• Men de l gre kostnaderna g r ocks att lastbilarna tar marknadsandelar fr n sj fart och j rnv g. (ecoprofile.se)
 • S dra Brasilien, S:ta Catarina( b de och stad), Curitiba och j rnv gen d r st r ocks p nskelistan. (resebokningen.se)
 • Under efterkrigs ren har alla st rre trafikgrenar inte bara teruppr ttats utan ocks betydligt v xt i j mf relse med f rkrigstiden. (bravepages.com)
 • F rslaget blev inte realiserat d H lsingborgs stad 'trodde sig p billigare s tt kunna komma i tillr cklig f rbindelse med s dra stambanan genom att f rena sig med Landskrona om en gemensam bana till Esl v'. S blev det ocks , d j rnv gen till Esl v 1865 ppnades f r trafik. (historiskt.nu)
 • Ganska snart efter j rnv gens invigning r 1885 ins g man dock att persontransporter ocks skulle vara en viktig n ring. (roslagsbanan.com)
 • Ett annat sk l till detta var ocks att en smalsp rig j rnv g r billigare att bygga, d det g r t mindre utrymme och r enklare att projektera, eftersom man t.e.x. kan ha tv rare kurvor. (roslagsbanan.com)
 • Det kanadensiska f retaget Canadian Pacific Railway inriktade inte sig bara p j rnv gar utan var ocks en av de fr msta f retagen som inriktade sig p ngfartyg i b rjan av 1900-talet. (titanicnorden.com)
 • Fikar p mysiga caféer oftast n t v ldigt tyúrkiskt som d ocks r v 'ldigt v ldigt s tt men j kligt gott. (mintur.se)
 • Och hit b rs ocks m nniskorna upp f r h r finns inga j rnv gar, inga bilv gar, inte ens en ridstig. (ljudminnen.se)
 • I j ttestaden Hankow forts tter bombningen fr n rymden hundratals m nniskor sl s ihj l t g ngen i tusental har de ocks r knats ibland. (ljudminnen.se)
 • Tidigare hade jag ocks valt ut sm paralellv gar till de stora v garna. (vasterslatt.se)
 • Bara f rsta halv ret 2018 s ldes det 30 procent fler interrailkort i Sverige j m. (bokus.com)
 • Inom Kummeln s V gf renings omr de finns ca 19 km v g, den st rsta delen smala grusv gar. (infoo.se)
 • Den f rsta egentliga j rnv gen mellan rebro och Nora invigs. (sellmans.nu)
 • Carl Oscar Strindberg eftertr der sin bror Johan som redare o kassadirekt r f r j rn ngfartyget Samuel Owens, byggt 1840, det f rsta i sitt slag i Sverige. (gramma.xyz)
 • Redan 1895 blev delar av denna bana elektrifierad, f rmodligen som den f rsta j rnv gen i Europa! (roslagsbanan.com)
 • 5 Staten r v gh llare f r allm nna v gar. (notisum.se)
 • Sv rt r verhuvudtaget endast det tredje avsnittet, men f r de arbetare, vars allm nna levnadsbetingelser det sammanfattar, vida mindre sv rt n f r den "bildade" bourgeoisin. (marxists.org)
 • Begreppet allm n plats omfattar gator, v gar, torg och parker. (marschen.se)
 • J Hj: Jag ska g ra en allm n inledning hur religioner fungerar i f rh llande till politik och etik. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Eftersom sv ngbommarna i allm nhet sv ngdes bort fr n banan n r verg ngen ppnades f r v gtrafik, f rsvann risken att ett t g kunde k ra s nder grindarna om v gvakten inte var alert eller inte hade f tt besked om ett extrat g. (ekeving.se)
 • r 1951 togs SRJ ver av staten, enligt riksdagsbeslut om j rnv gar av allm nt intresse. (roslagsbanan.com)
 • Stationen fanns inte d j rnv gen ppnades f r allm n trafik. (historiskt.nu)
 • Landsh vdingen i Blekinge R Horn (Se vidst ende bild) kallade landstingets j rnv gskommitt och Wulff med flera till ett m te. (historiskt.nu)
 • Ovanst ende bild fr n Sveriges J rnv gsmuseum visar kraftiga grindar f r att sp rra en bred v g. (ekeving.se)
 • Det var inte annat n att g till ett hus p andra sidan j rnv gen. (maleras.nu)
 • Jag ser fr n v gen att nedan f r p andra sidan j rnv gen finns ett omr de som liknar en rastplats och den ligger vid Marmaresj n och har ett antal campingbord utst llda. (mintur.se)
 • Schauman att g ra en okul rbesiktning f r en smalsp rig j rnv g l ngs den diskuterade str ckningen. (historiskt.nu)
 • J rnv gsstatistik utg r en basstatistik ver Finlands j rnv gar, som inneh ller uppgifter b de om bann tet och om j rnv gstrafiken. (tilastokeskus.fi)
 • J rnv gen Stockholm - G teborg (v stra stambanan) invigs, restid 14 timmar. (sellmans.nu)
 • Kryssm rket ovan till v nster r antagligen fr n Stockholm - Roslagens J rnv gar [Sveriges J rnv gsmuseum] Det troligen USA-influerade kryssm rket kombinerat med gasljussignal i mitten ovan r ett utsnitt fr n en SJ-ritning daterad 1922. (ekeving.se)
 • r 1882 bildades Aktiebolaget Stockholm-Rimbo J rnv g. (roslagsbanan.com)
 • F rst ndrades namnet till Stockholm-Rimbo J rnv gar (d.v.s pluralis) och sedan, 1909, till Stockholm-Roslagens J rnv gar. (roslagsbanan.com)
 • Linjen Uppsala-L nna-Faringe drivs i dag som museibana av Stockholm-Roslagens J rnv gars Museif rening (se nedan). (roslagsbanan.com)
 • L ngs st rre delen av str ckan finns j rnv g med gott om ledig kapacitet. (ecoprofile.se)
 • Det finns j rnv g dit och v gar, men mina v rdar f redrog att anv nda sitt f retagsplan. (industristaden.se)
 • Detta r en hyllning till forna tiders j rnv gar, som f rr ppnade och band samman l nder, men som nu har lagts ner och inte l ngre anv nds. (bokus.com)
 • Namnet har i varje fall inget med j rnv gsbommarna l ngre sterut att g ra, det r min vertygelse. (angelfire.com)
 • Denna LP-version av Blinkar bl r 6 sek l ngre i b rjan j mf rt med singelversionen, har en extra refr ng mot slutet och l ngre fade-out. (discog.info)
 • Sjukv rdens utbud r inte l ngre j mlik. (svp-gavleborg.se)
 • V gbommar 150 meter l ngre fram vid j rnv gs verg ngen", "Stanna d klockan ringer! (ekeving.se)
 • Fastst llande av v gplan enligt denna lag ska d j mst llas med meddelande av tillst nd enligt milj balken . (notisum.se)
 • J rnv gsstatistiken (FOS) beskriver j rnv garnas tillst nd i form av tidsserier och enligt banavsnitt. (stat.fi)
 • Statistiken beskriver j rnv garnas tillst nd per banstr cka och som tidsserier. (tilastokeskus.fi)
 • Huset ligger p h ger sida efter j rnv gs verg ngen vid Ekens station. (stugsidan.se)
 • MAJORCAN RAILWAYS En engelsk sida gnad t ns j rnv gar. (mallorcabo.eu)
 • En sida fr n Trafikverket med filmklipp f r barn och ungdomar, om vad Trafikverket g r och om s kerhet kring j rnv gar. (kth.se)
 • Man r en relativt ung trebarnsmamma som till sist ber om sitt eget liv inf r l karna och s ger att det k nns som om jag h ller p att d , att j. (adlibris.com)
 • I r r j rnv garnas godstransportkapacitet c:a 80 procent st rre n 1940, flod- och sj farten har kats med 60 procent, biltransporterna med 210 procent, och civilflygets godstransport med 820 procent. (bravepages.com)
 • Dagsgenomsnittet f r j rnv garnas godsvagnslastning r under detta r cirka 40 procent h gre n 1940. (bravepages.com)
 • D remot skulle man ju kunna bygga elv gar mellan orter som helt saknar j rnv gar och hamnar, som g r ut till relativt n rliggande omlastningsst llen/godscentraler d r godset lastas om till t g eller fartyg. (omnibuss.se)
 • Vi m ste bygga ut j rnv gen. (giftfritt.se)
 • Jonas Sj stedt vill bygga en fungerande, snabb j rnv g fr n Malm nda upp till Lule - hela Sverige ska vara sammanbundet av j rnv gar. (giftfritt.se)
 • P dessa sidor har jag samlat ihop lite uppgifter och bilder som har med Vislanda och j rnv g att g ra. (wislanda.se)
 • Du kan s ka i databaser p namn eller e-postadresser, ladda upp bilder o j mf ra om dessa f rekommit p andra sidor. (blogtoplist.se)
 • Till f ljd av landsh vdingen EDELSTAMS tj nstledighet 1888 var det ej att v nta, att j rnv gsfr gan detta r skulle terupptagas vid Kalmar l ns s dra landsting. (historiskt.nu)
 • J rnv gsfr gan kom nu att vila en tid. (historiskt.nu)
 • Med anledning av detta h lls den 6 juli 1869 under ordf randeskap av f rste hovstallm stare R. Tornerhjelm ett sammantr de i H lsingborg med personer vilka intresserade sig f r j rnv gsfr gan. (historiskt.nu)
 • Han hade varit med och byggt j rnv gar fr n norr till s der i Sverige. (maleras.nu)
 • S har man byggt ny j rnv g till hamnen, s man kan lasta om direkt till j rnv gsvagnar. (omnibuss.se)
 • Uppgifterna omfattar j rnv gssystemet i hela Finland. (stat.fi)
 • Byggande omfattar uppf rande, f rvaltning, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillg ngar i form av byggnader, markf rb ttringar av teknisk karakt r och andra tekniska konstruktioner, inklusive v gar, broar, dammar osv. (tilastokeskus.fi)
 • Omfattar st derna Nyk ping och Katrineholm samt J n kers och Oppunda h rader. (redins.se)
 • N tet av bilv gar med fullgod bel ggning har i j mf relse med 1940 v xt med 210 procent. (bravepages.com)
 • Bilden ovan, fr n Sveriges J rnv gsmuseum, visar verg ngen vid Systrakvarn p V stra Stambanan n ra Stenstorp. (ekeving.se)
 • Den 12 juni 1912 invigdes med pompa och st t j rnv gsstr ckan seda-Virserum! (e-buzz.se)
 • Vislanda har en historia till gemensam med j rnv g, och det r n stan det som r mest k nt i kretsen av j rnv gshistoriskt intresserade, n mligen skrotningen. (wislanda.se)
 • S dermanland i samlingsverket Sveriges st der och samh llen j mte landsbygd. (redins.se)
 • J rnv g och Vislanda har alltid h rt ihop, dagens samh lle skapades kring j rnv gsstationen. (wislanda.se)
 • Utkastet till direktiv r rande femte fem rsplanen f rutser att till fem rsperiodens slut ka varuoms ttningen inom den statliga och kooperativa detaljhandeln med c:a 70 procent j mf rt med 1950. (bravepages.com)
 • K. M:t l t omedelbart l nsstyrelserna uppmana myndigheter och enskilda att s nda in sina j rnv gsplaner med tillh rande utredningar och ritningar. (historiskt.nu)
 • F rutom ovan n mnda nationella inre vattenv gar finns m nga andra kanaler och farbara flodsystem. (arnholm.nu)
 • Ja det r sv rt att bedriva modell flyg i Sverige n r det kommer en massa regler som man skall f lja. (svensktmodellflyg.se)
 • Det r lite billigare h r n i Sverige, men n gra direkta fynd r sv rt att g ra. (reseledaren.nu)
 • Ett l ngt avsnitt visar tillverkningen av j rnv gshjul, axlar och hopmontage till hjulpar. (industristaden.se)
 • Medan jag s tter upp t ltet kommer tv civilkl dda poliser och fr gar varf r jag campar h r och samtidigt visar sin polisleg. (mintur.se)
 • Transportstatistiken beskriver registrerade fordon, landsv gs- och j rnv gsn tverk och -trafik, varutransporter inom v gtrafiken, inrikes- och utrikessj trafik, lufttrafik samt trafikolyckor. (stat.fi)
 • Lastnings- och lossningsarbetets mekaniseringsniv har i j mf relse med 1940 avsev rt stigit, och 1951 uppgick den till 83 procent betr ffande den trafik, som sorterar under Ministeriet f r flodflottan, och till 90 procent betr ffande den trafik som sorterar under Ministeriet f r h gsj flottan. (bravepages.com)
 • J msides med framg ngar finns det ven stora brister inom trafik- och kommunikationsv sendet. (bravepages.com)
 • I. Bet nkande j mte f rslag till lag om driftsn mnder. (redins.se)
 • 1884 framlade direkt ren H A Wulff ett f rslag till en j rnv g fr n Lyckeby i stra Blekinge och vidare mot Trekanten eller Smedby. (historiskt.nu)
 • P landsh vdingen greve HORNS kallelse h lls n mligen i Br ms g stgivareg rd den 2 sept. 1888 ett m te, vid vilket fyra f rslag f rel go, samtliga av ingenj ren SCHAUMAN, n mligen f r en bredsp rig j rnv g Kalmar - Lyckeby ver Vassmol sa med bibana till Bergkvara f r en kostnad, rullande materiell inr knad, av 2375000 kr. (historiskt.nu)
 • Fr gan var nu om Kalmar l ns stra landsting skulle f lja landstinget i Blekinge och ansl bidrag till j rnv gens byggnad. (historiskt.nu)
 • r 1972 tog s j rnv gens tredje gare, Landstinget, ver delarna s der om Rimbo till det facila priset av 6 000 000 kronor, plus pensions taganden f r 34 000 000 kronor. (roslagsbanan.com)
 • P byggnaderna som rests kring flyg och bilar och parkerna som planterats kring j rnv gen. (tidskrift.nu)
 • Under 1900-talet tog transporter via j rnv g, landsv g och flyg verhanden och mot slutet av 1900-talet f rf ll m nga av de navigerbara lederna. (arnholm.nu)
 • En rundare nos och st rre f nster skulle minska den s kallade d da vinkeln framf r lastbilen, d r chauff ren har sv rt att se. (ecoprofile.se)
 • Med ren tillkom flera j rnv gar, framf r allt i norra Roslagen, men SRJ visade sig bli den mest framg ngsrika och k pte snart upp de andra banorna i omr det. (roslagsbanan.com)
 • M tet tillsatte en kommitt , och i Kalmar l ns s dra landsting v ckte direkt ren WULFF s. . en motion om anslag till j rnv gsf retaget eller ock s. k. r ntefyllnadsgaranti av viss andel i byggnadskostnaderna. (historiskt.nu)
 • Trafikverket Trafikverket ansvarar f r l ngsiktig planering av transportsystemet f r v gtrafik, j rnv gstrafik, sj fart och luftfart. (infoo.se)
 • P ett sammantr de i Emmaboda beslutade j rnv gskommitt n att man skulle g ra en omstakning av j rnv gen, n rmare kusten ver Kristianopel och Bergkvara. (historiskt.nu)
 • 1930 gav Kungliga J rnv gsstyrelsen ut en broschyr med information f r v gfarande . (ekeving.se)
 • J rnv gsstyrelsen utarbetad. (ryo.se)
 • Fr n v stra stambanan utg r j rnv gen i sydostlig riktning, ber r mellan Sandhem och Mullsj den djupt liggande sj n Str ken och r sedan framdragen till Habo, hvarifr n den i l nga lutningar och delvis skarpa kr kningar nedg r f rbi Bankeryd till V ttern och J nk ping. (historiskt.nu)
 • L nsstyrelsen i Kalmar l n utlyste f r sin del den 27 juli 1886 ett m te i Kalmar, till vilket ven landsh vdingen greve HORN och vriga j rnv gsintresserade i stra Blekinge inbjudits. (historiskt.nu)
 • Den mesta trafiken fr n vriga Europa exempelvis g r ver Katalonien, v gar och j rnv gar. (odla.nu)
 • mellan enskilda j rnv gar i Sk ne m.m. (redins.se)
 • Svenska J rnv gsf reningens minnesskrift 1876-1926. (historiskt.nu)
 • Sj lva bodde vi i V xj (vid en annan smalsp rsj rnv g d f rtiden), och mina morf r ldrar i Hagfors, d r morfar varit polis. (fotosidan.se)
 • Ett livs de som f ljs fr n barndomen till frig relsen som ldre d r hon v gar satsa p sig sj lv. (boksidan.net)
 • Jag har otydliga minnen av en ldre kvinna som satt och h ll en j rnkula i rullning i en sk l. (rolfrasmusson.se)
 • En g ng gd av den legendariske j gm staren Dumrath, som bearbetade marmorbrott p Sing , tillh r den numera sommarg ster. (singo.dk)
 • Man ser snabbt att j rnv gar ligger relativt l ngt bort fr n produktionsomr dena. (rikareliv.info)
 • Den indiska unionsregeringen har nu skapat fyra nationella inlands vattenv gar, motsvarande nationella riksv gar f r landsv gstransporter. (arnholm.nu)
 • Via intermodala transportl sningar kan dock, i alla fall i teorin, b de sj transporter, j rnv gstransporter och v gtransporter tillsammans l sa alla de transportutmaningar som vindkraftsutbyggnaden st r inf r. (rikareliv.info)
 • Under andra kvartalet 2020 uppgick antalet resor inom persontrafiken p j rnv garna i Finland till totalt 10,8 miljoner, vilket var 52 procent f rre n under motsvarande kvartal ret innan. (tilastokeskus.fi)
 • K rningarna mellan sj arna var en n dv ndig inkomst f r lantbefolkningen men de sk ttes miserabelt och m ngder av j rn f rsvann under transporterna. (bergslagskanal.se)
 • Bolaget RHB (Rhein-Haardt-Bahn) finns inte längre, banan ingår i RNV som är stadstrafikoperatören i Mannheim, Ludwigshafen och Heidelberg, men namnet lever kvar. (jernbane.net)