• Många svensktillverkade pastasorter innehåller mer av den farliga tungmetallen kadmium än italiensk pasta. (svt.se)
 • Flera hundratusen svenskar får i sig mer av tungmetallen kadmium än vad som är nyttigt. (svt.se)
 • En förklaring till varför svensk pasta har högre halter kadmium kan vara att åkerjordarna här har lägre pH-värde vilket gör att vetet tar upp mer av tungmetallen. (svt.se)
 • Den giftiga tungmetallen kadmium är ett grundämne som finns naturligt i alla jordar. (nyteknik.se)
 • Det innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. (fev.se)
 • När du spolar ner snus i avloppet så riskerar den miljöfarliga tungmetallen kadmium och andra ämnen att spridas i miljön. (heby.se)
 • Vi vill inte tillföra mer kadmium till våra konsumenter än nödvändigt så givetvis vill vi komma ner i halterna, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, till SVT Nyheter. (svt.se)
 • Halterna av kadmium i marken varierar från område till område. (svt.se)
 • För några veckor sedan kom rapporter från Livsmedelsverket som visar att halterna av kadmium i brödsäd fortfarande är höga och inte visar några tendenser att minska. (nyteknik.se)
 • I praktiken är det de som äter den mest nyttiga maten som får i sig de största mängderna kadmium eftersom halterna är höga i spannmål, grönsaker och rotfrukter. (extrakt.se)
 • Kadmium lagras i njurarna och kan på lång sikt förstöra njurfunktionen. (svt.se)
 • Man räknar med att vi alla har mångdubbelt mer kadmium i njurarna jämfört med bara några generationer tillbaka. (nyteknik.se)
 • Kadmium är inte akut giftigt men stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna. (lantmannen.se)
 • Att kadmium kan orsaka osteoporos och skada njurarna är tidigare känt. (kurera.se)
 • Studier av Berglund et al, 1994 och Åkesson, 2000, har visat att små till tomma järndepåer (serum-ferritin mindre än 30 mikrogram/L) ökar upptaget av kadmium. (wikipedia.org)
 • De allra flesta svenskar får i sig mindre kadmium via maten än de riktvärden som den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa satt upp. (lantmannen.se)
 • Kadmium i luft kan avsettes i jord, bli tatt opp av plantene, og dermed gi høyere eksponeringer via maten. (fhi.no)
 • Absorpsjon av kadmium fra mat er relativt lav, bare 3-5 % av kadmiumet i maten vil bli tatt opp [50]. (fhi.no)
 • Allt fler svenskar blir bensköra och får frakturer på grund av ökande mängder kadmium i maten. (kurera.se)
 • Så mycket kostar benbrott orsakade av att vi får i oss för mycket kadmium via maten, visar en ny undersökning från Kemikalieinspektionen. (extrakt.se)
 • Nyare data tyder på att risken för benskörhet och frakturer till följd av kadmium från maten är förhöjd redan vid den exponering vi har i Sverige. (extrakt.se)
 • Det behövs också ett arbete för att minimera ytterligare tillförsel av kadmium till marken. (lantmannen.se)
 • Kadmium är ett grundämne (tungmetall) som finns naturligt i jorden. (lantmannen.se)
 • Ur kadmiumsynpunkt är det ingen skillnad mellan ekologiskt och konventionell produktion, eftersom grödorna riskerar ta upp naturligt förekommande kadmium ur jorden oavsett odlingsmetod. (lantmannen.se)
 • Man missar att tala om att kadmium är ett naturligt element som finns mer eller mindre i alla marker, och också i allt biologiskt material som stammar från marken. (wordpress.com)
 • En annan tåligare batterityp med bättre egenskaper för vägmiljön är NiCd-batterier (nickel -kadmium). (ljuskultur.se)
 • Kadmium finns också på Trafikverkets förbudslista över farliga ämnen, men batterier är listat som ett tillåtet användningsområde. (ljuskultur.se)
 • Bly- och nickel -kadmium- batterier går inte att bygga in, utan måste ha ett separat utrymme. (ljuskultur.se)
 • Trots att tillförseln av kadmium till åkrarna har minskat de senaste årtiondena så har inte exponeringen från mat minskat. (svt.se)
 • Utsläppen av kadmium till luft har minskat med 76 procent sedan början av 1990-talet. (naturvardsverket.se)
 • Men eftersom kadmium är ett oönskat ämne och en liten andel av befolkningen troligen hamnar över riktvärdet, är det ändå viktigt att i möjligaste mån minska mängden i de livsmedel vi äter. (lantmannen.se)
 • Lantmännen driver en aktiv förädling för att minska risken för upptag av kadmium i sorterna, vilket redan bidrar till en lägre exponering för konsumenter. (lantmannen.se)
 • I Sverige har vi ett mycket ambitiöst program för att minska kadmium i mark och växt. (wordpress.com)
 • Det er viktig å sikre at utslipp av kadmium til luft, samt kadmium i gjødselprodukter, ikke fører til økte nivåer av kadmium i matjord. (fhi.no)
 • En välskött salixodling står för ett årligt upptag av kadmium som är 50 till 100 gånger högre än för spannmål. (nyteknik.se)
 • Kadmium kan krysse mange typer biologiske membraner ved hjelp av forskjellige mekanismer (for eksempel via metall-transportører i cellemembranen) og kan tas opp i kroppen via mage--tarmkanalen og via luftveiene. (fhi.no)
 • Om du tvättar din bil hemma på gatan rinner olja och giftiga ämnen som kadmium, bly och asfaltsrester rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. (it-hallbarhet.se)
 • Gränsvärden baseras i första hand på effekter på njure, men svenska studier visar att kadmium orsakar benskörhet vid lägre nivåer. (svt.se)
 • Ved inhalasjon kan kadmium ha effekter på luftveissystemet, og ved langtidsekspo-nering er det vist sammenheng med lungekreft. (fhi.no)
 • Direkte inhalasjon av kadmium i uteluft bidrar ikke til helseeffekter, men nedfall av kadmium til jord kan medføre økt helserisiko via opphopning i næringsmidler. (fhi.no)
 • Kadmium misstänks också öka risken för bröst- och livmodercancer och risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (svt.se)
 • Risken finns därmed att kadmium till slut kan hamna i naturen, säger Tobias Jönsson, chef för Produktion avlopp på Falu Energi & Vatten. (fev.se)
 • Benskörhet och frakturer orsakade av kadmium beräknas kosta samhället över 4 miljarder kronor om året. (nyteknik.se)
 • Med hjälp av aktuell medicinsk statistik har vi kunnat räkna ut hur många av dessa frakturer som är en direkt följd av kadmium som finns i vår mat. (extrakt.se)
 • Analyserna visar att svensk pasta i snitt innehåller mer kadmium än italiensk (0,05 resp 0,03 mg/kg). (svt.se)
 • Tilførsel av kadmium til jords-monn kan skje gjennom nedfall av (langtransporterte) luftforurensninger og ved bruk av fosforholdig kunst-gjødsel. (fhi.no)
 • Kadmium er et relativt sjeldent grunnstoff. (fhi.no)
 • Kadmium er et relativt sjeldent grunnstoff som fore-kommer i naturen hovedsakelig i lave konsentrasjoner, gjerne sammen med sink og sinkmineraler. (fhi.no)
 • Dette kan bidra til en relativt høy akkumule-ring av kadmium i det øverste jordlaget [8]. (fhi.no)
 • Spannmålsprodukter innehåller generellt sett lite kadmium, men är samtidigt en kategori livsmedel som många äter mycket av. (lantmannen.se)
 • Över hälften av de som svarade på EU:s konsultation om hållbar användning av fosfor pekade ut kadmium som ett särskilt kritiskt ämne som kräver åtgärder. (ekocentrum.se)
 • Jag skulle också hoppas att vi utvecklar system som utvinner ren fosfor ur avloppen, så vi får kretslopp på det men att kadmium m fl problemämnen rensas bort ur cirkulationen. (wordpress.com)
 • För att inte kadmiuminnehållet i åkermarken ska öka måste kadmiumhalten i fosforgödsel vara lägre än 10 milligram kadmium per kg fosfor. (naturskyddsforeningen.se)
 • Verken är inte anpassade för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, som till exempel kadmium från snus. (fev.se)
 • Eldning av olja, biobränslen och sopor frigör kadmium. (svt.se)
 • Dessa sektorer står för drygt hälften av dagens totala utsläpp av kadmium. (naturvardsverket.se)
 • Vete som odlas efter att salix vuxit på marken, innehåller en avsevärt lägre halt av kadmium, skriver debattörerna. (nyteknik.se)
 • Det är när tillförseln av kadmium är större än vad kroppen kan binda som det börjar bli problem som bland annat kan leda till njurskador och skelettdeformationer. (wikipedia.org)
 • Rökare har i regel högre halter av kadmium i kroppen. (wikipedia.org)
 • I periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma grupp som zink och kvicksilver . (wikipedia.org)
 • Potentialen är att hela den mängd kadmium som tillförts åkermarken de senaste 100 åren skulle kunna elimineras efter cirka 10-15 års odling av salix. (nyteknik.se)
 • I dag är utsläppen av kadmium förhållandevis små, cirka 0,5 ton per år. (naturvardsverket.se)
 • Gränsen för när skadorna börjar uppstå ligger på omkring 200 µg kadmium per gram njure , vilket kan jämföras med 30-40 µg som är den genomsnittliga mängden hos den svenska befolkningen. (wikipedia.org)
 • Orsaken är att det finns mer kadmium i det svenska mjölet. (svt.se)
 • Världsproduktionen av kadmium ökade kraftigt från 1940-talet fram till slutet av 1970-talet, då mängden stagnerade. (wikipedia.org)
 • Benbrott på grund av benskörhet vållad av kadmium kostar sjukvården 1,5 miljarder, medan de drabbades pris för sämre livskvalitet och död i förtid är 2,7 miljarder. (kurera.se)
 • Där har författarna Lars Drake, Jenny von Bahr och Agneta Åkesson gjort ett försök att räkna ut vad den kadmium som finns i vår mat kostar i form av benbrott. (extrakt.se)
 • Kemikalieinspektionen har gjort en av få studier som gör en ekonomisk värdering av negativa hälsoeffekter av en enskild kemikalie, i det här fallet kadmium. (kurera.se)
 • Kadmium brukes som korrosjonsbeskyttelse av andre metaller, særlig jern og stål (Nordic Council of Ministers 2003). (fhi.no)
 • Kadmium har ingen kjent biologisk funksjon i dyr eller mennesker, men kan erstatte/etterligne andre 2--verdige metaller som er essensielle for mange biologiske funksjoner. (fhi.no)
 • I atmo-sfæren forekommer kadmium bundet til partikler i størrelsesområdet 0,1--1 µm. (fhi.no)
 • Pastatillverkarna kan alltså välja vete med låga halter kadmium. (svt.se)