• Att de ändrar färg beror på olika kemiska reaktioner mellan mineraler, svavel och gas från vulkanen. (expressen.se)
 • Ljusutveckling under kemiska reaktioner. (wikipedia.org)
 • Varför uppvisar vissa enzymer reaktioner som är snabbare än vad kända kemiska principer anger borde vara möjligt Levinthals paradox anger att antalet möjliga veckningsformer en polypeptid-kedja kan inta är så stort, att det skulle ta ett protein längre tid att gå igenom samtliga veckningar för att hitta den vars energi är lägst än vad universum är gammalt. (wikipedia.org)
 • Bindningsteori kan i praktiken användas för att beskriva alla fysiska egenskaper dvs egenskaper som inte är kopplade till kemiska transformativa reaktioner. (pluggakuten.se)
 • Idag handlar det om kemiska reaktioner. (sigtunanaturskola.se)
 • Eleven ska kunna förklara fenomen som blandningar, aggregationstillstånd och - slutligen - kemiska reaktioner, på atomnivå. (sigtunanaturskola.se)
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. (sigtunanaturskola.se)
 • 1. Att genom kemiska reaktioner få elektrisk ström. (ugglansno.se)
 • I kemiska reaktioner byter elektroner plats och detta fenomen kan utnyttjas för att få en elektrisk ström. (ugglansno.se)
 • 2. Att med hjälp av elektrisk ström starta och driva kemiska reaktioner (kallas också elektrolys). (ugglansno.se)
 • Omvandlingar mellan olika ämnen beskrivs i kemi som kemiska reaktioner , där ett eller flera kemiska ämnen bildar ett eller flera nya ämnen. (rilpedia.org)
 • Förutom dessa tre områden kan även kemi användas för att studera nukleära fenomen som kärnreaktioner och radioaktivt sönderfall. (wikipedia.org)
 • Nu ska jag göra en studie tillsammans med Jesper Haglund och Maja Elmgren inom grundkursen för kemi, Kemiska principer 1. (uu.se)
 • Kursen skall väcka intresse för kemi, samt lägga en teoretisk och färdighetsmässig grund för fördjupade kemiska studier inom utbildningsprogrammet. (lth.se)
 • De grundläggande kemiska begrepp som belyses av experimenten förekommer också i berättelser där två barn möter kemin i vardagen. (liber.se)
 • REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP ATOM Atomen är den minsta delen som ett grundämne består av. (docplayer.se)
 • Astrofysik är den gren av astronomin som använder sig av fysikaliska metoder och begrepp för att studera och beskriva fenomen i världsrymden, universum, kosmos: stjärnor, galaxer och medier där emellan - i teori och genom praktisk observation. (rymdenidag.se)
 • Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur. (lth.se)
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (sigtunanaturskola.se)
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. (sigtunanaturskola.se)
 • Kursen introducerar centrala begrepp och metoder inom medicinsk teknik för mätning, analys och påverkan av fenomen i människokroppen. (lth.se)
 • Grundläggande förståelse för organiska och oorganiska kemiska föreningars struktur och reaktivitet samt kunskap om det kemiska formelspråket och viktiga kemiska begrepp på såväl svenska som engelska. (lth.se)
 • I läroplanerna för grundskolan och förskolan finns tjusiga begrepp som ?kemiska processer? (u5.no)
 • På ett lustfyllt och lekfullt sätt får barnen genom NTA kontakt med teknik, fysikaliska och kemiska fenomen. (borlange.se)
 • Preis ska utforska 3D-utskriftsteknikens effekter på de fysikaliska och kemiska egenskaperna av olika läkemedelskomponenter. (aka.fi)
 • Detta kan exemplifieras genom kemiska detektorer. (wikipedia.org)
 • v rme omvandlas till ljus, ljus till elektricitet (genom kemiska fenomen av typen Voltas stapel) och elektricitet till magnetism. (marxists.org)
 • Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. (skolverket.se)
 • Du lär dig om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och om kemiska processer. (vellinge.se)
 • Inom naturvetenskapen studeras sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. (nassjo.se)
 • Tillsammans med våra engagerade och välutbildade lärare får du kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. (stenungsund.se)
 • Du ökar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om fysiska fenomen, om livets villkor och om kemiska processer, och du får en mycket bra förståelse för vår spännande omvärld. (figy.se)
 • Kort därefter kom han att upptäcka ett nytt astrologiskt fenomen i form av en parasiterande planet som tagit sig igenom den jordliga atmosfären för att stjäla vår planets syre och andra kemiska föreningar. (antikvariat.net)
 • Det är som att säga att den berusade alkisen är "kemiöverkänslig" och därmed också borde bli sjuk (full, förgiftad) av andra kemiska ämnen. (blogspot.com)
 • Kärnkemi är den delen av kemin som handlar om kemiska aspekter av radioaktivitet och andra fenomen som härrör ur atomkärnor. (wikipedia.org)
 • Denna artikel handlar om ett fenomen inom ekonomi. (wikipedia.org)
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse kring och sin kunskap om kretslopp, djur och växter samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. (forskoleforum.se)
 • Dessutom skulle jag vilja utöka det från att bara ha kemilabb till att även titta på hur fysiker skulle beskriva samma fenomen. (uu.se)
 • tillämpa matematiska och fysikaliska modeller av kemiska system av hög komplexitetsnivå för att beskriva och förstå dessa. (liu.se)
 • Bindningsteori är snarare ett sätt att på ett sammanhängande och enhetligt sätt beskriva en rad till synes helt orelaterade fenomen med ett och samma språk vilket tillåter oss att organisera, och därmed enklare minnas, olika egenskaper och deras korrelationer. (pluggakuten.se)
 • Under denna tid sker det kemiska fenomen som kallas autolys . (sarabakar.se)
 • Den amerikanske psykologen Stanley S. Stevens (1906-1973) beskrev vid mitten av 1900-talet m tning helt allm nt som "beteckning av fenomen med tal eller bokst ver i enlighet med vissa regler" och kom d rvid fram till andra regler f r m tning av psykiska och sociala fenomen n s dana som g ller f r fysiska, kemiska och fysiologiska. (psykologiguiden.se)
 • Teoretiska och beräkningsmässiga verktyg för simulering/modellering av fundamentala kemiska processer. (allastudier.se)
 • Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras. (lth.se)
 • Växter, djur, naturliga fenomen och andra komplexa system påverkas normalt av flera olika saker samtidigt, som i sin tur ofta också påverkar varandra på ett eller annat sätt. (gu.se)
 • Electrical double layer beskriver ett ytvetenskapligt fenomen som består av att joner "vidhäftas" vid en yta på grund av kemiska fenomen, sedan attraheras ett andra lager joner till det första lagret via Coloumbkraften. (oemelectronics.se)
 • Fysikalister tror endast på en fysisk värld och att alla fenomen kan förklaras med naturvetenskap. (newsvoice.se)
 • I ESCA-tekniken utnyttjas det fysikaliska fenomen som innebär att ett prov som bestrålas med röntgenljus kan producera fotoelektroner. (umu.se)
 • Detta fenomen utnyttjas av en del vattenreningsverk i Sverige , bland annat i Södertälje . (wikipedia.org)
 • Letar du efter rolig läsning om naturvetenskapliga fenomen som anknyter till experimenten? (liber.se)
 • Algblomningen är ett naturligt fenomen och hör till algernas normala livscykel. (skansen.se)
 • Trots det faktum att håravfall hos spädbarn är ett helt naturligt och fysiologiskt fenomen, behöver det i vissa fall gå till en läkare. (wendyiles-hairblog.com)
 • Den kemiska formeln är alltså H 2 O. Vatten är det enda kemiska ämne som naturligt förekommer både i fast, flytande och gasform. (umu.se)
 • Kemisk förståelse av biologiska fenomen inom till exempel läkemedel, diagnostik och bioteknik. (allastudier.se)
 • Dagens konventionella raketer, till exempel den internationella rymdfärjans raketmotor, använder sig i huvudsak av kemiska framdrivningssystem. (fof.se)
 • Exempel på kemiska föreningar är vatten H 2 O och koldioxid CO 2. (docplayer.se)
 • Denna vetenskapliga disciplin står nära molekylärbiologi och genetik, men är annorlunda i den mening att biokemister studerar de kemiska processer som sker i levande organismer, medan molekylärbiologer och genetiker studerar huvudsakligen hur olika system inuti cellen interagerar med flödet av genetisk information. (wikipedia.org)
 • De kemiska förändringar som sker med tiden bör inte påverka produkten negativt. (lu.se)
 • Inom området studeras fenomen och processer relevanta för vår miljö ur ett submikroskopiskt, kemiskt och molekylärt perspektiv. (umu.se)
 • Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. (gu.se)
 • involverar mätningar av kemiska eller elektriska storheter studeras vid laborationer. (lth.se)
 • Biokemin har flera olika inriktningar som blivit ikoniska för disciplinen, såsom Neurokemi som är läran om hjärnans kemiska uppbyggnad och funktion. (wikipedia.org)
 • Därtill undersöktes den matematiska teorin bakom fenomen såsom kaos, fraktaler och turbulens. (aka.fi)
 • Första gången som tiaminbrist hos fåglar påvisades med kemiska och biokemiska metoder var 2009. (sva.se)
 • Doktorandtjänsten är knuten till den forskningsverksamhet som bedrivs i Henrik Sundéns forskargrupp där ett generellt focus ligger på utveckling av nya katalytiska metoder för skapandet av kemiska bindningar. (gu.se)
 • I beteendevetenskaperna har man s rskilt inom psykofysiken och intelligensm tningen utvecklat sofistikerade metoder f r m tning av psykiska fenomen. (psykologiguiden.se)
 • Heinonen ska undersöka de fenomen som ligger bakom separeringen av syror samt härleda exakta modeller för dessa fenomen. (aka.fi)
 • Publikationer/Rapport/Sakerhat-vid-karnkraftverken/2005/200513-Bedomning-av-kemiska-fenomen-med-betydelse-for-silfunktionen-i-Ringhals-PWR-reaktorer-385-kB/ Jan-Olov Liljenzin SKI Svenska. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Hur kom icke levande kemiska föreningar att generera självreproducerande, komplexa livsformer? (wikipedia.org)
 • analysera data och utvärdera resultat från experiment och observationsstudier av kemiska system och kritiskt värdera utsagor om kemiska sammanhang. (liu.se)
 • Seismisk aktivitet, naturlig komprimering av mark och temperaturvariationer är fenomen som Poolteams pool system är beredd att tåla utan att skadas. (poolteam.se)
 • Radiokemin utnyttjar egenskaper hos radioaktiva isotoper för att studera kemiska processer. (wikipedia.org)
 • Kemiska aspekter på struktur/funktionsamband för bland annat. (allastudier.se)
 • NYHET Forskare inom kemiska institutionen vid Umeå universitet har beviljats ett bidrag på nästan 1,4 miljoner kronor av Kempestiftelserna för uppgradering av ett s k ESCA-instrument. (umu.se)
 • I dessa reagerar kemiska bränslen och bildar heta gaser som accelereras och skjuts ut med hög hastighet genom ett munstycke. (fof.se)
 • Flytande vatten består av vattenmolekyler (H 2 0) som hålls samman till en vätska av kemiska bindningar. (vof.se)
 • Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. (wikipedia.org)
 • Enhetens teoretiska forskning kring turbulens har lett till samarbete med den kemiska industrin och pappersindustrin. (aka.fi)
 • Kursen illustrerar kemins möjligheter att förklara molekylära fenomen inom industrin och i miljön. (lth.se)
 • Reaktionskinetik för fysikaliska, kemiska, biokemiska och mikrobiella processinduserade förändringar ingår. (lth.se)
 • Mängden organiskt material ökar, och detta utlöser i sin tur en rad fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar i växt- och djursamhällena, liksom förändringar i processer i och på bottensedimenten. (skansen.se)
 • hur grundämnen reagerar, smälter, ryker och brinner, och applicerar sedan dessa fenomen visuellt i hans konst. (gallerieklund.se)
 • Feromoner är doftämnen som fungerar som kemiska signaler mellan individer av samma art. (lnu.se)
 • Uppdelningen i kropp och själ kan göra det svårt att föreställa sig att våra tankar och känslor intimt hänger samman med hjärnans kemiska och elektriska processer. (netdoktor.se)
 • a. sju nya kemiska grundämnen samt talrika mycket viktiga föreningar. (weebly.com)
 • Isotopkemin behandlar kemiska olikheter som uppstår mellan olika isotoper av ett grundämne. (wikipedia.org)
 • Han ansågs också som en så skicklig astronom, att förslag var å bane att 1761 sända honom till Lappland för att observera den då inträdande Venus-passagen, men av vissa skäl kom han att kvarstanna i Uppsala och biträdde i stället där M. Strömer vid dennes observation av samma fenomen. (riksarkivet.se)
 • Trots det faktum att utseendet på skalliga fläckar på ett barns huvud under ett år är vanligtvis ett fysiologiskt fenomen, kan det i vissa fall indikera närvaron av en viss patologi. (wendyiles-hairblog.com)
 • Efter utvecklingen av kvantmekaniken under 1920-talet stod det genast klart att den nya teorin kunde användas för att förklara den kemiska bindningen. (ne.se)
 • Att ge grundläggande förståelse för och kunskap om kemiska processer och förlopp. (lth.se)