• Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. (varbi.com)
 • Mer information om forskargruppens verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/ . (varbi.com)
 • Lämplig bakgrund för sökande är masterexamen eller motsvarande i fysikalisk kemi, galenisk farmaci, materialvetenskap eller biofysik. (varbi.com)
 • Receptarieprogrammet är idag på 180 högskolepoäng och innehåller kurser inom områdena farmaci , farmaceutisk kemi och biomedicinsk vetenskap . (wikipedia.org)
 • Masterprogrammet i farmaci öppnar vägen för dig som i framtiden vill forska inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi. (umu.se)
 • Därefter kan du läsa valbara kurser för fördjupning inom till exempel farmaci, kemi eller biovetenskap. (umu.se)
 • Masterprogrammet i farmaci ger möjlighet att bli antagen till forskarutbildning inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi. (umu.se)
 • Han blev professor i kemi och geologi vid Alnarps lantbruksinstitut 1924, var professor i kemi och kemisk farmaci vid Farmaceutiska institutet 1932-1959, och var institutets rektor 1933-1959. (wikipedia.org)
 • Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi alternativt farmaci eller motsvarande. (uu.se)
 • Området är centralt inom biomedicinen, med tillämpningar inom farmaci, medicin, biologi och medicinsk kemi. (pharmbio.org)
 • Isofols organisation består av ledning och medarbetare med hög kompetensnivå, samtliga har akademiska examina, bl a inom medicin, farmaceutisk biovetenskap, analytisk kemi, farmaci, fysikalisk kemi/yt- och kolloidkemi samt molekylärbiologi. (isofolmedical.com)
 • M efterträdde 1836 denne på professuren i kemi och farmaci. (riksarkivet.se)
 • Min huvudsakliga intresseområden är kemi/alkemi, farmaci, naturalhistoria och bergsbruk från 1500-talets mitt till 1800-talets början. (ki.se)
 • Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. (varbi.com)
 • Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. (varbi.com)
 • 30 hp kemi (A-.kurs), samt 7,5 hp Termodynamik (KEGBFT) och 7,5 hp Kvantkemi (KEGBFK) eller 15 hp Farmaceutisk fysikalisk kemi (KEGBFF) genomgångna vid kurstart, eller motsvarande. (kau.se)
 • Den interna spetsenheten vid FunMat består av forskare från papperstillverkning och -förädling, fysikalisk kemi, polymerteknologi, fysik och cellbiologi. (stiftelsenabo.fi)
 • Fysikalisk kemi (KEM040) samt enskilda föreläsningar inom kurser som KEM350 och KMG045. (gu.se)
 • Han kommer senast från NUI Galway, Irland, och innnehar sin Professur i fysikalisk kemi vid GU sedan 2011. (gu.se)
 • Nu är det bara att ägna sig åt det som står i schemat för denna termin, nämligen farmaceutisk fysikalisk kemi och galenik för att sedan läsa läkemedelskemi, och farmakognosi. (webblogg.se)
 • Kemiska institutionen utgör merparten av Kemicentrum som är Nordens största enhet för utbildning och forskning i kemi. (lth.se)
 • Institutionen f r l kemedelskemi bedriver forskning inom omr det l kemedelsutveckling vilket inbegriper l kemedlens kemi, l kemedel fr n naturen samt analys av l kemedelsubstanser i kroppen. (vakanser.se)
 • Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 135 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. (framtid.se)
 • Medlem i Forskarutbildningsberedningen (iFUB) vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. (gu.se)
 • Fred Nyberg är professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. (forskning.se)
 • Utvecklingen i skärningsområdet mellan modern medicin och teknik är mycket dynamisk och efterfrågan av civilingenjörer med kompetens i detta område är stor från bla farmaceutisk och medicin-teknisk industri. (aleph.se)
 • Har arbetat som organisk kemist, analytisk kemist, systemutvecklare, patent manager och senior scientist inom framför allt farmaceutisk industri. (sumit.se)
 • RISE Biovetenskap och material fungerar som innovationspartner för kunder inom branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, samhällsbyggnad och transport. (sp.se)
 • Kursen i tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik lär hur man löser praktiska problem inom farmakologi, biovetenskap och bioinformatik genom användning av fritt tillgängliga datorprogram och databaser som relaterar till strukturen hos funktionsproteiner och målproteiner för läkemedel. (allastudier.se)
 • 180 hp, med kemi som huvudområde, varav minst 7,5 hp på C-nivå i analytisk farmaceutisk kemi, eller motsvarande. (studera.nu)
 • I uppdraget som universitetsadjunkt ing r undervisning fokuserad p allm n och analytisk farmaceutisk kemi, inklusive j mviktsl ra, provupparbetning, kromatografisk och elektroforetisk separation, spektrometrisk detektion, validering och kvalitetss kring. (vakanser.se)
 • Den vi s ker b r ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i analytisk kemi/ analytisk farmaceutisk kemi och kunskap om de grundl ggande kromatografiska och spektroskopiska tekniker som anv nds f r analys av l kemedel och relaterade mnen. (vakanser.se)
 • Den huvudsakliga undervisningen kommer att ske i analytisk farmaceutisk kemi, men ven undervisning inom grundl ggande kurser i allm n kemi f rekommer, varf r tidigare undervisning inom ven detta omr de r meriterande. (vakanser.se)
 • Tidigare undervisning inom analytisk kemi/analytisk farmaceutisk kemi och grundl ggande kurser inom allm n kemi r meriterande. (vakanser.se)
 • Apotekare och docent i Analytisk farmaceutisk kemi. (acem.se)
 • Mitt mne analytisk farmaceutisk kemi, kan beskrivas som analytisk kemi med l kemedelsinriktning. (uu.se)
 • för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, och utfördes i samarbete med Nils-Otto Ahnfelt, som är analytisk farmaceutisk kemist. (ki.se)
 • Organisk kemi är en klassisk kemisk vetenskap, som ursprungligen innefattade allt levandes kemi. (lth.se)
 • Fil Dr i organisk kemi. (sumit.se)
 • Jacob Westman har doktorsexamen i organisk kemi från Stockholms universitet och han har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. (dicot.se)
 • Jag har kämpat, slitit, gråtit, gett upp, och gett upp igen för att äntligen ha klarat kursen organisk kemi! (webblogg.se)
 • Kursen Organisk kemi med l kemedelsinriktning, 7,5 hp, ges som sista kurs under termin 1 p receptarieprogrammet. (uu.se)
 • Kursen r en introduktion till mnet organisk kemi med speciellt fokus mot farmaceutiska till mpningar. (uu.se)
 • Masterprogrammet i läkemedelsmodellering vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom det tvärvetenskapliga området läkemedelsmodellering, där biologi, kemi och. (studentum.se)
 • Den fördjupade kunskap inom kemi, biologi, läkemedelskinetik, beredning och forskning som farmaceuter har är unik och viktig för läkemedelsområdet i stort och för patienter i synnerhet. (lakemedelsvarlden.se)
 • Farmaceutisk bioinformatik handlar om hur man kan dra nytta av detta enorma och snabbt ackumulerade informationshav, på gränsen mellan kemi och biologi. (pharmbio.org)
 • Boken passar både studenter på grundnivå med en baskunskap i biologi och kemi, och för den professionella som vill ha en omfattande introduktion till området. (pharmbio.org)
 • Forskningen inom farmaceutisk teknologi är inriktad mot användningen av lipider och polymerer i läkemedelsberedningar och andra biotekniska tillämpningar. (chalmers.se)
 • Här hittar du bl.a. laboratorier för kemi, biokemi och farmaceutisk verksamhet, klimatrum och renrum. (ideon.se)
 • Jag har under utbildningens gång klarat kurser som jag aldrig trodde jag hade förmåga att klara av så som molekylär cellbiologi, patofysiologi, mikrobiologi, anatomi och fysiologi, inledande kemi, kemiska beräkningar, biokemi etc. (webblogg.se)
 • Kursledarskap, undervisning och examination av kurser på grundläggande nivå vid farmaceutprogram och biomedicinarprogram t ex kurser i allmän farmaceutisk kemi, organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi. (uu.se)
 • Här finns röster som menar att utbildningens fördjupade innehåll av bland annat kemi och läkemedelsanalys bör tonas ned till förmån för kurser om exempelvis ekonomi och ledarskap. (lakemedelsvarlden.se)
 • Kurser inkluderar människans anatomi och fysiologi, vanliga sjukdomar och störningar, och kemi. (healthcarestudies.se)
 • Den biomedicinska industrin i Sverige domineras idag dels av den kemi-, molekyl- och process- inriktade farmaceutiska industrin (ASTRA, Pharmacia-Upjohn mfl), dels den mer fysik-, elektronik-, data-, mekanik- och material- orienterade medicin-tekniska industrin (Gambro, Siemens, Pacesetter mfl). (aleph.se)
 • Han var t.f. professor i kemi 1921-1922, i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet 1929, respektive i farmakologi 1929-1930. (wikipedia.org)
 • Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, anlitades för att faktagranska rapporten. (forskning.se)
 • Grundläggande behörighet samt Cellbiologi 7,5 hp och Allmän kemi 7,5 hp eller motsvarande. (allastudier.se)
 • Han var sedan under ett par år föreståndare för ett apotek i Köpenhamn, medan han fortsatte med studier i filosofi , estetik , fysik och kemi . (wikipedia.org)
 • Ohlsson blev filosofie doktor vid Lunds universitet 1917, medicine kandidat 1936, medicine hedersdoktor 1936, docent i kemi 1918 och t.f. laborator 1920-1921. (wikipedia.org)
 • 1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till magisterexamen i kemi vid Umeå universitet. (docplayer.se)
 • UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Umeå universitet att utfärda magisterexamen i kemi. (docplayer.se)
 • Ärendets hantering UKÄ beslutade den 4 juni 2013 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till magisterexamen i kemi vid Umeå universitet. (docplayer.se)
 • Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till magisterexamen i kemi vid Umeå universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. (docplayer.se)
 • För närvarande forskare vid Analytisk kemi, Stockholms universitet och konsult inom kemi, kunskapshantering och patentadministration. (sumit.se)
 • Fil kand i kemi Stockholms universitet 1983. (sumit.se)
 • Fil Dr i Analytisk kemi Stockholms universitet 1988. (sumit.se)
 • Arbetade på Analytisk Kemi Stockholms universitet 1979-1985 med analys av aldehyder i skärvätskor och avgaser. (sumit.se)
 • Leif Eriksson studerade Kemi vid Stockholm universitet och University of Sussex. (gu.se)
 • Enheten för Klinisk Kemi i Gävle, ciprofloxacin billigt köpa. (timedmg.com)
 • Undervisningsinneh llet str cker sig fr n grundl ggande allm n farmaceutisk kemi till avancerad metodutveckling och applicering. (vakanser.se)
 • British Dragon Oxanabol hittas inte på öppna kemi databaser som en farmaceutisk kvalitet och recept styrka anabola androgena steroider. (steroidly.com)
 • Salicylsyra av farmaceutisk kvalitet genomgår en komplex serie av filtrering och reningsprocesser. (salicylsyra.nu)
 • Tiden vid Kl kom att få stor betydelse för M:s fortsatta verksamhet, eftersom han där hade J J Berzelius som lärare i kemi. (riksarkivet.se)
 • Denna utbildning har gett mig möjlighet at behärska allmän kunskap om icke-organisk, organisk och analytisk kemi. (jobbsafari.se)
 • Handla Penomax filmdragerad tablett 200 mg hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och noga utvalda hälsoprodukter. (timedmg.com)
 • Vid årsskiftet 1946/1947, tog han över ledarskapet för farmaceutisk kemi vid Tekniska högskolan i Karlsruhe. (wikipedia.org)
 • Carl Ulrich Franz Mannich, född den 8 mars 1877 i Breslau, Tyskland, död den 5 mars 1947 i Karlsruhe, var en tysk farmaceutisk kemist och professor. (wikipedia.org)
 • Teoretisk biofysikalisk kemi i form av datorbaserad modellering av olika biokemiska processer och system. (gu.se)
 • Från 1911 till 1917 var Mannich extraordinarie professor i farmaceutisk kemi i Göttingen men flyttade 1920 till Frankfurt. (wikipedia.org)
 • Mellan 1927 och 1943 Mannich var professor i farmaceutisk kemi vid universitetet i Berlin. (wikipedia.org)
 • En utbildning för dig som vill arbeta med läkemedel, folkhälsa och kemi eller kanske rent av bli apotekare. (studentum.se)
 • Är du MSc inom analytisk kemi, Apotekare eller Civilingenjör alternativt PhD i inom dessa fält och har något års erfarenhet från arbete i. (jobb.se)
 • Från och med 1 januari går dotterbolaget SP Process Development in i RISE och bildar tillsammans med delar av enheten Kemi, material och ytor den nya enheten Yta, process och formulering. (sp.se)
 • Övriga delar av den tidigare enheten Kemi, Material och Ytor bildar enheten Kemi och material. (sp.se)
 • Forskning inom analytisk kemi syftar till att utveckla nya analystekniker och metoder. (lth.se)
 • Process- och farmaceutisk utveckling är ett forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling. (sp.se)
 • Farmaceutisk bioinformatik är en ny disciplin inom den genomiska revolutionen. (pharmbio.org)
 • Som namnet antyder, sammanför Biofysikalisk kemi flera discipliner. (lth.se)
 • I den utvidgade gruppen jobbar man också med till exempel farmaceutisk nanoteknologi, bioavbildning och mycket känsliga biosensorer. (stiftelsenabo.fi)
 • Erfarenhet av undervisning inom allmän farmaceutisk kemi, organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi är meriterande. (uu.se)
 • Ämnesfördjupning inom organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi och erfarenhet av undervisning inom ämnet på universitetsnivå är synnerligen meriterande. (uu.se)
 • Jacob Westman har också en bred erfarenhet av patentering och är uppfinnare och meduppfinnare till mer än 35 patentfamiljer inom området farmaceutisk kemi. (dicot.se)