)
 • Den nya sprejen innehåller esketamin, en variant av bedövningsmedlet ketamin, som även används som rekreationsdrog. (fof.se)
 • Både esketamin och ketamin är narkotikaklassade. (fof.se)
 • Med hjälp av försök på både celler och möss kunde forskarna visa att ketamin minskade den så kallade presynaptiska aktiviteten och den ihållande frisättningen av neurotransmittorn glutamat. (ki.se)
 • En praxisundersökning som SBU genomfört visar att ketamin idag används vid svår depression hos vuxna i sju av Sveriges sjukvårdsområden, om än i mycket begränsad omfattning. (sbu.se)
 • Om kliniska långtidsstudier visar goda resultat kan ketamin bli ett viktigt tillskott i behandlingen av depressioner. (sbu.se)
 • Jag läste om ketamin mot depressioner för första gången i Lundatidningen. (fragaapotekaren.se)
 • Är intresserad av lågdos ketamin mot behandlingsresistent depression. (adhd-npf.com)
 • En nässpray med ketamin har nyligen godkänts i USA och EU för patienter med behandlingsresistent depression. (ki.se)
 • Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. (sbu.se)
 • Våren og sommeren 1999 fikk vi urovekkende meldinger om et nytt motedop, ketamin, som var på full fart inn på det norske stoffmarkedet. (tidsskriftet.no)
 • I en SBU kommentar till två systematiska litteraturöversikter från Cochrane fann man att ketamin som engångsinjektion kunde vara effektiv som behandling vid medelsvår och svår depression, men att det vetenskapliga underlaget var begränsat. (wikipedia.org)
 • Enligt den systematiska översikten av McCloud och medförfattare var det vetenskapliga stödet för engångsinjektion av ketamin vid bipolär depression otillräckligt. (sbu.se)
 • Vi kommer att ge ketamin som ett långsamt dropp i en mycket låg dos, förklarar Jonas Åkeson, som genom åren ansvarat för många vetenskapliga studier på just ketamin. (vetenskaphalsa.se)
 • Ketamin har fördelen att verka mycket snabbt, men samtidigt är läkemedlet narkotikaklassat och riskerar att ge beroende. (ki.se)
 • Nu hoppas vi mycket på ketamin som ett alternativ till ECT för att snabbt kunna hjälpa patienterna ur dessa tillstånd som kan vara livshotande. (vetenskaphalsa.se)
 • Hur lindrar ketamin depression så snabbt? (allways-healthy.com)
 • Man har i tidigare studier kunnat se att patienten språngvis tar sig ur sin depression efter behandling med ketamin, säger Pouya Movahed som är ansvarig psykiater och projektledare för studien. (vetenskaphalsa.se)
 • Pouya Movahed med kollegan Srecko Cvrkic forskar kring bedövningsmedlet ketamin. (mediyoga.se)
 • Denna studie gav goda resultat och har lett fram till en ny patentansökan med det verksamma ämnet Ketamin. (redeye.se)
 • Forskning i b rjan av 2000-talet har gett upphov till hypotesen att samverkan mellan spegelneuron och nervomr den i pannloben blir st rd och att detta framkallar de speciella hallucinatoriska upplevelser som orsakas av ketamin. (psykologiguiden.se)
 • Sammendrag Vi beskriver effekten av en enkelt daglig dose ketamin hos en 54 år gammel kvinne med fibromyalgi og posttraumatisk neuropatisk smerte. (tidsskriftet.no)
 • Ketamin är ett gammalt och beprövat, narkotikaklassat narkosläkemedel. (equalsthlm.se)
 • Detta läkemedel innehåller ketamin som tillhör gruppen anestesiläkemedel. (apoteket.se)
 • T ex Flourketat visar samma på många tester som riktigt ketamin. (luffarn.com)
 • Råttor under inverkan av Ketamin visar svaga eller uteblivna tecken till inlärning. (adhd-npf.com)
 • Hur kan Ketamin användas i terapeutiskt syfte? (radioline.co)
 • Efter att SBU granskat Ketamin som antidepressiv behandlingsform har de konstaterat att mer forskning behövs. (dh.se)
 • Det anv nds ocks i flera forskningsprojekt f r behandling av sv r depression som alternativ till ECT med i vissa fall p visade positiva resultat. (psykologiguiden.se)
 • Men att ketamin är den nya lösningen för alla deprimerade tror han inte. (ki.se)
 • Avslutningsvis berättar Anders Tingström om ny forskning med ämnet ketamin. (urplay.se)